Kuopion lukioiden kokemuksia tiimijaksototeutuksista

Samuli Laitinen, Kuopion lukiokoulutus

Tii­mi­jak­so­jen ko­ke­muk­set: Kuo­pi­on klas­sil­li­sen lu­ki­on, Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mi­tin ja Nil­si­än lu­ki­on opet­ta­jat ja opis­ke­li­jat 

Luku­vuon­na 2017–2018 Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa to­teu­tet­tiin ja to­teu­te­taan tii­mi­jak­so-opin­to­ja kah­del­la eri ta­val­la. Kuo­pi­on klas­sil­li­ses­sa lu­ki­os­sa, Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mi­tis­sa ja Nil­si­än lu­ki­os­sa tii­mi­jak­sois­sa opis­ke­li lä­hes koko en­sim­mäi­sen vuo­si­ta­son ikä­luok­ka luku­vuo­den toi­ses­sa jak­sos­sa. Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­os­sa puo­les­taan opis­ke­lee 32 opis­ke­li­jan ryh­mä ke­vään vii­mei­ses­sä jak­sos­sa kol­me kurs­sia sa­mois­sa tii­meis­sä. 

Tii­mi­jak­so­jen suun­nit­te­lu aloi­tet­tiin ke­vääl­lä 2017. Kaik­kien lu­ki­oi­den tii­mi­jak­so­jen opet­ta­jat kä­vi­vät Ide­ma Oy:n jär­jes­tä­män tii­mi­jak­so­kou­lu­tuk­sen, jon­ka ai­ka­na jak­so­to­teu­tuk­sia myös suun­ni­tel­tiin. Opet­ta­jat pi­ti­vät­kin erit­täin tär­ke­ä­nä, että tii­mi­jak­sot suun­ni­tel­laan ko­ko­nai­suuk­si­na tar­kas­ti etu­kä­teen. Yl­lä­tyk­siä on yleen­sä lu­vas­sa joka ta­pauk­ses­sa, kun yh­des­sä työs­ken­te­le­viä opis­ke­li­joi­ta ja opet­ta­jia on nor­maa­lia enem­män. 

Opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien ko­ke­muk­set tii­mi­jak­so­to­teu­tuk­sis­ta oli­vat sen ver­ran po­si­tii­vi­sia, että myös ensi luku­vuon­na Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa opis­kel­laan tii­meis­sä. To­teu­tuk­set tu­le­vat taas vaih­te­le­maan koko ikä­luo­kan kä­sit­tä­väs­tä tii­mi­jak­sos­ta kah­den oppi­ai­neen oppi­aine­pa­rei­hin. 


Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018