Kyrkslätts gymnasium och de mångsidiga kompetenserna

Mikael Eriksson, Kyrkslätts gymnasium

Då Kyrks­lätts gym­na­sium bör­ja­de job­ba med den kom­man­de lä­rop­la­nen sök­te vi en röd tråd, en ge­men­sam bas som alla de oli­ka avs­nit­ten och ka­pit­len i lä­rop­la­nen kun­de stå på. Vi vil­le att vår lä­rop­lan skul­le bli en hel­het som ref­lek­te­rar kol­le­giets och de stu­de­ran­des sam­syn på vår verk­sam­het. En mål­sätt­ning var också att ar­be­tet med lä­rop­la­nen skul­le ut­gö­ra en pro­cess som för­tyd­li­gar den sam­sy­nen.

Alla sko­lor utgår san­no­likt från en vär­deg­runds­dis­kus­si­on då de de­fi­nie­rar sin verk­sam­het och dess mål­sätt­ning. Vär­deg­run­den är en av sko­lans vik­ti­gas­te ledst­jär­nor, och ska ge­nom­sy­ra all pla­ne­ring och alla bes­lut som görs i sko­lan. Det kan dä­re­mot emel­lanåt kän­nas som om det är ett långt steg från vär­deg­run­den till kursp­la­ne­rin­gen och verk­sam­he­ten i klass­rum­men. Där såg vi att de mång­si­di­ga kom­pe­ten­ser­na ut­gör en na­tur­lig kopp­ling mel­lan vär­deg­run­den och den konk­re­ta var­dags­verk­sam­he­ten. Vi bes­löt oss alltså för att in­le­da vårt lä­rop­lan­sar­be­te med att grund­ligt se över de mång­si­di­ga kom­pe­ten­ser­na, och ge­nomgåen­de stå på det ma­te­ri­a­let un­der lä­rop­lansp­ro­ces­sen.

De mång­si­di­ga kom­pe­ten­ser­na har fått väl­fört­jänt upp­märk­sam­het då de nya lä­rop­lansg­run­der­na pre­sen­te­rats och dis­ku­te­rats. Det kän­des alltså väl­mo­ti­ve­rat att ge dem en cent­ral roll i vårt lä­rop­lan­sar­be­te. Dä­re­mot har vi fö­rund­rat oss en smu­la över kom­pe­ten­ser­nas pla­ce­ring i lä­rop­lans­do­ku­men­tet. De be­fin­ner sig som ett un­de­ravs­nitt till Mål för lä­ran­det och cent­ralt in­nehåll i un­der­vis­nin­gen, strax före lä­roäm­ne­na och de oli­ka mo­du­ler­na pre­sen­te­ras – näs­tan som en ef­ter­tan­ke till den in­le­dan­de, ge­men­sam­ma de­len. Ett av de ti­di­gas­te bes­lu­ten vi fat­ta­de var att avs­nit­tet om de mång­si­di­ga kom­pe­ten­ser­na skul­le pla­ce­ras ge­nast i bör­jan av vår lä­rop­lan, strax ef­ter avs­nit­tet om vårt uppd­rag och vår vär­deg­rund. På så sätt vill vi sig­na­le­ra att de mång­si­di­ga kom­pe­ten­ser­na be­rör all verk­sam­het i gym­na­siet, inte bara un­der­vis­nin­gen. Des­su­tom känns det lät­ta­re och na­tur­li­ga­re att hän­vi­sa till kom­pe­ten­ser­na i alla föl­jan­de ka­pi­tel: Un­der­vis­nin­gen, Hand­led­ning och stöd och Be­döm­ning. Det är gans­ka klart att de mång­si­di­ga kom­pe­ten­ser­na också ska speg­las i de här lä­rop­lan­savs­nit­te­na.

Vårt konk­re­ta lä­rop­lan­sar­be­te in­led­des alltså med ett pe­da­go­giskt café med de mång­si­di­ga kom­pe­ten­ser­na i fo­kus. Vi hade re­dan ti­di­ga­re sett över den nya lä­rop­la­nens vik­ti­gas­te hörns­te­nar till­sam­mans, så hela kol­le­giet hade en god upp­fatt­ning om vad det kom­man­de ar­be­tet skul­le in­ne­bä­ra. In­för caféet upp­ma­na­des alla lä­ra­re kort sam­man­fat­ta sin syn på var och en av de mång­si­di­ga kom­pe­ten­ser­na. Frå­ges­täll­nin­gen löd

Ge oss dina tan­kar kring de mång­si­di­ga kom­pe­ten­ser­na i den nya lä­rop­la­nen, och vad de kan be­ty­da för verk­sam­hets­kul­tu­ren i Kyrks­lätts gym­na­sium. Du kan fun­de­ra på kom­pe­ten­ser­na ur fle­ra pers­pek­tiv.

Lä­rop­la­nens ar­betsg­rupp gick ige­nom och sam­man­fat­ta­de kort sva­ren till caféet.

Un­der caféet job­ba­de kol­le­giet i småg­rup­per, i vil­ka de ska­pa­de en ge­men­sam syn på ut­val­da kom­pe­ten­ser och dis­ku­te­ra­de mål­sätt­nin­gar och fo­ku­sområ­den för dem. Den egna sko­lans styr­kor, särp­rä­gel, pro­fi­le­ring och lo­ka­la fö­rut­sätt­nin­gar fick själv­fal­let sty­ra dis­kus­si­o­nen. Småg­rup­per­na do­ku­men­te­ra­de sitt ar­be­te, och pre­sen­te­ra­de re­sul­ta­ten i tur och ord­ning för hela kol­le­giet för kom­men­ta­rer och komp­let­te­ring.

På ba­sen av kol­le­giets syn­punk­ter for­mu­le­ra­de lä­rop­la­nens ar­betsg­rupp ett förs­ta ut­kast till Kyrks­lätts gym­na­siums syn på de mång­si­di­ga kom­pe­ten­ser­na. Re­sul­ta­tet blev ett 15 si­dor långt do­ku­ment! Tex­ten gav ut­rym­me inte bara till all­män­na mål­sätt­nin­gar utan också till halv­konk­re­ta verk­sam­hets­for­mer som ska främ­ja kom­pe­ten­ser­na. Då förs­ta ver­si­o­nen var fär­dig fick kol­le­giet läsa ige­nom det, och kom­ma med syn­punk­ter och kor­ri­ge­rin­gar.

Pa­ral­lellt med det ar­be­tet dis­ku­te­ra­de vi också sko­lans vär­deg­rund, vil­ken fick sin förs­ta ver­si­on un­ge­fär sam­ti­digt som kom­pe­ten­ser­na. Då hade vi alltså for­mu­le­rat den del av lä­rop­la­nen som vi skul­le hän­vi­sa till un­der res­ten av ar­be­tet. Ett na­tur­ligt följds­teg hade va­rit att avs­täm­ma våra tex­ter med stu­de­ran­dekå­ren och de­ras vård­nads­ha­va­re. Dess­vär­re klev vi just då in i vå­rens co­ro­nak­ris, vil­ket in­ne­bar att vi blev tvung­na att skju­ta upp det ar­be­tet till hös­ten.

Föl­jan­de steg var att ta itu med lä­roäm­ne­na, de­ras mo­du­ler, och våra kom­man­de stu­die­avs­nitt. In­led­nings­vis fick alla lä­ra­re en he­mupp­gift som gick ut på att grubb­la vil­ka kom­pe­ten­ser som tyd­li­gast var kopp­la­de till var och en av mo­du­ler­na i det egna äm­net. På så sätt hade vi kom­pe­ten­ser­na i fo­kus då vi gick in i ar­be­tet med vårt un­der­vis­ning­sut­bud. Vi vill också ut­nytt­ja de här kopp­lin­gar­na då vi för­sö­ker hit­ta int­res­san­ta mö­ten mel­lan mo­du­ler från oli­ka lä­roäm­nen för att ska­pa våra stu­die­avs­nitt.

Ar­be­tet med avs­nit­ten om t.ex. hand­led­ning, stu­de­ran­devård, spe­ci­a­lun­der­vis­ning samt sa­mar­be­te med uni­ver­si­tet och högs­ko­lor är också klart bet­jän­ta av att de mång­si­di­ga kom­pe­ten­ser­na dis­ku­te­rats så grund­ligt. Det är bra att no­te­ra att de mång­si­di­ga kom­pe­ten­ser­na klart och tyd­ligt lyf­ter fram den ens­kil­da stu­de­ran­des var­dag och per­son­li­ga ut­veck­ling. Det är na­tur­ligt­vis en in­falls­vin­kel som ska präg­la allt ar­be­te i en sko­la, men då den tyd­ligt etab­le­rats från förs­ta bör­jan är det också en­kelt att föl­ja den hela vä­gen ut. Då vi t.ex. skri­vit

“Vi vill erb­ju­da oli­ka verk­tyg som kan öka våra stu­de­ran­des själv­kän­ne­dom och förs­tär­ka de­ras själv­käns­la, och där­med hjäl­pa dem att for­mu­le­ra och för­verk­li­ga re­a­lis­tis­ka pla­ner, på kort och på lång sikt.”

i avs­nit­tet om Kom­pe­tens för väl­be­fin­nan­de har vi sam­ti­digt också lyft fram en av vårt stu­de­ran­devårds­te­ams mån­ga upp­gif­ter. Det kom­mer själv­fal­let att sy­nas i avs­nit­tet om stu­de­ran­devård. Och då vårt avs­nitt om Glo­bal och kul­tu­rell kom­pe­tens sä­ger

“Den glo­ba­la och kul­tu­rel­la kom­pe­ten­sen kan främ­jas i prak­tiskt ta­get alla lä­roäm­nen, med hjälp av t.ex. stu­die­be­sök, ana­lys och dis­kus­si­on av ak­tu­el­la glo­ba­la fe­no­men, mång­kul­tu­rellt ar­bets­ma­te­ri­al (film, lit­te­ra­tur, dags- och vec­ko­tid­nin­gar, osv) samt inb­jud­na gäs­ter. Vi vill också erb­ju­da våra stu­de­ran­de stu­die­avs­nitt med den ut­ta­la­de mål­sätt­nin­gen att främ­ja del­ta­gar­nas glo­ba­la och kul­tu­rel­la kom­pe­tens.”

har vi också nå­got att hän­vi­sa till, och byg­ga vi­da­re på, i avs­nit­tet om Högs­ko­lor, ar­bets­liv och in­ter­na­ti­o­na­li­se­ring.

Ar­be­tet fort­sät­ter, och förs­ta etap­pen är en ny lä­rop­lan för års­kurs I, in­för läså­ret 2021-2022. Vi öns­kar och tror att de mång­si­di­ga kom­pe­ten­ser­na hjäl­per hela skol­sam­fun­det att ska­pa mål för sig själ­va, och att se hur am­bi­ti­ö­sa, emel­lanåt nå­got abst­rak­ta, vi­si­o­ner för hela verk­sam­he­ten kan for­mu­le­ras i tyd­li­ga och lätt­förståe­li­ga mål. Vi ser också att ar­be­tet med våra kom­pe­ten­ser ald­rig är fär­digt. Vår verk­sam­het ut­veck­las hela ti­den, och en bra måtts­tock är hur väl vi lyc­kas främ­ja kom­pe­ten­ser­na, el­ler hur väl vår syn på kom­pe­ten­ser­na sva­rar på det om­gi­van­de sam­häl­lets för­vänt­nin­gar på vår verk­sam­het.

Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020