Kieliprofiili vahvistaa osaamista ja hyvinvointia

Karoliina Inha, LUKKI-verkosto ja Anu Halvari, Opetushallitus

Kieliprofiili vahvistaa osaamista ja hyvinvointia

Uu­sien lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den 2019 myö­tä jo­kai­nen opis­ke­li­ja laa­tii it­sel­leen hen­ki­lö­koh­tai­sen kie­li­pro­fii­lin lu­kio-opin­to­jen­sa ai­ka­na. Vel­voi­te kir­jat­tiin pe­rus­tei­siin mel­ko väl­jäs­ti, kos­ka ha­lut­tiin jät­tää ti­laa pai­kal­li­sel­le työl­le ja ke­hit­tä­mi­sel­le. Kie­li­pro­fii­li mai­ni­taan pe­rus­teis­sa vain muu­ta­mas­sa koh­das­sa, eli vie­rai­den kiel­ten ja toi­sen ko­ti­mai­sen kie­len A- ja B1-oppi­mää­rien pa­kol­lis­ten opin­to­jen alus­sa ja lo­pus­sa sekä B2/B3-oppi­mää­rien eli va­lin­nais­ten oppi­mää­rien yh­tey­des­sä.

Kie­li­pro­fii­lin ta­voit­tee­na on ni­voa lu­ki­o­ai­kai­set kie­li­o­pin­not osak­si jat­ku­van op­pi­mi­sen kaar­ta. Sen läh­tö­koh­ta­na on opis­ke­li­jan poh­din­ta hä­nen omas­ta kie­li­va­ran­nos­taan, joka koos­tuu äi­din­kie­lis­tä, kou­lus­sa opi­tuis­ta kie­lis­tä sekä kou­lun ulko­puo­lel­la opi­tuis­ta kie­lis­tä. Kie­li­pro­fii­li oh­jaa opis­ke­li­jaa ke­hit­tä­mään tie­to­ja, tai­to­ja ja tah­toa käyt­tää ja ke­hit­tää omaa kie­li­tai­toa. Osa­na lu­ki­on kie­li­o­pin­to­ja se edis­tää mo­ni­nai­suut­ta ar­vos­ta­vaa asen­net­ta sekä kan­nus­taa opis­ke­li­jaa toi­mi­maan vas­tuul­li­ses­ti ja kes­tä­väs­ti glo­baa­leis­sa yh­tei­söis­sä.

Tukea oman osaamisen – myös koulun ulkopuolella hankitun – tunnistamiseen ja kuvaamiseen

Olem­me kie­li­pro­fii­lin ke­hit­tä­mis­työs­sä haas­ta­tel­leet lu­kui­saa jouk­koa opet­ta­jia ja opis­ke­li­joi­ta, mut­ta myös työ­e­lä­män ja kor­ke­a­kou­lu­jen edus­ta­jia. Kes­kus­te­luis­ta on kart­tu­nut pal­jon tie­toa toi­veis­ta ja tar­peis­ta, mut­ta yksi ha­vain­to on nous­sut mui­ta tär­ke­äm­mäk­si: meil­lä on en­tis­tä enem­män tar­vet­ta tar­jo­ta opis­ke­li­joil­le tu­kea oman osaa­mi­sen tun­nis­ta­mi­seen ja ku­vaa­mi­seen.

Kie­li­pro­fii­li läh­tee­kin liik­keel­le A-kie­len 1. mo­duu­lin alku­kar­toi­tuk­sel­la: mitä osaan jo nyt, mis­sä voi­sin ke­hit­tyä, mi­ten kään­nän ke­hit­tä­mis­koh­teet ta­voit­teik­si sekä min­kä­lai­sia kei­no­ja hyö­dyn­tä­mäl­lä voin saa­vut­taa nuo ta­voit­teet. Omien tai­to­jen ana­ly­soin­ti jää tur­han usein pin­ta­puo­li­sek­si: kuin­ka help­poa mei­dän on tyy­tyä to­te­a­maan, että jo­tain osa­taan tai ei osa­ta miet­ti­mät­tä sen enem­pää, mitä asi­al­le voi­si teh­dä.

Oman osaa­mi­sen tun­nis­ta­mi­nen sekä vah­vuuk­sien ja ke­hit­tä­mis­koh­tei­den poh­ti­mi­nen sekä opis­ke­lu­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­nen tu­ke­vat opis­ke­li­jan hy­vin­voin­tia. Omien vah­vuuk­sien tun­nis­ta­mi­nen vah­vis­taa opis­ke­li­jan myön­teis­tä minä­ku­vaa, ke­hit­tä­mis­koh­tei­den tun­nis­ta­mi­nen taas aut­taa aset­ta­maan ta­voit­tei­ta ja ke­hit­tä­mään kei­no­ja toi­mia ti­lan­teis­sa, jot­ka vaa­ti­vat epä­var­muu­den sie­to­ky­kyä ja luo­vuut­ta. Opis­ke­lu­tai­to­jen sekä eri­tyi­ses­ti itse- ja ver­tais­ar­vi­oin­nin tai­to­jen ke­hit­tä­mi­nen tu­kee elin­i­käis­tä op­pi­mis­ta. Se on kes­kei­nen tai­to työ­e­lä­mäs­sä ja jat­ko-opin­nois­sa.

Opiskelijalle ja opettajalle työkalu formatiiviseen arviointiin

Kie­li­pro­fii­lin avul­la py­ri­tään sii­hen, että opis­ke­li­ja, mut­ta myös opet­ta­ja, saa­vat kirk­kaam­man ku­van opis­ke­li­jan op­pi­mis­pro­ses­sis­ta. Kie­li­pro­fii­lin pää­käyt­tä­jä on opis­ke­li­ja, ja sik­si opis­ke­li­jan on tär­keä ym­mär­tää sen tar­koi­tus ja ta­voit­teet heti opin­to­jen­sa alus­sa. Sen avul­la opis­ke­li­ja ke­hit­tää tai­to­jaan ar­vi­oi­da omaa op­pi­mis­taan ja osaa­mis­taan ja en­nen kaik­kea, jos ja kun tar­ve vaa­tii, her­kis­tyy huo­maa­maan, mi­ten op­pi­mi­nen on hä­nes­tä it­ses­tään kiin­ni.

On myös sel­vää, että mi­kä­li kie­li­pro­fii­lin tar­jo­a­mia mah­dol­li­suuk­sia ha­lu­taan hyö­dyn­tää op­ti­maa­li­ses­ti, tar­vi­taan opet­ta­jan suun­ni­tel­mal­lis­ta tu­kea. Opet­ta­ja oh­jaa opis­ke­li­jaa poh­ti­maan kie­len käyt­tö­ään ja op­pi­mis­taan opet­ta­mien­sa kiel­ten näkö­kul­mas­ta, aut­taa opis­ke­li­jaa tie­dos­ta­maan kie­lel­lis­ten ja kult­tuu­ris­ten käy­tän­tö­jen mer­ki­tyk­sen vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa sekä ra­ken­ta­maan koko­nais­val­tai­sem­man kä­si­tyk­sen kie­li­tai­dos­ta ra­ken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ele­ment­ti­nä. Hy­vien ja opis­ke­li­jal­le mer­ki­tyk­sel­lis­ten käy­tän­tei­den luo­mi­nen on­nis­tuu par­hai­ten joh­don tu­el­la ja pa­nos­ta­mal­la opet­ta­jien yh­teis­työ­hön.

Tukimateriaalia kieliprofiilin paikalliseen toteutukseen

Ke­sän lo­puk­si jul­kai­sim­me wordp­ress-si­vus­ton pai­kal­li­sen työn tu­ek­si: https://kie­li­pro­fii­li.com/. Verk­ko­si­vus­tol­la olem­me pyr­ki­neet kir­joit­ta­maan uu­den kiel­ten LOP­Sin si­säl­tö­jä ja ta­voit­tei­ta auki sel­ke­äl­lä kie­lel­lä, jot­ta niin opis­ke­li­jat että opet­ta­jat voi­vat tu­tus­tua ma­te­ri­aa­liin it­se­näi­ses­ti. Si­vus­to on vas­ta luon­nos, ja sitä ke­hi­te­tään tu­le­van syk­syn ja ke­vään ajan.

Seu­raa­va as­kel työs­säm­me on ke­hit­tää vä­li­nei­tä kie­li­tai­don itse­ar­vi­oin­tiin, laa­tia opet­ta­jil­le konk­reet­ti­sia mal­le­ja kie­li­pro­fii­lin to­teut­ta­mi­seen eri kiel­ten oppi­ai­nei­den yh­teis­työ­nä sekä et­siä lu­paa­via käy­tän­tö­jä kie­li­pro­fii­lin hyö­dyn­tä­mi­seen kor­ke­a­kou­lu­kur­kis­tuk­sis­sa.

Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020