Miten kansainvälistyminen muuttaa koulun toimintakulttuuria

Anni Jaatinen

Näkemyksiä kansainväliseen toimintaan osallistumisesta

Kan­sain­vä­li­seen toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen Fi­nAl ja More than your evi­den­ce -pro­jek­teis­sa ovat ol­leet unoh­tu­mat­to­mia ko­ke­muk­sia. Mie­les­tä­ni ta­paa­mi­sis­sa on ol­lut häm­mäs­tyt­tä­vää näh­dä, kuin­ka eri puo­lil­ta maa­pal­loa tu­le­vil­la ih­mi­sil­lä on sa­mo­ja pyr­ki­myk­siä ja ta­voit­tei­ta niin kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­sen suh­teen kuin muu­ten­kin elä­mäs­sä. Ko­ke­muk­se­ni mu­kaan pro­jek­tien osal­lis­tu­jat ovat ol­leet si­tou­tu­nei­ta yh­tei­seen tär­ke­ään ta­voit­tee­seen, ja sen myö­tä en­nes­tään tun­te­mat­to­mien ih­mis­ten vä­lil­le on muo­dos­tu­nut vah­va yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­ne, joka ei ole sam­mu­nut ta­paa­mi­sien jäl­keen­kään.

Kan­sain­vä­li­seen toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen on en­nen kaik­kea an­ta­nut itse­luot­ta­mus­ta eng­lan­nin kie­lel­lä kom­mu­ni­koin­tiin sekä roh­keut­ta il­mais­ta omia aja­tuk­si­aan. Ne ovat opet­ta­neet hur­jas­ti omas­ta it­ses­tä ku­ten omis­ta ar­vois­ta ja maa­il­man­kat­so­muk­ses­ta sekä sii­tä, mitä on olla suo­ma­lai­nen. Li­säk­si jo pel­käs­tään pro­jek­tei­hin mu­kaan pää­se­mi­set ovat ol­leet hui­kei­ta itse­tun­non ko­ho­tuk­sia, sil­lä ne ovat ol­leet osoi­tuk­sia sii­tä, että mi­nun aja­tuk­sis­ta­ni ol­laan kiin­nos­tu­nei­ta ja työ­pa­nok­see­ni luo­te­taan. Pro­jek­tei­hin osal­lis­tu­mi­nen on vai­kut­ta­nut suu­res­ti myös omaan minä­pys­ty­vyy­tee­ni. Kun en­sim­mäis­tä ker­taa roh­ke­nee mu­kaan toi­min­taan, jos­sa työs­ken­nel­lään vie­raal­la kie­lel­lä uu­sien ih­mis­ten kans­sa vie­raas­sa maas­sa haas­ta­van tee­man ym­pä­ril­lä, us­koo sen jäl­keen pys­ty­vän­sä vaik­ka mi­hin.

Lu­ki­om­me osal­lis­tu­mi­nen Fi­nAl-pro­jek­tiin sai kou­lus­sam­me ai­kaan mo­nia po­si­tii­vi­sia muu­tok­sia. Esi­mer­kik­si kom­mu­ni­koin­ti­kei­no­ja op­pi­lai­den ja opet­ta­jien vä­lil­le li­sät­tiin, ja op­pi­las­kun­nan hal­li­tus ryh­tyi jär­jes­tä­mään tee­ma­päi­viä ja men­to­roin­tia. Us­kon, että nämä sei­kat vai­kut­ti­vat myön­tei­ses­ti kaik­kien viih­ty­vyy­teen kou­lus­sa. Fi­nAl-pro­jek­ti laa­jen­si kä­si­tys­tä­ni kou­lus­ta ja sen mer­ki­tyk­ses­tä yk­si­lön, yh­tei­sön sekä yh­teis­kun­nan kan­nal­ta. Pro­jek­tin myö­tä mie­len­kiin­to­ni kou­lua koh­taan kas­voi, ja us­kon pro­jek­tiin osal­lis­tu­mi­sen vai­kut­ta­neen myös pää­tök­see­ni opis­kel­la opet­ta­jak­si.

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018