Laaja-alainen osaaminen ja sen arviointi oppiaineita yhdistävissä opintojaksoissa

Teijo Koljonen, Kati Mikkola ja Hanna Pohjonen, Opetushallitus

Lu­ki­on uu­det ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet vel­voit­ta­vat vah­vis­ta­maan moni­puo­li­ses­ti opis­ke­li­joi­den laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta. Eri oppi­ai­nei­den mo­duu­leis­ta koos­te­tut opin­to­jak­sot ovat tä­hän hyvä vä­li­ne. Seu­raa­vassa tar­kas­te­lem­me, mi­ten oppi­ai­nei­ta yh­dis­tä­viä opin­to­jak­so­ja muo­dos­te­taan ja mi­ten laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta voi­daan vah­vis­taa ja ar­vi­oi­da eri oppi­ai­nei­den yh­tei­sis­sä opin­to­jak­sois­sa. 

Miten oppiaineita yhdistäviä opintojaksoja muodostetaan? 

Läh­tö­koh­tai­ses­ti opin­to­jak­so­ja voidaan lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa muo­dos­taa minkä ta­han­sa oppi­ai­nei­den tai op­pi­mää­rien mo­duu­leis­ta. Mo­duu­lien yh­dis­tä­mi­nen on yk­sin­ker­tai­sin­ta pa­kol­lis­ten opin­to­jen koh­dal­la. Myös val­ta­kun­nal­listen va­lin­naisten ja pai­kal­listen va­lin­naisten opin­to­jen mo­duu­le­ja on mah­dol­lis­ta yh­dis­tää opin­to­jak­soik­si joko kes­ke­nään tai pa­kol­listen opin­to­jen mo­duulien kans­sa 

Opin­to­jak­so­ja muo­dos­tet­ta­es­sa on kui­ten­kin huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus suo­rit­taa va­lin­naisten opin­to­jen mo­duu­le­ja kah­den opin­to­pis­teen ko­ko­nai­suuk­si­na. Tämä voi­daan to­teut­taa esi­mer­kik­si si­ten, että mo­duu­le­ja tar­jo­taan sekä use­an oppi­ai­neen yh­tei­sis­sä opin­to­jak­soissa että omi­na opin­to­jak­soi­naan. Opin­to­jak­so­ja voi­daan to­teut­taa myös si­ten, että tiet­ty­jä osia opin­to­jak­son si­säl­lä eriy­te­tään, esi­mer­kik­si A-kie­len opin­to­jen tai kat­so­mus­ai­nei­den opin­to­jen osal­ta. 

Opin­to­jak­so­ja muo­dos­tet­ta­es­sa on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, ett­ei jär­jes­te­lyis­tä muo­dos­tu yh­den­ver­tai­suus­on­gel­mia tai syr­jin­tää. Esi­mer­kik­si kat­so­mus­ai­nei­den koh­dal­la on var­mis­tet­ta­va, että opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus suo­rit­taa mui­den kuin kat­so­mus­ai­nei­den mo­duu­le­ja riip­pu­mat­ta hei­dän kat­so­mus­ai­nees­taan. Us­kon­non eri oppi­mää­riä ja elä­män­kat­so­mus­tie­toa voi­daan opet­taa sa­mas­sa usean oppi­ai­neen yh­tei­ses­sä opin­to­jak­sos­sa. Opis­ke­li­jat opis­ke­le­vat kui­ten­kin pa­kol­li­se­na vain yhtä kat­so­mus­ai­net­ta, ja ope­tus suun­ni­tel­laan ja to­teu­te­taan tä­män mu­kai­ses­ti.  

Miten laaja-alaista osaamista voidaan vahvistaa oppiaineiden yhteisissä opintojaksoissa? 

Pai­kal­li­ses­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa mää­ri­tel­lään, mi­ten laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­tei­ta ja osa-alu­ei­ta to­teu­te­taan eri opin­to­jak­sois­saJo­kai­nen oppi­aine tuo yh­des­sä to­teu­tet­tuun opin­to­jak­soon oman tie­don- ja tie­teen­a­lan­sa näkö­kul­man. Myös laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen ra­ken­tuu oppi­aine­ra­jat ylit­tä­vis­sä opin­to­jak­sois­sa oppi­aine­läh­töi­ses­ti. Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eet aut­ta­vat hah­mot­ta­maan yh­teyk­siä eri oppi­ai­nei­den vä­lil­le. Sa­mal­la eri oppi­ai­nei­den näkö­kul­mat laa­jen­ta­vat ja vah­vis­ta­vat laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta. Tällä on mah­dol­li­suus lisä lu­kio-opin­to­jen mie­lek­kyyt­tä ja mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä. 

Seu­raa­vas­sa ha­vain­nol­lis­tam­me esi­mer­kil­lä sitä, mi­ten laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen voi­daan ot­taa huo­mi­oon ja sa­nal­lis­taa pai­kal­li­seen ope­tus­suun­ni­tel­maan kir­ja­tus­sa use­an oppi­ai­neen yh­tei­ses­sä opin­to­jak­sos­sa ja mi­ten laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­ei­ta voi­daan täl­lai­ses­sa opin­to­jak­sos­sa ar­vi­oi­da. 

Esi­merk­ki­o­pin­to­jak­so ”BI1KE2PS1 Tut­ki­mi­nen tu­tuk­si” koos­tuu bi­o­lo­gi­an, ke­mi­an ja psy­ko­lo­gi­an pa­kol­li­sis­ta mo­duu­leis­ta BI1, KE2 ja PS1. Olem­me va­lin­neet opin­to­jak­soon kol­me laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­et­ta, joi­ta opin­to­jak­sos­sa pai­no­te­taan ja ar­vi­oi­daan. Nämä laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eet ovat: moni­tie­tei­nen ja luo­va osaa­mi­nen, yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen sekä eet­ti­syys ja ym­pä­ris­tö­o­saa­mi­nen. 

Laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta voi kyt­keä opin­to­jak­soi­hin mo­nel­la eri ta­val­la. Läh­tö­koh­ti­na voi­vat olla esi­mer­kik­si:  

Esi­merk­ki­o­pin­to­jak­sos­sam­me in­teg­raa­ti­on läh­tö­koh­ti­na ovat ky­seis­ten oppi­ai­nei­den mo­duu­lien ta­voit­teet ja si­säl­löt, jot­ka liit­ty­vät tie­teel­li­seen tut­ki­muk­seen, va­lit­tu­jen kol­men laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­een ku­vauk­set sekä oppi­ai­nei­den vä­li­siä yh­teyk­siä luo­vat työs­ken­te­ly­me­ne­tel­mät. 

Opin­to­jak­sos­sa to­teu­tet­ta­va oppi­ai­nei­den vä­li­nen yh­teis­työ voi vaih­del­la kes­tol­taan yh­des­tä yh­des­sä to­teu­tet­ta­vas­ta teh­tä­västä koko opin­to­jak­son mit­taiseen yh­des­sä te­ke­miseen. Esi­merk­ki­o­pin­to­jak­sossam­me to­teu­te­taan in­teg­roi­dus­ti yksi suh­teel­li­sen laa­ja ja useis­ta vai­heis­ta koos­tu­va ryh­mä­työ.  

Pai­kal­li­ses­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta ky­sei­ses­sä opin­to­jak­sos­sa voi­tai­siin ku­va­ta esi­mer­kik­si seu­raa­vas­ti:  

Moni­tie­tei­nen ja luo­va osaa­mi­nen 

Moni­tie­teis­tä ja luo­vaa osaa­mis­ta vah­vis­te­taan tu­tus­tu­mal­la tie­teel­li­seen tut­ki­muk­seen eri näkö­kul­mis­ta ja ha­vain­nol­lis­ta­mal­la sitä, että bi­o­lo­gi­nen, ke­mi­al­li­nen ja psy­ko­lo­gi­nen tie­to pe­rus­tu­vat tut­ki­muk­siin. Opin­to­jak­sos­sa tu­tus­tu­taan tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen peri­aat­tei­siin ja pro­ses­siin sekä tut­ki­muk­sen teon käy­tän­tei­siin. Opin­to­jak­sos­sa tar­kas­tel­laan esi­merk­ki­tut­ki­muk­sia ja har­joi­tel­laan tie­teel­li­sen teks­tin lu­ke­mis­ta. 

Bi­o­lo­gi­as­sa opis­ke­li­ja ym­mär­tää ja osaa se­lit­tää, mi­ten bi­o­lo­gi­nen tie­to tuo­te­taan. Ke­mi­as­sa opis­ke­li­ja tu­tus­tuu luon­non­tie­teel­li­sen tie­don luon­tee­seen ja sen ke­hit­ty­mi­seen sekä tie­teel­li­siin ta­poi­hin tuot­taa tie­toa. Psy­ko­lo­gi­as­sa opis­ke­li­ja ym­mär­tää, mil­lai­nen tie­de psy­ko­lo­gia on ja että psy­ko­lo­gi­nen tie­to pe­rus­tuu tut­ki­muk­siin. 

Ryh­mäs­sä pe­reh­dy­tään tee­maan: ym­pä­ris­tön­muu­tos ja il­mas­ton­muu­tos / luon­non­va­ro­jen kes­tä­vä käyt­tö ja kier­to­ta­lous / hy­vin­voin­ti ja il­mas­to­ah­dis­tus. Ryh­mäs­sä tu­lee käsi­tel­lyiksi bi­o­lo­gi­an, ke­mi­an ja psy­ko­lo­gi­an näkö­kul­mat. Ku­kin ryh­män jä­sen (tai pari) pe­reh­tyy yh­teen tut­ki­muk­seen, jon­ka hän re­fe­roi muul­le ryh­mäl­le. Ryh­mä val­mis­te­lee muul­le ope­tus­ryh­mäl­le tut­ki­muk­sis­ta esi­tyk­sen, jos­sa esi­tel­lään tut­ki­mus­ten vai­heet, niis­sä käy­te­tyt me­ne­tel­mät ja saa­dut tu­lok­set sekä poh­di­taan tut­ki­mus­ten mer­ki­tys­tä ja hyö­tyä. 

Yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen 

Yh­teis­kun­nal­li­ses­ta osaa­mis­ta vah­vis­te­taan poh­ti­mal­la bi­o­lo­gi­sen, ke­mi­al­li­sen ja psy­ko­lo­gi­sen tut­ki­muk­sen yh­teis­kun­nal­lis­ta mer­ki­tys­tä ylei­ses­ti ja eri­tyi­ses­ti opin­to­jak­sos­sa tar­kas­tel­tu­jen esi­merk­ki­tut­ki­mus­ten osal­ta. Tämä to­teu­tuu osa­na edel­lä ku­vat­tu­ja ryh­mä­töi­tä ja ryh­mä­töi­den esit­te­lyi­den yh­tei­ses­sä ref­lek­toin­nis­sa. 

Eet­ti­syys ja ym­pä­ris­tö­o­saa­mi­nen 

Eet­tis­tä ja ym­pä­ris­tö­o­saa­mis­ta vah­vis­te­taan tar­kas­te­le­mal­la bi­o­lo­gi­an, ke­mi­an ja psy­ko­lo­gi­an alaan kuu­lu­vien tut­ki­mus­ten eet­ti­siä peri­aat­tei­ta ylei­ses­ti sekä poh­ti­mal­la eet­ti­ses­tä näkö­kul­mas­ta ryh­mä­töis­sä kä­si­tel­ty­jä esi­merk­ki­tut­ki­muk­sia. Tämä to­teu­tuu osa­na edel­lä ku­vat­tu­ja ryh­mä­töi­tä ja ryh­mä­töi­den esit­te­lyi­den yh­tei­ses­sä ref­lek­toin­nis­sa. 

Miten laaja-alaista osaamista voidaan arvioida oppiaineiden yhteisissä opintojaksoissa? 

Laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen ar­vi­oi­daan osa­na opin­to­jak­son for­ma­tii­vis­ta ja sum­ma­tii­vis­ta ar­vi­oin­tia.  For­ma­tii­visel­la ar­vi­oin­nil­la tar­koi­te­taan op­pi­mis­pro­ses­sin ai­kaista pa­lau­tetta. Sum­ma­tii­vi­nen ar­vi­oin­ti koh­dis­tuu opi­tun ja osaa­mi­sen ar­vi­oin­tiin. Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eet on si­säl­ly­tet­ty ope­tus­suun­ni­tel­mis­sa op­pi­ainei­den ta­voit­tei­siin ja si­säl­töi­hin, jo­ten nii­tä ei myös­kään ar­vi­oi­da eril­li­se­nä näis­tä. 

Use­an oppi­ai­neen yh­teis­tä opin­to­jak­soa suun­ni­tel­ta­es­sa on tar­peen poh­tia, millä me­ne­tel­mil­lä ja työs­ken­te­ly­ta­voil­la myös laa­ja-alai­suus saa­daan ar­vi­oi­tua osa­na opin­to­jak­soa ja miten va­li­tut laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eet vai­kut­tavat mah­dol­li­ses­ti näyt­tö­jen an­ta­mi­seen.  

Esi­merk­ki­o­pin­to­jak­som­me ”BI1KE2PS1 Tut­ki­mi­nen tu­tuk­si” osal­ta laa­ja-alaisen osaa­mi­sen ar­vi­oin­tia voi­tai­siin pai­kal­li­ses­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa ku­va­ta esi­mer­kik­si seu­raa­vas­ti:  

Laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen ar­vi­oi­daan osa­na opin­to­jak­sossa teh­tä­vän ryh­mä­työn ar­vi­oin­tia. For­ma­tii­vis­ta ar­vi­oin­tia on opet­ta­jan an­ta­ma pa­lau­te ryh­mä­työn ai­ka­na sekä opis­ke­li­joi­den te­ke­mä ver­tais­ar­vi­oin­ti ryh­mä­työs­ken­te­lys­tä. Sum­ma­tii­vi­ses­ti ar­vi­oi­daan ryh­mä­työn esit­te­ly (suul­li­nen ja kir­jal­li­nen osuus). Ryh­mä­työn pai­no­arvo oppi­aine­koh­tai­ses­sa arvo­sa­nan muo­dos­ta­mi­ses­sa on ke­mi­as­sa noin 40 %, bi­o­lo­gi­as­sa noin 20 % ja psy­ko­lo­gi­as­sa noin 20 %. 

Tä­män­kal­tai­sen ku­vauk­sen li­säk­si pai­kal­li­seen ope­tus­suun­ni­tel­maan kir­ja­taan oppi­ai­ne­koh­tai­set tar­ken­nuk­set opin­to­jak­son ar­vi­oin­nis­ta, ku­ten mah­dol­li­set lop­pu­ko­keet ja muut näy­töt.  

Oppi­ai­nei­ta yh­dis­tä­vät opin­to­jak­sot ja laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen eheyt­tä­vät lu­kio-opin­to­ja ja ra­ken­ta­vat sil­to­ja eri oppi­ai­nei­den vä­lil­le. Opis­ke­li­joil­le ne tar­jo­a­vat mah­dol­li­suuksia ke­hit­tää laa­ja-alai­ses­ti tie­to­jaan ja tai­to­jaan sekä so­vel­taa op­pi­maan­sa oppi­aine­ra­jat ylit­tä­väs­ti. Opet­ta­jil­le yh­tei­set opin­to­jak­sot ovat mah­dol­li­suus kol­le­gi­aa­li­seen yh­des­sä te­ke­mi­seen ja ver­tais­op­pi­mi­seen sekä oman osaa­mi­sen­sa ref­lek­toin­tiin. Laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen on oppi­ai­nei­den yh­teis­tä kiel­tä, joka to­teu­tuu pait­si lu­ki­on opin­to­jak­sois­sa myös koko lu­ki­on toi­min­ta­kult­tuu­ris­sa. 

Tei­jo Kol­jo­nen, Kati Mik­ko­la ja Han­na Poh­jo­nen, Ope­tus­hal­li­tus 

 

Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020