Yhteisopettajuutta lukion matematiikan kursseilla

Miia-Maarit Saarelainen, Kuopion Lyseon lukio

Olem­me kol­le­ga­ni kans­sa teh­neet yh­teis­työ­tä koko yh­tei­sen opet­ta­ja­tai­pa­leem­me ajan. Olem­me yh­des­sä miet­ti­neet esi­mer­kik­si jol­le­kin kurs­sil­le so­pi­via käy­tän­tö­jä ja tie­ten­kin kes­kus­tel­leet omis­ta ope­tus­ko­kei­luis­tam­me ja -ko­ke­muk­sis­tam­me. Kä­si­tyk­sem­me op­pi­mi­ses­ta ja opet­ta­mi­ses­ta ovat hy­vin sa­man­kal­tai­set ja mikä tär­kein­tä, pys­tym­me luot­ta­maan toi­siim­me niin asia­si­säl­tö­jen hal­lin­nas­sa kuin so­vit­tu­jen teh­tä­vien lop­puun­saat­ta­mi­ses­sa. Kun ke­vääl­lä 2018 meil­le sel­vi­si, että syk­syl­lä 2018 ope­tus­ryh­mäm­me sekä ma­te­ma­tii­kan yh­tei­sel­lä kurs­sil­la MAY01 että pit­kän ma­te­ma­tii­kan ker­taus­kurs­seil­la MAA14 ja MAA15 oli mah­dol­lis­ta saa­da sa­mal­le joh­to­nu­me­rol­le, pää­tim­me ot­taa as­ke­leen eteen­päin ja ko­keil­la yh­teis­o­pet­ta­juut­ta näil­lä kurs­seil­la.

Mitä tämä käytännössä sitten tarkoitti?

Ope­tuk­sem­me si­joi­tet­tiin vie­rek­käi­siin luok­ka­huo­nei­siin, kos­ka kou­lus­sam­me ei ole niin isoa ope­tus­ti­laa, että kak­si yli kol­men­kym­men opis­ke­li­jan ryh­mää mah­tui­si sin­ne mu­ka­vas­ti. Kos­ka sekä ma­te­ma­tii­kan yh­tei­sel­lä kurs­sil­la että pit­kän ma­te­ma­tii­kan ker­taus­kurs­seil­la pää­a­si­as­sa ker­ra­taan ai­em­min opit­tua, oli luon­te­vaa ra­ken­taa kurs­seil­le sel­lai­set aika­tau­lut, jot­ka mah­dol­lis­ti­vat opis­ke­li­jan it­se­näi­sen ete­ne­mi­sen opet­ta­jan avus­tuk­sel­la tai vaih­to­eh­toi­ses­ti te­o­ri­a­si­säl­lön opet­ta­ja­joh­toi­sen ker­taa­mi­sen. Täs­sä pys­tyim­me hyö­dyn­tä­mään eril­li­siä luok­ka­ti­lo­ja ja sitä, että opet­ta­jia oli yh­den si­jas­ta kak­si.

Ma­te­ma­tii­kan yh­tei­sel­le kurs­sil­le teim­me kol­me vaih­to­eh­tois­ta esi­merk­ki­pol­kua, joi­den avul­la opis­ke­li­jan oli mah­dol­lis­ta opis­kel­la kurs­sin si­säl­löt it­sel­leen so­pi­val­la no­peu­del­la. Ker­taus­kurs­seil­la taas to­teu­tim­me kään­tei­sen op­pi­mi­sen ide­aa ja laa­dim­me opis­ke­li­joil­le tun­ti­koh­tai­sen oh­jeis­tuk­sen, jos­sa opis­ke­li­jat oheis­tet­tiin tu­tus­tu­maan oppi­tun­nin te­o­ria-asi­aan etu­kä­teen oppi­kir­jan ja ope­tus­vi­de­oi­den avul­la. Kai­kil­la kurs­seil­la toi­ses­sa luo­kas­sa opis­ke­li­jan oli mah­dol­lis­ta ryh­tyä heti te­ke­mään teh­tä­viä opet­ta­jan tu­ke­ma­na ja toi­ses­sa luo­kas­sa oppi­tun­nin aluk­si oli useim­mi­ten tar­jol­la pie­ni te­o­ri­a­tuo­kio tai vas­taa­mis­tek­niik­kaa hi­o­va esi­merk­ki­teh­tä­vä. Opis­ke­li­jat pys­tyi­vät itse päät­tä­mään, kum­mal­la ta­val­la he ky­sei­se­nä päi­vä­nä opis­ke­le­vat. Me opet­ta­jat taas lii­kuim­me su­ju­vas­ti luok­ka­huo­nei­den vä­lil­lä. Jos toi­ses­sa luo­kas­sa oli enem­män apua tar­vit­se­via opis­ke­li­joi­ta, saa­toim­me mo­lem­mat olla yhtä ai­kaa siel­lä aut­ta­mas­sa.

Kuva 1: Opis­ke­li­joi­ta työs­ken­te­le­mäs­sä opet­ta­jan oh­jauk­ses­sa pit­kän ma­te­ma­tii­kan ker­taus­kurs­sil­la

To­teu­tuk­set vaa­ti­vat suun­nit­te­lua ja aika­tau­lut­ta­mis­ta hie­man enem­män kuin nor­maa­lin kurs­sin to­teut­ta­mi­nen. Toi­saal­ta yh­teis­o­pet­ta­juus mah­dol­lis­ti sel­lai­sia toi­min­ta­ta­po­ja, jot­ka ei­vät oli­si ol­leet mah­dol­li­sia nor­maa­lis­sa yh­den opet­ta­jan yk­si­nään to­teut­ta­mas­sa kurs­sis­sa. Pys­tyim­me tar­jo­a­maan ope­tus­ta heil­le, jot­ka ha­lu­si­vat opet­ta­ja­joh­tois­ta asi­oi­den läpi käy­mis­tä, mut­ta toi­saal­ta oh­jaus­ta heil­le, jot­ka ha­lu­si­vat ede­tä omaan tah­tiin­sa. Tie­ten­kin yh­teis­o­pet­ta­juus aut­toi myös mei­tä opet­ta­jia ti­lan­teis­sa, jos­sa opis­ke­li­ja ky­syi vaik­ka­pa las­kin­oh­jel­mis­to­jen käy­tös­tä. Jos toi­nen ei tien­nyt jo­tain asi­aa, toi­nen yleen­sä tie­si, eli opis­ke­li­ja sai heti vas­tauk­sen on­gel­maan­sa.

Opis­ke­li­ja­pa­lau­te kurs­seis­ta oli hy­vää. Ker­taus­kurs­seil­la saim­me kii­tos­ta esi­mer­kik­si opis­ke­li­joil­le ja­e­tun oh­jeis­tuk­sen sel­key­des­tä, mah­dol­li­suu­des­ta osal­lis­tua tai olla osal­lis­tu­mat­ta te­o­ri­a­tie­tois­kui­hin ja sii­tä, että opet­ta­ja oli tar­vit­ta­es­sa aut­ta­mas­sa it­se­näi­ses­ti ete­ne­viä. Tie­ten­kään kaik­ki asi­at ei­vät on­nis­tu­neet. Esi­mer­kik­si osa opis­ke­li­jois­ta oli­si toi­vo­nut, että oli­sim­me voi­neet muis­tut­taa hei­tä joka oppi­tun­nin lo­pus­sa, mitä seu­raa­val­la ker­ral­la ta­pah­tuu tai että it­se­näi­ses­ti ete­ne­mi­nen ei oli­si ol­lut niin va­paa­ta. Täs­tä huo­li­mat­ta kaik­ki pa­lau­tet­ta an­ta­neet opis­ke­li­jat oli­si­vat ol­leet val­mii­ta suo­sit­te­le­maan seu­raa­van vuo­den abi­tu­rien­teil­le osal­lis­tu­mis­ta mei­dän yh­tei­sil­le ker­taus­kurs­seil­lem­me.

Luku­vuo­den 2018–2019 yh­teis­o­pet­ta­juus­ko­kei­lut ei­vät jää­neet vain ker­ta­ko­kei­luik­si, vaan to­teu­tim­me luku­vuon­na 2019–2020 MAY01-kurs­sin sekä ker­taus­kurs­sit jäl­leen yh­des­sä. Li­säk­si olem­me yh­teis­suun­ni­tel­leet pit­kän ma­te­ma­tii­kan MAA4- ja MAA9-kurs­sien to­teu­tuk­set. Tä­nä­kin luku­vuon­na yh­teis­suun­nit­te­lum­me ja yh­teis­o­pet­ta­juu­tem­me jat­kuu val­lit­se­vas­ta ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta.

Kuva 2: Paa­von ja Mii­an yh­teis­suun­nit­te­lua MAA9-kurs­sil­la

Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020