Yhteisöllisyyden parantaminen Schildtin lukiossa

Heidi Halkomäki ja Mirella Blomberg

Olem­me Hei­di ja Mi­rel­la. Opis­ke­lem­me Hu­ma­nis­ti­ses­sa am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa yh­tei­sö­pe­da­go­geik­si. Meis­tä tu­lee siis jär­jes­tö- ja nuo­ri­so­työn am­mat­ti­lai­sia. Teem­me täl­lä het­kel­lä koko ke­vään mit­tais­ta har­joit­te­lua Schild­tin lu­ki­ol­la. Eh­käi­se­vä nuo­ri­so­työ on meil­le tär­ke­äs­sä osas­sa kou­lu­tus­ta ja sik­si va­lit­sim­me Schild­tin lu­ki­on har­joit­te­lu­pai­kak­sem­me. Mie­les­täm­me lu­ki­ot ja kou­lut ovat eh­käi­se­vän nuo­ri­so­työn näkö­kul­mas­ta par­haim­pia paik­ko­ja ta­voit­taa kaik­ki nuo­ret ja puut­tua syr­jäy­ty­mi­seen ja mui­hin on­gel­miin ajois­sa.

Mitä me tehdään lukiolla?
Meidän toimintamme tavoitteita ja tuloksia:
Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020