Tuplaäikkäkokeilu - kaksi kurssia yksi kokonaisuus

Päivi Kiiski, Kuopion Lyseon lukio

Ha­lu­sin ko­keil­la, mi­ten lu­ki­on äi­din­kie­len opin­to­ja voi­daan to­teut­taa ny­kyis­tä kurs­sia pi­dem­pä­nä opin­to­jak­so­na. Sii­hen tar­jou­tui ti­lai­suus 2. jak­sos­sa syk­syl­lä 2019: kan­sain­vä­li­sen IB-lin­jan val­mis­ta­van vuo­den opis­ke­li­jat suo­rit­ti­vat ÄI01- ja ÄI02-kurs­sit sa­man jak­son ai­ka­na. Ky­sees­sä ovat siis kan­sal­li­sen ope­tus­suun­ni­tel­man kurs­sit. Val­mis­ta­van vuo­den ai­ka­na IB-lin­jal­le va­li­tut opis­ke­li­jat opis­ke­le­vat äi­din­kie­len kurs­sit 1–3; kan­sal­li­sen ope­tus­suun­ni­tel­man si­säl­tö­jen li­säk­si näil­lä pre-IB-opis­ke­li­joi­den kurs­seil­la pai­no­te­taan sel­lai­sia asi­oi­ta, jot­ka ovat olen­nai­sia toi­se­na opin­to­vuon­na al­ka­vis­sa var­si­nai­sis­sa IB-opin­nois­sa. Äi­din­kie­les­sä sel­lai­sia ovat kau­no­kir­jal­li­suu­den ana­ly­soi­mi­nen ja tul­kit­se­mi­nen sekä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot; IB:n äi­din­kie­li on ni­men­o­maan kau­no­kir­jal­li­suu­den opis­ke­lua.

Luku­vuo­den 2. jak­sos­sa ryh­män 33 opis­ke­li­jaa sai­vat työ­jär­jes­tyk­seen­sä siis mel­koi­sen pa­ke­tin äi­din­kiel­tä: yh­teen­sä kuu­si 75 mi­nuu­tin oppi­tun­tia vii­kos­sa – kak­si kak­sois­tun­tia ja kak­si yk­sit­täis­tä oppi­tun­tia. Kurs­sin lo­puk­si meil­lä oli käy­tös­säm­me tie­tys­ti myös kak­si pe­räk­käis­tä päät­tö­vii­kon päi­vää.

Kou­lus­sam­me käy­te­tään kai­kil­la äi­din­kie­len kurs­seil­la oppi­kir­ja­na Sär­män run­ko­kir­jaa. Eril­li­siä kurs­si­vih­ko­ja ei näis­sä kah­des­sa kurs­sis­sa käy­te­tä. Yh­tei­se­nä alus­ta­na käy­tim­me Te­am­sia. Sen kaut­ta ja­oin lu­et­ta­via teks­te­jä, teh­tä­viä ja dia­sar­jo­ja; opis­ke­li­jat pa­laut­ti­vat omat teh­tä­vän­sä Te­am­sin kaut­ta.

Ha­lu­sin myl­lä­tä näi­den kah­den kurs­sin si­säl­löt yh­dek­si jär­ke­väk­si ko­ko­nai­suu­dek­si – ja li­sä­tä sii­hen vie­lä IB-näkö­kul­mas­ta tar­peel­li­sen kau­no­kir­jal­li­suus­pai­no­tuk­sen. Kurs­sin suun­nit­te­lu­vai­hees­sa sain aja­tuk­sil­le­ni tu­kea LOPS2021:stä, jos­sa äi­din­kie­len oppi­mää­rä on ja­et­tu mo­duu­lei­hin ai­heit­tain (esi­mer­kik­si Kir­jal­li­suus, Vuo­ro­vai­ku­tus, Kie­li- ja teks­ti­tie­toi­suus). Pää­dyin­kin ra­ken­ta­maan tup­laäik­kä­ko­ko­nai­suu­den “mo­duu­li­viik­ko­jen” va­raan: kul­la­kin vii­kol­la oli siis yksi kes­kei­nen näkö­kul­ma tai asia­ko­ko­nai­suus, jo­hon kes­ki­tyim­me:

(Tar­kem­pi kurs­si­suun­ni­tel­ma liit­tee­nä)

Kos­ka ko­ko­nai­suu­teen kuu­lui kak­si kurs­sia, opis­ke­li­jat sai­vat ko­ko­nai­suu­des­ta myös kak­si arvo­sa­naa. Kum­man­kin kurs­sin arvo­sa­naan vai­kut­ti yksi pi­dem­pi teks­ti (kir­jal­li­suus­es­see, luku­päi­vä­kir­ja), yksi ly­hy­em­pi vas­taus­teks­ti (luku­tai­don vas­taus) sekä suul­li­nen teh­tä­vä (neu­vot­te­lu, kir­jal­li­suus­kes­kus­te­lu). Näi­den li­säk­si opis­ke­li­jat an­toi­vat toi­sil­leen ver­tais­pa­lau­tet­ta sekä suul­li­sis­ta että kir­jal­li­sis­ta teh­tä­vis­tä, ar­vi­oi­vat omaa op­pi­mis­taan ja sai­vat myös opet­ta­jal­ta sa­nal­lis­ta pa­lau­tet­ta op­pi­mi­ses­taan.

Noin kurs­sin puo­li­vä­lis­sä ky­syin opis­ke­li­joil­ta pa­lau­tet­ta kurs­sin jär­jes­te­lyis­tä:

Kaa­vi­ot avau­tu­vat isom­pi­na klik­kaa­mal­la pääl­tä.

Väki vai­kut­ti siis hy­vin­kin tyy­ty­väi­sel­tä kurs­sin ete­ne­mi­seen ja ope­tus­jär­jes­te­lyi­hin, eikä mi­nun tar­vin­nut ru­ve­ta miet­ti­mään suu­ria muu­tok­sia lop­pu­kurs­sin va­ral­le. Kurs­sin päät­ty­es­sä opis­ke­li­jat ar­vi­oi­vat omaa op­pi­mis­taan ja osaa­mis­taan. Teks­tien tul­kin­taan ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toi­hin liit­ty­vät ta­voit­teet näyt­täi­si­vät ai­na­kin jos­sain mää­rin to­teu­tu­neen:

Kaa­vi­ot avau­tu­vat isom­pi­na klik­kaa­mal­la pääl­tä.

Avoi­mis­sa vas­tauk­sis­saan opis­ke­li­jat hah­mot­ti­vat mie­les­tä­ni ra­ken­ta­vas­ti ja pe­rus­tel­lus­ti ko­ko­nai­suu­den hy­viä ja huo­no­ja puo­lia:

Opet­ta­jan näkö­kul­mas­ta tämä ko­kei­lu oli suu­rel­ta osin on­nis­tu­nut ja mie­le­käs. Heti jak­son alus­sa opin tun­te­maan ryh­män no­pe­as­ti; toi­sen­sa opis­ke­li­jat jo tun­si­vat­kin. Täs­sä tup­la­to­teu­tuk­ses­sa jäi var­mas­ti kä­sit­te­le­mät­tä joi­tain sel­lai­sia asi­oi­ta, joi­ta kah­den eril­li­sen kurs­sin ai­ka­na oli­si eh­dit­ty kä­si­tel­lä. Toi­saal­ta pääl­lim­mäi­sek­si ko­ke­muk­sek­se­ni jäi le­vol­li­suu­den tun­ne: vii­kois­ta muo­dos­tui sel­kei­tä ko­ko­nai­suuk­sia, eh­dim­me kes­kit­tyä kä­si­tel­tä­viin asi­oi­hin oppi­tun­nil­la kun­nol­la, ja luok­ka­kes­kus­te­lui­hin voi­tiin käyt­tää tar­peek­si ai­kaa – ky­sees­sä on ni­mit­täin erit­täin elä­väi­nen ja ak­tii­vi­nen po­ruk­ka.

Ete­ne­mi­sen tah­ti oli toki no­pea: jos opis­ke­li­ja jou­tui ole­maan pois­sa muu­ta­man päi­vän, hän me­net­ti ehkä jopa vii­si äi­din­kie­len oppi­tun­tia. Olin itse kak­si päi­vää kou­lu­tuk­ses­sa kurs­sin lop­pu­vai­hees­sa, mut­ta näi­hin päi­viin osui kol­me tä­män ryh­män oppi­tun­tia. Yri­tin oh­jeis­taa it­se­näi­set teh­tä­vät erit­täin tar­kas­ti ja pe­rus­teel­li­ses­ti, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta jou­duim­me paik­kai­le­maan noi­den tun­tien ai­hei­ta yh­des­sä seu­raa­val­la vii­kol­la. It­se­näi­nen opis­ke­lu ei ol­lut su­ju­nut­kaan ko­vin hy­vin, ja kol­me oppi­tun­nin ai­nes oli lii­an iso pala hah­mo­tet­ta­vak­si il­man opet­ta­jan tu­kea.

Sama ryh­mä pa­la­si ope­tuk­see­ni ÄI03-kurs­sil­le ke­vään 2020 vii­mei­ses­sä jak­sos­sa – ko­ro­na­ke­vään etä­o­pe­tus­ai­ka­na siis. Syk­syn tup­laäik­kä­ko­kei­lus­ta oli­kin ol­lut sel­lais­ta hyö­tyä, jota en ol­lut osan­nut edes aja­tel­la: tie­sin, että tie­tyt kau­no­kir­jal­li­suu­den ana­ly­soin­tiin liit­ty­vät asi­at ovat po­ru­kal­la hy­vin hal­lus­sa, ja oli help­po ryh­tyä sy­ven­tä­mään näi­tä tai­to­ja, vaik­ka aika ja ope­tus­jär­jes­te­lyt oli­vat hy­vin­kin poik­ke­a­via.

Tänä luku­vuon­na 2. jak­sos­sa to­teu­tan sa­man ko­ko­nai­suu­den kan­sal­li­sen lin­jan opis­ke­li­joi­den kans­sa. Kurs­si­suun­ni­tel­ma on täs­sä vai­hees­sa vie­lä te­keil­lä, mut­ta aion nou­dat­taa täl­lä­kin ker­ral­la tuo­ta mo­duu­li­viik­ko­ra­ken­net­ta.  Kau­no­kir­jal­li­suu­den osuus pie­ne­nee jon­kin ver­ran, ja sen si­jaan kä­sit­te­lem­me asia­teks­tien ana­ly­soi­mi­seen ja ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­viä asi­oi­ta, jot­ka pai­not­tu­vat kan­sal­li­ses­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa.

Us­kon, että näis­tä ko­ke­muk­sis­ta on hyö­tyä, kun ru­pe­am­me ra­ken­ta­maan uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man mo­duu­leis­ta opin­to­jak­so­ja ja to­teut­ta­maan nii­tä.

Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020