Robotiikkaa, ohjelmointia ja projektioppimista Lyseonpuiston lukion korkeakouluyhteistyössä

Anna-Maija Partanen, Lapin yliopisto ja Anu Turunen, Lyseonpuiston lukio

Uusi lu­ki­o­laki (714/2018) vel­voit­taa lu­ki­ot yh­teis­työ­hön kor­ke­a­kou­lu­jen sekä työ- ja elin­kei­no­e­lä­män toi­mi­joi­den kans­sa. Osa lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen oppi­mää­rän opin­nois­ta on jär­jes­tet­tä­vä yh­des­sä yh­den tai use­am­man kor­ke­a­kou­lun kans­sa. Li­säk­si kor­ke­a­kou­lu­jen tu­los­so­pi­muk­sis­sa to­de­taan, että kor­ke­a­kou­lut li­sää­vät yh­teis­työ­tä toi­sen as­teen kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jien kans­sa kor­ke­a­kou­lu­o­pin­toi­hin siir­ty­mi­sen no­peut­ta­mi­sek­si.

Son­ja Ala­sal­mi ja Lo­ret­ta Kal­lio tu­tus­tu­vat LEGO EV3 -ro­bot­tien oh­jel­moin­tiin tar­koi­tuk­se­naan
teh­dä ro­bot­ti­tai­det­ta kuva­tai­de­lin­jan opin­nois­saan.

Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man ta­voit­tee­na on, että l uki­on ope­tus ja muu toi­min­ta jär­jes­te­tään si­ten, että opis­ke­li­joil­la on moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det saa­da tie­toa ja ko­ke­muk­sia kor­ke­a­kou­lu­o­pis­ke­lus­ta. Tätä on jo pit­kään to­teu­tet­tu mo­nel­la eri ta­val­la: Opis­ke­li­jat ovat tu­tus­tu­neet jat­ko-opin­to­paik­koi­hin esi­mer­kik­si Abi­päi­vil­lä, ja kor­ke­a­kou­lu­jen opis­ke­li­joi­ta on vas­taa­vas­ti vie­rail­lut lu­ki­os­sa. Li­säk­si on jär­jes­tet­ty eri alo­ja esit­te­le­viä am­mat­tien aamu­päi­viä sekä työ­e­lä­mä- ja yrit­tä­jyys­kurs­se­ja. Eri hank­kei­den kaut­ta on tar­jot­tu kur­kis­tuk­sia kor­ke­a­kou­lu­o­pin­toi­hin. Uu­den lain myö­tä opis­ke­li­joil­la on ol­lut mah­dol­li­suus va­li­ta orien­taa­ti­o­kurs­se­ja sekä am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luis­ta että yli­o­pis­tois­ta. Myös avoi­met yli­o­pis­tot ja avoi­met am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lut ovat tar­jon­neet lu­ki­o­lai­sil­le mah­dol­li­suu­den kor­ke­a­kou­lu­o­pin­toi­hin. La­pin am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu on tar­jon­nut li­säk­si pol­ku­o­pin­to­ja La­pin lu­ki­o­lai­sil­le.

Kor­ke­a­kou­lu- ja työ­e­lä­mä­yh­teis­työs­tä vas­taa­vat kaik­ki lu­ki­on opet­ta­jat. Vuon­na 2021 voi­maan tu­le­va ope­tus­suun­ni­tel­ma vel­voit­taa ai­em­paa vah­vem­min ai­neen­o­pet­ta­jia jat­ku­vaan yh­teis­työ­hön kor­ke­a­kou­lu­jen ja työ­e­lä­män kans­sa. LOPS:n pe­rus­teis­sa (2019) to­de­taan: “Li­säk­si ai­neen­o­pet­ta­ja tu­kee opis­ke­li­jan jat­ko-opin­to­val­miuk­sia ja työ­e­lä­mä­tun­te­mus­ta oman oppi­ai­neen­sa osal­ta kor­ke­a­kou­lu­jen ja työ­e­lä­män kans­sa teh­tä­väs­sä yh­teis­työs­sä. Ai­neen­o­pet­ta­ja si­säl­lyt­tää ope­tuk­seen­sa ko­ko­nai­suuk­sia, jot­ka si­to­vat opis­kel­ta­van ai­neen jat­ko-opin­toi­hin ja työ­e­lä­mään.” Tä­män vel­voit­teen myö­tä olem­me eri­tyi­ses­ti ha­lun­neet kes­kit­tyä  ke­hit­tä­mään kou­lum­me ai­neen­o­pet­ta­jien yh­teyk­siä kor­ke­a­kou­lu­jen kans­sa. Kor­ke­a­kou­lu­yh­teis­työ on par­haim­mil­laan luon­te­va osa ai­neen ope­tus­ta ja ri­kas­tut­taa oppi­si­säl­tö­jä.

Ly­se­on­puis­ton lu­kio toi­mi luku­vuon­na 2019 – 2020 ke­hit­tä­mis­yh­tei­sö­nä val­ta­kun­nal­li­ses­sa LUMA2020-hank­kees­sa. Hank­keen ta­voit­tee­na oli muun mu­as­sa edis­tää opis­ke­lua moni­a­lais­ten pro­jek­tien kaut­ta sekä ke­hit­tää LUMA-ai­nei­den ope­tus­ta eri­lais­ten ko­kei­lu­jen avul­la. LUMA2020-han­ket­ta La­pis­sa joh­ti La­pin yli­o­pis­tos­sa si­jait­se­va LUMA-kes­kus Lap­pi, ja sen ai­ka­na Ly­se­on­puis­ton lu­ki­os­sa teh­tiin kiin­te­ää ja konk­reet­tis­ta yh­teis­työ­tä La­pin am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kans­sa. Kaik­ki kol­me yh­tei­söä ot­ti­vat ta­voit­teek­seen hank­keen kaut­ta aloit­taa toi­siin­sa tu­tus­tu­mi­sen ja tun­nus­te­lut pi­dem­mäl­le me­ne­väs­tä yh­teis­työs­tä.

Oh­jel­moin­tia voi tu­le­vai­suu­des­sa käyt­tää yh­te­nä työ­muo­to­na lu­ki­on opin­nois­sa. LUMA2020-hank­keen ai­ka­na Ly­se­on­puis­ton lu­ki­os­sa ko­keil­tiin oh­jel­moin­tia työ­muo­to­na eri oppi­ai­nei­den opis­ke­lus­sa. Sen li­säk­si kou­lu jär­jes­ti ke­vääl­lä 2020 yh­teis­työs­sä La­pin am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun opet­ta­jien kans­sa Ras­ber­ry Pi -oh­jel­moin­ti­kurs­sin etä­o­pe­tuk­se­na. Sen suo­rit­ta­mi­nen kor­vaa vas­taa­van opin­to­jak­son La­pin am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa. Li­säk­si bi­o­lo­gi­an 2. kurs­sil­la opis­ke­li­jat te­ki­vät pro­jek­ti­töi­tä kes­tä­vään ke­hi­tyk­seen liit­ty­vis­tä pai­kal­li­sis­ta ai­heis­ta.

Eng­lan­nin kie­len 8. kurs­sil­la opis­ke­li­jat oh­jel­moi­vat ryh­mis­sä ani­maa­ti­oi­ta kom­mu­ni­kaa­ti­o­ti­lan­teis­ta Scratch -oh­jel­moin­ti­ym­pä­ris­tös­sä. He pu­hui­vat ja nau­hoit­ti­vat itse hah­mo­jen­sa vuo­ro­sa­nat. Sa­mal­la opit­tiin tie­to­ko­nei­siin ja oh­jel­moin­tiin liit­ty­vää sa­nas­toa. Opis­ke­li­jat ko­ki­vat työs­ken­te­lyn pi­ris­tä­vä­nä, vaik­ka he oli­si­vat­kin kai­van­neet hie­man enem­män opas­tus­ta itse graa­fi­ses­ta oh­jel­moin­nis­ta. Fy­sii­kan en­sim­mäi­sel­lä kurs­sil­la ker­rat­tiin aika – mat­ka -ku­vaa­jien tul­kin­taa ja sy­ven­net­tiin opis­ke­li­joi­den ym­mär­rys­tä ai­hees­ta oh­jel­moi­mal­la LEGO EV3 -ro­bot­te­ja. Tar­kas­te­le­mal­la ro­bot­tien lii­ket­tä ja ult­ra­ääni­sen­so­rien ke­rää­mäs­tä tie­dos­ta tuo­tet­tu­ja ku­vaa­jia voi­tiin ha­vain­nol­lis­taa ku­vaa­jien tul­kin­taa. Ker­tauk­seen saa­tiin toi­min­nal­li­suut­ta, yh­teis­toi­min­taa ja on­gel­man­rat­kai­sua ro­bot­tien oh­jel­moin­nin avul­la.

Ly­se­on­puis­ton lu­ki­on kuva­tai­de­lin­jal­la pie­ni ryh­mä opis­ke­li­joi­ta ryh­tyi opet­ta­jan joh­dol­la pi­lo­toi­maan ro­bot­ti­tai­teen te­ke­mis­tä LEGO EV3 -ro­bot­tien avul­la. Poik­keus­tila lo­pet­ti ko­kei­lun, mut­ta opet­ta­jal­la on tar­koi­tuk­se­naan hyö­dyn­tää jo ke­hi­tet­tyä opis­ke­lu­i­de­aa syk­syn ai­ka­na koko ryh­män kans­sa. Kuva­tai­de­lin­jal­la opis­kel­tiin ke­vääl­lä kui­ten­kin etä­yh­teyk­sien kaut­ta di­gi­taa­lis­ta ku­van­kä­sit­te­lyä Inks­ca­pe-so­vel­luk­sen avul­la ja luo­tiin omat hah­mot ani­maa­ti­o­ta var­ten. Scratch-oh­jel­moin­ti­ym­pä­ris­tös­sä to­teu­tet­tiin ani­maa­ti­ot, jois­sa hah­mot py­rit­tiin saa­maan liik­ku­maan mah­dol­li­sim­man luon­te­vas­ti.

 Ras­ber­ry Pi -oh­jel­moin­ti­kurs­si to­teu­tet­tiin poik­keus­ti­laan so­peu­tu­en etä­o­pis­ke­lu­na. La­pin am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun tuot­ta­mat ope­tus­tuo­ki­ot tar­jot­tiin vi­de­o­muo­toi­si­na. Sen li­säk­si etä­yh­teyk­siä hyö­dyn­net­tiin kom­mu­ni­koin­nis­sa am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun opet­ta­jien, lu­ki­on opet­ta­jan ja opis­ke­li­joi­den vä­lil­lä. Kurs­sil­la opis­ke­li­jat  pa­neu­tu­vat mik­ro­pro­ses­so­rin oh­jel­moin­tiin. He tu­tus­tu­vat sii­hen, kuin­ka ym­pä­ris­tös­tä voi­daan ke­rä­tä sen­so­rei­den avul­la tie­toa ja kuin­ka pro­ses­so­ril­la voi­daan oh­ja­ta eri­lai­sia lait­tei­ta. Näin voi­daan to­teut­taa val­ta­va mää­rä eri­lai­sia pro­jek­te­ja.

Bi­o­lo­gi­an 2. kurs­sil­la opis­ke­li­jat te­ki­vät pro­jek­ti­töi­tä kes­tä­väs­tä ke­hi­tyk­ses­tä. Työs­ken­te­lyn avul­la to­teu­tet­tiin LOPS 2015 -si­säl­töä, joka kos­kee eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vää ke­hi­tys­tä, kier­to­ta­lout­ta ja eko­so­si­aa­lis­ta si­vis­tys­tä sekä toi­min­taa kes­tä­vän elä­män­ta­van edis­tä­mi­sek­si omas­sa lähi­ym­pä­ris­tös­sä. Työs­ken­te­lyn ta­voit­tee­na oli kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen moni­puo­li­nen ja moni­a­lai­nen pai­kal­li­nen tar­kas­te­lu sekä ryh­mä­työ­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­nen. Bi­o­lo­gi­an kurs­sin opet­ta­ja oli en­sin ide­oi­nut lu­et­te­lon mah­dol­li­sis­ta pro­jek­tien ai­heis­ta. Opis­ke­li­jat sai­vat va­li­ta, mikä aihe hei­tä kiin­nos­ti eni­ten. Ai­hei­den si­säl­lä oli pal­jon ti­laa luo­da ja ide­oi­da myös itse. Op­pi­lai­ta kan­nus­tet­tiin kon­sul­toi­maan kou­lun ulko­puo­li­sia asi­an­tun­ti­joi­ta sekä kou­lun mui­den ai­nei­den opet­ta­jia. To­teu­tu­nei­den pro­jek­tien jou­kos­sa oli esi­mer­kik­si yri­tys­idea vaat­tei­ta myy­väs­tä ja kier­rät­tä­väs­tä net­ti­so­vel­luk­ses­ta, vas­ta­mai­nok­sia, las­kel­ma kou­lun ka­ton täyt­tä­mi­ses­tä au­rin­ko­pa­nee­leil­la, ky­se­ly­tut­ki­mus kou­lun op­pi­lai­den kier­rä­tys­käy­tän­teis­tä ja oppi­tun­nin pi­tä­mi­nen nuo­rem­mil­le kou­lu­lai­sil­le. Yksi opis­ke­li­ja sai oh­jaus­ta am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­ta ja oh­jel­moi pro­jek­ti­työ­nään erään paik­ka­kun­nan kes­ki­läm­pö­ti­laa sa­dan vuo­den ajal­ta ku­vaa­van si­mu­laa­ti­on. Lo­puk­si pro­jek­tit esi­tel­tiin toi­sil­le.

Tar­koi­tuk­se­na on jat­kaa ja laa­jen­taa yh­teis­työ­tä La­pin am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kans­sa. Toi­min­ta­ta­po­ja on jo hah­mo­tel­tu luku­vuo­del­le 2020 – 2021. Li­säk­si ta­voit­tee­na on luo­da ai­em­paa konk­reet­ti­sem­pia yh­teyk­siä La­pin yli­o­pis­ton kans­sa eri oppi­ai­neis­sa. Kor­ke­a­kou­lu­yh­teis­työ­tä Ly­se­on­puis­ton lu­ki­on, Ou­nas­vaa­ran lu­ki­on ja mui­den La­pin lu­ki­oi­den vä­lil­lä ke­hi­te­tään ja sy­ven­ne­tään. Rova­nie­men lu­ki­oil­la on yh­tei­nen kor­ke­a­kou­lu- ja työ­e­lä­mä­tii­mi, jon­ka teh­tä­vä­nä on vah­vis­taa va­kiin­tu­nei­ta ja luo­da uu­sia ta­po­ja teh­dä yh­teis­työ­tä kor­ke­a­kou­lu­jen ja työ­e­lä­män kans­sa.

Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020