SchoolDayn hyvinvointisovelluksen käyttö Kuopion lukiokoulutuksessa

Jukka Sormunen, Kuopion lukiokoulutus

Olem­me glo­baa­lis­ti jou­tu­neet ti­lan­tee­seen, jos­sa niin työ­tä­te­ke­vät, kuin oppi­lai­tok­sis­sa ole­vat op­pi­jat ovat jou­tu­neet sul­keu­tu­maan omiin ko­tei­hin­sa ja huo­leh­ti­maan työs­tään ja hy­vin­voi­nis­taan lä­hes yk­sin. Tämä ti­lan­ne on meil­le kai­kil­le erit­täin haas­ta­va ja tu­lem­me kuu­le­maan hy­vin eri­lai­sia ta­ri­noi­ta tä­män ”eva­kon” jäl­keen.

Kuo­pi­on op­pi­mi­sen ja kas­vun pal­ve­lu­a­lu­eel­la on to­teu­tet­tu kak­si mit­ta­vaa ky­se­lyä opis­ke­li­joil­le, van­hem­mil­le ja opet­ta­jil­le. He ovat an­ta­neet meil­le pal­jon tie­toa ku­lu­nees­ta moni­muo­to-ope­tus­kau­des­ta. Tä­män kym­me­niä tu­han­sia pa­laut­tei­ta si­säl­tä­neen tie­don va­los­sa olem­me pys­ty­neet pa­ran­ta­maan toi­min­taam­me no­pe­as­ti. Vii­mei­sin yh­teen­veto ns. yleis­fii­lik­ses­tä ker­too sel­ke­äs­ti, että olem­me pys­ty­neet pa­ran­ta­maan sitä joko omaa toi­min­taam­me te­hos­ta­mal­la tai toi­saal­ta sil­lä, että olem­me op­pi­neet uu­sia toi­min­ta­ta­po­ja, jot­ka ovat tu­ke­neet vas­taa­jien ar­kea. Sa­nal­li­sis­sa pa­laut­teis­sa kom­men­tit ovat ol­leet hy­vin ha­vain­nol­li­sia:

”Lu­ki­o­lai­nen on naut­ti­nut moni­muo­to-ope­tuk­ses­ta ja etä­kou­lu on su­ju­nut hy­vin.”

”Etä­o­pe­tuk­seen an­ta­mi­seen on nyt jo jol­lain ta­paa tot­tu­nut eikä se ole ol­len­kaan niin ka­ma­laa kuin ajat­te­lin aluk­si.”

”Olen pi­tä­nyt opis­ke­lun it­se­näi­syy­des­tä ja va­pau­des­ta suun­ni­tel­la omat aika­tau­lu­ni. Opis­ke­lu­ni ovat su­ju­neet lois­ta­vas­ti. Olen saa­nut hy­viä arvo­sa­no­ja. Pi­dän sii­tä, että mo­ti­vaa­tio on olen­nai­nen osa moni­muo­to-opis­ke­lua. Me­nes­tyn nyt pa­rem­min kuin ta­val­li­ses­sa opis­ke­lus­sa.”

Mitä voimme tehdä reaaliaikaisella datalla?

Kuo­pi­on lu­ki­o­toi­mi aloit­ti yh­teis­työn 2020 vuo­den alus­ta School­Day Well­being -hy­vin­voin­ti­tuot­teen kans­sa. Vuo­den alus­ta al­ka­en ke­rät­tiin da­taa lu­ki­o­lais­ten hy­vin­voin­nis­ta pe­rin­tei­ses­sä lu­kio-ope­tuk­ses­sa. Maa­lis­kuun puo­len vä­liin men­nes­sä saim­me yli 200.000 vas­taus­ta ja olim­me pää­se­mäs­sä reh­to­rei­den ja ryh­män­oh­jaa­jien kans­sa jo kär­ryl­le, että mi­ten voi­sim­me tuo­ta tie­toa hyö­dyn­tää lu­ki­oi­den toi­min­to­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä. Mo­nia asi­oi­ta otet­tiin jo pa­laut­teen kaut­ta esil­le lu­ki­oi­den ar­jes­sa ja opis­ke­li­jat nä­ki­vät omien vas­tus­ten­sa vai­ku­tuk­sia hei­dän omas­sa ar­jes­saan.

Ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ta­kia siir­ryim­me 23.3. moni­muo­to-ope­tuk­seen ja myös saim­me School­Day hy­vin­voin­ti­so­vel­luk­seen myös koti­op­pi­mi­seen liit­ty­vän ky­se­ly­pat­te­ris­ton käyt­tööm­me. Nyt olim­me uu­den edes­sä ja  poh­dim­me kuu­mei­ses­ti että mi­täs nyt?

Kuopion lukioiden ro-ryhmien leikkimielinen kisa 

Val­ti­o­neu­vos­ton oh­jeen mu­kaan teim­me pää­tök­sen, että moni­muo­to-ope­tus jat­kuu 13.5. asti ja ase­tim­me it­sel­lem­me ta­voit­teen, että py­rim­me ak­ti­voi­maan lu­ki­o­lai­sia ker­to­maan mi­ten heil­lä me­nee ko­to­na. School­Day hy­vin­voin­ti­so­vel­luk­sen tee­mo­ja oli tii­vis­tet­ty ja ky­se­ly­pat­te­ris­to su­pis­tet­tu noin 130 ky­sy­myk­ses­tä 65 ky­sy­myk­seen. Eli

Otim­me 14.5. da­taa ulos School Day jär­jes­tel­mäs­tä ja pää­sim­me jul­kis­ta­maan ”ki­san voit­ta­jat. Tark­kaa­not­ta­en 53 päi­vän ai­ka­na opis­ke­li­jat vas­ta­si­vat 113 768 ker­taa ja alla hie­man dash­bo­ard nä­ky­mää.

TE­AMs nä­ky­mä School­Day hy­vin­voin­ti­da­taan ryh­män­oh­jaa­jal­le oli oiva kei­no TE­AMs ko­kouk­ses­sa käy­dä ryh­män tu­lok­sia läpi. Ryh­män­oh­jaa­ja pys­tyi näin kan­nus­ta­maan opis­ke­li­joi­ta ehkä an­ta­maan vink­ke­jä ja opas­tus­ta, mut­ta en­nen kaik­kea kes­kus­tel­la ryh­män kuu­lu­mis­ta ja tun­teis­ta koti­o­pis­ke­lun ai­ka­na sy­vem­min nä­ky­vien hy­vin­voin­ti­mit­ta­rien va­los­sa. Tee­mo­ja oli usei­ta, jois­ta on help­po aloit­taa.

Olemme edelleen uuden edessä ja pohdimme kuumeisesti että mitäs nyt?

Olem­me nyt käy­neet läpi tu­lok­sia ja käym­me siis ko­ko­a­jan edel­leen re­a­li­a­jas­sa tu­lok­sia mm. Kuo­pi­on kau­pun­gin kas­vun ja op­pi­mi­sen ICT-oh­jaus- ja ke­hit­tä­mis­ryh­mäs­sä, Kuo­pi­on toi­sen as­teen opis­ke­li­ja­huol­lon oh­jaus- ja ke­hit­tä­mis­ryh­mäs­sä, Kuo­pi­on lu­ki­oi­den opis­ke­li­ja­huol­lon ryh­mis­sä, Kuo­pi­on lu­ki­oi­den opet­ta­ja­kun­tien ko­kouk­sis­sa ja tie­tys­ti lu­ki­oi­den ryh­män­oh­jaa­jan ro-tuo­ki­ois­sa vii­koit­tain. Olem­me nyt osan­neet pa­rem­min suun­na­ta mm. opis­ke­lu­huol­lon tu­kea ja eri­tyis­o­pet­ta­jien työ­tä sekä pa­ran­ta­neet op­pi­mi­sen tu­keen liit­ty­viä pe­da­go­gi­sia me­ne­tel­miä etä­o­pe­tuk­ses­sa. Edel­leen mie­tim­me mitä uut­ta voi­sim­me tuot­taa tuen pa­ran­ta­mi­sek­si.

Tätä da­tan mää­rää ja pa­laut­teen si­säl­lön mer­ki­tys­tä läh­dem­me ke­hit­tä­mään yh­des­sä opis­ke­li­joi­den, opet­ta­jien ja reh­to­rei­den kans­sa yh­teis­työs­sä School­Day tii­min ja Mic­ro­soft TE­AMS tuo­tan­to­joh­don kans­sa. Us­kom­me vah­vas­ti, että voim­me tuot­taa op­pi­joil­le tu­le­vai­suu­des­sa pa­rem­paa lu­ki­o­kou­lu­tus­ta ja hy­vin­voin­tia no­pe­am­min saa­ta­van da­tan kaut­ta, joka on hy­vin vi­su­a­li­soi­tu sekä help­po­käyt­töis­tä jo­kai­sel­le opet­ta­jal­le ja ope­tus­alan joh­ta­jal­le!

Kuo­pi­on lu­ki­oi­den reh­to­rit pa­neu­tui­vat myös leik­ki­mie­li­sen ki­san ohes­sa opis­ke­li­jan roo­liin ja tu­tus­tui­vat näin ky­sy­my­pat­te­riin sekä ap­li­kaa­ti­on käyt­töön. Reh­to­rit kil­pai­li­vat oman työ­yh­tei­sön hy­vin­voin­ti­sti­pen­dis­tä! Voit­ta­ja oli Juan­kos­ken lu­ki­on reh­to­ri Pa­si­Koi­vu­ran­ta. On­nit­te­lut!

 
Hyvinvointi ennen koronaa ja sen aikana

School Dayn hy­vin­voin­tia mit­taa­va pal­ve­lu on ol­lut Kuo­pi­os­sa käy­tös­sä koko vuo­den. Ke­vääl­lä saim­me ke­rät­tyä tie­toa op­pi­lai­den hy­vin­voin­nis­ta en­nen ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­maa etä­o­pis­ke­lu­jak­soa ja toi­saal­ta sen ai­ka­na. Ke­rää­mäs­täm­me da­tas­ta on ha­vait­ta­vis­sa, että lä­hes kaik­kien ky­sy­miem­me ky­sy­mis­ten pe­rus­teel­la hy­vin­voin­ti on on ol­lut ko­e­tuk­sel­la, mut­ta toi­saal­ta isoa ro­mah­dus­ta ei hy­vin­voin­nis­sa ole ta­pah­tu­nut.

Par­hai­ten asi­aa voi ku­va­ta vii­den as­teen as­tei­kol­la, jol­la op­pi­laat vas­taa­vat omaan hy­vin­voin­tiin­sa liit­ty­viin ky­sy­myk­siin. En­nen ko­ro­naa oli tyy­pil­lis­tä, että mo­nen ky­sy­myk­sen koh­dal­la 5 oli ylei­sin vas­taus kaik­kiin ky­sy­myk­siin, mikä ker­too sii­tä, että Suo­mes­sa ja Kuo­pi­os­sa op­pi­laat voi­vat hy­vin. Ko­ro­nan ai­heut­ta­man koti­o­pe­tuk­sen ai­ka­na mo­nen ky­sy­myk­sen koh­dal­la ylei­sin vas­taus muut­tui 4:ksi. Se tar­koit­taa sitä, että etä­o­pe­tuk­sel­la on sel­ke­äs­ti vai­ku­tus­ta hy­vin­voin­tiin. Toi­saal­ta isoa ro­mah­dus­ta ei ole ta­pah­tu­nut.

School­Day tut­ki­mus­joh­ta­ja Mik­ko Kyl­vä­jä.

Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020