Esipuhe

Petri Lehikoinen, Opetushallitus

Hyvät lukiokoulutuksen kehittäjät!

Ter­ve­tu­loa ha­ke­maan tu­kea ja ins­pi­raa­ti­o­ta pai­kal­li­seen ope­tus­suun­ni­tel­ma­työ­hön täs­tä Lu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton verk­ko­jul­kai­sus­ta. LUKE-ver­kos­ton ja Ope­tus­hal­li­tuk­sen asi­an­tun­ti­jat ovat yh­des­sä ide­oi­neet ja tuot­ta­neet ai­neis­toa, jos­ta toi­vom­me ole­van hyö­tyä Lops-työs­sä.

Kun jo­tain uut­ta ke­hi­te­tään, sen toi­mi­vuut­ta ja kes­tä­vyyt­tä ko­e­tel­laan ta­val­la tai toi­sel­la. Täl­lä ker­taa hy­vin al­ka­nut Lops-pro­ses­si on jou­tu­nut sa­maan ko­ro­na­ko­et­te­le­muk­seen koko maa­il­man kans­sa. Lu­ki­o­väki an­sait­see ison kii­tok­sen an­si­ok­kaas­ta työs­tä lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen hy­väk­si näi­nä poik­keuk­sel­li­si­na ai­koi­na. Voi­ma­va­rat ovat ol­leet ko­ro­na-ai­ka­na ko­e­tuk­sel­la ke­vään etä­o­pe­tus­jak­so­jen, uu­den luku­vuo­den aloi­tus­pon­nis­te­lu­jen sekä yli­op­pi­las­ko­kei­den vaa­ti­mien jär­jes­te­ly­jen ta­kia. Sa­mal­la on jak­set­tu teh­dä sin­nik­kääs­ti pai­kal­lis­ta ope­tus­suun­ni­tel­ma­työ­tä.

Yl­lä­tyk­sel­li­sen ti­lan­teen hoi­ta­mi­nen on poi­ki­nut lu­ki­o­kou­lu­tuk­seen myös myön­teis­tä. Ke­vään etä­o­pe­tus­jak­sot oli­vat vaa­ti­via, mut­ta toi­vat mu­ka­naan en­nen­nä­ke­mät­tö­män digi­kiih­dy­tyk­sen suo­ma­lai­seen lu­ki­o­kou­lu­tuk­seen. Täl­lai­nen spurt­ti oli mah­dol­li­nen, kun opet­ta­jien, reh­to­rei­den ja lu­ki­o­lais­ten digi­tai­dot ovat riit­tä­vän vah­vat, lai­te­kan­ta kun­nos­sa ja asen­ne koh­dil­laan. Ke­vään ko­ke­mus­ten myö­tä saa­tiin mo­nia uu­sia in­no­vaa­ti­oi­ta lu­kio-op­pi­mi­seen myös pi­dem­mäl­le aika­vä­lil­le. Toki tar­vet­ta asi­oi­den ker­taa­mi­seen sekä hen­ki­lö­koh­tai­seen tu­keen ja opis­ke­lu­huol­toon jäi; tä­hän työ­hön oli on­nek­si osoit­taa lu­ki­oil­le 17 mil­joo­nan val­ti­on­avut, jois­ta Ope­tus­hal­li­tuk­ses­sa teh­tiin pää­tök­set hil­jat­tain.

Täs­sä jul­kai­sus­sa pu­reu­du­taan kes­kei­siin Lops-tee­moi­hin: laa­ja-alai­seen osaa­mi­seen, hy­vin­voin­tiin, kor­ke­a­kou­lu­yh­teis­työ­hön, kan­sain­vä­li­syy­teen sekä opet­ta­jien ja oppi­ai­nei­den yh­teis­työ­hön. Tar­jol­la on hy­väk­si ha­vait­tu­ja lu­ki­o­ken­tän ko­ke­muk­sia sekä Ope­tus­hal­li­tuk­sen asi­an­tun­ti­joi­den ar­tik­ke­le­ja ajat­te­lun vi­rik­keek­si. Pai­kal­lis­ta Lops-työ­tä tu­e­taan we­bi­ni­naa­rien ohel­la moni­puo­li­sel­la tuki­ma­te­ri­aa­lil­la, jota löy­tyy oppi­ai­neit­tain ja tee­moit­tain osoit­tees­ta www.oph.fi.  Li­säk­si aloi­tam­me syys­loma­kau­den jäl­keen verk­ko­poh­jai­sen Lops-tuu­naa­mo -tuki­pal­ve­lun, jos­ta an­nam­me lisä­tie­to­ja tuon­nem­pa­na.

Olin huo­man­nut, että poik­keuk­sel­li­si­na ai­koi­na ko­ros­tuu työn mer­ki­tyk­sel­li­syys, joka mo­ti­voi ja an­taa voi­maa. Me lu­ki­o­toi­mi­jat saam­me teh­dä tär­ke­ää työ­tä nuor­ten kas­vun ja tu­le­vai­suu­den hy­väk­si. Voim­me yh­des­sä teh­dä yh­teis­kun­nas­ta ja maa­il­mas­ta vie­lä vä­hän pa­rem­man pai­kan elää. Maa­il­ma on niin moni­muo­toi­nen, että ku­kaan ei sel­viä yk­sin, vaan tar­vi­taan ver­kos­to­ja. Lu­ki­o­vä­keä pal­ve­lee kai­kil­le avoin LUKE-ver­kos­to, joka on teh­nyt hie­noa työ­tä ke­hit­tä­mi­sen ide­oi­ja­na, ken­tän tun­to­jen vä­lit­tä­jä­nä ja hy­vien käy­tän­tei­den le­vit­tä­jä­nä. Nyt näi­tä ide­oi­ta on saa­tu ilok­sen­ne yk­siin kan­siin LUKE-verk­ko­jul­kai­su vol. 2:een. Suu­ret kii­tok­set kai­kil­le jul­kai­sun laa­din­taan osal­lis­tu­neil­le!

Mitä vaa­ti­vam­pia ai­ko­ja eläm­me, sitä tär­ke­äm­pää on huo­ma­ta myös hyvä. Kun haas­te­ker­toi­met kas­va­vat, olen ha­vain­nut toi­mi­vak­si kei­nok­si kir­ja­ta vih­koon joka ilta päi­vän kol­me täh­ti­het­keä. Ne vah­vis­ta­vat toi­veik­kuut­ta tu­le­vaan. Vii­mei­sim­män vih­ko­ni kan­nes­sa ko­mei­lee suo­sik­ki­hah­mo­ni Muu­mi­pap­pa, joka viet­tää täh­ti­het­ke­ään ja on­kii luot­ta­vai­se­na ja hy­mys­sä suin. Kun ker­ran ide­oi­ta ja hy­viä käy­tän­tö­jä ol­laan ja­ka­mas­sa, esi­tän ky­sy­myk­sen, voi­si­ko Lops-työs­sä kir­ja­ta ja jul­kis­taa kol­me vii­kon täh­ti­het­keä. Min­kä­lai­sia von­ka­lei­ta on täl­lä vii­kol­la lu­ki­on­ne Lops-haa­viin tart­tu­nut?

Me­nes­tys­tä ja voi­mia ar­vok­kaas­sa työs­sän­ne!

Hel­sin­gis­sä 5. loka­kuu­ta 2020

Pet­ri Le­hi­koi­nen
Ope­tus­neu­vos, yk­si­kön pääl­lik­kö
Lu­ki­o­kou­lu­tus ja tai­teen pe­rus­o­pe­tus

Uut­ta LOP­Sia ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #223.9.2020