Yhteisopettajuutta ja laajoja opintokokonaisuuksia Kuopion Lyseon lukiossa

Samuli Laitinen, Kuopion Lyseon lukio

Yhteisopettajuutta Kuopion Lyseon lukiossa

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­os­sa opet­ta­jia on kan­nus­tet­tu ja vie­nos­ti py­rit­ty työn­tä­mään­kin koh­ti en­tis­tä vah­vem­paa yh­teis­suun­nit­te­lua ja -opet­ta­juut­ta. Luku­vuo­sien 2018–2019 ja 2019–2020 ai­ka­na työ on al­ka­nut kan­taa he­del­mää, ja opet­ta­jat ovat opet­ta­neet yh­teis­o­pet­ta­juu­den kei­noin usei­ta kurs­se­ja sa­man oppi­ai­neen si­säl­lä sekä oppi­aine­ra­jat ylit­tä­en. Li­säk­si sa­man ajan­jak­son ai­ka­na on tes­tat­tu kah­den kurs­sin laa­jui­sen opin­to­ko­ko­nai­suu­den opet­ta­mis­ta sa­mal­le opis­ke­li­ja­ryh­mäl­le sa­mas­sa jak­sos­sa. Ko­kei­lut on teh­ty kah­te­na pe­räk­käi­se­nä luku­vuo­te­na sekä kurs­seil­la ÄI01/ÄI02 että MAA03/MAA05.

Yh­teis­o­pet­ta­juu­den to­teut­ta­mi­nen vaa­tii kou­lun hal­lin­nol­ta suun­ni­tel­mal­li­suut­ta ja mah­dol­li­suuk­sien tar­jo­a­mis­ta. Kurs­si­tar­jo­tin­työ on täs­sä avain­ase­mas­sa: sa­man kurs­sin eri ope­tus­ryh­mien si­joit­ta­mi­nen sa­maan palk­kiin tar­jo­aa opet­ta­jil­le ym­mär­ret­tä­väs­ti par­haat yh­teis­työ­mah­dol­li­suu­det. Yhtä kurs­sia laa­jem­pien ko­ko­nai­suuk­sien opet­ta­mi­nen sa­mal­le ope­tus­ryh­mäl­lä vaa­tii puo­les­taan käy­tän­nös­sä ”pa­ko­tet­tu­jen” va­lin­to­jen te­ke­mis­tä etu­kä­teen ja ryh­mien lu­kit­se­mis­ta sekä tie­tys­ti kurs­sien si­joit­te­lua työ­jär­jes­tyk­siin niin, että kah­den ope­tus­tuo­ki­on mit­tai­set ko­ko­nai­suu­det ovat mah­dol­li­sia. Toi­nen vaih­to­ehto on ni­me­tä opin­to­ko­ko­nai­suus täy­sin uu­sik­si ja si­joit­taa sitä kuu­si oppi­tun­tia viik­koon. Tämä ei ole kui­ten­kaan ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la opis­ke­li­jan näkö­kul­mas­ta kaik­kein an­toi­sin vaih­to­ehto. Kuo­pi­os­sa tun­ti­kier­to­kaa­vio mah­dol­lis­taa täl­lä het­kel­lä var­sin hy­vin kak­si 2 x 75 min. ope­tus­tuo­ki­o­ta viik­koon. Yh­det 75 min. oppi­tun­nit jää­vät erik­seen.

Seu­raa­vas­sa ko­ko­nai­suu­des­sa esi­tel­lään nel­jä eri yh­teis­o­pet­ta­juus­ko­kei­lua sekä yksi kah­den kurs­sin laa­jui­sen ko­ko­nai­suu­den to­teu­tus yh­den jak­son ai­ka­na sa­mal­le ope­tus­ryh­mäl­le. Yh­teis­o­pet­ta­juus­ko­kei­luis­ta kak­si on äi­din­kie­les­tä, yksi ma­te­ma­tii­kas­ta (usei­ta kurs­si­to­teu­tuk­sia) ja yksi oppi­aine­ra­jat ylit­tä­väs­tä GE01/HI01-ko­ko­nai­suu­des­ta.

Lukutaitojen syventämistä yhdessä

Työ­to­ve­rei­den kans­sa oli pit­kään pu­hut­tu, että oli­si kiva ko­keil­la pe­rus­kou­luis­ta tut­tua yh­teis­o­pet­ta­juut­ta myös lu­ki­on kurs­seil­la. Ajat­te­lim­me, että yh­teis­suun­nit­te­lu, omien vah­vuuk­sien hyö­dyn­tä­mi­nen ja toi­siem­me täy­den­tä­mi­nen oli­si opis­ke­li­jan op­pi­mis­pro­ses­sil­le hyö­dyk­si – toki taus­tal­la oli myös it­se­käs aja­tus oman toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­tä kol­le­gal­ta op­pi­mal­la.

Suun­nit­te­lu käyn­nis­tyi to­den te­ol­la ke­vääl­lä 2018, kun pää­tim­me apu­lais­reh­to­rim­me Päi­vi Kiis­kin kans­sa to­teut­taa seu­raa­va­na syk­sy­nä ÄI09-kurs­sin (Luku­tai­to­jen sy­ven­tä­mi­nen) täy­sin yh­des­sä. Kurs­si­tar­jo­tin­ta teh­tä­es­sä pal­ki­tim­me kak­si ÄI09-ryh­mää rin­nak­kain luku­vuo­den 2018–2019 toi­seen jak­soon. Yh­teis­o­pet­ta­juu­den suun­nit­te­lu­työ­tä aloi­tim­me kurs­si­si­säl­tö­jen ja työ­ta­po­jen osal­ta ly­hy­es­ti jo ke­vääl­lä, mut­ta var­si­nai­ses­ti to­teu­tus suun­ni­tel­tiin syk­syl­lä.

Suun­nit­te­lun aluk­si sel­vit­te­lim­me yh­teis­o­pet­ta­juu­den vaa­ti­mat tek­ni­set sei­kat – ha­lu­sim­me ni­mit­täin, että yh­teis­työ ei kaa­du mi­hin­kään käy­tän­nön mah­dot­to­muu­teen. Meil­lä oli ni­mel­li­ses­ti omat ope­tus­ryh­mäm­me, mut­ta li­sä­sim­me toi­sem­me ris­tiin opet­ta­jik­si myös tois­tem­me ryh­miin ja kurs­sien ar­vi­oin­ti­kir­joi­hin. Käy­tän­nös­sä kä­sit­te­lim­me 63 opis­ke­li­jaa yh­te­nä ope­tus­ryh­mä­nä. Tek­ni­ses­ti mei­dän oli mah­dol­lis­ta vies­tiä kai­kil­le hel­pos­ti, ja käyt­tä­mis­säm­me op­pi­mis­ym­pä­ris­töis­sä Älys­sä ja Te­am­sis­sa opis­ke­li­jat muo­dos­ti­vat lo­pul­ta vain yh­den ryh­män. Mie­tim­me myös tila­rat­kai­su­ja. Ly­se­on kiin­teis­tös­sä on yksi luok­ka­tila, jo­hon juu­ri ja juu­ri 63 opis­ke­li­jaa saa­daan ker­ral­la mah­tu­maan. Va­ra­sim­me tä­män ja vie­rei­sen ope­tus­ti­lan ryh­miem­me käyt­töön.

Teim­me yh­des­sä alus­ta­van kurs­si­suun­ni­tel­man oppi­tun­neit­tain jak­son ajal­le. Suun­nit­te­lun tu­ek­si lä­he­tim­me opis­ke­li­ja­ryh­mil­le noin kak­si viik­koa en­nen jak­son al­kua en­nak­ko­ky­se­lyn kurs­sin si­säl­töi­hin, ta­voit­tei­siin sekä opis­ke­li­joi­den en­nak­ko­kä­si­tyk­siin liit­ty­en. Ky­se­ly löy­tyy ar­tik­ke­lin lo­pus­ta. Muok­ka­sim­me ky­se­lyn pe­rus­teel­la kurs­si­si­säl­tö­jä huo­mi­oi­den sen, mil­lai­sek­si opis­ke­li­jat ko­ki­vat oman osaa­mi­sen­sa.

Olim­me jo suun­nit­te­lun alku­vai­hees­sa kar­toit­ta­neet vah­vuuk­si­am­me. Päi­vi on ko­ke­nee­na IB-opet­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt pal­jon kau­no­kir­jal­li­suu­den pa­ris­sa, jo­ten oli luon­te­vaa, että hän ot­taa enem­män veto­vas­tuu­ta sii­tä puo­les­ta. Mi­nul­le va­li­koi­tui enem­män asia­teks­tien avaa­mi­seen liit­ty­vien seik­ko­jen ker­taa­mis­ta. Vaik­ka teim­me­kin vah­vuus­pe­rus­teis­ta työn­ja­koa, alus­ta saak­ka oli sel­vää, että olem­me mo­lem­mat vas­tuus­sa ko­ko­nai­suu­des­ta.

Käy­tän­nön kurs­si­to­teu­tus ete­ni niin, että suun­nit­te­lim­me aina yh­den vii­kon ope­tus­tuo­ki­ot ja nii­den si­säl­löt ker­ral­laan. To­teu­tim­me ope­tus­tuo­ki­oi­ta niin, että vä­lil­lä kaik­ki 63 opis­ke­li­jaa oli­vat sa­mas­sa ti­las­sa ope­tus­tuo­ki­on alun ja ja­kau­tui­vat sit­ten työs­ken­te­le­mään kah­teen ti­laan. Vä­lil­lä opis­ke­li­jat tu­li­vat suo­raan kah­teen ti­laan, jon­ka he sai­vat itse va­li­ta. Me opet­ta­jat lii­kuim­me pal­jon ti­las­ta toi­seen ja saa­toim­me käy­dä esi­mer­kik­si sa­man te­o­ri­a­ker­tauk­sen kah­teen ker­taan eri ti­lois­sa. Tämä oli opet­ta­jan näkö­kul­mas­ta var­sin mie­le­käs­tä. Olim­me toki pe­reh­ty­neet tois­tem­me esit­tä­miin si­säl­töi­hin ja val­ta­osan niis­tä suun­nit­te­lim­me­kin yh­des­sä. Vä­lil­lä pi­dim­me te­o­ri­a­ker­tauk­sia yh­des­sä toi­si­am­me täy­den­tä­en. Tämä toi­mi mie­les­täm­me oi­kein mai­ni­os­ti, ja myös opis­ke­li­jat ko­ki­vat opet­ta­jien vuo­ro­pu­he­lun edis­tä­vän op­pi­mis­ta.

Kir­joi­tu­tim­me kurs­sin ai­ka­na opis­ke­li­joil­la yh­teen­sä nel­jä luku­tai­don vas­taus­ta – kak­si me­dia- ja asia­teks­teis­tä ja kak­si kau­no­kir­jal­li­sis­ta teks­teis­tä – ja tee­tim­me pre­li­mi­nää­ri­ko­keen päät­tö­päi­vä­nä. Li­säk­si opis­ke­li­jat lu­ki­vat va­lit­se­mas­saan pien­ryh­mäs­sä kir­jan. Kir­jaa kä­si­tel­tiin opis­ke­li­joi­den it­sen­sä va­lit­se­mal­la ta­val­la: osa kävi kir­jal­li­suus­kes­kus­te­lun, osa laa­ti te­ok­ses­ta mai­nok­sen ja osa uu­ti­sen.

Har­joi­tus­teh­tä­vät va­lit­sim­me yh­des­sä. Opis­ke­li­jat sai­vat va­li­ta jo­kai­ses­sa vas­tauk­ses­sa muu­ta­man teh­tä­vä­vaih­to­eh­don vä­lil­lä. Vas­taus­ten ar­vi­oin­nis­sa ja op­pi­mis­ta tu­ke­van ar­vi­oin­nin ja pa­laut­teen tuot­ta­mi­ses­sa yh­teis­työs­tä oli suu­res­ti hyö­tyä: kun ja­oim­me kaik­kien 63 opis­ke­li­jan vas­tauk­set teh­tä­vit­täin, saim­me kes­kit­tyä an­ta­maan pa­lau­tet­ta nel­jän si­jaan vain kah­des­ta eri teh­tä­väs­tä per opet­ta­ja. Sama hyö­ty tois­tui myös niis­sä ope­tus­tuo­ki­ois­sa, joi­den ai­ka­na kä­vim­me har­joi­tus­vas­tauk­sia läpi: kä­vim­me mo­lem­mat läpi kak­si teh­tä­vää ryh­män kans­sa ja vaih­doim­me sen jäl­keen luok­kia. Näin jo­kai­nen opis­ke­li­ja pää­si tu­tus­tu­maan kaik­kiin teh­tä­viin mel­ko te­hok­kaas­ti ja sai oh­jaa­vaa pa­lau­tet­ta omas­ta suo­ri­tuk­ses­taan. Pre­li­mi­nää­ri­ko­keen teh­tä­vät ar­vi­oim­me sa­mal­la ta­val­la.

Kir­jal­li­suus­teh­tä­vät pu­rim­me suur­ryh­mäs­sä. Myös se oli opet­ta­jan näkö­kul­mas­ta ko­vin mie­le­käs­tä, kos­ka pys­tyim­me haas­ta­maan ja kan­nus­ta­maan opis­ke­li­joi­ta kes­kus­te­luun omis­ta näkö­kul­mis­tam­me ja tul­kit­si­ja­po­si­ti­ois­ta. Jäl­ki­kä­teen aja­tel­tu­na kir­jal­li­suus­teh­tä­vien pur­ku oli yksi kurs­sin koho­koh­tia ja käy­dyt kes­kus­te­lut an­si­ok­kai­ta.

Kurs­sin päät­teek­si kä­vim­me läpi kaik­kien opis­ke­li­joi­den suo­ri­tuk­set ja muo­dos­tim­me kurs­si­arvo­sa­nat yh­des­sä so­vit­tu­jen ar­vi­oin­ti­pe­rus­tei­den mu­kaan. Kai­ken kaik­ki­aan juu­ri ar­vi­oin­nis­sa yh­teis­o­pet­ta­juu­des­ta oli pal­jon hyö­tyä. Pys­tyim­me myös ke­hit­tä­mään op­pi­mis­ta tu­ke­vaa ar­vi­oin­tia ja oh­jaa­van pa­laut­teen ta­po­ja yh­des­sä kurs­sin ai­ka­na.

Opis­ke­li­jan näkö­kul­mas­ta yh­teis­o­pet­ta­juus nä­kyi eri­tyi­ses­ti luok­ka­työs­ken­te­lys­sä: kun kir­joi­tim­me ope­tus­tuo­ki­oi­den ai­ka­na har­joi­tus­vas­tauk­sia, tu­ke­na oli kak­si oh­jaa­vaa opet­ta­jaa. Vaik­ka opis­ke­li­joi­ta oli kah­den ryh­män ver­ran, jäi vai­ku­tel­ma, että, yk­si­löl­li­seen oh­jaa­mi­sen jäi ai­kaa enem­män kuin yk­sin yh­den ryh­män kans­sa työs­ken­nel­tä­es­sä. Opis­ke­li­ja sai myös kir­jal­li­sis­ta töis­tään kurs­sin ai­ka­na kah­den eri oh­jaa­van opet­ta­jan an­ta­maa pa­lau­tet­ta. Ver­tai­lim­me kurs­sin ai­ka­na omia ta­po­jam­me an­taa kir­jal­lis­ta ja suul­lis­ta pa­lau­tet­ta opis­ke­li­jan työs­tä. To­te­sim­me eri­lai­suu­den ole­van täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa vain rik­kaus.

Kurs­si­pa­laut­tees­sa opis­ke­li­jat oli­vat sitä miel­tä, että to­teu­tus oli mo­nin osin toi­mi­va. Sel­keä ke­hi­tys­koh­de tun­tui ole­van se, että mei­dän oli­si pi­tä­nyt ja­kaa sel­ke­äm­min opis­ke­li­jat eri ti­loi­hin työs­ken­te­le­mään. Nyt kävi usein niin, että suu­rem­paan ti­laan jäi rei­lus­ti yli puo­let opis­ke­li­jois­ta, mikä teki ym­pä­ris­tös­tä het­kit­täin rau­hat­to­man. Pa­lau­te­ky­se­lyn pe­rus­teel­la opis­ke­li­jat oli­vat ko­ke­neet saa­vut­ta­neen­sa ta­voit­teet var­sin hy­vin. Myös si­säl­löt oli­vat alku­ti­lan­net­ta pa­rem­min hal­lus­sa.

Kurs­si­to­teu­tuk­sen haas­tee­na oli se, että toi­nen opet­ta­jis­ta (reh­to­ri Sa­mu­li) oli kurs­sin 18 ope­tus­tuo­ki­os­ta pois­sa seit­se­mä­nä eri­näis­ten hal­lin­non puu­has­te­lu­jen vuok­si. Yh­teis­o­pet­ta­juus nou­si täs­sä ta­pauk­ses­sa ar­voon ar­vaa­mat­to­maan. Osit­tain aika­tau­lu­on­gel­mien vuok­si osa suun­nit­te­le­mas­tam­me eriyt­tä­mi­ses­tä jäi kui­ten­kin to­teu­tu­mat­ta.

Ko­ko­nai­suu­te­na pi­dim­me täy­sin yh­des­sä ope­tet­tua kurs­sia ar­vok­kaa­na ja hyö­dyl­li­se­nä ko­ke­muk­se­na. Vas­taa­van­lai­nen to­teu­tus vaa­tii aika pal­jon suun­nit­te­lua, mut­ta myös hyö­dyt ovat il­mei­set. Luku­vuon­na 2019–2020 si­joi­tim­me kaik­ki ÄI09-kurs­sin nel­jä ryh­määm­me sa­maan palk­kiin ja teim­me opet­ta­jien kes­ken nor­maa­lia enem­män yh­teis­työ­tä, mut­ta vas­taa­vaa yh­teis­o­pet­ta­juut­ta emme to­teut­ta­neet. Täs­sä sa­mas­sa ar­tik­ke­lis­sa on kui­ten­kin ku­vauk­sia muis­ta to­teu­tuk­sis­ta, jois­sa Kuo­pi­on Ly­se­os­sa yh­teis­o­pet­ta­juut­ta on ko­keil­tu.

Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020