Idemo vid Vasa övningsskolas gymnasium

Anders Franzén, projektuvecklare Idemo

Idemo vid Vasa övningsskolas gymnasium

Ide­mo är ett pro­jekt knu­tet till Un­der­vis­nings- och kul­tur­mi­nis­te­ri­et. Pro­jek­tet ut­veck­lar äm­ne­s­över­gri­pan­de pe­da­go­gik som ba­se­rar sig på sam­ver­kan och de­mo­kra­ti­fost­ran. Ge­nom in­sat­ser i lä­rar­ut­bild­ning­en främ­jar pro­jekt­tea­met äm­nes­lä­rar­stu­de­ran­des kom­pe­tens att kom­bi­ne­ra vär­de­grund, äm­nes­un­der­vis­ning och äm­ne­s­över­gri­pan­de pe­da­go­gik i sin fram­ti­da un­der­vis­ning. På gym­na­sie­ni­vå – som t.ex. vid Vasa öv­nings­sko­las gym­na­si­um – be­drivs äm­ne­s­över­gri­pan­de ut­veck­lings­ar­be­te i sam­ar­be­te med pro­jekt­gym­na­si­er runt­om i lan­det.

Konkreta exempel   – Konsten att förstå historia (HI08)

I kur­sen har stu­de­ran­de på ett äm­ne­s­över­gri­pan­de sätt tan­ge­rat nya forsk­nings­grepp inom his­to­rie­äm­net. De stu­de­ran­de har fått lä­ra kän­na his­to­ri­en ge­nom att stu­de­ra fil­mer, tex­ter och and­ra spän­nan­de min­nes­fö­re­mål samt plat­ser. Stu­de­ran­de har fått lä­ra sig hur makt­struk­tu­rer ska­pas, var­för vi har de köns­rol­ler vi har idag samt för­dju­pa sig i oli­ka ak­tu­el­la spörs­mål (fram­tids­forsk­ning, post­struk­tu­ra­lism, kli­mat­för­änd­ring­ar och mil­jö). De stu­de­ran­de har ar­be­tat med käll­kri­tik och fått en in­blick i hur his­to­ria ska­pas och for­mas. En av kur­sens mål­sätt­ning­ar har va­rit att för­be­re­da den stu­de­ran­de för fort­sat­ta aka­de­mis­ka stu­di­er.

Un­der kur­sen har gäst­fö­re­lä­sa­re fi­gu­re­rar (bla. Nils-Erik Vill­strand) och stu­die­be­sök till Svens­ka lit­te­ra­tur­säll­ska­pet gjorts. Istäl­let för ett slut­prov pre­sen­te­ra­de de stu­de­ran­de egna als­ter – allt från pro­gram­me­ra­de spel, till mu­sik­kom­po­si­tio­ner och mål­ning­ar – un­der en ver­nis­sage vid Aca­de­mill. Ett av kri­te­ri­er­na för stu­de­ran­de­bi­dra­gen var att man skul­le kun­na här­le­da de­mo­kra­ti­be­grep­pet ur slut­pro­duk­ten.

Ur lä­rar­syn­vin­kel fanns ock­så en am­bi­tion att tes­ta på äm­ne­s­över­gri­pan­de un­der­vis­ning på egen hand – utan stöd från and­ra äm­neskol­le­gor. Upp­läg­get var gi­van­de men myck­et pla­ne­rings­tungt.

Hållbart företagande (TS1)

Inom ra­men för den äm­ne­s­över­gri­pan­de och ar­bets­livs­för­be­re­dan­de kur­sen bol­las be­grepp som håll­bar­het, mång­fald, kom­mu­ni­ka­tion, tek­no­lo­gi och kre­a­ti­vi­tet.

Den­na kurs är ett sam­ar­be­te mel­lan äm­nes­lä­ra­re i his­to­ria, sam­häll­s­lä­ra, fi­lo­so­fi (An­ders Fran­sén) samt mo­ders­mål/lit­te­ra­tur (Moja Lad­ve­lin) och psy­ko­lo­gi och re­li­gi­on (Mika­el Lax). Äm­nes­lä­rar­ska­ran be­sit­ter ock­så spe­ci­al­kun­nan­de (t.ex. re­do­vis­ning, fins­ka, ar­bets­plats­psy­ko­lo­gi och ut­bild­nings­le­dar­skap) som kom­mer att in­klu­de­ras i den äm­ne­s­över­gri­pan­de och de­mo­kra­ti­be­to­nan­de kur­sen

Någ­ra av de cen­tra­la mål­sätt­ning­ar­na är att in­klu­de­ra af­färs­li­vet ge­nom en of­fent­lig shark tank till­ställ­ning och att ut­vär­de­ra äm­ne­s­över­gri­pan­de sam­ar­be­te mel­lan nämn­da äm­nes­om­rå­den.

Global Social Leaders Global Goals

(Uni­ted Na­tions’ Glo­bal Go­als for Susta­i­nab­le De­ve­lop­ment)

The aim of the com­pe­ti­tion is to de­ve­lop stu­dents’ un­der­s­tan­ding of glo­bal ci­ti­zens­hip and how to turn their ide­as into re­a­li­ty. We sup­port young pe­op­le to de­ve­lop and im­ple­ment a pro­ject that helps to achi­e­ve the Uni­ted Na­tions’ Glo­bal Go­als and join a glo­bal mo­ve­ment of so­ci­al­ly cons­cious le­a­ders.

The com­pe­ti­tion is free to en­ter, but re­qui­res schools to ap­point a mem­ber of staff who will co­or­di­na­te the com­pe­ti­tion wit­hin your school and act as our main point of con­tact.  We re­qui­re schools to re­gis­ter be­fo­re st­art­ing pro­jects and for teams to sub­mit pro­jects for feed­back be­fo­re im­ple­men­ting them.

Från Vasa öv­nings­sko­las gym­na­si­um del­tar två pro­jekt­grup­per, där den ena till ex­em­pel ar­be­tar på en te­ma­hel­het kring ung­as väl­må­en­de.

Ämneslärarutbildningen

I äm­nes­lä­rar­ut­bild­ning­en har vi övat oss på äm­ne­s­över­gri­pan­de pla­ne­ring av ett läs­år med te­mat ”I eko­kri­sens ti­de­varv” in­spi­re­rat av prof. Veli-Mat­ti Vär­ris bok Kas­va­tus eko­kri­i­s­in ai­ka­kau­del­la (2018). Stark be­to­ning på håll­bar ut­veck­ling och re­la­te­ra­de ut­ma­ning­ar i gym­na­sie­ut­bild­ning­en.

Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­o­i­den ke­hittämis­ver­kos­ton jul­ka­i­su #223.9.2020