4 Digitaalisuus ja oppimisympäristöt

#UUSILUKIO

Robolukiosta kohti tulevaisuuden työelämää

Oh­jel­moin­tia ja ro­bo­tiik­kaa Van­taan lu­ki­ois­sa

Nyky­päi­vän nuo­ret työs­ken­te­le­vät ai­kui­si­na teh­tä­vis­sä, joi­ta ei ole vie­lä ole­mas­sa­kaan. Mi­ten kou­lu voi opet­taa ym­mär­tä­mään ja muut­ta­maan maa­il­maa, jota emme osaa edes ku­vi­tel­la? Tu­le­vai­suu­den työ­pai­kat syn­ty­vät uu­sien tek­no­lo­gi­oi­den ym­pä­ril­le. Jo täl­lä het­kel­lä ro­bo­tit ja kei­no­äly mul­lis­ta­vat työ­e­lä­mää: ne neu­vo­vat asi­ak­kai­ta si­joi­tus­yh­ti­öis­sä, kuu­lus­te­le­vat len­to­ken­täl­lä maa­han­tu­li­joi­ta ja osaa­vat jopa suun­ni­tel­la mai­nok­sia ja sä­vel­tää. Ro­bo­tiik­ka, elekt­ro­niik­ka ja oh­jel­moin­ti ovat tu­le­vai­suu­des­sa ar­ki­sia pe­rus­tai­to­ja, vaik­ka mo­nil­le meis­tä ne ovat vie­lä vie­rai­ta. Van­taal­la ha­lu­taan an­taa nuo­ril­le mah­dol­li­sim­man hy­vät eväät elä­mään ja tu­tus­tut­taa opis­ke­li­jat tu­le­vai­suu­den tai­toi­hin. Kai­kis­sa Van­taan päi­vä­lu­ki­ois­sa voi ny­ky­ään opis­kel­la ro­bo­tiik­kaa ja oh­jel­moin­tia.

Ro­bo­tiik­ka­kurs­sit Van­taan lu­ki­oi­hin toi Ro­bo­lu­kio-han­ke (2015-2017). Ro­bo­lu­kio oli Van­taan päi­vä­lu­ki­oi­den yh­tei­nen ke­hit­tä­mis­han­ke, jon­ka ai­ka­na lu­ki­ois­sa ke­hi­tet­tiin ja tes­tat­tiin ide­oi­ta oh­jel­moin­nin ja ro­bo­tii­kan si­säl­lyt­tä­mi­sek­si osak­si lu­kio-opin­to­ja. Van­taan han­ke oli osa Ope­tus­hal­li­tuk­sen In­no­va­tii­vis­ten op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen edis­tä­mi­nen lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­sa -han­ket­ta. Hank­keen ai­ka­na jär­jes­te­tyil­lä Ro­bo­lu­kio-kurs­seil­la har­joi­tel­tiin oh­jel­moin­nil­li­sen ajat­te­lun, ro­bo­tii­kan ja elekt­ro­nii­kan tai­to­ja. Opis­ke­li­jat pää­si­vät so­vel­ta­maan op­pi­maan­sa va­paa­va­lin­tai­sis­sa pro­jek­ti­töis­sä. Ro­bo­tii­kan ja oh­jel­moin­nin tai­to­jen li­säk­si kurs­seil­la py­rit­tiin tu­ke­maan opis­ke­li­joi­den val­miuk­sia oman op­pi­mi­sen­sa oh­jaa­mi­seen, il­mi­öi­den mal­lin­ta­mi­seen, in­no­va­tii­vi­seen suun­nit­te­luun ja yh­tei­söl­li­seen tuot­ta­mi­seen. Ro­bo­lu­kio-kurs­sien tun­nel­ma vaih­te­li sy­väs­tä kes­kit­ty­mi­ses­tä on­nis­tu­mi­sen rie­muun ja opis­ke­li­joi­den in­nos­tus ro­bot­tei­hin ja oh­jel­moin­tiin on yl­ty­nyt hank­keen myö­tä.

Ro­bo­tii­kan ja oh­jel­moin­nin kurs­si on va­kiin­nu­tet­tu Van­taan jo­kai­seen päi­vä­lu­ki­oon. Suu­rim­mas­sa osas­sa lu­ki­oi­ta kurs­si to­teu­te­taan ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­se­na TO2 ”Tut­ki­va työs­ken­te­ly tek­no­lo­gi­al­la” -kurs­si­na. Kurs­seil­la tu­tus­tu­taan eri­lais­ten mei­tä ym­pä­röi­vien elekt­ro­niik­ka­lait­tei­den toi­min­taan. Oh­jel­moin­tia ja elekt­ro­niik­ka­ra­ken­te­lua hyö­dyn­ne­tään luo­vas­ti käy­tän­nön har­joi­tuk­sis­sa ja pro­jek­ti­töis­sä. Kurs­seil­la on käy­tös­sä Ar­dui­no-alus­ta, jon­ka avul­la voi­daan oh­jel­moi­da ja ra­ken­taa eri­lai­sia vir­ta­pii­re­jä ja oh­jel­moi­ta­via ro­bot­te­ja. Tar­koi­tuk­se­na on hyö­dyn­tää Ro­bo­lu­kio-kurs­seis­ta saa­tu­ja ko­ke­muk­sia ja le­vit­tää oh­jel­moin­nin ja ro­bo­tii­kan si­säl­tö­jä myös osak­si lu­ki­on pa­kol­li­sia kurs­se­ja. Ro­bo­tii­kan opis­ke­lu tuo pait­si tek­nis­tä osaa­mis­ta myös ym­mär­rys­tä ja val­miuk­sia toi­mia kei­no­älyn ja au­to­ma­ti­saa­ti­on myö­tä muut­tu­vas­sa yh­teis­kun­nas­sa ja työ­e­lä­mäs­sä.

Hank­kees­sa ke­hi­tet­tyi­hin ide­oi­hin, oppi­ma­te­ri­aa­lei­hin ja Ro­bo­lu­kio-kurs­sien si­säl­töi­hin voi tu­tus­tua Ro­bo­lu­ki­on net­ti­si­vuil­la ro­bo­lu­kio.blogs­pot.fi.

Ro­bo­tiik­ka lu­ki­os­sa – kat­so mil­lai­sia ro­bot­te­ja lu­ki­o­lai­set te­ke­vät -vi­deo:

https://van­taa­ka­na­va.fi/ro­bo­tiik­kaa-lu­ki­os­sa-kat­so-mil­lai­sia-ro­bot­te­ja-lu­ki­o­lai­set-te­ke­vat

Satu Hei­no­nen, Van­taan kau­pun­ki

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018