Virtuaaliluontoluokka edistämässä hyvinvointia lukiossa

Minna Ursin ja Annukka Juutinen

Opis­ke­li­jat Lu­ken vir­tu­aa­li­luon­to­huo­nees­sa ke­vät­tal­vel­la 2019

Virtuaaliluontoluokka edistämässä hyvinvointia lukiossa

Idea vir­tu­aa­li­luon­to­luo­kan ra­ken­ta­mi­seen Itä-Suo­men yli­o­pis­ton har­joit­te­lu­kou­lul­le syt­tyi lu­ki­om­me psy­ko­lo­gi­an ryh­män vie­rai­lus­ta Luon­non­non­va­ra­kes­kuk­sen eli Lu­ken Joen­suun toi­mi­ti­loi­hin. Lu­keen oli äs­ket­täin ra­ken­net­tu vir­tu­aa­li­luon­to­huo­ne, jos­sa tut­kit­tiin vir­tu­aa­li­luon­nos­sa vie­te­tyn ajan vai­ku­tus­ta sy­dä­men syke­väli­vaih­te­lui­hin. Pää­sim­me opis­ke­li­joi­den kans­sa viet­tä­mään het­ken ky­sei­ses­sä luon­to­ti­las­sa sekä kuu­le­maan tie­toa luon­non sekä vir­tu­aa­li­sen luon­to­ym­pä­ris­tön hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­sis­ta.

Lu­ki­o­lais­ten ak­ti­voin­tia

Vii­me vuo­sien ai­ka­na on met­sän ja luon­non hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­sia tut­kit­tu pal­jon. Luon­nos­sa vie­te­tyn ajan ja liik­ku­mi­sen on to­det­tu li­sää­vän ih­mi­sen ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia mo­nin ta­voin. Vai­ku­tuk­set nä­ky­vät mm. stres­sis­tä pa­lau­tu­mi­ses­sa, ku­ten sy­dä­men­syk­keen ja ve­ren­pai­neen ale­ne­mi­ses­sa, sekä mie­len hy­vin­voin­nis­sa. Lu­ken tut­ki­muk­sis­sa on to­det­tu myös vir­tu­aa­li­luon­nos­sa vie­te­tyn ajan edis­tä­vän stres­sis­tä pa­lau­tu­mis­ta. Näis­tä toi­mis­to­työn­te­ki­jöi­den pa­ris­sa teh­ty­jen tut­ki­mus­ten tu­lok­sis­ta sai al­kun­sa in­nos­tus edis­tää vir­tu­aa­li­luon­non vai­ku­tuk­sia myös kou­lu­maa­il­mas­sa. Ope­tus­hal­li­tuk­sen ke­hit­tä­mis­ra­hoi­tus in­no­va­tii­vis­ten op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen edis­tä­mi­seen mah­dol­lis­ti sen, että saa­toim­me ryh­tyä konk­reet­ti­ses­ti to­teut­ta­maan ide­aa.

Suun­ni­tel­mien läpi­käy­mis­tä

Alus­ta asti ta­voit­tee­nam­me on ol­lut ra­ken­taa vir­tu­aa­li­luon­to­luok­ka, jota on mah­dol­lis­ta käyt­tää sekä opis­ke­luun että tau­ko­jen pi­tä­mi­seen. Heti han­ke­kau­den alus­sa kä­vim­me tu­tus­tu­mas­sa myös Lu­ken Ota­nie­men toi­mi­ti­lo­jen vir­tu­aa­li­luon­to­huo­nee­seen. Lu­ken ti­lo­jen poh­jal­ta läh­dim­me suun­nit­te­le­maan omaa luok­kaam­me yh­des­sä opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­ja­kun­nan kans­sa. Lu­ki­o­lai­set sai­vat ku­vail­la lem­pi­paik­kaan­sa. Oman sän­gyn li­säk­si opis­ke­li­joi­den vas­tauk­sis­ta nou­si esil­le eri­tyi­ses­ti met­sä ja ran­ta, mut­ta myös va­loi­suus, peh­meys ja rau­hal­li­suus. Eri­tyi­sen ar­vok­kaal­le vas­tauk­sis­sa tun­tui nii­den oma­koh­tai­suus. Lu­kies­saan opis­ke­li­joi­den ku­vauk­sia saat­toi mie­les­sään näh­dä pai­kan ja ym­mär­si sen ar­von lu­ki­o­lai­sel­le. Ky­se­lyn tu­lok­sia hyö­dyn­ne­tään pait­si luon­to­luo­kas­sa myös kou­luum­me si­sus­tet­ta­vis­sa vuo­den­aika­tee­mai­sis­sa pää­dyis­sä.

Kesä­pää­dyn suun­ni­tel­ma

Opet­ta­jien aja­tuk­set ja huo­mi­ot ti­lan käy­tös­tä oli­vat pal­jon käy­tän­nöl­li­sem­piä, kun esit­te­lim­me ti­laa ja sii­hen liit­ty­viä suun­ni­tel­mia opet­ta­jain­ko­kouk­sen yh­tey­des­sä. Riit­tä­vät is­tu­ma­pai­kat, ma­te­ri­aa­lien puh­taa­na pito ja tasa­puo­li­set mah­dol­li­suu­det opet­taa ti­las­sa nou­si­vat heti esil­le. Toi­saal­ta se oli juu­ri se, mitä opet­ta­ja­kun­nal­ta tah­doim­me. He tah­to­vat tes­ta­ta uu­den­lais­ta ope­tus­ti­laa ja me saim­me muis­tu­tuk­sen eri oppi­ai­nei­den re­a­li­tee­teis­ta esi­mer­kik­si ope­tus­ryh­mien koon suh­teen. Myös aja­tus luon­to­luo­kan käy­tös­tä opet­ta­jien oman työ­päi­vän tauot­ta­mi­seen sai kan­na­tus­ta, mut­ta myös poh­din­taa mil­loin nii­tä tau­ko­ja eh­ti­si pi­tää. Muu­tos ei täh­tää ai­no­as­taan fyy­si­sen ti­lan muok­kaa­mi­seen vaan myös lu­ki­on toi­min­ta­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mi­seen.

Luo­kas­sa käy­tet­tä­vää kuva­ma­te­ri­aa­lia olem­me ke­rän­neet itse, mut­ta myös saa­neet käyt­tö­lu­van jo elä­köi­ty­neen kol­le­gan luon­to­kuva-aar­tei­siin. Ai­na­kin aluk­si luok­kaa hal­lit­see poh­jois­kar­ja­lai­nen luon­to. Ko­ro­na­ke­vät ja -kesä oli­vat mitä otol­li­sin­ta ai­kaa liik­kua ja ot­taa ku­via luon­nos­sa, ja po­luil­la ei to­del­la­kaan tar­vin­nut liik­kua yk­sin. Ehkä ku­vat tu­tuis­ta mai­se­mis­ta aut­ta­vat myös opis­ke­li­joi­ta aja­tuk­sis­saan pa­laa­maan tu­tun suon reu­naan tai har­jun la­el­le ja muis­ta­maan luon­to­ko­ke­muk­sen tuo­man rau­han.

Opis­ke­lu­käy­tös­sä luo­kas­sa ta­voi­tel­laan ko­ke­mus­ta opis­ke­lus­ta luon­non kes­kel­lä. Luo­kan si­sus­tus to­teu­te­taan mah­dol­li­sim­man pit­käl­le luon­non­mu­kai­sia vä­re­jä ja ma­te­ri­aa­le­ja käyt­tä­en. Vä­reis­tä ai­na­kin vih­reä ja ma­te­ri­aa­leis­ta puu saa­vat luo­kas­sa suu­ren roo­lin. Suun­nit­te­lus­sa on ol­lut alus­ta asti mu­ka­na si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja, joka on kuun­nel­lut vi­si­oi­tam­me ja nii­den poh­jal­ta pyr­ki­nyt luo­maan toi­mi­van ope­tus­ti­lan. Yh­del­le sei­näl­le hei­jas­te­taan luon­to­ku­via ja kai­ut­ti­mis­ta saa­daan kuu­lu­viin luon­to­ää­niä. Ope­tuk­ses­sa käy­tet­tä­viä si­säl­tö­jä var­ten luok­kaan si­joi­te­taan eril­li­nen äly­tau­lu. Toi­vee­na on, että oppi­tun­tien ai­ka­na vir­tu­aa­li­luon­to­ym­pä­ris­tö edis­tää opis­ke­luun kes­kit­ty­mis­tä. Oppi­tun­tien ulko­puo­lel­la luo­kan on tar­koi­tus toi­mia tau­ko­ti­la­na niin opis­ke­li­joil­le kuin kou­lun hen­ki­lö­kun­nal­le­kin. Täl­löin vir­tu­aa­li­luon­to­ym­pä­ris­tön toi­vo­taan tar­jo­a­van ly­hyi­tä stres­sis­tä pa­laut­ta­via het­kiä opis­ke­lu- ja työ­päi­vän ai­ka­na.

Ko­ro­na­ke­vät vai­kut­ti muu­tok­sen aika­tau­luun. Ta­voi­te on, että luok­ka on val­mii­na ope­tus­käy­tös­sä mar­ras-/jou­lu­kuun vaih­tees­sa.

Luon­to­kuva Poh­jois-Kar­ja­las­ta

Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020