Osallisuutta ja hyvinvointia Huittisissa

Timo Mäkinen, Lauttakylän lukio

Laut­ta­ky­län lu­kio ja Ul­vi­lan lu­kio ot­ti­vat luku­vuon­na 2019-2020 yh­des­sä osaa Ide­mo-pro­jek­tiin. Ide­mo on sar­ja demo­kra­ti­a­kas­va­tuk­sen liit­ty­viä pro­jek­te­ja, joi­ta to­teu­te­taan (ke­vät 2020) seit­se­mäs­sä eri lu­ki­os­sa ym­pä­ri Suo­men. Pro­jek­tien koor­di­noin­nis­ta vas­taa­vat Jy­väs­ky­län Yli­o­pis­to ja Åbo Aka­de­mi yh­des­sä ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön kans­sa. Tar­koi­tuk­se­na on tut­kia nuor­ten vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia näi­den omil­la opis­ke­lu­paik­ka­kun­nil­la sekä opet­taa nuo­ril­le konk­reet­ti­sen toi­min­nan kaut­ta demo­kra­ti­a­kas­va­tus­ta. Myös oppi­aine­ra­jo­ja ylit­tä­vä yh­teis­työ sekä yh­teis­toi­min­ta niin oppi­lai­tos­ten kuin mui­den­kin yh­teis­kun­nal­lis­ten toi­mi­joi­den vä­lil­lä on osa Ide­mon si­säl­töä.

Laut­ta­ky­län lu­kio ryh­tyi jär­jes­tä­mään omaa pro­jek­ti­aan yh­teis­työs­sä Ul­vi­lan lu­ki­on kans­sa tar­koi­tuk­se­naan saa­da lu­ki­o­lais­ten lii­kun­taa li­sää­vä han­ke to­teu­tet­tua pai­kal­lis­ta­sol­la. Tar­kem­min mää­ri­tel­ty ta­voi­te mo­lem­mis­sa lu­ki­ois­sa oli pyr­ki­mys saa­da lu­ki­o­lai­sil­le il­mai­sia lii­kun­ta­vuo­ro­ja Huit­tis­ten uima­hal­liin ja Ul­vi­lan lii­kun­ta­kes­kuk­seen. Pro­jek­tin to­teut­ta­ji­na toi­mi­vat lu­ki­on opis­ke­li­jois­ta va­lit­tu ryh­mä ja op­pi­lai­ta oh­jaa­vat vas­tuu­o­pet­ta­jat. Pro­jek­ti al­koi syk­syl­lä 2019.

Ide­moon va­lit­tiin Laut­ta­ky­län lu­ki­os­ta kuu­si­hen­ki­nen ryh­mä opis­ke­li­joi­ta, joi­den kiin­nos­tuk­sen koh­tei­siin kuu­lui yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­mi­nen. Taus­ta­työ­nä nuo­ret te­ki­vät pro­jek­tin alus­sa lu­ki­os­sa ky­se­lyn uima­hal­lin lii­kun­ta­muo­to­jen mah­dol­li­sis­ta ha­luk­kais­ta käyt­tä­jis­tä, mi­kä­li ne tu­li­si­vat opis­ke­li­joil­le il­mai­sek­si, tai hin­to­ja saa­tai­siin ale­ne­maan. Ky­sy­myk­siä esi­tet­tiin myös nuor­ten kun­to­ta­soon ja hy­vin­voin­tiin liit­ty­en. Tu­lok­sis­sa esil­le nou­si­vat muun mu­as­sa opis­ke­li­joi­den ko­ke­ma vä­sy­mys, vä­häi­nen va­paa-aika ka­ve­rei­den kans­sa vie­tet­tä­väk­si, lu­ki­on pa­kol­li­sen lii­kun­nan vä­häi­syys pe­rus­kou­luun ver­rat­tu­na sekä se, että lii­kun­ta ko­et­tiin tär­ke­äk­si te­ki­jäk­si hen­kis­ten ja fyy­sis­ten sai­rauk­sien eh­käi­se­mi­ses­sä. Pro­jek­tin osan­ot­ta­jat kä­vi­vät ta­paa­mas­sa myös han­ket­ta or­ga­ni­soi­via Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton tut­ki­joi­ta Mat­ti Rau­ti­ais­ta ja Mik­ko Hil­jas­ta Ul­vi­lan lu­ki­os­sa. Ta­paa­mi­ses­sa nuo­ret sai­vat lisä­tie­toa eri­lai­sis­ta vai­kut­ta­mi­sen kei­nois­ta ja lisä­tie­toa hank­keen to­teut­ta­mi­ses­ta. Seu­raa­vak­si ryh­mä laa­ti taus­ta-ai­neis­ton poh­jal­ta Huit­tis­ten nuo­ri­so- ja lii­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le eh­do­tuk­sen ja toi­mit­ti sen nuo­ri­so- ja lii­kun­ta­toi­men­joh­ta­ja Teu­vo Mun­kil­le, joka puo­les­taan esit­te­li sen Huit­tis­ten nuo­ri­so- ja lii­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le. Eh­do­tus kä­si­tel­tiin lau­ta­kun­nas­sa hy­väk­sy­tys­ti ja sen myö­tä Laut­ta­ky­län lu­ki­on opis­ke­li­joil­le tuli mah­dol­li­sek­si va­ra­ta Ku­nin­kais­ten Kult­tuu­ri- ja Kou­lu­tus­kes­kuk­ses­ta va­pai­ta kun­to­sali- ja lii­kun­ta­vuo­ro­ja ve­loi­tuk­set­ta ke­vään 2020 toi­min­ta­kau­den ai­ka­na. Lau­ta­kun­ta myön­si nuo­ril­le myös kak­si il­mais­ta uin­ti­ker­taa vii­kos­sa per op­pi­las maa­lis­kuun ja huh­ti­kuun 2020 ajak­si.

Va­li­tet­ta­vas­ti ke­vään 2020 ai­ka­na pien­ten asi­oi­den ai­heut­ta­mat suu­ret muu­tok­set maa­il­mal­la ja Suo­mes­sa pa­kot­ti­vat yh­teis­kun­nan poik­keus­jär­jes­te­lyi­hin, joi­hin kuu­lui muun mu­as­sa uima­hal­lien sul­ke­mi­nen use­an kuu­kau­den ajak­si. Täs­tä joh­tu­en lu­ki­o­lai­set ei­vät eh­ti­neet juu­ri­kaan Ide­mon konk­reet­ti­sis­ta saa­vu­tuk­sis­ta naut­tia, ja pro­jek­tin lo­puk­si Laut­ta­ky­län lu­ki­oon so­vit­tu ref­lek­toin­ti­ta­paa­mi­nen Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton tut­ki­joi­den kans­sa jäi to­teu­tu­mat­ta. Tä­män het­kis­ten tie­to­jen va­los­sa ta­paa­mi­nen pi­de­tään elo­kuun alku­puo­lel­la 2020 ja Laut­ta­ky­län lu­ki­on ide­mo­lai­set ot­ta­vat vie­lä yh­teyt­tä Huit­tis­ten nuo­ri­so- ja lii­kun­ta­lau­ta­kun­taan kes­kus­tel­lak­seen kes­ken jää­neen hank­keen saat­ta­mi­ses­ta lop­puun jos­sa­kin vai­hees­sa tu­le­vaa luku­vuot­ta.

Osan­ot­ta­jis­ta riip­pu­mat­to­mis­ta vas­toin­käy­mi­sis­tä huo­li­mat­ta pro­jek­ti oli lop­pu­tu­lok­sel­taan huit­tis­lais­ten kan­nal­ta kui­ten­kin on­nis­tu­nut: Opis­ke­li­jat pait­si op­pi­vat li­sää pai­kal­li­ses­ta vai­kut­ta­mi­ses­ta, myös on­nis­tui­vat saa­maan eh­do­tuk­sen­sa läpi ja näin hel­pot­ta­maan nuor­ten lii­kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­mah­dol­li­suuk­sia. Sa­mal­la han­ke osoit­ti, että Huit­tis­ten kau­pun­ki ar­vos­taa, kuun­te­lee ja tu­kee alu­een­sa nuo­ria ja hei­dän toi­vei­taan.

Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020