Santra - juttelubotti etäopiskelijan ja etäohjaajan tukena verkko-oppimisympäristössä

Otava Opisto - Kari A. Hintikka

Juttelubotilla tuntumaa tekoälyyn ja neuvontaa oppimisympäristössä

Jut­te­lu­bo­tit yleis­ty­vät no­pe­as­ti opis­ke­li­ja­neu­von­nas­ta asi­a­kas­pal­ve­luun in­ter­ne­tin chat­tien eli teks­ti­poh­jais­ten kes­kus­te­lu­ka­na­vien yleis­tyt­tyä suo­si­on myö­tä. Suo­si­on taus­tal­la on pait­si kone­älyn ylei­nen mur­ros niin chat­ti­vies­tin­nän help­pous ja vä­li­tön pa­lau­te. 

Jut­te­lu­bo­til­la (chat­ter­bot) tar­koi­te­taan tek­niik­kaa ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta­paa, jos­sa ih­mi­nen kir­joit­taa bo­til­le chat­tiin joko va­paa­muo­toi­sia tai tark­kaan etu­kä­teen ra­jat­tu­ja ky­sy­myk­siä. Bot­tiin on etu­kä­teen mää­ri­tel­ty ek­sak­te­ja sa­no­ja ja lau­sei­ta, joi­ta tun­nis­ta­es­saan bot­ti vas­taa au­to­maat­ti­ses­ti ih­mi­sen ky­sy­myk­siin niin ikään etu­kä­teen teh­dyil­lä vas­tauk­sil­la.

Bot­ti ei ole var­si­nai­ses­ti teko­äly vaan pe­rus­tuu suun­nit­te­li­joi­den ole­tuk­siin ja en­na­koin­tiin mitä ih­mi­set ha­lu­a­vat ky­syä sil­tä. Kone­äly voi op­pia it­se­näi­ses­ti vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta ih­mis­ten kans­sa. Bot­tia voi­daan ke­hit­tää sitä kun ker­tyy ko­ke­muk­sia mitä ja mi­ten ih­mi­set ha­lu­a­vat ju­tel­la sen kans­sa.

KUVA: Sant­ra-bot­ti tek­ni­ses­sä koe­käy­tös­sä Slack-chat­ti­ka­na­val­la

Esi­mer­kik­si verk­ko­a­si­a­kas­pal­ve­lus­sa bo­teis­sa on näh­ty mer­kit­tä­vä kus­tan­nus­sääs­tö. Verk­ko­kau­pois­sa ku­lut­ta­jan tar­peet voi­daan pit­käl­ti au­to­ma­ti­soi­da ja ky­sy­myk­set liit­ty­vät var­sin ra­ja­tus­ti tiet­ty­jen tuot­tei­den hin­taan, omi­nai­suuk­siin ja saa­ta­vuu­teen.

Ope­tuk­ses­sa ja oh­jauk­ses­sa bot­te­ja on käy­tet­ty eng­lan­nin­kie­lel­lä 1960-lu­vul­ta al­ka­en. Suo­men­kie­li­siä oppi­lai­tos-bot­te­ja on vie­lä vä­hän, sil­lä suo­men kie­len ra­ken­ne ja sa­no­jen tai­vu­tus­mah­dol­li­suu­det vai­keut­ta­vat kes­kus­te­lun mal­lin­ta­mis­ta etu­kä­teen ja ky­sy­mys­ten tun­nis­ta­mis­ta oi­kein.

Pitäisikö tietokoneohjelmalla olla persoonallisuus?

Suo­men­kie­li­sen bo­tin pe­da­go­gi­set mah­dol­li­suu­det ovat peri­aat­tees­sa var­sin moni­puo­li­set. Ota­van Opis­to ko­kei­lee Sant­ra -hank­kees­san eri­lais­ten op­pi­mis­teh­tä­vien ge­ne­roin­tia ja itse­o­pis­ke­lua, ku­ten ma­te­ma­tii­kan teh­tä­vien kään­tä­mi­nen ruo­ka­re­sep­tien muo­toon.

Li­säk­si Opis­to bot­tia pi­lo­toi­daan asi­a­kas­pal­ve­li­ja­na omas­sa verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sään Mui­kus­sa. Yh­te­nä ko­kei­lu­na on että bot­ti osai­si it­se­näi­ses­ti neu­voa etä­o­pis­ke­li­joi­ta Mui­kun käy­tön pe­rus­a­si­ois­sa muun mu­as­sa öi­sin ja vii­kon­lop­puisin.

Jut­te­lu­bot­tien suun­nit­te­lus­sa läh­tö­koh­ta on, että ih­mi­nen tu­lee chat­tiin apuun aina kun mah­dol­lis­ta niis­sä ti­lan­teis­sa kun bot­ti ei ym­mär­rä käyt­tä­jään­sä. Hank­keen ta­voit­tee­na ei ole kor­va­ta verk­ko-oh­jaa­jia vaan tun­nis­taa bo­teil­le so­pi­via käyt­tö­ta­po­ja ja au­to­ma­ti­soi­da ru­tii­ni­teh­tä­viä.

Bot­tien ko­kei­luis­sa yksi tär­keä näkö­kul­ma on, mil­lai­set ovat ym­mär­ret­tä­viä kes­kus­te­lu­ta­po­ja ih­mis­ten ja jut­te­lu­bot­tien vä­lil­lä. Ja voi­ko bo­til­la olla esi­mer­kik­si per­soo­nal­li­suus tai pu­hui­si­ko se mur­ret­ta? Jut­te­lu­bo­tit ja chat­ti yli­pään­sä on hy­vin in­tii­mi vies­tin­tä­muo­to, jos­sa hel­pos­ti unoh­tuu ym­pä­röi­vä to­del­li­suus.

Jo­seph Wei­zen­baum ke­hit­ti en­sim­mäi­sen ELI­ZA -jut­te­lu­bo­tin ja si­säl­lyt­ti sil­le psy­ko­lo­gien kes­kus­te­lu­tek­nii­koi­ta. Lop­pu­tu­los oli, että hä­nen sih­tee­rin­sä tel­ke­si Wei­zen­bau­min työ­huo­neen­sa ulko­puo­lel­le voi­dak­seen kes­kus­tel­la ELI­ZA:n kans­sa luot­ta­muk­sel­li­sis­ta asi­ois­taan.

Algoritmit digitalisaation sanansaattajina

Sant­ra -hank­keen ta­voit­tee­na on pi­lo­toi­da ja tun­nis­taa käyt­tö­tar­pei­ta ja -mah­dol­li­suuk­sia ni­men­o­maan suo­men­kie­li­sel­le bo­til­le. Han­ke­val­mis­te­lus­sa ja tek­nis­ten ko­kei­lu­jen myö­tä pää­dyt­tiin AIML-ku­vaus­kie­leen. Oppi­lai­tok­sen kan­nal­ta sii­nä on usei­ta etu­ja.

AIML ei ole oh­jel­moin­ti­kie­li vaan sil­lä vain mark­kee­ra­taan eri teks­ti­e­le­ment­te­jä, mit­kä sa­nat ja lau­seet an­ta­vat au­to­maat­ti­sen vas­tauk­sen. Ku­vaus­kie­lel­lä on myös mah­dol­lis­ta ar­poa sa­no­ja, joil­la saa­daan vaih­te­lua ja ‘ih­mis­mäi­syyt­tä’ jut­te­lu­bo­tin vas­tauk­siin.

AIM­Lin ma­ta­la op­pi­mis­kyn­nys mah­dol­lis­taa myös opis­ke­li­joi­den, oh­jaa­jien ja opet­ta­jien osal­lis­tu­mi­sen bo­tin ’ai­vo­jen’ kir­joit­ta­mi­seen il­man oh­jel­moin­ti­tai­to­ja.

AIML-bot­ti on ai­toa kone­älyä ris­kit­tö­mäm­pi ko­kei­lu­ym­pä­ris­tö re­sur­soin­nin kan­nal­ta, se on no­pe­am­min otet­ta­vis­sa käyt­töön ja vaa­tii kone­älyä vä­hem­män osaa­mis­ta oppi­lai­tok­sen työn­te­ki­jöil­tä. Toi­saal­ta on­nis­tu­nut kone­äly op­pii lo­pul­ta oma­toi­mi­ses­ti kun taas AIM­Lia on ke­hi­tet­tä­vä jat­ku­vas­ti ih­mis­voi­min.

Al­go­rit­mit, säh­köi­set sih­tee­rit, jut­te­lu­bo­tit ja var­si­nai­nen teko­ä­ly­kin saa­pu­vat no­pe­aan tah­tiin kaik­ki­al­le yh­teis­kun­taan di­gi­ta­li­saa­ti­on myö­tä. Oppi­lai­tos­ten kan­nal­ta nii­tä voi lähi­vuo­si­na aja­tel­la vä­sy­mät­tö­mi­nä puur­ta­ji­na mo­nis­sa teh­tä­vis­sä, ku­ten yk­sin­ker­tais­ten har­joi­tus­teh­tä­vien ja luku­jär­jes­tys­ten luo­mi­nen, neu­von­ta, op­pi­mis­ym­pä­ris­tön tek­ni­sen toi­mi­vuu­den tar­kis­ta­mi­nen sekä kir­jal­li­nen il­mai­su eri kie­lis­sä.

Jut­te­lu­bot­tien toi­min­not ja hyö­dyt voi­tai­siin si­nän­sä to­teut­taa mo­nil­la muil­la­kin ta­voil­la, ku­ten mo­bii­li­so­vel­luk­sel­la, mut­ta ne in­hi­mil­lis­tä­vät di­gi­ta­li­saa­ti­o­ta vaik­ka bo­tin kans­sa ju­tel­laan­kin.

• Jut­te­lu­bot­ti (chat­ter­bot) on erään­lai­nen teko­älyn esi­aste, jon­ka kans­sa ju­tel­laan cha­tis­sa
• Bot­ti niin sa­no­tus­ti skrip­ta­taan etu­kä­teen tun­nis­ta­maan sa­no­ja ja lau­sei­ta, joi­den pe­rus­teel­la se vas­taa ih­mi­sel­le vä­lit­tö­mäs­ti
• Jut­te­lu­bot­te­ja käy­te­tään in­ter­ne­tis­sä mo­nis­sa tois­tu­vais­teh­tä­vis­sä, ku­ten asi­a­kas­pal­ve­lus­sa ja neu­von­nas­sa

Ota­van Opis­to pi­lo­toi jut­te­lu­bot­ti-ko­kei­lu­ja Ope­tus­hal­li­tuk­sen ra­hoit­ta­ma­na.

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018