Tiimimäisestä työskentelystä Jyväskylän Lyseossa

Risto Sarvilinna, Jyväskylän Lyseon lukio

Taustalla Tiimilukio-hanke

Jy­väs­ky­län lu­ki­ois­sa on ke­hi­tet­ty tii­mi­o­pe­tus­ta ja –opis­ke­lua vuon­na 2012 al­ka­nees­ta Tii­mi­lu­kio-hank­kees­ta läh­tien. Ope­tus­hal­li­tuk­sen ra­hoit­ta­mas­sa hank­kees­sa ta­voit­tee­na oli sel­vit­tää ja ko­keil­la eri­lai­sia tii­mi­o­pe­tuk­sen mal­le­ja lu­ki­os­sa. Olim­me mo­nel­la ta­paa en­sim­mäi­siä tii­mi­kou­lu­tuk­sen laa­ja­mit­tai­sia ke­hit­tä­jiä, kos­ka muu­al­la Suo­mes­sa ei tiet­tä­väs­ti ai­em­min vas­taa­vaa oltu teh­ty. Hank­keen ai­ka­na to­teu­tim­me n. 25 eri­lais­ta tii­mi­kurs­si­pa­ket­tia. Näi­den pa­ket­tien ide­a­na oli in­teg­roi­da oppi­ai­nei­den lu­ki­o­kurs­se­ja, opet­taa opet­ta­ja­tii­mi­nä ja har­joi­tel­la op­pi­las­tii­mien ra­ken­ta­mis­ta, opet­ta­mis­ta ja ke­hit­tä­mis­tä. Läh­tö­koh­ta­na oli roh­kea ko­kei­le­mi­nen, eli aja­tuk­se­nam­me oli että pa­rem­pi on tes­ta­ta kuin te­o­re­ti­soi­da. Teh­tä­vä oli haas­ta­va, kos­ka ke­hit­tä­jä­o­pet­ta­jien piti aloit­taa kurs­si­pa­ket­tien luo­mi­nen mel­ko lail­la tyh­jäs­tä. Il­man kou­lu­tus­ta tai ko­ke­mus­ta. Toki opet­ta­jien jou­kos­sa oli sel­lai­sia, joil­la oli esi­mer­kik­si yrit­tä­jyys­o­pe­tuk­sen tai pro­jek­ti­työn kaut­ta tul­lut­ta tii­mi­työ­ko­ke­mus­ta. Saim­me kui­ten­kin mu­kaan ison jou­kon opet­ta­jia, jot­ka oli­vat val­mii­ta isoi­hin­kin muu­tok­siin ope­tuk­ses­saan.

Tii­mi­po­lun opis­ke­li­ja­tii­mi

Tii­mi­o­pe­tuk­sen ja –opis­ke­lun tuo­mi­nen Jy­väs­ky­län lu­ki­oi­hin koh­ta­si aluk­si myös pal­jon vas­tus­tus­ta. Ylei­sim­piä vas­ta-ar­gu­ment­te­ja oli­vat ’ei on­nis­tu lu­ki­os­sa’ ja ’hyvä idea, mut­ta ei sovi mi­nun oppi­ai­nee­see­ni, kos­ka sii­nä on niin pal­jon tär­ke­ää asi­aa’, sekä ’ on­han näi­tä ryh­mä­töi­tä en­nen­kin teh­ty’. Vas­tus­tus oli mie­les­tä­ni ym­mär­ret­tä­vää, sil­lä rik­koo­han tii­mi­työ mo­nel­la ta­paa lu­ki­on yk­si­lö­kes­keis­tä ope­tus- ja op­pi­mis­mal­lia. Häm­men­nys tuot­ti pel­koa ja sitä kaut­ta vä­hek­syn­tää.

Tii­mi­lu­ki­o­han­ke toi meil­le pal­jon tie­toa ja ko­ke­mus­ta tii­mi­o­pet­ta­mi­ses­ta. Täs­sä ki­tey­tet­ty­nä muu­ta­mia huo­mi­oi­ta

Askel pidemmälle: eBig-hankkeen merkitys

Ko­ke­muk­sem­me tii­mi­lu­ki­o­hank­keen ajal­ta vah­vis­ti aja­tus­ta, että on­nis­tu­ak­seen hy­vin tii­mi­o­pis­ke­lu vaa­tii toi­sen­lai­sen ra­ken­teen. Opis­ke­li­joi­den suh­tau­tu­mi­nen kurs­si­tar­jot­ti­mel­la va­paas­ti va­lit­ta­viin kurs­sei­hin oli nih­keä, eli va­lin­to­ja oli vai­kea saa­da. Toi­nen mer­kit­tä­vä seik­ka oli ns. to­del­li­sen tii­mi­työn jää­mi­nen ryh­mä­työ-as­teel­le. Koim­me, että tä­hän on­gel­maan mer­kit­tä­vin syy oli ajan puu­te. Eli tii­mit ei­vät ol­leet yh­des­sä riit­tä­vän pit­kää ai­kaa ke­hit­ty­äk­seen oi­keik­si tii­meik­si.

Näis­tä läh­tö­koh­dis­ta syn­tyi eBig-han­ke. Ope­tus­hal­li­tuk­sen ra­hoit­ta­man hank­keen yh­te­nä pe­rus­a­ja­tuk­se­na on ol­lut luo­da Jy­väs­ky­län Ly­se­on si­säl­le eri­lai­sia yk­si­löl­li­siä opin­pol­ku­ja. Tii­mi­pol­ku, yrit­tä­jyys­pol­ku ja luon­non­tie­de­pol­ku aut­tai­si­vat suu­ren 1200:n op­pi­laan lu­ki­os­sa opis­ke­li­joi­ta löy­tä­mään it­sel­leen mie­len­kiin­toi­sia opin­to­ja ja so­pi­vim­man opis­ke­lu­ta­van. Läh­dim­me siis osa­na eBig-han­ket­ta ke­hit­tä­mään tii­mi­o­pin­toi­hin pe­rus­tu­vaa opin­pol­kua. Sii­nä kan­ta­va aja­tus on, että:

 1. Va­lit­sem­me vuo­sit­tain aloit­ta­vis­ta opis­ke­li­jois­ta tii­mi­pol­ku­ryh­män (20-30 opis­ke­li­jaa).
 2. Tii­mi­pol­ku­lai­set opis­ke­le­vat n. 1/3 lu­ki­o­kurs­seis­taan tii­mi­o­pin­toi­na.
 3. Tii­mi­pa­ke­teis­sa on 2-4 lu­ki­o­kurs­sia in­teg­roi­tu­na yh­teen. Pai­no­pis­tee­nä pa­kol­li­set kurs­sit.
 4. Opet­ta­jat opet­ta­vat tii­mei­nä.
 5. Tii­mi­pa­ke­tit on suun­ni­tel­tu ko­ko­nai­suu­dek­si niin, että tii­miy­ty­mi­nen ja tii­mi­työn osaa­mi­nen sy­ve­nee opin­to­jen ai­ka­na.
 6. Opin­nois­sa ko­ros­tu­vat aine­subs­tans­sin li­säk­si kou­lun ulko­puo­li­nen ope­tus, pro­jek­tit, työ­e­lä­mä­läh­töi­syys ja omas­ta opis­ke­lus­ta vas­tuun­ot­ta­mi­nen.

Tii­mi­po­lun hou­kut­ti­mek­si olem­me si­säl­lyt­tä­neet kurs­sei­hin pal­jon eri­lai­sia opin­to­mat­ko­ja. Osa mat­kois­ta on pai­kal­li­sia Jy­väs­ky­läs­sä, ku­ten vie­rai­lut yli­o­pis­tos­sa ja mu­se­ois­sa. Olem­me vie­rail­leet myös Hel­sin­gis­sä, Tam­pe­reel­la ja Män­täs­sä. Opin­to­mat­ko­jen tar­koi­tuk­se­na on sy­ven­tää sekä opin­to­ja (esim. kult­tuu­ri­his­to­ria, kuva­tai­de, ark­ki­teh­tuu­ri, il­mai­su ja po­li­tiik­ka) että tii­mi­työ­tä (ma­te­ri­aa­lin han­kin­ta, teh­tä­vät, pro­jek­tit). Lo­pul­li­sek­si ta­voit­teek­sem­me ko­pi­oim­me Jy­väs­ky­län Tii­mi­a­ka­te­mi­al­ta aja­tuk­sen ulko­maan­mat­kas­ta, jon­ka tii­mi­pol­ku­lai­set to­teut­ta­vat opin­to­jen­sa lo­puk­si abi­vuon­na. Taus­ta-aja­tuk­se­na on tie­ten­kin opis­ke­li­joi­den si­tout­ta­mi­nen opin­toi­hin. Toi­saal­ta ra­han ke­rää­mi­nen yh­tei­seen ta­voit­tee­seen myös yh­dis­tää opis­ke­li­joi­ta toi­siin­sa. Kol­man­te­na ta­voit­tee­na mat­kal­la on luo­da yh­teyk­siä työ­e­lä­mään.

Aloi­tim­me en­sim­mäi­sen tii­mi­pol­ku­ryh­män kans­sa luku­vuo­den 2016 alus­sa. Opin­not aloit­ti n. 25 opis­ke­li­jaa. Luku­vuo­den 2017 tii­mi­po­lul­la aloit­ti 20 opis­ke­li­jaa. Ryh­mät ja­kau­tu­vat 4-5 opis­ke­li­jan py­sy­viin tii­mei­hin. Tii­mit on muo­dos­tet­tu te­ke­mäl­lä tii­mi­roo­li­tes­ti ja ja­ot­te­le­mal­la opis­ke­li­jat tii­mei­hin niin, että tii­mis­sä oli­si eri­tyyp­pi­siä tii­mi­roo­le­ja. Tii­mien muo­dos­ta­mi­ses­sa olem­me myös yrit­tä­neet käyt­tää opet­ta­ja­ko­ke­mus­tam­me ja löy­tää sel­lai­sia yh­dis­tel­miä, jois­sa opis­ke­li­jat viih­ty­vät.

Tii­mi­pa­ket­tien si­säl­löt on ra­ken­net­tu nou­dat­ta­en ky­sei­sen pa­ke­tin kurs­sien ope­tus­suun­ni­tel­maa. Olem­me et­si­neet yh­tei­siä subs­tans­se­ja ja il­mi­öi­tä muo­dos­ta­en niis­tä ko­ko­nai­suuk­sia. Pa­ket­tien si­säl­lä olem­me sit­ten to­teut­ta­neet eri­lai­sia pro­jek­te­ja. Kan­ta­va aja­tus on, että tii­mi­pro­jek­tien vaa­ti­vuus, laa­juus ja itse­oh­jau­tu­vuu­den mää­rä kas­va­vat tii­mi­o­pin­to­jen ede­tes­sä. Näin ol­len esi­mer­kik­si Häik­kä-kurs­sin (HI1, Ä1) pro­jek­tit ovat huo­mat­ta­vas­ti esi­mer­kik­si Vaik­ku-kurs­sin (YH1, ÄI4, ENA4) pro­jek­te­ja hel­pom­pia. Häik­kä-kurs­sin pro­jek­ti­esi­merk­ki­nä voi­si mai­ni­ta vi­de­o­uu­ti­sen te­ke­mi­sen 1500-lu­vun löy­tö­ret­kei­li­jöis­tä. Vai­kus­sa taas tuli to­teut­taa laa­ja vai­kut­ta­mi­sen pro­jek­ti, jos­sa opis­ke­li­jat oi­ke­as­ti ’jal­kau­tui­vat ken­täl­le’ ja vai­kut­ti­vat ym­pä­ris­töön­sä. Esi­mer­kik­si ul­koi­lut­ta­mal­la van­hus­ten­ko­din asuk­kai­ta.

Toi­sen vuo­den tii­mi­pol­ku­lai­set jär­jes­ti­vät tam­mi­kuus­sa 2018 osa­na opin­to­jaan lu­ki­o­lais­ten hac­kat­ho­nin, eli in­no­vaa­ti­o­ta­pah­tu­man. Idea ta­pah­tu­mas­sa oli haas­taa lu­ki­o­lai­set rat­kai­se­maan an­net­tu­ja teh­tä­viä. Haas­teen­a­set­ta­jik­si tii­mi­pol­ku­lai­set hank­ki­vat Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton ja Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun. Mer­kit­tä­vim­mäk­si spon­so­rik­si opis­ke­li­jat neu­vot­te­li­vat sa­no­ma­leh­ti Kes­ki­suo­ma­lai­sen. Pu­hu­ji­na ta­pah­tu­mas­sa oli nuo­ria yrit­tä­jiä, kan­san­e­dus­ta­ja Si­nu­he Wal­lin­hei­mo ja vie­rai­li­ja­na pre­si­dent­ti­eh­do­kas Nils Tord­valds. Ta­pah­tu­maan osal­lis­tui 40 opis­ke­li­jaa, jot­ka ’häk­kä­si­vät’ rei­lun 24 tun­nin ajan haas­tei­ta. Tii­mi­pol­ku­lai­sil­le ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen oli iso pon­nis­tus ja lois­ta­va ko­ke­mus tii­mi­työn mer­ki­tyk­ses­tä. He myös op­pi­vat pal­jon mui­ta työ­e­lä­mä­tai­to­ja jär­jes­tä­es­sään ta­pah­tu­man suu­rel­ta osal­ta oma­toi­mi­ses­ti.

Tii­mi­po­lus­ta on nyt teh­ty py­sy­vä rat­kai­su Ly­se­on lu­ki­on si­säl­le. Van­hem­pien, opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­ja­kun­nan kiin­nos­tus on kas­va­nut tii­mi­pol­kua ke­hi­tet­tä­es­sä. Kurs­si­pa­ket­tien ko­ko­nai­suus on myös nyt va­kiin­tu­nut ja näyt­tää seu­raa­val­ta:

Tii­mi­po­lun ra­ken­ne:

 1.luku­vuo­si

 1. jak­so: Häik­kä (HI1, ÄI1)
 2. jak­so: Psäik­kä (PSY1, ÄI2, ÄI7)
 3. jak­so: Yk­sit­täi­siä kurs­se­ja
 4. jak­so: Muik­ku (ÄI3, KU2, MU1)
 5. jak­so: Kult­si (HI4, ÄI5, ENA3, KU4)
  So­vel­ta­vat pro­jek­tit: ulko­maan pro­jek­ti­kurs­si al­kaa

2. luku­vuo­si

 1. jak­so: Vaik­ku (YH1, ÄI4, ENA4)
 2. jak­so: Tolk­ku (YH2, MAB6)
 3. jak­so: Yk­sit­täi­siä kurs­se­ja
 4. jak­so: Hik­su (HI2, HI3)
 5. jak­so: Nyk­sy (YH3, ÄI6)
  So­vel­ta­vat pro­jek­tit: hac­kat­hon

 3. luku­vuo­si

1. – 3. jak­so: yk­sit­täi­siä kurs­se­ja ja val­mis­tau­tu­mis­ta ulko­maan­pro­jek­ti­kurs­sin mat­kaan
4. jak­so: ulko­maan pro­jek­ti­kurs­sin mat­ka

Kuva tii­mi­o­pis­ke­lun ide­as­ta

Tulevaisuus, tiimimäinen toiminta Lyseossa

Ly­se­on lu­ki­os­sa olem­me tii­mi­po­lun li­säk­si läh­te­neet ke­hit­tä­mään tii­mi­mäis­tä opis­ke­lua niin että se pal­ve­li­si kaik­kia opis­ke­li­joi­ta. Tii­mi­pol­ku on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta to­teut­taa vain pie­nel­le ryh­mäl­le. Ko­em­me kui­ten­kin Ly­se­os­sa, että olem­me vas­tuus­sa opis­ke­li­joi­den tii­mi­työ­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­ses­tä laa­jem­min. Tätä var­ten ra­ken­sim­me luku­vuo­del­le 2017-2018 lu­ki­on aloit­ta­vil­le opis­ke­li­joil­le uu­den­lai­sen luku­vuo­den aloi­tus­jak­son ja ryh­mä­oh­jaus­mal­lin. Niis­sä mo­lem­mis­sa pe­rus­a­ja­tuk­se­na on tii­mi­työs­ken­te­ly. Ta­voit­tee­na uu­dis­tuk­sel­le on toi­saal­ta tu­tus­tut­taa opis­ke­li­jat tii­mi­työ­hön ja luo­da opis­ke­li­joil­le tur­val­li­nen aloi­tus lu­kio-opin­noil­le. Yk­sin­ker­tais­tet­tu­na teim­me näin:

Opis­ke­li­joil­le suun­na­tut tii­mi­mäi­sen ope­tuk­sen li­säk­si olem­me läh­te­neet ke­hit­tä­mään ly­se­on opet­ta­ja­kun­nal­le tii­mi­or­ga­ni­saa­ti­o­ta. Tätä var­ten olem­me kou­lut­tau­tu­neet Tii­mi­a­ka­te­mia Glo­ba­lin tii­mi­kou­lu­tuk­ses­sa. Kol­me opet­ta­jaa kou­lut­tau­tuu ns. Tii­mi­mes­ta­reik­si, lo­puil­le on rää­tä­löi­ty Ly­se­on oma tii­mi­kou­lu­tus, joka ja­kau­tuu kol­meen aal­toon. Tämä pro­ses­si on vie­lä kes­ken, mut­ta ete­nee hy­vin. Opet­ta­ja­kun­nas­ta n. 25 hen­keä osal­lis­tui kou­lu­tuk­sen en­sim­mäi­seen aal­toon ja toi­ses­sa aal­los­sa on nyt ke­vääl­lä 2018 n. 30 hen­ki­löä. Ta­voit­tee­na kou­lu­tuk­ses­sa meil­lä on löy­tää rat­kai­su­ja suu­ren opet­ta­ja­kun­nan (n.75) työs­ken­te­lyn pa­ran­ta­mi­seen. Ta­voit­tee­na ei kui­ten­kaan ole muut­taa Ly­se­o­ta ’tii­mi­lu­ki­ok­si’, vaan op­pia toi­mi­maan te­hok­kaas­ti eri­lai­sia hen­ki­lö­kun­nan ja opis­ke­li­ja­kun­nan tai­to­ja hyö­dyn­tä­en.

Kat­som­me, että mm. yh­des­sä työs­ken­te­ly, ta­voit­teen aset­te­lu, omien vah­vuuk­sien löy­tä­mi­nen ja käyt­tä­mi­nen, pro­jek­tin hal­lin­ta ja oman työn joh­ta­mi­nen, eli tii­mi­työn pe­rus­tat ovat hyvä pe­rus­ta myös hy­väl­le opet­ta­ja­työl­le. Täs­sä nä­em­me Ly­se­on tu­le­vai­suu­den ta­voit­teet ja haas­teet.

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018