Lukion matematiikan sähköiset ViLLE-kurssit

Turun yliopisto

ViLLE on Turun yliopistossa kehitetty sähköinen oppimisjärjestelmä.

Opet­ta­jat voi­vat ViL­LEn avul­la luo­da omia kurs­se­ja ja kurs­seil­le au­to­maat­ti­ses­ti ar­vi­oi­ta­via teh­tä­viä. Vaih­to­eh­toi­ses­ti opet­ta­jat voi­vat ko­pi­oi­da mui­den opet­ta­jien tai ViL­LE Te­a­min te­ke­miä val­mii­ta kurs­se­ja ja teh­tä­viä käyt­töön­sä. Opis­ke­li­jat voi­vat vas­ta­ta ViL­LE-teh­tä­viin ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­to­mas­ti mil­lä ta­han­sa lait­teel­la, jos­sa on in­ter­net­yh­teys ja net­ti­se­lain. Kaik­ki ma­te­ma­tii­kan teh­tä­vät ovat au­to­maat­ti­ses­ti ar­vi­oi­tu­ja ja opis­ke­li­ja saa niis­tä vä­lit­tö­män pa­laut­teen. Mi­ni­mis­sään vä­li­tön pa­lau­te on tie­to sii­tä, oli­ko rat­kai­su oi­kein vai vää­rin, mut­ta usein pa­laut­tees­sa on myös tar­kem­paa tie­toa esi­mer­kik­si sii­tä, mikä teh­tä­väs­sä meni vää­rin tai vink­ke­jä opis­ke­li­jal­le teh­tä­väs­sä ete­ne­mi­seen. Jo­kais­ta teh­tä­vää saa yrit­tää niin mon­ta ker­taa kuin ha­lu­aa par­haan pa­lau­tuk­sen jää­des­sä voi­maan.

Opis­ke­li­jat ke­rää­vät teh­tä­vis­tä pis­tei­tä ja vaa­di­tun pis­te­mää­rän yli­tet­ty­ään vir­tu­aa­li­sia po­kaa­le­ja. Opet­ta­ja nä­kee mil­loin ta­han­sa jär­jes­tel­män ti­las­tois­ta opis­ke­li­joi­den suo­ri­tuk­set yk­si­lö­ta­sol­la tai ryh­mä­nä. ViL­LEn kat­ta­va op­pi­mis­a­na­ly­tiik­ka tar­jo­aa opet­ta­jal­le myös au­to­maat­ti­ses­ti tie­toa esi­mer­kik­si opis­ke­li­joi­den op­pi­mis­vai­keuk­sis­ta ma­te­ma­tii­kan eri osa-alu­eil­la ja opis­ke­li­joi­den ajan­käy­tös­tä kurs­sin ai­ka­na.

Syk­syl­lä 2017 en­sim­mäi­nen lu­ki­on ma­te­ma­tii­kan ViL­LE-kurs­si oli tes­ti­käy­tös­sä kah­des­sa Tu­run lu­ki­os­sa. Opis­ke­li­joi­den läh­tö­taso oli mo­lem­mis­sa tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­vis­sa lu­ki­ois­sa sama. En­sim­mäi­ses­sä lu­ki­os­sa kaik­ki syk­syn MAY1-kurs­sit pi­det­tiin ViL­LEn säh­köi­siä teh­tä­viä hyö­dyn­tä­en, kun toi­ses­sa vain osa kurs­seis­ta pi­det­tiin ViL­LEn avul­la. Kurs­sin aluk­si kai­kil­ta opis­ke­li­joil­ta ky­syt­tiin, ai­ko­vat­ko he va­li­ta yh­tei­sen kurs­sin jäl­keen pit­kän vai ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan. Kurs­sin lop­pu­ten­tin yh­tey­des­sä opis­ke­li­joil­ta ky­syt­tiin, kum­man he pää­tyi­vät va­lit­se­maan.

Kai­kis­ta opis­ke­li­jois­ta noin 90 % py­syi kurs­sin aluk­si esit­tä­mäs­sään ai­ko­muk­ses­sa. Lo­puk­si mie­len­sä muut­ta­neis­ta, ViL­LEä käyt­tä­neis­tä opis­ke­li­jois­ta 44,4 % siir­tyi ly­hy­een ma­te­ma­tiik­kaan ja 55,6 % siir­tyi pit­kään ma­te­ma­tiik­kaan. Il­man ViL­LEä opis­kel­leis­ta 71,4 % siir­tyi ly­hy­een ma­te­ma­tiik­kaan ja 28,6 % siir­tyi pit­kään. Tu­lok­sen pe­rus­teel­la näyt­tää siis sil­tä, että tar­jo­a­mal­la opis­ke­li­joil­le riit­tä­väs­ti mo­ti­voi­via teh­tä­viä ja tar­peek­si vä­li­tön­tä, ra­ken­ta­vaa pa­lau­tet­ta voi­daan ma­te­ma­tii­kan op­pi­mi­ses­ta teh­dä mie­lek­kääm­pää ja li­sä­tä kiin­nos­tus­ta ma­te­ma­tii­kan jat­ko-opin­toi­hin.

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018