Ylivieskan lukio muuttui tiimilukioksi

Tuomas Salo ja Luukas Raittila, Ylivieskan lukion opiskelijoita

Vuo­den 2015 lu­ki­on otet­tiin käyt­töön uusi ope­tus­suun­ni­tel­ma, joka pai­not­taa opis­ke­li­joi­den osal­li­suut­ta lu­ki­on ar­jes­sa. Meil­lä tääl­lä Yli­vies­kan lu­ki­os­sa se sai sekä opet­ta­jat että opis­ke­li­jat poh­ti­maan, mil­lai­nen oli­si hyvä lu­kio. Toi­vee­na oli li­sä­tä yh­teis­tä toi­min­taa sekä vuo­ro­vai­ku­tus­ta opis­ke­li­joi­den, opet­ta­jien ja muun hen­ki­lö­kun­nan vä­lil­lä. Rat­kai­suk­si kek­sit­tiin tii­mi­toi­min­ta.

Yli­vies­kan lu­ki­os­sa jo­kai­nen en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­den opis­ke­li­ja kuu­luu yh­teen noin 15 tii­mis­tä, jois­sa jo­kai­ses­sa on mak­si­mis­saan 15 jä­sen­tä sekä 1-2 oh­jaa­vaa opet­ta­jaa. Abi­tu­rien­teil­la on omat tii­min­sä, jot­ka suun­nit­te­le­vat abi­vuo­den oh­jel­maa. Opis­ke­li­ja va­lit­see tii­min­sä kiin­nos­tuk­sen­sa mu­kaan luku­vuo­den alus­sa ja jo­kai­nen tii­mi va­lit­see kes­kuu­des­taan pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin sekä tie­dot­ta­jan. Li­säk­si jo­kai­ses­ta tii­mis­tä va­li­taan opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen jä­sen, jon­ka kaut­ta tie­to kul­kee hal­li­tuk­sen ja tii­min vä­lil­lä. Hal­li­tuk­ses­ta tie­to kul­kee myös opet­ta­jil­le.

Tii­mien kaut­ta opis­ke­li­jat pys­ty­vät vai­kut­ta­maan it­sel­leen tär­kei­siin asi­oi­hin kou­lun ar­jes­sa: bu­si­ness­tii­mi hoi­taa väli­pala­ki­os­kia, so­me­tii­mi päi­vit­tää lu­ki­on so­me­ti­le­jä, eko­tii­mi huo­leh­tii pul­lo­jen kier­rä­tyk­ses­tä, AV-tii­mi jär­jes­tää ta­pah­tu­mien ää­nen­tois­tot sekä va­lot ja kak­ku­tii­mi lei­poo herk­ku­ja myy­tä­väk­si.

Tii­mit ovat tii­viis­ti mu­ka­na esi­mer­kik­si van­hem­pain­il­lois­sa sekä van­ho­jen­päi­väs­sä ja jär­jes­tä­vät myös omia ta­pah­tu­mi­aan yh­teis­työs­sä tois­ten­sa kans­sa aina hy­vän­te­ke­väi­syys­kirp­pu­to­ris­ta Hal­lo­ween-päi­vään. Myös Suo­mi100-juh­la­vuo­si nä­kyi tii­mi­toi­min­nas­sa eri­lais­ten tem­paus­ten muo­dos­sa, kun jo­kai­nen tii­mi jär­jes­ti oman ta­pah­tu­man­sa.

Tii­mit ko­koon­tu­vat tar­peen mu­kaan maa­nan­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin tii­mi­toi­min­nal­le va­ra­tuil­la 30 mi­nuu­tin väli­tun­neil­la, joi­ta kut­su­taan lu­ki­o­tun­neik­si. Tii­mi­toi­min­taa ar­vi­oi­daan ja ke­hi­te­tään kol­me ker­taa vuo­des­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä tii­mi­se­mi­naa­reis­sa, jois­sa tii­mit ki­sai­le­vat, an­ta­vat pa­lau­tet­ta tii­mi­toi­min­nas­ta ja ke­hit­tä­vät omaa työs­ken­te­ly­ään. Tii­mi­toi­min­nas­ta saa kah­den luku­vuo­den ai­ka­na yh­den kurs­sin ja toi­sen luku­vuo­den alus­sa tii­miä voi ha­lu­tes­saan vaih­taa.

Tii­mi­toi­min­ta on tuo­nut opis­ke­li­jan pul­pe­tin ta­kaa osal­lis­tu­jak­si ja vai­kut­ta­jak­si.

Par­haim­mil­laan tii­mi­toi­min­nan avul­la voi­daan jär­jes­tää ai­van hui­kei­ta, opis­ke­li­joi­den nä­köi­siä ta­pah­tu­mia ja tem­pauk­sia, jot­ka to­del­la nos­ta­vat kou­lun yh­teis­hen­keä. Vas­toin­käy­mi­sis­tä­kin pääs­tään aina yh­des­sä eteen­päin ja lo­pul­ta saa­daan yh­des­sä ai­kaan jo­tain eri­tyis­tä.

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018