Laaja-alainen osaaminen kuvin ja sanoin

Paula Mattila ja Anjuli Korhonen, Opetushallitus

Laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen on mer­kit­tä­vä muu­tos lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­sa. Olem­me laa­ti­neet eri­lai­sia laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta sel­ven­tä­viä ku­vi­tus­ku­via ja info­graa­fe­ja sekä avan­nut nii­tä kun­kin ku­van koh­dal­la. Ku­vien avul­la kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jä, opet­ta­ja tai kou­lut­ta­ja voi myös ava­ta laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta muil­le.

​Laaja-alainen osaaminen osana LOPSia

Laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen lä­pi­leik­kaa LOP­Sin arvo­pe­rus­taa, op­pi­mis­kä­si­tys­tä, kou­lu­tuk­sen teh­tä­vää, ope­tuk­sen ylei­siä ta­voit­tei­ta sekä oppi­ai­nei­ta. Se on nii­tä kaik­kia yh­dis­tä­vä side, joka konk­re­ti­soi ja toi­min­nal­lis­taa abst­rak­te­ja­kin asi­oi­ta.

Laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen ei syn­ny LOP­Sin ulko­puo­lel­la, vaan ke­hit­tyy mui­den osa-alu­ei­den osa­na ja yh­tey­des­sä. Vaik­ka laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen to­teu­tuu­kin osit­tain konk­reet­ti­sim­min oppi­ai­nei­den si­säl­tö­jen ja ta­voit­tei­den rin­nal­la, se ei kui­ten­kaan kos­kaan ole ir­ral­laan lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen arvo­pe­rus­tas­ta, kou­lu­tuk­sen teh­tä­väs­tä tai ope­tuk­sen ylei­sis­tä ta­voit­teis­ta.

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet

Laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen on muo­toil­tu LOP­Siin eheyt­tä­mään lu­ki­o­kou­lu­tus­ta. Oppi­ai­nei­den kan­nal­ta laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen kuu­si osa-alu­et­ta muo­dos­ta­vat kaik­kien oppi­ai­nei­den yh­tei­set ta­voit­teet. Laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen aut­taa suun­taa­maan oppi­ai­neis­sa opit­tu­ja tie­to­ja ja tai­to­ja käy­tän­nön elä­mään. Se viit­taa op­pi­mi­sen ja osaa­mi­sen pe­rus­ta­na ole­viin kog­ni­tii­vi­siin tai­toi­hin, meta­tai­toi­hin sekä omi­nai­suuk­siin, joi­ta tar­vi­taan opis­ke­lus­sa, työs­sä, har­ras­tuk­sis­sa ja ar­jes­sa. Laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen luo myös edel­ly­tyk­set tie­doil­le ja tai­doil­le, joi­den avul­la voi­daan hal­li­ta moni­mut­kais­tu­vaa maa­il­maa.

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen kuu­si osa-alu­et­ta täh­tää­vät sii­hen, että opis­ke­li­ja jat­kaa kas­vu­aan lu­ki­o­po­lul­la ja sen jäl­keen hy­väk­si, tasa­pai­noi­sek­si ja si­vis­ty­neek­si ih­mi­sek­si. Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eet kuu­lu­vat jo­kai­nen osak­si kaik­kien oppi­ai­nei­den ta­voit­tei­ta. Tämä tar­koit­taa, että esi­mer­kik­si lii­kun­ta ke­hit­tää opis­ke­li­jan glo­baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mis­ta sii­nä mis­sä yh­teis­kun­ta­oppi yh­teis­kun­nal­lis­ta osaa­mis­ta ja tai­de­ai­neil­la ta­voi­tel­laan vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­sen ta­voit­tei­ta ku­ten kat­so­mus­ai­neis­sa ja luon­non­tie­teis­sä eet­ti­syyt­tä ja ym­pä­ris­tö­o­saa­mis­ta. Oppi­aine­koh­tai­set tie­dot ja tai­dot avaa­vat opis­ke­li­jal­le oven laa­ja-alai­seen osaa­mi­seen ja roh­kai­se­vat hän­tä as­tu­maan sii­tä si­sään itse­var­ma­na, val­mis­tau­tu­nee­na ja mo­ti­voi­tu­nee­na.

Laaja-alaisen osaamisen taustaa

​Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ku­vaus on ol­lut pit­käl­li­nen pro­ses­si, jo­hon on vai­kut­ta­nut niin pe­rus­o­pe­tuk­sen seit­se­män L:ä kuin kan­sain­vä­li­set laa­ja-alai­suu­den vii­te­ke­hyk­set. Alla ole­va ku­vio osoit­taa, mit­kä asi­at ovat vai­kut­ta­neet LOPS 2019 -pe­rus­tei­den laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ku­vauk­seen ja mit­kä asi­at vai­kut­ta­vat sii­hen jat­kos­sa.

Vaik­ka laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen on kir­jat­tu en­sim­mäis­tä ker­taa LOPS 2019 -pe­rus­tei­siin, se on ol­lut osa suo­ma­lais­ta ja eu­roop­pa­lais­ta kou­lu­tus­ta jo pit­kään.

Ku­vi­on poh­jal­le on eri­tel­ty laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ku­vauk­ses­sa huo­mi­oon otet­tu­ja ja sen muo­tou­tu­mi­seen vai­kut­ta­nei­ta asi­oi­ta. Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­ei­den rivi osoit­taa vai­heen, jol­loin ku­vaus on konk­re­ti­soi­tu­nut LOP­Siin. Osa-alu­ei­den ri­vin ylä­puo­lel­la osoi­te­taan, mi­ten laa­ja-alai­suus käy­tän­nös­sä to­teu­tuu lu­kio-opin­nois­sa: oppi­ai­neet tar­jo­a­vat var­si­nai­set si­säl­löl­li­set ai­nek­set, joi­den ta­voit­teel­li­nen si­säis­tä­mi­nen ja nii­den yh­teyk­sien ra­ken­ta­mi­nen ke­hit­tä­vät opis­ke­li­jan laa­ja-alai­suut­ta aina meta­ta­son ta­voit­tei­siin asti. Ylin taso ku­vaa, mitä laa­ja-alai­sel­la osaa­mi­sel­la on lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen jäl­keen tar­koi­tus saa­da ai­kaan.

Laa­ja-alai­seen osaa­mi­seen on ku­vi­on pe­rus­teel­la vai­kut­ta­nut lain­sää­dän­nön li­säk­si pe­rus­o­pe­tuk­ses­sa ra­ken­tu­nut osaa­mi­nen, eri­lai­set kan­sain­vä­li­set vii­te­ke­hyk­set, lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ylei­set peri­aat­teet (arvo­pe­rus­ta, teh­tä­vä, ta­voit­teet) sekä ope­tuk­sen ulko­puo­li­set asi­at, ku­ten kor­ke­a­kou­lu-, työ­e­lä­mä- ja kan­sain­vä­li­nen yh­teis­työ. Kai­ken tä­män ym­pä­ril­lä – ja konk­re­ti­soi­tu­mi­sen peli­kent­tä­nä – on oppi­lai­tok­sen toi­min­ta­kult­tuu­ri, jota il­man laa­ja-alai­sel­la osaa­mi­sel­la ku­ten oppi­ai­nei­den ta­voit­teil­la­kaan, ei ole mah­dol­li­suut­ta to­teu­tua.

Laaja-alainen osaaminen oppiaineissa ja opintojaksoissa

Lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­sa oppi­ai­neet ovat konk­reet­ti­nen tapa ha­vai­ta ja lä­hes­tyä laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta. Ku­kin oppi­aine voi ak­tu­a­li­soi­da laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta il­man yh­teis­työ­tä tois­ten oppi­ai­nei­den kans­sa. Jot­ta opet­ta­ja voi oh­ja­ta opis­ke­li­joi­ta si­säis­tä­mään laa­ja-alais­ta ajat­te­lua, hä­nen on läh­det­tä­vä lä­hes­ty­mään sitä oman oppi­ai­neen­sa si­säl­tö­jen ja ta­voit­tei­den näkö­kul­mas­ta. Ohei­ses­sa ku­vi­os­sa laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen – tai sen osa-alue – konk­re­ti­soi­tuu opin­to­jak­sos­sa yh­den oppi­ai­neen si­säl­lä (ku­vi­os­sa Oppi­aine Z).

Opin­to­jak­sot mah­dol­lis­ta­vat kui­ten­kin en­tis­tä tii­viim­män yh­teis­työn oppi­ai­nei­den vä­lil­lä, jol­loin myös laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen si­säis­tä­mi­nen moni­puo­lis­tuu. Ohei­ses­sa ku­vi­os­sa on esi­tel­ty kak­si esi­merk­kiä eri oppi­ai­nei­den vä­li­ses­tä opin­to­jak­sos­ta. En­sim­mäi­ses­sä esi­mer­kis­sä oppi­ai­nei­den si­säl­löt ovat eriy­ty­neet omik­si osi­oik­seen opin­to­jak­sos­sa eikä niil­lä ole esi­mer­kik­si yh­tei­siä tai lä­hek­käi­siä oppi­tun­te­ja (Oppi­aine X ja Oppi­aine Y). Toi­ses­sa opin­to­jak­so­esi­mer­kis­sä oppi­aine­ra­jo­jen yli­tyk­set ovat voi­mak­kaam­pia ja oppi­ai­neil­la saat­taa olla myös yh­tei­siä oppi­tun­te­ja (Oppi­aine Z, Oppi­aine Å ja Oppi­aine Ä).

Laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen konk­re­ti­soi­tuu joka ta­pauk­ses­sa kai­kis­sa esi­mer­keis­sä oppi­ai­nei­den ym­pä­ril­lä ja/tai yh­tey­des­sä. Sen tar­koi­tus ei ole kor­va­ta oppi­ai­nei­den omia si­säl­tö­jä tai ta­voit­tei­ta, vaan toi­min­nal­lis­taa nii­tä ja osoit­taa nii­den mer­ki­tys to­del­li­suu­des­sa. Vaik­ka oppi­ai­neil­la ei oli­si­kaan muu­ta yh­teis­tä, ta­voit­teel­li­nen toi­min­ta laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­een eteen vah­vis­taa oppi­ai­nei­den mer­ki­tys­tä tois­ten­sa rin­nal­la ja osoit­taa, mi­ten niil­le omi­nai­set tie­dot ja tai­dot tosi­a­si­as­sa tu­ke­vat yh­tei­siä pää­mää­riä.

Laaja-alaisen osaamisen vaikutusalueet

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eet ja­kau­tu­vat opis­ke­li­jan elä­män­hal­lin­taa ke­hit­tä­viin ja opis­ke­li­jan vas­tuul­lis­ta vai­kut­ta­mis­ta kas­vat­ta­viin alu­ei­siin. Elä­män­hal­lin­taan liit­tyy hy­vin­voin­ti­o­saa­mi­nen, vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen sekä moni­tie­tei­nen ja luo­va osaa­mi­nen. Näi­den osa-alu­ei­den pai­no­pis­te on opis­ke­li­jan yk­si­löl­lis­ten tie­to­jen, tai­to­jen, ar­vo­jen, asen­tei­den ja tah­don ke­hit­tä­mi­ses­sä. Vas­tuul­li­sen vai­kut­ta­mi­sen – ja si­ten yh­tei­söön ja glo­baa­lei­hin ulot­tu­vuuk­siin vai­kut­ta­mi­sen – osa-alu­ei­ta ovat puo­les­taan yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen, eet­ti­syys ja ym­pä­ris­tö­o­saa­mi­nen sekä glo­baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mi­nen. Vas­tuul­li­ses­sa vai­kut­ta­mi­ses­sa ta­voit­teet ulot­tu­vat sel­väs­ti yk­si­löä pi­dem­mäl­le laa­jem­piin ko­ko­nai­suuk­siin.

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­ei­den pai­not­tu­mi­nen elä­män­hal­lin­taan ja vas­tuul­li­seen vai­kut­ta­mi­seen ei kui­ten­kaan tar­koi­ta, että ku­kin laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alue ai­kaan­saa muu­tos­ta ja on to­teu­tet­ta­vis­sa vain joko yk­si­lön tai yh­tei­sön ja maa­il­man ta­sol­la. Sen si­jaan jo­kai­nen osa-alue ke­hit­tyy ja vai­kut­taa niin yk­si­lön, yh­tei­sön kuin glo­baa­lin maa­il­man ta­sol­la.

Ku­kin laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alue läh­tee yk­si­lös­tä ja ulot­tuu yh­tei­sön kaut­ta aina maa­il­maan asti.

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­ei­den ke­hit­ty­mi­nen läh­tee aina yk­si­lön omal­ta ta­sol­ta. Vas­ta ym­mär­tä­es­sään oman asen­teen­sa, tie­ton­sa ja tai­ton­sa esi­mer­kik­si yh­teis­kun­nal­li­siin, eet­ti­siin, ym­pä­ris­töön liit­ty­viin tai glo­baa­lei­hin ja kult­tuu­ri­siin ky­sy­myk­siin opis­ke­li­ja voi vah­vis­tua vai­kut­ta­maan yh­tei­söl­li­sel­lä ja lo­pul­ta maa­il­man­laa­jui­sel­la ta­sol­la. Sa­moin hy­vin­voin­tia, vuo­ro­vai­ku­tus­ta sekä moni­tie­tei­syyt­tä ja luo­vuut­ta kos­ke­via tai­to­ja, tie­to­ja, ar­vo­ja ja asen­tei­ta ei ole tar­koi­tus ta­voi­tel­la ai­no­as­taan yk­si­lön hen­ki­lö­koh­tai­sel­la ta­sol­la, vaan nii­den vah­vis­tu­mis­ta on jat­ket­ta­va kos­ke­maan suu­rem­pia yh­tei­sö­jä – ja si­ten mui­ta ih­mi­siä ja elä­mää it­se­ään.

Vaikutus hyvinvointiin

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen yh­te­nä pää­mää­rä­nä on vah­vis­taa opis­ke­li­jan hy­vin­voin­tia ja ta­voit­teel­li­suut­ta hy­vän tu­le­vai­suu­den edis­tä­mi­sek­si. Vaik­ka hy­vin­voin­ti on­kin kes­kei­nen ta­voi­te ja tar­kas­te­lun koh­de ni­men­sä mu­kai­ses­ti hy­vin­voin­ti­o­saa­mi­ses­sa, sen sy­väl­li­nen vah­vis­tu­mi­nen on riip­pu­vais­ta mui­den­kin laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­ei­den ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­ses­ta.  Ohei­nen ku­vio vi­su­a­li­soi, mi­ten opis­ke­li­jan hy­vin­voin­ti kul­kee läpi lu­ki­o­po­lun laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen mah­dol­lis­ta­maa väy­lää pit­kin aina omien elä­män­hal­li­nan tai­to­jen kaut­ta vas­tuul­li­sen vai­kut­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­siin ja tai­toi­hin. Ope­tus­hen­ki­lö­kun­ta ja koko oppi­lai­tok­sen toi­min­ta­kult­tuu­ri tu­ke­vat opis­ke­li­jaa mat­kal­laan hy­väk­si, si­vis­ty­neek­si ja tasa­pai­noi­sek­si ih­mi­sek­si ja vah­vis­ta­vat laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen as­ke­lia.

Hy­vin­voin­ti­o­saa­mi­nen tar­jo­aa opis­ke­li­jal­le pe­rus­e­del­ly­tyk­set ym­mär­tää omaan hy­vin­voin­tiin­sa vai­kut­ta­via te­ki­jöi­tä ja sii­hen liit­ty­vää vas­tuu­ta ja voi­maan­tu­mis­ta. Hy­vin­voin­ti­o­saa­mi­nen kat­taa fyy­si­sen, hen­ki­sen ja so­si­aa­li­sen hy­vin­voin­nin.

Vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen an­taa eväi­tä ym­mär­tää vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja ih­mis­kon­tak­tin mer­ki­tys yk­si­lön ja vuo­ro­vai­ku­tus­kump­pa­nin hy­vin­voin­nil­le. Se avaa so­si­aa­li­sia vuo­ro­vai­ku­tus­te­ki­jöi­tä ja avar­taa opis­ke­li­jan kä­si­tys­tä esi­mer­kik­si kie­len vai­ku­tuk­ses­ta hy­vin­voin­tiin. Moni­tie­tei­nen ja luo­va osaa­mi­nen osoit­taa, mil­lai­sia hy­vin­voin­tia li­sää­viä vai­ku­tuk­sia uu­den oi­val­ta­mi­sel­la ja luo­val­la te­ke­mi­sel­lä on, ja mah­dol­lis­taa hy­vin­voin­tiin liit­ty­vän tut­ki­muk­sen kä­sit­te­lyn tie­teen läh­tö­koh­dis­ta kä­sin.

Yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen avaa opis­ke­li­jal­le yh­teis­kun­nan hy­vin­voin­nin alu­ei­ta sekä kas­vat­taa opis­ke­li­jan ym­mär­rys­tä yh­teis­kun­nan vai­ku­tuk­ses­ta yk­si­lön hy­vin­voin­nil­le. Eet­ti­syys ja ym­pä­ris­tö­o­saa­mi­nen pu­reu­tuu ym­pä­ris­tön, luon­non ja eläin­ten hy­vin­voin­nin ky­sy­myk­siin ja on­gel­miin, ar­vi­oi ym­pä­ris­tön mer­ki­tys­tä yk­si­lön hy­vin­voin­nil­le sekä mah­dol­lis­taa eet­ti­sen poh­din­nan hy­vin­voin­nis­ta ja sen ja­kau­tu­mi­ses­ta. Glo­baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mi­nen laa­jen­taa hy­vin­voin­nin kä­sit­te­le­mi­sen maa­il­man­laa­jui­sek­si, ar­vi­oi eri­lai­sia glo­baa­le­ja vai­kut­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia ja suun­taa poh­ti­maan, mi­ten oman kult­tuu­rin to­teu­tu­mi­nen on si­dok­sis­sa omaan ja oman yh­tei­sön hy­vin­voin­tiin – ja mikä voi toi­saal­ta es­tää sitä.

Vaik­ka opis­ke­li­ja yl­tää­kin vas­tuul­li­sen vai­kut­ta­mi­sen ta­sol­le ja on nä­en­näi­ses­ti pääs­syt hy­vin­voin­nin pää­mää­rään, on tär­ke­ää pa­la­ta hy­vin­voin­ti­o­saa­mi­sen alku­te­ki­jöi­hin ja vah­vis­taa sii­hen kuu­lu­via tie­to­ja, tai­to­ja, ar­vo­ja, asen­tei­ta ja tah­toa. Muu­ten hy­vin­voin­nin ha­vait­se­mi­nen ja ar­vi­oi­mi­nen voi jää­dä tois­si­jai­sek­si mui­den laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­ei­den ta­voit­tei­den alla.

Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020