Kansainvälisyys LOPSin ytimessä

Paula Mattila, Opetushallitus

Jos kan­sain­vä­li­syys on jos­tain syys­tä jää­nyt si­vuun pai­kal­lis­ta LOP­Sia laa­dit­ta­es­sa, asia kan­nat­taa kor­ja­ta no­pe­as­ti. Uu­den lu­ki­o­kou­lu­tus­ta kos­ke­van lain (2018) 13 § Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen lin­jaa lu­ki­on oppi­mää­rän mu­kai­sen ope­tuk­sen jär­jes­tet­tä­väk­si si­ten, että opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus ke­hit­tää työ­e­lä­mä- ja yrit­tä­jyys­o­saa­mi­sen­sa li­säk­si kan­sain­vä­lis­tä osaa­mis­taan. Py­kä­läs­sä ku­va­taan myös lu­ki­oi­den vel­voi­te kor­ke­a­kou­lu­yh­teis­työ­hön, mikä näyt­tää ve­tä­neen suu­rim­man huo­mi­on puo­leen­sa. Yl­lät­tä­vän har­voin kuu­lee lu­ki­ois­sa poh­dit­ta­van tä­män ”kol­mi­kon” to­teut­ta­mis­ta kan­sain­vä­li­syys edel­lä tai mie­tit­tä­vän, mi­ten an­toi­saa oli­si yh­dis­tää kor­ke­a­kou­lu­yh­teis­työ­hön ja työ­e­lä­mä­yh­teyk­siin kan­sain­vä­li­nen ulot­tu­vuus.

Lain hen­keä seu­ra­ten LOPS2019-pe­rus­teis­sa kan­sain­väli­syyt­tä luon­neh­di­taan useis­sa lu­vuis­sa ja kap­pa­leis­sa niin, että kan­sain­vä­li­syys osaa­mi­se­na tu­lee pai­kal­li­sen LOP­Sin laa­ti­jan eteen aina hiu­kan eri­lai­sia nä­ky­miä ava­ten.

Useim­mat ovat toi­vot­ta­vas­ti huo­man­neet, että kan­sain­vä­li­sen osaa­mi­sen ly­hyt toi­mek­si­anto ja luon­neh­din­ta si­säl­tyy jo pe­rus­tei­den lu­kuun 2.1 Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen teh­tä­vä. Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen on nyt, sa­nal­la sa­no­en, oh­jat­ta­va opis­ke­li­jaa kas­va­maan maa­il­man­kan­sa­lai­suu­teen. Ai­em­min­kin tämä ta­voi­te on ol­lut mu­ka­na arvo­pe­rus­tas­sa, toi­min­ta­kult­tuu­rin ku­vauk­ses­sa ja aihe­ko­ko­nai­suuk­sis­sa sekä joi­den­kin oppi­ai­nei­den pe­rus­teis­sa. Nyt sii­tä on ki­tey­tys jo lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen teh­tä­vän mää­ri­tel­mäs­sä.

LOPS-pe­rus­tei­siin laa­dit­tiin ko­ko­naan uusi ala­luku 3.6 Kor­ke­a­kou­lut, työ­e­lä­mä ja kan­sain­vä­li­syys. Sen koh­das­sa Kan­sain­vä­li­nen osaa­mi­nen on nyt suo­ma­lais­ten pe­rus­te­asia­kir­jo­jen en­sim­mäi­nen yri­tys luon­neh­tia kou­lun kan­sain­väli­syyt­tä koko­nais­val­tai­ses­ti, niin ar­vo­jen, ta­voit­tei­den kuin si­säl­lön­kin puo­les­ta. Tii­vis­tä­en pe­rus­teet siis edel­lyt­tä­vät, että lu­kio jä­sen­tää kan­sain­vä­li­seen osaa­mi­seen täh­tää­vän opin­to­tar­jon­tan­sa niin, että opis­ke­li­jat voi­vat omak­sua maa­il­man­kan­sa­lai­sen ar­vo­ja ja toi­min­ta­ta­po­ja ja sa­mal­la edis­tää YK:n kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voi­te­oh­jel­maa (Agen­da 2030). Tämä ei ole vä­häi­nen ta­voi­te, jos aika suu­ri osa kus­ta­kin lu­ki­o­ikä­luo­kas­ta näi­tä toi­min­ta­ta­po­ja myös omak­suu.

LOPS-pe­rus­teis­sa on ko­ko­naan uut­ta myös laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta ku­vaa­va ala­luku 6.2, joka aset­taa kai­kil­le oppi­ai­neil­le yh­tei­set ta­voit­teet. Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen myö­tä ta­voi­tel­laan lu­ki­o­ikä­luok­kia, joil­la on ai­em­paa van­kem­paa, eet­ti­sem­pää si­vis­tys­tä ja sen myö­tä hyvä ote jat­ko-opin­toi­hin, työ­hön ja kan­sain­vä­lis­ty­nee­seen elä­mään. Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eet on ku­vat­tu niin, että niis­sä osaa­mi­sen vai­ku­tus­pii­riä ulo­te­taan aina opis­ke­li­jan omas­ta ko­ke­mus­maa­il­mas­ta läh­tien hä­nen yh­tei­söi­hin­sä ja lo­pul­ta myös toi­mi­juu­teen glo­baa­leis­sa ulot­tu­vuuk­sis­sa. Näi­tä laa­je­ne­via vai­ku­tuk­sen ke­hiä to­den­ne­taan mah­dol­lis­ta­mal­la opis­ke­li­joil­le op­pi­mi­sen ko­ke­muk­sia, jois­sa pie­nil­lä­kin te­oil­la voi näh­dä hy­viä vai­ku­tuk­sia. Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eis­ta vain yksi viit­taa ni­mes­sään kan­sain­vä­li­syy­teen, ni­mit­täin glo­baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mi­nen, mut­ta kan­sain­vä­li­syys nä­kyy myös muis­sa osa-alu­eis­sa. Esi­mer­kik­si vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mis­ta han­ki­taan kie­li­opin­nois­sa, moni­kult­tuu­ri­sis­sa teh­tä­vis­sä toi­mi­mal­la ja vaik­ka­pa so­vit­te­le­mal­la, siel­lä mis­sä ym­mär­rys­tä puut­tuu. Moni­tie­tei­nen ja luo­va osaa­mi­nen to­tut­taa opis­ke­li­jaa kan­sain­vä­li­sen tie­don pa­ris­sa työs­ken­te­lyyn ja se, ku­ten eet­ti­syys ja ym­pä­ris­tö­o­saa­mi­nen­kin, vie opis­ke­li­joi­ta maa­il­man pien­ten ja isom­pien, vi­he­li­äis­ten on­gel­mien rat­ko­mi­sen pa­riin. Yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen si­säl­tää vas­tuul­li­sen vai­kut­ta­mi­sen syi­hin ja seu­rauk­siin pu­reu­tu­mis­ta niin kou­lun, kun­nan, oman maan kuin kan­sain­vä­li­sel­lä ta­sol­la.

Kaik­kiin laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­ei­siin toi­vo­taan lu­ki­ois­sa pa­neu­dut­ta­van niin, että nii­tä siir­tyy mie­lek­käi­nä ja tie­toi­ses­ti kan­sain­vä­li­syy­teen liit­ty­vi­nä op­pi­mis­teh­tä­vi­nä opin­to­jak­soik­si, eri oppi­ai­nei­den tie­to­poh­jaa ja tie­tä­mi­sen ta­po­ja hyö­dyn­tä­en.

Kai­kil­la lu­ki­oil­la on kan­sain­väli­syyt­tä, al­ka­en kou­lun ih­mis­ten osaa­mi­ses­ta ja taus­tois­ta, ja pe­rin­tei­sem­min aja­tel­len kou­lun kan­sain­vä­li­ses­tä toi­min­nas­ta, kump­pa­nuus­hank­keis­ta, koti­kan­sain­vä­li­syy­des­tä ja opis­ke­li­joi­den kan­nus­ta­mi­ses­ta vaih­to-opin­toi­hin. LOPS2019-pe­rus­teet tuo­vat kan­sain­vä­li­syy­teen vel­voit­teen näh­dä se osaa­mi­se­na. Tämä tar­koit­taa, että kan­sain­väli­syyt­tä pi­tää opis­ke­li­jan voi­da tie­toi­ses­ti kar­tut­taa eri­lais­ten opin­to­jak­so­jen myö­tä niin, ett­ei kan­sain­väli­syyt­tä näh­dä ir­ral­li­se­na omas­ta ar­jes­ta, vaan sen koh­taa­mi­seen am­men­ne­taan voi­ma­va­ro­ja omis­ta ym­pä­ris­töis­tä ja oman iden­ti­tee­tin  hah­mot­ta­mi­sen kaut­ta. Opin­to­jak­sot voi­vat olla myös kor­ke­a­kou­lu­kur­kis­tuk­sia tai työ­e­lä­mään tu­tus­tu­mis­ta, jos­sa on kan­sain­vä­li­nen ulot­tu­vuus. Kou­lun pe­rin­tei­nen kan­sain­vä­li­nen tar­jon­ta kan­nat­taa pi­kai­ses­ti ja huo­lel­la ana­ly­soi­da sitä sil­mäl­lä pi­tä­en, että sii­tä saa­daan hy­vää ai­nes­ta kan­sain­vä­li­sen osaa­mi­sen kar­tut­ta­mi­seen.

Vie­lä on syy­tä muis­tut­taa ja pai­not­taa, että kaik­ki kie­li­tai­to tar­jo­aa avai­mia kan­sain­vä­li­syy­teen, vuo­ro­vai­ku­tuk­seen, kult­tuu­rien vä­li­seen toi­mi­juu­teen ja kan­sain­vä­li­seen tie­toon tu­tus­tu­mi­seen. Sik­si lu­ki­on oli­si vaa­lit­ta­va sekä kie­li­tie­toi­suut­taan että kie­li­tar­jon­taan­sa. Kiel­ten opin­toi­hin si­säl­tyy uu­den LOP­Sin myö­tä kie­li­pro­fii­lin laa­ti­mi­nen. Se on kas­va­vaa, käy­tän­nöl­lis­tä va­luut­taa kan­sain­vä­li­sen osaa­jan elä­män po­luil­la.

Sum­ma sum­ma­rum – mo­nien kan­sain­vä­li­syy­des­tä in­nos­tu­nei­den ilok­si voi­daan sa­noa, että kan­sain­vä­li­syys on to­del­la­kin nyt mu­ka­na lu­ki­on nor­meis­sa. Sitä saa ja pi­tää tar­jo­ta moni­muo­toi­ses­ti – uut­ta ja van­haa yh­dis­tel­len.

Kan­sain­vä­li­sen toi­min­nan ta­so­ja voi­daan ku­va­ta py­ra­mi­di­na, jos­sa osaa­mi­nen, ”kor­vien vä­lin kan­sain­vä­li­syys”, muo­dos­taa pe­rus­tan. LOPS2019 ku­vi­tus­ku­via (Jen­ni Kuok­ka). Kuva avau­tuu isom­pa­na klik­kaa­mal­la pääl­tä.

Lue myös: https://www.oph.fi/fi/blo­gi/lu­ki­o­uu­dis­tus-an­taa-opis­ke­li­joil­le-en­tis­ta-pa­rem­mat-val­miu­det-jat­ko-opin­toi­hin-tyo­hon-ja

Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020