Kaupunkisuunnittelua lukiossa

Sointu Rautiola ja Tuula Muhonen, Seinäjoen lukio

Sei­nä­joen lu­ki­on kau­pun­ki­suun­nit­te­lu- ja ark­ki­teh­tuu­ri­o­pin­to­ko­ko­nai­suus si­joit­tui kol­man­nek­si Pro Lu­ki­on jär­jes­tä­mäs­sä Opin­to­jak­sot ja­koon -kil­pai­lus­sa, jos­sa ha­et­tiin uu­sia näkö­kul­mia oppi­ai­nei­den vä­li­seen yh­teis­työ­hön.

Opin­to­jak­so yh­dis­ti ku­vaa­ma­tai­don ja maan­tie­teen opis­ke­lun yh­teis­kun­nal­li­seen suun­nit­te­luun ja paik­ka­tie­toi­hin. To­teut­ta­ji­na ja suun­nit­te­li­joi­na oli­vat leh­to­rit Soin­tu Rau­ti­o­la ja Tuu­la Mu­ho­nen.

Opin­to­jak­so si­säl­si muun mu­as­sa Sei­nä­jo­el­la me­neil­lään ole­viin ra­ken­nus­pro­jek­tei­hin ja kaa­voi­tuk­seen tu­tus­tu­mis­ta, valo­ku­vaus­ta, pa­laut­teen an­ta­mis­ta kau­pun­ki­ku­vas­ta sekä omien suun­ni­tel­mien te­ke­mis­tä ja pie­nois­mal­lien ra­ken­ta­mis­ta. Li­säk­si usei­ta alan asi­an­tun­ti­joi­ta ku­ten ark­ki­teh­tuu­ri- ja kau­pun­ki­tut­ki­muk­sen Epa­net-pro­fes­so­ri Ari Hy­ny­nen Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­ta kävi pi­tä­mäs­sä lu­en­to­ja.

Opis­ke­li­jat kuun­te­le­mas­sa Pet­ri Pih­la­ja­nie­men esi­tel­mää hä­nen jo to­teu­tu­neis­ta eri­lai­sis­ta hank­keis­taan sekä hä­nen suun­ni­tel­mis­taan ja vi­si­ois­taan Sei­nä­joen kau­pun­ki­ku­vas­ta. Ku­vaa­ja: Tuu­la Mu­ho­nen

Toteutettu opintojakso pähkinänkuoressa

TAVOITTEET:
SISÄLTÖ:
TYÖTAVAT:

Ku­vien pie­nois­mal­lit suun­ni­tel­tiin Sei­nä­joen to­ril­le, pois siir­re­tyn Pol­la­rin ta­lon koh­dal­le.

Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020