Mikkelin lukion projektiviikko

Tuula Räsänen, Mikkelin lukio

Projektiviikko avaa uusia yhteyksiä ja tarjoaa erilaisia oppimisympäristöjä ja työtapoja

Mik­ke­lin lu­kio to­teut­ti yh­des­sä mui­den toi­sen as­teen oppi­lai­tos­ten kans­sa pro­jek­ti­vii­kon 3-7.4. 2017. Opis­ke­li­joil­la oli va­lit­ta­va­naan 30 eri­lais­ta opin­to­ko­ko­nai­suut­ta asi­a­kas­pal­ve­lus­ta eko­te­ra­pi­aan, ensi­a­puun ja elä­mys­pe­da­go­giik­kaan.

Pro­jek­ti­viik­ko ra­ken­net­tiin tee­mal­la ”Yh­des­sä”. Ta­voit­tee­na oli yh­teis­työ yli kou­lu- ja oppi­aine­ra­jo­jen. Py­rim­me ”ulos kou­lus­ta” ja ha­lu­sim­me ra­ken­taa uu­den­lai­sia opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia uu­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä uu­sien yh­teis­työ­kump­pa­nien kans­sa. Työ­ta­vat va­lit­tiin mah­dol­li­sim­man käy­tän­nön­lä­hei­sik­si. Lu­ki­oi­den li­säk­si mu­ka­na oli­vat am­mat­ti­o­pis­to, Ota­van opis­to, Kaak­kois-Suo­men am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu, Mik­ke­lin yli­o­pis­to­kes­kus, use­at yri­tyk­set, yh­dis­tyk­set ja jär­jes­töt.

Jo­kais­ta lu­ki­on jak­soa ly­hen­net­tiin yh­del­lä päi­väl­lä, ja näin va­pau­tu­neet 5 päi­vää käy­tet­tiin pro­jek­ti­viik­koon. Se si­joi­tet­tiin jak­so­jen 4 ja 5 vaih­tee­seen. Opis­ke­li­jat sai­vat va­li­ta vii­kon mit­tai­sen pro­jek­ti­viik­ko­kurs­sin­sa va­paas­ti kiin­nos­tuk­sen­sa mu­kaan. Il­moit­tau­tu­mi­nen ta­pah­tui in­ter­ne­tin kaut­ta kan­sa­lais­o­pis­ton jär­jes­tel­mää käyt­tä­en. Kul­la­kin kurs­sil­la oli va­paus laa­tia oma ryh­mä­ko­kon­sa, oh­jel­man­sa ja aika­tau­lun­sa.

Opis­ke­li­joi­den pa­lau­te oli pää­osin erit­täin myön­teis­tä.

Kuva 1: Ensi­apu 1+2/ XAMK ”Pa­ras­ta oli op­pia uu­sia hyö­dyl­li­siä käy­tän­nön asi­oi­ta.”

Kuva 2: Va­rau­du, opi, auta/Maan­puo­lus­tus­kou­lu­tus­yh­dis­tys ”Uu­det ko­ke­muk­set ja asi­at, poik­ke­a­va op­pi­mis­ym­pä­ris­tö ja yö met­säs­sä oli­vat pa­ras­ta.”

Kuva 4: Suo­mi de­sign – ide­as­ta tuot­teek­si/Ris­tii­nan lu­kio ”Oli kiva, että sai itse teh­dä jut­tu­ja it­seä kiin­nos­ta­vis­ta ai­heis­ta sa­man­hen­ki­sen po­ru­kan kans­sa.”

Pro­jek­ti­viik­ko to­teu­tet­tiin Mik­ke­lis­sä en­sim­mäis­tä ker­taa. Kun mu­ka­na on 650 opis­ke­li­jaa, 13 ope­tus­ta jär­jes­tä­vää ta­hoa, lu­kui­sia asi­an­tun­ti­ja­vie­rai­lu­ja ja vie­rai­lu­koh­tei­ta, huo­mi­oi­ta­via yk­si­tyis­koh­tia on pal­jon. Mik­ke­lin lu­ki­os­sa or­ga­ni­soin­nis­ta vas­ta­si eril­li­nen pro­jek­ti­viik­ko­tii­mi.

Suun­nit­te­lus­sa kes­kei­siä asi­oi­ta ovat:

Si­vis­tys­toi­men ”kor­va­mer­ki­tyn” bud­je­tin li­säk­si saim­me lisä­apua sekä re­surs­soin­tiin että koor­di­noin­tiin YES-yrit­tä­jyys­kas­va­tus­hank­kees­ta.

Pa­lau­te­ky­se­lys­sä pro­jek­ti­viik­ko sai ko­ko­nai­suu­te­na hy­vän arvo­sa­nan kai­kil­ta osal­lis­tu­ja­tahoilta. Pro­jek­ti­vii­kon ai­kai­nen yh­teis­työ on myös avan­nut yh­teyk­siä kor­ke­a­kou­lu­o­pin­toi­hin. Lu­kio-opis­ke­li­jat ovat sen jäl­keen va­lin­neet ai­em­paa enem­män kurs­se­ja am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun avoi­mes­ta opin­to­tar­jon­nas­ta.

Vuo­den 2018 pro­jek­ti­vii­kon suun­nit­te­lu on käyn­nis­sä. To­teu­tus­ta­pa on edel­li­sen kal­tai­nen. Ajan­koh­ta on siir­ret­ty myö­hem­mäk­si, huh­ti­kuun lo­pul­le, ke­vääm­mäl­le ja sel­ke­äs­ti yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten jäl­keen. Edel­lis­vuo­den pa­laut­teen poh­jal­ta toi­min­nal­li­suut­ta ja käy­tän­nön­lä­hei­syyt­tä py­ri­tään en­ti­ses­tään li­sää­mään ja opet­ta­jien kes­ki­näis­tä työn­ja­koa ta­saa­maan. Pro­jek­ti­vii­kol­le ha­lu­taan myös pa­rem­paa nä­ky­vyyt­tä me­di­as­sa. Uu­si­na si­säl­töi­nä tar­jol­le tul­lee mm. aar­teen­met­säs­tys­tä ja ar­ke­o­lo­gi­aa, mat­kai­lu­o­pas­tus­ta, lii­kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­tek­no­lo­gi­aa sekä ”Mei­dän jut­tu”, kurs­si, jon­ka opis­ke­li­ja­ryh­mä voi ra­ken­taa it­sel­leen ja muil­le.

Kuva 3: Hy­vin­voin­tia mi­nul­le ja muil­le/Mik­ke­lin lu­kio ”Oli mah­ta­vaa tuot­taa iloa toi­sil­le.”

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018