Laaja-alainen osaaminen osana opintojakson arviointia

Anjuli Korhonen ja Paula Mattila, Opetushallitus

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eet muo­dos­ta­vat lu­ki­on oppi­ai­nei­den yh­tei­set ta­voit­teet. Niil­lä py­ri­tään vah­vis­ta­maan opis­ke­li­joi­den val­miuk­sia elä­män­hal­lin­taan ja vas­tuul­li­seen vai­kut­ta­mi­seen. Val­miuk­sia kar­tu­te­taan opin­to­jak­so opin­to­jak­sol­ta, ja kes­ki­ös­sä on aina opis­ke­li­jan hy­vin­voin­ti ja op­pi­mi­nen. Mut­ta mi­ten laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta ar­vi­oi­daan osa­na oppi­ai­nei­den ope­tus­ta? Tuo­ko laa­ja-alais­ten val­miuk­sien vah­vis­ta­mi­nen jo­ta­kin uut­ta osaa­mi­sen ar­vi­oin­tiin? 

Arvioinnin osana 

Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den mu­kaan laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen ar­vi­oi­daan osa­na kun­kin opin­to­jak­son for­ma­tii­vis­ta ja sum­ma­tii­vis­ta ar­vi­oin­tiaPar­haim­mil­laan laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen alu­eet muo­dos­ta­vat oppi­ai­nei­den si­säi­sen sekä eri oppi­ai­nei­ta yh­dis­tä­vän kaa­ren, jota ar­vi­oin­ti­käy­tän­teet tu­ke­vat. Kaar­ta seu­raa­mal­la opis­ke­li­ja saa kä­si­tyk­sen omas­ta, oppi­ai­nei­ta laa­ja-alai­sem­mas­ta osaa­mi­ses­ta.  

Pe­rus­teis­sa on ku­vat­tu, mi­ten ku­kin oppi­aine ke­hit­tää osal­taan laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta ja mi­ten laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen si­säl­tyy oppi­ai­neen ope­tuk­sen ta­voit­tei­siin. Ope­tuk­sen suun­nit­te­lus­sa pa­nos­te­taan sii­hen, että laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen muo­dos­ta­mat oppi­ai­nei­den yh­tei­set ta­voit­teet ote­taan huo­mi­oon kaik­kien opin­to­jak­so­jen ku­vauk­sis­sa ja toi­meen­pa­nos­sa. 

Pel­kis­tä­en voi­daan to­de­ta, että käy­tän­nös­sä laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen ar­vi­oi­daan sa­mal­la, kun ar­vi­oi­daan opin­to­jak­soon si­säl­ty­vien mo­duu­lien ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta. Kul­la­kin oppi­ai­neel­la on mer­ki­tyk­sen­sä ja teh­tä­vän­sä yk­sit­täi­siä oppi­ai­nei­ta laa­ja-alai­sem­pien val­miuk­sien ke­hit­tä­mi­sessä, ja tä­män vä­lit­ty­mi­nen opis­ke­li­joil­le saat­taa haas­taa lu­ki­o­yh­tei­söä ja opet­ta­jia ke­hit­tä­mään edel­leen di­dak­tiik­kaa, pe­da­go­gi­sia val­miuk­sia, ope­tus­me­ne­tel­miä – ja ar­vi­oin­ti­ta­po­ja, yh­des­sä kol­le­goi­den kans­sa. 

Uusia tapoja arvioida? 

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen yksi haas­teis­ta ja sa­mal­la mah­dol­li­suuk­sis­ta nou­see sen ra­ken­tu­mi­ses­ta ei vain tie­doista ja tai­doista vaan myös ar­voista, asen­teista ja tah­dosta. Opin­to­jak­son ar­vi­oin­nin koh­tei­ta voi­vat kui­ten­kin olla ai­no­as­taan opis­ke­li­jan tie­dot, tai­dot ja työs­ken­te­ly (LOPS 2019, 5.2).  

Opis­ke­li­joi­den ky­kyyn käyt­tää tie­to­jaan ja tai­to­jaan vai­kut­taa kui­ten­kin se, mil­lai­sia ar­vo­ja, asen­tei­ta tai toi­min­ta­tah­toa heil­lä on. Kou­lu­yh­teisöis­sä täy­tyy olla ti­laa myös näi­den näkö­kul­mien avaa­mi­sel­le. Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­ei­siin liit­ty­viä hen­ki­lö­koh­tai­sia mer­ki­tyk­siä, ar­vo­ja ja asen­tei­ta tu­lee roh­kais­ta ja­ka­maan. Niis­tä tu­lee roh­kais­ta kes­kus­te­le­maan ja ar­gu­men­toi­maan kult­tuu­ri­ses­ti mo­ni­nai­ses­sa maa­il­mas­sa ja lu­ki­o­yh­tei­sös­sä. Par­haim­mil­laan tie­to­jen ja tai­to­jen sekä toi­saal­ta ar­vo­jen ja asen­tei­den vuo­ro­pu­he­lul­la kas­va­te­taan laa­jem­paa tie­to- ja tai­to­va­ran­toa sekä kyp­syyt­tä toi­mia. Laa­ja-alai­sel­la osaa­mi­sel­la ta­voi­tel­laan ai­toa toi­min­ta­ky­kyi­syyt­tä eli kom­pe­tens­sia, jon­ka avul­la voi suo­riu­tua tu­le­vis­ta elä­män­hal­lin­nan ja vas­tuul­li­sen vai­kut­ta­mi­sen haas­teis­ta. 

Kun muo­dos­te­taan en­tis­tä laa­jem­paa ku­vaa ar­vi­oin­nis­ta, on laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen koh­dal­la syy­tä poh­tia myös ar­vi­oin­ti­kon­teks­tien ja ar­vi­oit­si­joi­den mo­ni­nai­suut­ta. Min­kä­lai­nen minä itse olen ar­vi­oi­ja­na? Min­kä­lai­sia läh­tö­koh­tia, ru­tii­ne­ja tai vai­kut­ti­mia mi­nul­la on ar­vi­oin­ti­pää­tök­siä teh­des­sä­ni? Onko yh­tei­sös­säm­me ja­et­tu kä­si­tys ar­vi­oin­nis­ta? Mitä ero­a­vai­suuk­sia on ha­vait­ta­vis­sa? Vaik­ka opet­ta­ja itse vas­taa omasta osuudes­taan ar­vi­oin­nis­ta, opet­ta­jien vä­li­nen yh­teis­työ on tar­peen opin­to­jak­soissa ta­voi­tel­lun laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen moni­puo­li­sel­le ar­vi­oin­nil­le.  

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen vai­kut­ta­mi­sen ke­hät opis­ke­li­jan yk­si­löl­li­ses­tä ko­ke­mus­maa­il­mas­ta aina kan­sain­vä­li­seen maa­il­maan muis­tut­ta­vat, että ar­vi­oi­des­sa­kin on hyvä pi­tää sil­mäl­lä eri­lai­sia opet­ta­mi­sen ja op­pi­mi­sen kon­teks­te­ja. (Kuva: Jen­ni Kuok­ka)

Opiskelijan rooli ja jatkuva oppiminen 

Osana opin­to­jak­son ar­vi­oin­tia opis­ke­li­joi­den kans­sa käy­dään opin­to­jak­son alus­sa läpi 

Laa­ja-alainen osaa­minen kyt­key­tyy opis­ke­li­jan lu­ki­on jäl­kei­seen ja lu­ki­on ul­ko­puo­li­seen elä­mään, min­kä vuok­si sii­hen liit­ty­vis­sä ar­vi­ointi­käy­tän­teis­sä on pai­kal­laan olla mu­ka­na oh­jauk­sel­lis­ta näkö­kul­maa. Opis­ke­li­joi­den on tär­ke­ää voi­da poh­tia omia ta­voit­tei­taan sekä ta­po­ja osoit­taa laa­ja-alais­ta osaa­mis­taan, jot­ta he mo­ti­voi­tu­vat laa­ja-alai­sem­paan osaa­mi­sen si­säis­tä­mi­seen, hyö­dyn­tä­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen lu­ki­o­ajan jäl­keen­kin. 

Apu­na laa­ja-alai­suu­den omak­su­mi­ses­sa ja omak­su­tun ar­vi­oi­mi­ses­sa ovat opis­ke­li­joi­den ai­em­pi osaa­mi­nen sekä hei­dän opin­to­jak­son ai­ka­na esiin nos­ta­mat ky­sy­myk­sen­sä. Laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta kas­vat­tavat opis­ke­li­jan ko­ke­muk­set oman op­pi­mi­sen hal­tuun­o­tos­ta ja au­to­no­mi­as­ta: opis­ke­li­ja saa ti­lai­suu­den näyt­tää, mi­ten hän osaa so­vel­taa ker­ty­nei­tä tie­to­ja ja tai­to­ja, ja jat­kaa täl­tä poh­jal­ta edel­leen op­pi­mi­sen po­lul­la. Laa­jan yleis­si­vis­tyk­sen toi­min­nal­lis­ta­mi­sen mer­ki­tys pal­jas­tuu lo­pul­ta jat­ku­van op­pi­mi­sen ta­voit­tee­na: non scho­lae sed vi­tae dis­ci­mus

– – – 

Kes­kus­te­lu laa­ja-alai­ses­ta osaa­mi­ses­ta osa­na opin­to­jak­so­jen ar­vi­oin­tia jat­kuu, mut­ta kes­tä­vät käy­tän­teet syn­ty­vät ar­jes­sa. Toi­vom­me, että muun mu­as­sa lu­ki­o­päi­vil­lä syk­syl­lä 2021 sy­ven­ny­tään kes­kus­te­le­maan laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen to­teu­tu­mi­ses­ta myös osa­na ar­vi­oin­tia.   

Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020