Historia ja maantiede sopivat hyvin yhteen

Laura Okkonen ja Miika Raudaskoski, Kuopion Lyseon lukio

HI1 ja GE1 yhteiskurssin esittely

Opintojakson lähtökohdat

Koko kurs­si sai al­kun­sa kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lus­ta ope­huo­nees­sa. Jom­pi­kum­pi meis­tä oli unoh­ta­nut oppi­kir­jan­sa pöy­däl­le, ja sitä sii­nä ai­kan­sa ku­luk­seen se­lail­lut huo­ma­si, että his­to­ri­an ja maan­tie­teen si­säl­löis­sä­hän on aika pal­jon yh­te­ne­väi­siä tee­mo­ja. Idea yh­teis­kurs­sis­ta oli syn­ty­nyt.

Lu­ki­on his­to­ri­an kurs­sis­sa HI1 Ih­mi­nen, ym­pä­ris­tö ja his­to­ria ja GE1 Maa­il­ma muu­tok­ses­sa on pal­jon yh­te­ne­väi­siä tee­mo­ja. Mo­lem­mis­sa kurs­seis­sa kä­si­tel­lään ih­mi­sen ja ym­pä­ris­tön vä­lis­tä suh­det­ta. Maan­tie­teen kurs­sis­sa opis­ke­li­jan ta­voit­tee­na on pe­reh­tyä muut­tu­van maa­il­man alu­eel­li­siin il­mi­öi­hin ym­pä­ris­tön ja ih­mis­kun­nan muu­tos­ten kaut­ta. His­to­ri­an kurs­sis­sa puo­les­taan tar­kas­tel­laan ih­mi­sen suh­det­ta ym­pä­ris­töön ja yh­teis­kun­nan ke­hi­tys­tä pit­käl­lä aika­vä­lil­lä.

Yh­tei­se­nä kurs­si­na HI1 ja GE1 tar­jo­aa laa­ja-alai­sen ja moni­näkö­kul­mai­sen lä­hes­ty­mis­ta­van ih­mis­kun­nan his­to­ri­an, ny­kyi­syy­den ja tu­le­vai­suu­den haas­tei­siin. His­to­ria tar­jo­aa kro­no­lo­gi­sen kä­sit­te­ly­jär­jes­tyk­sen ja laa­jem­man yh­teis­kun­nal­li­sen kon­teks­tin ih­mis­toi­min­nas­ta joh­tu­vil­le ym­pä­ris­tö­ris­keil­le. Maan­tie­de tar­jo­aa luon­non- ja ih­mis­maan­tie­teel­li­sen pe­rus­tan te­ki­jöil­le, jot­ka ovat muut­ta­neet yh­teis­kun­tia ai­ko­jen saa­tos­sa.

Yh­teis­kurs­si on sel­lai­se­naan to­teu­tet­ta­vis­sa myös uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man 4 opin­to­pis­teen opin­to­jak­so­na, jos­sa ovat mo­duu­lit HI1 ja GE1.

Kurssin toteutus

Pi­dim­me kurs­sin en­sim­mäi­sen ker­ran luku­vuon­na 2018/19 ja uu­del­leen luku­vuon­na 2019/20. Kol­mas to­teu­tus on tä­män luku­vuo­den 3. jak­sos­sa. Kurs­si on si­joit­tu­nut luku­vuo­den kes­ki­vai­heil­le jak­soi­hin 3 tai 4 työ­jär­jes­tyk­sis­täm­me riip­pu­en.

Kurs­si on to­teu­tet­tu yh­den jak­son ai­ka­na si­ten, että yksi opis­ke­li­ja­ryh­mä suo­rit­taa sa­man­ai­kai­ses­ti HI1 ja GE1 kurs­sit. Kurs­sit on si­joi­tet­tu kurs­si­tar­jot­ti­meen ns. pe­rät­täi­sil­le joh­to­nu­me­roil­le/pal­keil­le, mikä mah­dol­lis­ti mei­dän to­teu­tuk­ses­sa kah­des­ti vii­kos­sa pi­dem­män 2×75 mi­nuut­tia op­pi­mis­ko­ko­nai­suu­den. Osal­la oppi­tun­neis­ta pai­kal­la on ol­lut vain toi­nen opet­ta­jis­ta, osal­la mo­lem­mat. Näin vah­vis­te­taan oppi­aine­ra­jat ylit­tä­vää vuo­ro­pu­he­lua ja mur­re­taan oppi­ai­nei­den ra­jo­ja myös ope­tuk­sel­li­ses­ti.

Kurs­si oli val­miik­si va­lit­tu en­sim­mäi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joi­den luku­jär­jes­tyk­siin, jol­loin sii­hen va­li­koi­tui­vat käy­tän­nös­sä yh­den oh­jaus­ryh­män opis­ke­li­jat (n. 30). Luku­vuon­na 2020/21 kurs­si on myös ol­lut val­miik­si si­joi­tet­tu­na, mut­ta va­lin­to­ja on teh­ty myös muis­ta ryh­mis­tä, jo­ten opis­ke­li­ja­ryh­män koos­tu­mus on nyt eri­lai­nen. Ryh­mä­koko on ol­lut ai­em­min noin 30 opis­ke­li­jaa, mikä on mah­dol­lis­ta­nut luon­te­vas­ti kuu­den hen­gen ryh­mien muo­dos­ta­mi­sen. Ryh­mät ka­sat­tiin en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la ryh­mä­työs­ken­te­ly­tai­to­jen ja -vah­vuuk­sien poh­jal­ta, toi­sel­la ker­ral­la opis­ke­li­jat sai­vat muo­dos­taa ryh­män­sä itse. Mo­lem­mil­la ker­roil­la ryh­mä­työs­ken­te­ly on­nis­tui pää­a­si­as­sa hy­vin, ja vain muu­ta­mia täy­tyi ak­tii­vi­ses­ti pa­tis­tel­la toi­mi­maan yh­teis­työs­sä.

Kurssin sisältö

Kurs­si ra­ken­tuu kuu­des­ta his­to­ri­al­li­ses­ta ko­ko­nai­suu­des­ta, joi­hin maan­tie­teen si­säl­löt on in­teg­roi­tu:

 1. Var­hai­set kor­ke­a­kult­tuu­rit
  • Tul­vat, kei­no­kas­te­lu, maan suo­laan­tu­mi­nen, vesi­krii­si, vesi­ja­lan­jäl­ki
 2. An­tii­kin Kreik­ka ja Roo­ma
  • Maa­ta­lous­maan eroo­sio, met­sien hak­kuut, en­do­gee­ni­set ris­kit (maan­jä­ris­tyk­set ja tuli­vuo­ren­pur­kauk­set)
 3. Kes­ki­aika
  • Ra­vin­non tuot­ta­mi­sen haas­teet ja rat­kai­sut, tuo­tan­to­ket­jut, tau­ti­maan­tie­de
 4. Löy­tö­ret­ket ja uusi aika
  • Moni­muo­toi­suu­den mer­ki­tys (eko­sys­tee­mi­pal­ve­lut) ja uhat, vie­ras­la­jit, tau­dit, neo­ko­lo­ni­a­lis­mi
 5. Te­ol­lis­tu­mi­nen ja mas­sa­tuo­tan­to
  • Ve­sis­tö­jen ja il­man saas­tu­mi­nen, il­mas­ton­muu­tos, luon­non­va­ro­jen yli­ku­lu­tus, bio- ja kier­to­ta­lous
 6. Glo­baa­lin maa­il­man haas­teet ja rat­kai­sut
  • Vä­es­tön­kas­vu, glo­baa­li eri­ar­voi­suus, ke­hi­tyk­sen mit­ta­rit, Agen­da 2030.

Kurs­sin run­ko­na toi­mi­vat maan­tie­teen ja his­to­ri­an oppi­ai­nei­den kes­kei­set ky­sy­myk­set: Mitä? Mis­sä? Mil­loin? Mik­si? Mi­ten? Kurs­sil­la ta­voit­tee­na on ra­ken­taa jo­kai­sen kä­si­tel­tä­vän il­mi­ön ym­pä­ril­le ko­ko­nai­suus, jon­ka avul­la opis­ke­li­ja ym­mär­tää maan­tie­teel­li­sen il­mi­ön vai­ku­tuk­set yh­teis­kun­taan ja ih­mi­sen toi­mien vai­ku­tuk­set ym­pä­ris­töön. Tee­mo­jen yh­tey­des­sä käy­te­tään neli­kent­tää, jos­sa kes­kel­lä on il­miö (esi­mer­kik­si eroo­sio) ja sen ym­pä­ril­lä ih­mi­sen ai­heut­ta­mat vai­ku­tuk­set ym­pä­ris­töl­le (esim. met­sien hak­kaa­mi­nen ja vil­je­lys­maan rai­vaa­mi­nen an­tii­kin Krei­kas­sa), yh­teis­kun­nil­le ai­heu­tu­neet seu­rauk­set (vil­je­lys­kel­poi­sen maa-alan vä­hen­ty­mi­nen ja pak­ko et­siä vil­ja­vaa maa­pe­rää Väli­me­ren alu­eel­ta), vai­ku­tus ra­vin­non­tuo­tan­toon (Krei­kan nie­mi­maan riip­pu­vuus siir­to­kun­nis­ta tuo­dus­ta vil­jas­ta) sekä sel­viy­ty­mis­kei­not ja rat­kai­sut (siir­to­kun­tien pe­rus­ta­mi­nen, kau­pan­käyn­ti)

Kurs­sil­la käy­te­tään opis­ke­li­ja­läh­töi­siä työ­ta­po­ja. Opis­ke­li­jat työs­ken­te­le­vät opin­to­jak­son ajan sa­mois­sa pien­ryh­mis­sä, jois­sa työs­te­tään yh­des­sä jo­kai­seen osa-alu­ee­seen liit­ty­viä si­säl­tö­jä. Jo­kai­seen osa-alu­ee­seen liit­tyy ar­vi­oi­ta­via töi­tä, jois­sa opis­ke­li­jat yh­des­sä op­pi­vat his­to­ri­an ja maan­tie­teen oppi­ai­nei­den eri­lais­ten ai­neis­to­jen ja so­vel­lus­ten käyt­töä.

Kurs­sil­la hyö­dyn­ne­tään run­saas­ti maan­tie­teel­le omi­nais­ta moni­puo­lis­ta geo­me­di­aa. Esi­mer­kik­si löy­tö­ret­kien aika­kau­des­ta on tuo­tet­tu maan­tie­teel­li­nen tee­ma­kart­ta, jos­sa ana­ly­soi­daan löy­tö­ret­kien vai­ku­tus­ta maa­il­man­kau­pal­le, ym­pä­ris­töl­le ja yh­teis­kun­nil­le. Li­säk­si kurs­sil­la on to­teu­tet­tu yk­si­löl­li­ses­ti ar­vi­oi­ta­via töi­tä, ku­ten maan­tie­teen val­ti­o­koe ja te­ol­lis­tu­mis­ta kä­sit­te­le­vä, ver­tai­le­va es­see­vas­taus.

Olem­me kah­den to­teu­tus­ker­ran poh­jal­ta poh­ti­neet ar­vi­oin­nis­sa ryh­mä- ja yk­si­lö­töi­den vä­lis­tä suh­det­ta, ja luul­ta­vas­ti kol­man­nel­la ker­ral­la mu­ka­na on enem­män koe­luon­toi­sia ar­vi­oi­ta­via töi­tä, jot­ka teh­dään yk­sin tai yh­des­sä. Tämä teh­dään sen vuok­si, että laa­jo­jen ryh­mä­töi­den ar­vi­oin­ti on ol­lut var­sin ai­kaa vie­vää ja hie­man si­säl­löl­li­ses­ti haas­ta­vaa opet­ta­jan näkö­kul­mas­ta. Myös opis­ke­li­joi­den työ­pa­nok­sen ar­vi­oin­ti ryh­mä­työs­sä on ol­lut on­gel­mal­lis­ta, vaik­ka olem­me käyt­tä­neet myös itse- ja ver­tais­ar­vi­oin­tia.

Kurs­sin lo­puk­si voi­daan to­teut­taa ryh­mä­töi­nä ja kes­kus­te­lui­na to­teu­tet­ta­vat päät­tö­päi­vät, jois­sa kä­si­tel­lään kurs­sin tee­mo­ja ker­taa­vas­ti. Luku­vuon­na 2019/20 to­teu­tim­me ryh­mä­työs­ken­te­lyä ja yh­teis­tä kes­kus­te­lua si­säl­tä­neet päät­tö­päi­vät, joi­den tee­ma­na oli ruo­an­tuo­tan­non ja glo­baa­lin eri­ar­voi­suu­den sekä Agen­da2030-ta­voit­tei­den näkö­kul­mat en­nen, nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa. Etä­o­pe­tuk­ses­ta joh­tu­en päi­vät to­teu­tet­tiin Te­ams-ym­pä­ris­tös­sä, mikä teki vuo­ro­vai­ku­tuk­sen luo­mi­ses­ta hie­man haas­ta­vam­paa. Mui­ta hy­viä tee­mo­ja voi­si­vat olla esi­mer­kik­si tau­dit ja maan­tie­de, kau­pun­gis­tu­mi­nen tai vä­es­tön­kas­vun ke­hi­tys.

Vaih­to­eh­toi­ses­ti päät­tö­päi­vis­tä toi­se­na voi to­teut­taa pa­reit­tain tai pien­ryh­mis­sä teh­tä­vän laa­jem­man ko­keen, jos­sa opis­ke­li­jat vas­taa­vat joi­den­kin il­mi­öi­den kaut­ta koko ih­mis­kun­nan his­to­ri­aa kos­ke­viin ky­sy­myk­siin esi­mer­kik­si vä­es­tön­kas­vu ja sii­hen vai­kut­ta­neet te­ki­jät eri aika­kau­sil­la. Tätä mei­dän on tar­koi­tus ko­keil­la kol­man­nel­la to­teu­tus­ker­ral­la.

Arviointi

Luku­vuo­den 2018/19 to­teu­tuk­sen ar­vi­oi­ta­vat tuo­tok­set ja ar­vi­oin­nin ta­vat:

Ryh­mä­teh­tä­vät 50p.

Yk­si­löl­lis­ten töi­den ar­vi­oin­ti 70p.

Oman työs­ken­te­lyn ar­vi­oin­ti

Luku­vuo­den 2019/20 to­teu­tuk­sen ar­vi­oi­ta­vat tuo­tok­set ja ar­vi­oin­nin ta­vat:

Ryh­mä­teh­tä­vät 80p.​

Yk­si­löl­lis­ten töi­den ar­vi­oin­ti 80p.​

For­ma­tii­vi­nen ar­vi­oin­ti

Opis­ke­li­joil­le an­net­tiin läh­tö­koh­tai­ses­ti sama arvo­sana kum­mas­ta­kin kurs­sis­ta. Jos tuo­tok­sis­sa ja osaa­mi­ses­sa oli sel­ke­äs­ti ero­ja toi­sen oppi­ai­neen suh­teen, voi­tiin an­taa myös eri arvo­sa­nat. Näin olem­me teh­neet kui­ten­kin ai­van yk­sit­täis­ten opis­ke­li­joi­den kans­sa.

Opiskelijoiden palautetta ja kommentteja

Olem­me ke­rän­neet opis­ke­li­joil­ta pa­lau­tet­ta kurs­sien ai­ka­na. En­sim­mäi­set re­ak­ti­ot ovat ol­leet va­rauk­sel­li­sia ja osal­la jopa ne­ga­tii­vi­sia. Kurs­sin ai­ka­na opis­ke­li­joil­le on kui­ten­kin sel­key­ty­nyt maan­tie­teen ja his­to­ri­an yh­te­ne­väi­set tee­mat ja lo­pul­ta pa­lau­te on täl­tä osin ol­lut po­si­tii­vis­ta. En­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la käy­tös­sä ei ol­lut pe­rät­täi­siä joh­to­nu­me­roi­ta, min­kä vuok­si kurs­sin ra­ken­ne oli se­ka­vam­pi. Tämä nä­kyi myös opis­ke­li­joi­den pa­laut­tees­sa. Pa­lau­te on ko­ko­nai­suu­te­na ol­lut roh­kai­se­vaa, min­kä vuok­si olem­me tätä ha­lun­neet edel­leen to­teut­taa ja ke­hit­tää sekä tuo­da osak­si uut­ta pai­kal­lis­ta ope­tus­suun­ni­tel­maa.

Kurs­si oli yl­lät­tä­vän ki­vaa! Kurs­sin al­ka­es­sa mie­tin, mi­ten his­to­ria ja maan­tie­to muka liit­ty­vät toi­siin­sa, mut­ta kurs­si on opet­ta­nut sen, mi­ten pal­jon niil­lä on­kaan yh­teis­tä. Kurs­sin to­teu­tus on myös ol­lut on­nis­tu­nut ja teh­dyt teh­tä­vät ja kes­kus­te­lut ovat ol­leet mie­lui­sia. Jos­kus tun­tui, että ryh­mä­töi­den te­koon jäi lii­an vä­hän ai­kaa ja tuli kii­re ja työt mei­na­si­vat jää­dä vä­hän kes­ken­e­räi­sek­si. Aika­tau­lu­tus oli toi­mi­vaa ja mie­les­tä­ni täl­lai­sen kurs­sin voi­si jär­jes­tää tois­te­kin!

Olin skep­ti­nen tän asi­an kans­sa alus­sa, kos­ka olin vähä sil­leen, että jaa’a nyt sot­ke­taan kaks mun lem­pi­ai­net­ta ja saa­ko kum­mas­ta­kaan mi­tään ulos ja pys­tyn­kö näyt­tä­mään po­tent­ti­aa­li­suut­ta­ni. Nyt kurs­sin lo­pul­la pi­tää sa­noa, että tää oli ehkä mu­ka­vam­pi tapa opis­kel­la kun jos noi ois voi­nu yk­si­nään opis­kel­la. Ja kun luo­kas­sa on kak­si opet­ta­jaa se tuo vä­rik­kyyt­tä ja mie­len­kiin­toa tun­neil­le, kos­ka tul­kit­sit­te toi­si­an­ne ja so­vit­te tosi hy­vin yh­teen. Mun mie­les­tä tää kurs­si on ol­lut tosi mu­ka­va ja ei oo tun­tu­nut oi­kees­taan ker­taa­kaan mi­ten­kään pak­ko­pul­lal­ta. Tyk­kään opis­kel­la kun se on viih­dyt­tä­vää ja miel­lyt­tä­vää ja tämä oli ni­men­o­maan sitä. Kii­tos mo­lem­mil­le 🙂

Olen ym­mär­tä­nyt kurs­sin si­säl­lön yh­te­nä laa­ja­na kä­sit­tee­nä, mikä oli tar­koi­tus­kin. Olen pa­nos­ta­nut kaik­kiin ai­hei­siin yhtä pal­jon ja kiin­nos­tu­nut et­si­mään lisä­tie­toa myös va­paa-ajal­la. Ryh­mä­työt ovat on­nis­tu­neet tosi hy­vin ja olen ka­ve­rei­den mu­kaan ol­lut avain­ase­mas­sa nii­den on­nis­tu­mi­ses­sa.

Kurs­si oli mie­les­tä­ni ehkä hie­man se­ka­vam­pi, kos­ka maan­tie­de ja his­to­ria ol­tiin yh­dis­tet­ty. Aika­tau­lus­sa py­sy­mi­nen joi­den­kin teh­tä­vien koh­dal­la oli mie­les­tä­ni hie­man han­ka­laa, kos­ka kum­mas­ta­kin ai­nees­ta tuli koko ajan teh­tä­viä.

Vä­lil­lä hie­man se­ka­va, mut­ta ei ko­ko­a­jan jo­ten sa­noi­sin, että ihan toi­mi­va ko­ko­nai­suus.

Li­sää täl­lai­sia kurs­se­ja!

Hyvä idea to­teut­taa kurs­sit näin. tyk­kä­sin ryh­mä­työs­ken­te­lys­tä pal­jon, kos­ka se on mi­nul­le par­hain tapa op­pia. Hie­noa, ett­ei ko­kei­ta päät­tö­päi­vi­nä pi­det­ty, vaan teh­tiin ryh­mä­töi­tä.

Aluk­si olin epäi­le­väi­nen, mi­ten kurs­sien ai­heet liit­tyi­si­vät toi­siin­sa, mut­ta mie­les­tä­ni se to­teu­tet­tiin erit­täin hy­vin. olis myös mu­ka­vaa, ett­ei ryh­mäs­sä ol­lut lii­ka op­pi­lai­ta ja oli hie­ma ren­nom­paa tun­neil­la. tyk­kä­sin myös pal­jon ryh­mä­töis­tä ja toi­vo­sin, että täm­mö­siä kurs­se­ja oli­si jat­kos­sa enem­män.

Oli­si ol­lut ihan kiva tie­tää jo kuu­kaut­ta pa­ria en­nen kurs­sia, että ky­sees­sä oli yh­teis­kurs­si (tai sit­ten se luki jos­sain ja mi­nul­ta vain meni ohi) ja että ryh­mä­työs­ken­te­lyä oli pal­jon. En hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti koe ryh­mä­töi­den te­koa hyö­dyl­li­sek­si op­pi­mi­se­ni kan­nal­ta ja nii­den te­ke­mi­nen on mi­nul­le jol­lain ta­paa jopa stres­saa­vaa, jo­ten ryh­mä­työ­o­suuk­sis­ta en kurs­sin ai­ka­na naut­ti­nut ko­vin­kaan pal­joa.

Käytännön huomioita: Miten yhteiskurssin suunnittelu kannattaa aloittaa?

Alle on lis­tat­tu joi­tain käy­tän­nön huo­mi­oi­ta, joi­ta kah­den opet­ta­jan ja kah­den oppi­ai­neen yh­teis­työ­kurs­sis­sa kan­nat­taa mie­les­täm­me ot­taa huo­mi­oon.

Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020