GLOVR - Globaali virtuaalitodellisuus on osa lukiolaisen arkea

Jukka Sormunen ja Inka Kokkonen

Glo­baa­li VR lu­ki­o­lai­sen ar­jes­sa –hank­keen ta­voit­tee­na on kä­si­tel­lä kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen tee­mo­ja  in­no­va­tii­vi­sia op­pi­mis­a­lus­to­ja, ku­ten vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta, hyö­dyn­tä­en. Han­ke on OPH:n tu­ke­ma. Han­ke­lu­ki­oi­na toi­mi­vat Kuo­pi­on klas­sil­li­nen lu­kio ja Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio sekä sen ak­tii­vi­sia yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ovat:

Pää­tim­me suun­na­ta hank­keen vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den ta­rin­nan­ker­ron­nan kou­lu­tus­ses­si­on riit­tä­vän laa­jal­le jou­kol­le. Kuo­pi­on kas­sil­li­si­sel­la lu­ki­ol­la to­teut­ta­va tii­mi­jak­so toi rat­kai­sun tä­hän. To­teu­tim­me hank­keen en­sim­mäi­sen osan en­sim­mäi­sen opin­to­vuo­den yleis­lin­ja­lais­ten kans­sa. Mu­ka­na oli siis 140 opis­ke­li­jaa ja 6 opet­ta­jaa.

Yh­teis­työ­hön läh­ti mu­kaan Lyf­ta, jol­la on asi­an­tun­te­mus­ta ope­tus­a­lal­ta, vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­des­ta sekä kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen tee­mois­ta. Lyf­tan kans­sa suun­nit­te­lim­me vii­kon mit­tai­sen ope­tus­pa­ke­tin.

Lyf­ta tuli ta­paa­maan tii­mi­jak­son alus­sa opis­ke­li­joi­ta, esit­te­li toi­min­taan­sa (mm. Awra Amba – ja Din­ner 360 -ym­pä­ris­töt) ja kar­toit­ti opis­ke­li­joi­den toi­vei­ta. Ta­paa­mi­ses­sa käy­tet­tiin kah­ta kiel­tä: eng­lan­tia ja suo­mea. Opis­ke­li­joil­le ker­rot­tiin myös, että seu­raa­vas­sa ta­paa­mi­ses­sa eng­lan­ti on yhä työ­kie­li. Opis­ke­li­jois­ta jo­kai­nen kävi myös vr-maa­il­mas­sa tu­tus­tu­mas­sa Awra Am­ban ky­lään noin mi­nuu­tin ajan. Mo­nel­le se oli en­sim­mäi­nen vr-ko­ke­mus. Lyf­tan vr-maa­il­mo­jen ta­ri­nat vei­vät kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen tee­moi­hin.

Kuu­kau­den pääs­tä sit­ten koit­ti var­si­nai­nen työ­jak­so, joka kes­ti nel­jä päi­vää. En­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä käy­tiin läpi ta­ri­nan­ker­ron­nan ele­ment­te­jä. Kuin­ka ava­ta toi­sen ih­mi­sen elä­mää – ehkä toi­sen­lai­ses­sa elä­män­ti­lan­tees­sa tai kult­tuu­ris­sa? Li­säk­si tu­tus­tut­tiin Agen­da 2030 –ta­voit­tei­siin tar­kem­min (edel­li­se­nä päi­vä­nä oli ol­lut ly­hyt esit­te­ly oppi­tun­nil­la). Opis­ke­li­jat ha­keu­tui­vat kiin­nos­tuk­sen­sa mu­kaan tu­tus­tu­maan tar­kem­min yh­teen ta­voit­tei­siin – ja näin muo­dos­tui­vat suun­nit­te­lu­tii­mit.

Toi­se­na päi­vä­nä tii­mit ra­ken­si­vat omaan kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voit­tee­seen so­pi­van ta­ri­nan ja suun­nit­te­li­vat vr-maa­il­man, jos­sa se esi­te­tään. Li­säk­si he suun­nit­te­li­vat myyn­ti­pu­heen, sil­lä var­si­nai­seen tuo­tan­toon pää­si­si vain kuu­si ää­nes­tyk­sel­lä va­lit­tua.

Kol­mas päi­vä al­koi pitc­hauk­sel­la eli myyn­ti­pu­heil­la. Esi­tyk­sis­sä nou­si esil­le hie­no­ja ide­oi­ta jo­kai­ses­ta kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voit­tees­ta. Ää­nes­tyk­ses­sä kui­ten­kin vain kuu­si pää­si jat­koon, mut­ta jo­kai­nen opis­ke­li­ja jat­koi jos­sa­kin tuo­tan­to­tii­mis­sä. Syn­tyi siis noin 20 hen­gen tii­me­jä, jois­sa roo­lit vaih­te­li­vat tuot­ta­jas­ta käsi­kir­joit­ta­jaan, ku­vaa­jaan ja mo­neen muu­hun.

Opis­ke­li­joi­ta pyy­det­tiin va­lit­se­maan kiin­nos­tuk­sen mu­kaan jo­kin tuo­tan­non roo­leis­ta.

 1. Oh­jaa­ja
 2. Tuot­ta­ja
 3. Käsi­kir­joit­ta­ja
 4. Toi­mit­ta­ja (ai­heen taus­ta­työ, hen­ki­löi­den et­sin­tä, haas­tat­te­lu­ky­sy­myk­set etc.)
 5. La­vas­ta­ja
 6. 360 ku­vaa­ja
 7. Valo­ku­vaa­ja
 8. Leik­kaa­ja
 9. Stitc­haa­ja (eli 360 ku­vien yh­teen­lii­maus)
 10. Väri­mää­rit­te­li­jä (ku­van­kä­sit­te­ly)
 11. UX de­sig­ner (eli käy­tet­tä­vyys­suun­nit­te­li­ja)
 12. Graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja
 13. Ää­nit­tä­jä / ääni­suun­nit­te­li­ja

Jo­kai­sel­le löy­tyi oma työ tuo­tan­nos­sa. Päi­vän ai­ka­na idea ra­ken­net­tiin lop­puun, ku­vat­tiin ja vie­tiin vir­tu­aa­li­maa­il­maan.

Nel­jän­te­nä päi­vä­nä oli jäl­jel­lä töi­den esit­te­ly. Kai­kis­sa kuu­des­sa työs­sä tuli kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ky­sei­nen ta­voi­te hy­vin esil­le, idea oli oma­pe­räi­nen ja to­teu­tet­tiin eri­lai­sia vr-ker­ron­nan mah­dol­li­suuk­sia. Opis­ke­li­jat pal­kit­si­vat tii­meis­tään ko­vim­man työn­te­ki­jän, in­no­vaat­to­rin ja koor­di­naat­to­rin. Pal­kin­to ja­et­tiin no­pe­as­ti tii­meis­sä (kark­ki­pus­sit), sil­lä pal­ki­tut ha­lu­si­vat ko­ros­taa yh­teis­työn mer­ki­tys­tä.

Hie­noin­ta vii­kos­sa oli jo­kai­sen osal­li­suus ja eri­lais­ten te­ki­jöi­den mer­ki­tys tuo­tan­nos­sa. Tii­mi­työ, roh­keus vie­dä ide­oi­ta eteen­päin ja tie­don ha­ke­mi­nen nä­kyi­vät töis­sä. Opet­ta­jien näkö­kul­mas­ta täs­sä koh­ta­si­vat hie­nos­ti eri oppi­ai­nei­den ta­voit­teet – li­säk­si saim­me hie­non kou­lu­tuk­sen vr-maa­il­man ta­ri­nan­ker­ron­taan! Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voit­teet si­säl­tö­nä toi­mi­vat to­del­la hy­vin, kos­ka nii­den konk­reet­tis­ta mer­ki­tys­tä jou­tui poh­ti­maan ra­ken­ta­es­sa ta­ri­naa. Op­pi­mi­nen pe­rus­tui siis oi­val­ta­mi­se­e­en.

Klas­si­kan tii­mi­jak­son opet­ta­jat oli­vat San­na Tu­ru­nen (UE), Han­na Su­ti­nen (ENA), Riik­ka Sal­mi­nen (BI), Inka Kok­ko­nen (AI), Hen­na Hä­my­nen (ÄI) ja Krsi­tii­na Mar­ti­kai­nen (KE)

Työ jat­kuu:  Glovr-hank­kees­sa jul­kais­tiin Te­ac­hers Tool­kit ITK2018 ta­pah­tu­mas­sa, jon­ka on tar­koi­tus olla opet­ta­jien työ­kalu vr-maa­il­man tun­te­mi­seen ja oman tuo­tan­non ra­ken­ta­mi­seen vr-maa­il­maan. Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen tee­mo­ja taas vie­dään kurs­seil­le, käy­tä­vil­le ja tee­ma­päi­viin (esim. Earth Hour ja Ga­me­Jam).

Hie­noin­ta to­teu­tu­nees­sa vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den ta­rin­nan­ker­ron­ta kou­lu­tus­vii­kos­sa oli jo­kai­sen osal­li­suus ja eri­lais­ten te­ki­jöi­den mer­ki­tys tuo­tan­nos­sa. Tii­mi­työ, roh­keus vie­dä ide­oi­ta eteen­päin ja tie­don ha­ke­mi­nen nä­kyi­vät töis­sä. Opet­ta­jien näkö­kul­mas­ta täs­sä koh­ta­si­vat hie­nos­ti eri oppi­ai­nei­den ta­voit­teet – li­säk­si saim­me hie­non kou­lu­tuk­sen vr-maa­il­man ta­ri­nan­ker­ron­taan! Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voit­teet si­säl­tö­nä toi­mi­vat to­del­la hy­vin, kos­ka nii­den konk­reet­tis­ta mer­ki­tys­tä jou­tui poh­ti­maan ra­ken­ta­es­sa ta­ri­naa. Op­pi­mi­nen pe­rus­tui siis oi­val­ta­mi­seen.

Tuo­te­tut kuu­si 360 ym­pä­ris­töt löy­ty­vät täl­tä eril­li­ses­tä Mo­bie Zine jul­kai­sus­ta: https://glovr.fi/lms/lyf­ta-ha­cat­hon-2017/

Opis­ke­li­joi­den pit­cauk­set me­nos­sa omien VR maa­il­mo­jen esit­te­le­mi­sek­si Agen­da 2030 tee­mois­ta.

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018