Hyvinvointiohjaaja lisää liikettä Lappeenrannan lukioissa

Karoliina Ahtiainen, Lappeenrannan lukioiden hyvinvointiohjaaja

Hyvinvointiohjaaja lisää liikettä Lappeenrannan lukioissa

Pai­kal­laan olo ja is­tu­mi­nen li­sään­ty­vät lap­sen aloit­ta­es­sa pe­rus­o­pe­tuk­sen ja vart­tu­es­sa lu­ki­o­lai­sek­si. Reip­paan lii­kun­nan mää­rä vä­he­nee ta­sai­ses­ti ja jat­kaa las­ku­aan myös lu­ki­o­iän jäl­keen. Lu­ki­o­lai­set is­tu­vat suu­rim­man osan kou­lu­päi­väs­tä. (Tu­los­kort­ti 2018, 10–12.) Vii­mei­sim­män Kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn tu­los­ten pe­rus­teel­la yhä use­am­pi lu­ki­o­lai­nen ko­kee ah­dis­tus­ta, ma­sen­nus­ta ja kou­lu­stres­siä. Lu­ki­o­lais­ten koh­dal­la tu­lok­set ovat hei­ken­ty­neet vuo­des­ta 2013 läh­tien, kun mie­len­ter­veyt­tä on tut­kit­tu kou­lu­ter­veys­ky­se­lyil­lä. (THL 2019.) Val­ta­kun­nal­li­sen Liik­ku­va opis­ke­lu –oh­jel­man ta­voit­tee­na on li­sä­tä toi­sel­la as­teel­la opis­ke­le­vien fyy­sis­tä ak­tii­vi­suut­ta ke­hit­tä­mäl­lä ak­tii­vi­suut­ta edis­tä­vää toi­min­ta­kult­tuu­ria, li­sää­mäl­lä opis­ke­lu­päi­viin lii­ket­tä ja mah­dol­li­suuk­sia lii­kun­nal­le sekä li­sää­mäl­lä yh­teis­työ­tä eri toi­mi­joi­den kans­sa. (Siek­ki­nen, Ha­ko­nen, Kul­ma­la & Tam­me­lin 2018.)

Lap­peen­ran­nan lu­ki­ois­sa aloit­ti syk­syl­lä 2019 hy­vin­voin­ti­oh­jaa­ja, joka vas­taa lu­ki­oi­den Liik­ku­va opis­ke­lu –toi­min­nas­ta. Hy­vin­voin­ti­oh­jaa­jan työn tar­koi­tuk­se­na on edis­tää lu­ki­oi­den lii­kun­nal­lis­ta toi­min­ta­kult­tuu­ria, oh­ja­ta opis­ke­li­joi­ta kes­tä­vään ja toi­min­ta­ky­kyä yllä­pi­tä­vään ja ke­hit­tä­vään elä­män­ta­paan kai­kil­la hy­vin­voin­nin osa-alu­eil­la. Lu­ki­oi­den yh­tei­nen hy­vin­voin­ti­oh­jaa­ja tii­vis­tää lu­ki­oi­den vä­lis­tä yh­teis­työ­tä. Ta­voit­tee­na on, että kaik­ki yh­tei­sön jä­se­net saa­vat opis­ke­lu- tai työ­päi­vän ai­ka­na mah­dol­li­suu­den päi­vit­täi­seen fyy­si­seen ak­tii­vi­suu­teen. Eri­tyi­nen pai­no­tus toi­min­nas­sa on nii­den nuor­ten ak­ti­voi­mi­ses­sa, jot­ka muu­toin ei­vät lii­ku riit­tä­väs­ti.

Hy­vin­voin­ti­oh­jaa­jan työn­ku­vaan kuu­luu toi­min­nal­lis­ten op­pi­mis­me­ne­tel­mien jal­kaut­ta­mi­nen osak­si kaik­kia oppi­ai­nei­ta, hen­ki­lö­koh­tai­nen lii­kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­neu­von­ta, is­tu­mi­sen tauot­ta­mi­nen ja tau­ko­lii­kun­ta, hy­vin­voin­ti­tem­paus­ten, kam­pan­joi­den ja ta­pah­tu­mien or­ga­ni­soin­ti. Eri­tyi­sen tär­ke­ää on opis­ke­li­joi­den kuun­te­lu ja osal­lis­ta­mi­nen Liik­ku­va opis­ke­lu –toi­min­nan suun­nit­te­luun. Luku­vuo­den ai­ka­na lu­ki­o­lai­sil­le on jär­jes­tet­ty esi­mer­kik­si hy­vin­voin­ti­päi­viä, usei­ta eri­tyyp­pi­siä laji­ko­kei­lu­ja, hie­ron­ta- ja joo­ga­kurs­se­ja ja il­mai­sia kun­to­sali­vuo­ro­ja.

Kuva: Lap­peen­ran­nan Ly­se­on lu­ki­ol­la pyö­rii lii­kun­ta­väli­tun­nit. Ku­vaa­ja: Ka­ro­lii­na Ah­ti­ai­nen

Hy­vin­voin­ti­oh­jaa­ja toi­mii yh­teis­työs­sä lu­ki­oi­den eri toi­mi­joi­den kans­sa. Tär­ke­ää yh­teis­työ­tä teh­dään opis­ke­lu­huol­lon, ku­ten ku­raat­to­rien, ter­vey­den­hoi­ta­jien ja kou­lu­psy­ko­lo­gien kans­sa. Opis­ke­lu­huol­lon kaut­ta opis­ke­li­joi­ta oh­jau­tuu hy­vin­voin­ti­neu­von­ta­toi­min­taan.

Lii­kun­nan ja hy­vin­voin­nin kaut­ta ha­lu­taan pys­tyä vai­kut­ta­maan myös op­pi­mi­seen. Fyy­si­sen ak­tii­vi­suu­den li­sää­mi­sen hyö­tyi­nä voi­daan näh­dä esi­mer­kik­si op­pi­mis­tu­los­ten pa­ra­ne­mi­nen. Tut­ki­mus lii­kun­ta-ak­tii­vi­suu­den ja kou­lu­me­nes­tyk­sen yh­teyk­sis­tä osoit­taa, että lii­kun­ta-ak­tii­vi­suu­del­la ja kou­lus­sa me­nes­ty­mi­sel­lä on po­si­tii­vi­nen yh­teys var­hais­nuo­ruu­des­ta nuo­reen ai­kui­suu­teen. (Aal­to­nen 2019, 70.) Use­at muut­kin tut­ki­muk­set tuo­vat esil­le, että lii­kun­nal­la on suu­ri mer­ki­tys ai­vo­jen ke­hit­ty­mi­sel­le, toi­min­nal­le ja hy­vin­voin­nil­le. Lii­kun­ta ai­kaan­saa po­si­tii­vi­sia muu­tok­sia ai­vois­sa ja pa­ran­taa ai­vo­jen ky­kyä vas­taan­ot­taa ja kä­si­tel­lä tie­toa. (Moi­la­nen & Sa­lak­ka 2016, 17.)

Hy­vin­voin­ti­oh­jaa­jan työ tu­kee vuon­na 2021 voi­maan as­tu­vaa lu­ki­on uut­ta ope­tus­suun­ni­tel­maa. Liik­ku­va opis­ke­lu –toi­min­nan puit­teis­sa luo­daan pe­rus­tei­ta uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man toi­min­ta­kult­tuu­ril­le, jos­sa ko­ros­tuu hy­vin­voin­ti, opis­ke­li­joi­den ak­tii­vi­suus ja osal­li­suus. Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen on tar­koi­tus vah­vis­taa opis­ke­li­jan fyy­sis­tä, psyyk­kis­tä ja so­si­aa­lis­ta hy­vin­voin­tia. Hy­vin­voin­nin näkö­kul­mat oh­jaa­vat kaik­kea lu­ki­on toi­min­taa ja ar­kea. Lap­peen­ran­nan Ly­se­on lu­ki­o­lai­sil­le teh­dys­sä ky­se­lys­sä hy­vin­voin­ti nou­si sel­ke­äs­ti tär­keim­pä­nä lu­ki­on toi­min­taa oh­jaa­va­na ar­vo­na.

Kuva: Per­jan­tai­sin Lap­peen­ran­nan lu­ki­o­lai­set ovat pääs­seet lii­kun­ta­laji­ko­kei­lu­tun­neil­le. Ku­vaa­ja: Ka­ro­lii­na Ah­ti­ai­nen

Lap­peen­ran­nan Liik­ku­va opis­ke­lu -toi­min­nan osal­lis­tu­ja­mää­rät ja opis­ke­li­joil­ta ke­rät­ty pa­lau­te ovat osoit­ta­neet, että tar­vet­ta ja ha­lua toi­min­nan jat­ku­mi­sel­le on. Pa­lau­te­ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta lu­ki­o­lai­sis­ta 80 % on sitä miel­tä, että Liik­ku­va opis­ke­lu –toi­min­ta on tär­ke­ää lu­ki­os­sa ja yli puo­let (55 %) vas­taa­jis­ta ko­kee Liik­ku­va opis­ke­lu –toi­min­nan vai­kut­ta­neen hy­vin­voin­tiin pa­ran­ta­vas­ti. Lu­ki­oil­la on halu va­kiin­nut­taa hy­vin­voin­ti­oh­jaa­jan toi­mi osak­si kou­lun luku­vuo­sit­tais­ta hy­vin­voin­ti­työ­tä.

Läh­teet:

Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020