Agenda 2030

Aira Undén-Selander & Suvi Wiikinkoski

Itämeri monipuolisena oppimisympäristönä

Itä­meri-pro­jek­tin (Bal­tic Sea Pro­ject www.b-s-p.org) ta­voit­tee­na on li­sä­tä op­pi­lai­den ja opis­ke­li­joi­den tie­toi­suut­ta Itä­me­ren alu­een ym­pä­ris­tö­on­gel­mis­ta sekä aut­taa ym­mär­tä­mään ih­mi­sen ja luon­non kes­ki­näi­sen riip­pu­vuu­den tie­teel­li­siä, so­si­aa­li­sia ja kult­tuu­ri­sia näkö­kul­mia. Unes­co Bal­tic Sea Pro­ject pe­rus­tet­tiin jo vuo­si­kym­me­niä sit­ten mut­ta nyt toi­min­ta on el­py­nyt uu­del­leen ja li­säk­si et­si­tään uu­sia toi­min­ta­muo­to­ja. Pro­jek­tia jat­ke­taan Agen­da 2030 –hen­ges­sä.

Suo­ma­lais-ve­nä­läi­nen kou­lu koor­di­noi kan­sal­lis­ta ver­kos­toa 2018. Pro­jek­tis­sa käy­te­tään kaik­kia Itä­me­ren mai­den kie­liä mut­ta yh­tei­nen kie­li eng­lan­ti.

Po­rin ly­se­on lu­kio on ak­tii­vi­nen toi­mi­ja.  Leh­to­ri Han­na Num­mi­sen joh­dol­la teh­dään vuo­sit­tain ym­pä­ris­tö­mit­tauk­sia ja yh­teis­työ­tä ym­pä­ris­tö­val­ti­oi­den kou­lu­jen kans­sa. han­na.num­mi­nen (at) edu­po­ri.fi. Liit­tee­nä on  ra­port­ti vuo­del­ta 2017. (Pi­ne­need­les 2017)

Syk­syl­lä 2017 ko­koon­tui jouk­ko nuo­ria ja hei­dän opet­ta­ji­aan Tans­kaan ÅRØn saa­rel­le tut­ki­maan saa­ren ai­nut­laa­tuis­ta luon­toa. Tun­nel­ma vä­lit­tyy opis­ke­li­joi­den te­ke­mäl­tä vi­de­ol­ta.

Suo­ma­lais-ve­nä­läi­nen kou­lun opet­ta­ja Suvi Wii­kin­kos­ki osal­lis­tui op­pi­laan­sa kans­sa lei­ril­le jota hän ku­vai­lee seu­raa­vas­ti:

“Ove­rall the is­land of Årø was a per­fect pla­ce for such a camp with its be­au­ti­ful na­tu­re. The stu­dents see­med to en­joy the camp: they made new friends from dif­fe­rent count­ries and the edu­ca­ti­o­nal side was also dif­fe­rent from a re­gu­lar te­ac­hing at schools. We te­ac­hers also en­joy­ed a gre­at spi­rit among us and also with our stu­dents. It was a gre­at op­por­tu­ni­ty to get to know our stu­dents bet­ter and in a slight­ly dif­fe­rent way.

Some of the as­pects and ex­pe­ri­ments in the works­hops and pro­jects can also be adap­ted to school work. It is an im­por­tant task also to en­han­ce and imp­ro­ve the know­led­ge about the Bal­tic Sea and its spe­ci­al fe­a­tu­res among young pe­op­le, who will one day need to make im­por­tant and long-las­ting de­ci­si­ons about our fu­tu­re on this pla­net. It is cru­ci­al to mo­ti­va­te young pe­op­le to make their sha­re in pro­tec­ting the bio di­ver­si­ty and the en­vi­ron­ment as a who­le. I am glad that we can con­ti­nue to be a part of this va­lu­ab­le pro­ject and ins­pi­re tee­na­gers to le­arn about the Bal­tic Sea and cont­ri­bu­te in ad­ding to its vi­si­bi­li­ty in dif­fe­rent me­dia.”

Syk­syl­lä 2018 jär­jes­tään lei­ri Glo­bal Ci­ti­zen 2030 Schles­vig-Hols­tei­nin Dam­pis­sa Sak­sas­sa yh­des­sä Sak­san Unes­co-kou­lu­jen ja BSP:n kans­sa. http://www.b-s-p.org/home/con­fe­ren­ce/

Jo­kai­ses­ta BSP_maas­ta osal­lis­tuu 13 opis­ke­li­jaa ja 1 opet­ta­ja. Täs­tä li­sää syk­syl­lä.

Raportti – Unescon Itämeri -projektin kesäleiri 3.9. – 9.9.2017
Suvi Wiikinkoski, Suomalais-venäläinen koulu
Johdanto

Hil­des­hei­mis­sa Sak­sas­sa si­jait­se­va Ro­bert-Bosc­hin yh­teis­kou­lu (Ro­bert-Bosch-Ge­samtsc­hu­le) on jo lä­hes kol­men vuo­si­kym­me­nen ajan jär­jes­tä­nyt kou­lun­sa kesä­lei­re­jä pie­nel­lä Årön saa­rel­la Tans­kas­sa. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten kak­si kou­lun opet­ta­jaa Ni­co­lai Kric­hevs­ky ja Den­nis Stahl sai­vat aja­tuk­sen kan­sain­vä­li­sen lei­rin jär­jes­tä­mi­ses­tä, jos­sa oli­si mu­ka­na opet­ta­jia ja op­pi­lai­ta jo­kai­ses­ta Itä­me­ren vai­ku­tus­pii­rin val­ti­os­ta. Syys­kuus­sa 2017 jär­jes­tet­tiin en­sim­mäi­nen kan­sain­vä­li­nen Unes­con Itä­meri-pro­jek­tin kesä­lei­ri, jos­sa oli opet­ta­jia ja 14 – 19 -vuo­ti­ai­ta nuo­ria Sak­sas­ta, Tans­kas­ta, Liet­tu­as­ta, Vi­ros­ta, Puo­las­ta ja Suo­mes­ta. Minä sain iki­muis­toi­sen ti­lai­suu­den osal­lis­tua lei­ril­le 16-vuo­ti­aan op­pi­laa­ni Ilo­na Toi­va­sen kans­sa, kun opet­ta­ja­kol­le­ga­ni Aira Undén-Se­lan­der ke­vääl­lä ky­syi, ha­lu­ai­sin­ko läh­teä opet­ta­jak­si lei­ril­le. Täs­sä ra­por­tis­sa ker­ron lei­rin tar­jo­a­mis­ta mo­ni­nai­sis­ta pro­jek­teis­ta ja työ­pa­jois­ta sekä kan­sain­vä­li­sis­tä tun­nel­mis­ta. Poh­din myös, mi­ten lei­rin pro­jek­te­ja ja työ­pa­jo­ja voi­si tuo­da joko sel­lai­se­naan tai muun­nel­tu­na osak­si kou­lu­o­pe­tus­ta ja kuin­ka li­sä­tä Itä­me­ren kyl­jes­sä asu­vien nuor­ten tie­tä­mys­tä ja ar­vos­tus­ta lähi­mer­taan koh­taan.

Leirin aikataulut, projektit ja työpajat

Lei­ri oli vii­si­päi­väi­nen ja jo­kai­sel­le päi­väl­le oli aika­tau­lu­tet­tu sekä pro­jek­ti­työs­ken­te­lyä että työ­pa­jo­ja. Op­pi­lai­den ja­ka­mi­nen pro­jek­tei­hin ta­pah­tui sun­nun­tai­na si­ten, että op­pi­laat lis­ta­si­vat nel­jä pro­jek­tia, jois­sa ha­lu­ai­si­vat työs­ken­nel­lä. Pro­jek­te­ja löy­tyi Itä­me­ren hap­pa­moi­tu­mi­sen kar­toit­ta­mi­ses­ta te­at­te­ri­pro­jek­tiin ja Itä­me­ren peto­e­läin­ten tut­ki­muk­ses­ta Itä­meri­tie­toi­suut­ta le­vit­tä­vään me­di­a­kam­pan­jaan. Lei­ril­lä jär­jes­te­tyt pro­jek­tit ja työ­pa­jat löy­ty­vät liit­teis­tä.

Op­pi­laat ja­et­tiin pro­jek­tei­hin lei­rin en­sim­mäi­se­nä aa­mu­na.

Op­pi­laat ja­et­tiin pro­jek­tei­hin maa­nan­tai­aa­mu­na ja he työs­ken­te­li­vät pro­jek­tis­saan päi­vit­täin. Pro­jek­tien tuo­tok­set esi­tel­tiin per­jan­tai­na ilta­päi­väl­lä. Mui­na ilta­päi­vi­nä op­pi­laat ot­ti­vat osaa pa­rin tun­nin pi­tui­siin työ­pa­joi­hin, joi­ta jär­jes­tet­tiin usei­ta sa­man päi­vän ai­ka­na. Op­pi­lail­la oli mah­dol­li­suus mm. osal­lis­tua vene­a­je­lul­le, jos­sa oli mah­dol­li­suus teh­dä pyö­ri­äis­ha­vain­to­ja (https://wwf.fi/elain­la­jit/pyo­ri­ai­nen/), tut­kia Itä­me­reen pää­ty­nei­tä mik­ro­muo­ve­ja, käy­dä snork­laa­mas­sa ja tut­ki­mas­sa ran­ni­kon eläin- ja kas­vi­la­je­ja, teh­dä tai­det­ta ran­nal­ta löy­ty­vis­tä sim­pu­kan­kuo­ris­ta ja ko­ti­lois­ta tai vaik­ka­pa tut­kia saa­ren maan­tie­det­tä GPS:n ja tie­to­kone­oh­jel­mien avul­la. Jo­kai­sen op­pi­laan edel­ly­tet­tiin osal­lis­tu­van vä­hin­tään nel­jään työ­pa­jaan, mut­ta enim­mil­lään heil­lä oli mah­dol­li­suus osal­lis­tua kah­dek­saan. Osal­lis­tuin it­se­kin muu­ta­maan työ­pa­jaan: kä­vim­me mm. vene­a­je­lul­la, teim­me omat on­get ja ka­las­tim­me, kä­vim­me su­kel­ta­mas­sa ja tut­kim­me Itä­me­ren mur­to­vesi­o­mi­nai­suuk­sis­ta joh­tu­vaa hap­pi­ka­toa sy­vil­lä meri­a­lu­eil­la ko­keel­li­suu­den kaut­ta.

Op­pi­laat kuun­te­le­vat ly­hyt­tä lu­en­toa me­ren­poh­jan ra­ken­tees­ta en­nen su­kel­lus­työ­pa­jaa

Op­pi­laat ke­rää­mäs­sä vesi­näyt­tei­tä. Näyt­teis­tä seu­rat­tiin läm­pö­ti­lan ja hap­pa­muu­den muut­tu­mis­ta päi­vän ai­ka­na.

Op­pi­laat pää­si­vät erääs­sä työ­pa­jas­sa myös tu­tus­tu­maan Itä­me­ren eläin­ten ana­to­mi­aan.

Su­kel­lus­työ­pa­jas­sa tut­kit­tiin lähi­e­täi­syy­del­tä Itä­me­ren poh­jan kas­ve­ja ja eläi­miä.

Il­tai­sin lei­ril­lä oli tar­jo­ta va­paa­muo­toi­sem­paa oh­jel­maa, ku­ten vaah­to­kark­kien gril­laus­ta ilta­nuo­ti­ol­la tai aar­re­jah­tia läpi Årön saa­ren. Nä­län pi­ti­vät loi­tol­la päi­vit­täi­nen ja run­sas aa­mi­ai­nen, lou­nas ja päi­väl­li­nen, jon­ka val­mis­ti­vat Ro­bert-Bosc­hin yh­teis­kou­lun yh­dek­säs­luok­ka­lai­set op­pi­laat ja kak­si keit­tä­jää. Joka päi­vä oli tar­jol­la eri­lai­sia ja mais­tu­via ruo­kia ja myös eri­tyis­ruo­ka­va­li­ot, ku­ten kas­vis­ruo­ka­va­lio oli otet­tu hie­nos­ti huo­mi­oon.

Il­tai­sin oh­jel­ma oli va­paa­muo­toi­sem­paa. Tors­tai-il­ta­na ko­koon­nut­tiin ran­nal­le nuo­ti­on ym­pä­ril­le.

Op­pi­lai­den ma­joi­tus oli isois­sa val­koi­sis­sa ar­mei­ja­tel­tois­sa, jois­sa kus­sa­kin yö­pyi noin 6 hen­ki­löä. Opet­ta­jat yö­pyi­vät lei­rin­tä­a­lu­een mö­keis­sä, joi­hin mah­tui 3-4 hen­ki­löä. Lei­rin­tä­a­lu­eel­la oli hyvä wifi-yh­teys, ves­sat ja suih­kut. Ai­noa asia mitä Ilo­nan kans­sa suo­ma­lai­seen ta­paan jäim­me kai­paa­maan, oli tie­ten­kin sau­na!

Op­pi­laat ma­joit­tui­vat val­koi­sis­sa ar­mei­ja­tel­tois­sa.

Va­li­tet­ta­vas­ti pa­luu­len­tom­me oli va­rat­tu jo per­jan­tail­le, jo­ten meil­tä jäi nä­ke­mät­tä ja ko­ke­mat­ta pro­jek­ti­tuo­tos­ten esit­te­lyt. Ky­se­lin kui­ten­kin hie­man eri pro­jek­tien ve­tä­jil­tä tuo­tos­ten si­säl­tö­jä: te­at­te­ri­pro­jek­tin ve­tä­jä ker­toi hä­nen ryh­män­sä val­mis­tel­leen hie­non te­at­te­ri­e­si­tyk­sen ja Itä­me­ren peto­e­läi­miä tut­ki­neet op­pi­laat te­ki­vät mm. ra­vin­to­ket­ju­ja Itä­me­ren la­jeis­ta. Ve­den laa­tua, ku­ten hap­pa­muu­den muu­tok­sia tut­ki­neet op­pi­laat piir­si­vät mm. ku­vaa­jia mit­taus­tu­lok­sis­taan ja me­di­a­kam­pan­jaan sekä lei­rin do­ku­men­toin­tiin kes­kit­ty­neet op­pi­laat ku­va­si­vat You­tu­be -suo­ra­tois­to­pal­ve­luun hie­no­ja vi­de­oi­ta.

Tunnelmia leiristä

Årön saa­ri oli luon­toa vaa­li­van pro­jek­tin jär­jes­tä­mis­pai­kak­si ker­ras­saan täy­del­li­nen. Saa­ren luon­to on ää­rim­mäi­sen kau­nis­ta ja saa­ren pie­nen koon vuok­si (pin­ta-ala hie­man yli 5 km2) saa­rel­la oli help­po kä­vel­lä pai­kas­ta toi­seen. Saa­rel­la oli kau­nii­ta ran­to­ja, jois­ta löy­tyi aar­tei­ta ker­rak­seen: sim­pu­kan­kuo­ria ja kau­nii­ta ki­viä. Saa­ren asu­kas­luku on noin 150, ja saa­ren asuk­kaat tun­tui­vat elä­vän suh­teel­li­sen sopu­soin­nus­sa luon­non kans­sa.

Häi­käi­se­vän kau­nis luon­to oli yksi Årön par­hai­ta puo­lia.

Op­pi­lai­ta kä­ve­le­mäs­sä vene­a­je­lul­le. Oi­ke­al­la nä­kyy Årön ai­noa ra­vin­to­la.

Op­pi­laat tun­tui­vat naut­ti­van kou­lu­o­pe­tuk­ses­ta ero­a­vas­ta opis­ke­lu­ta­vas­ta, uu­sis­ta tut­ta­vuuk­sis­ta sekä myös luon­nos­ta. Use­at op­pi­laat pe­la­si­vat va­paa-ajal­la esi­mer­kik­si jal­ka­pal­loa ja lau­ta­pe­le­jä, läh­ti­vät kä­ve­lyl­le tai ko­koon­tui­vat vaan ulos jut­te­le­maan nii­tä näi­tä. Veik­kaan, että useim­mat heis­tä liik­kui­vat ja oli­vat ulko­il­mas­sa pal­jon enem­män, kuin mitä he ko­to­na ehkä ovat ja te­ke­vät. Sen­kin puo­les­ta lei­ri kyl­lä ajoi asi­an­sa. Il­mat oli­vat vaih­te­le­vat, ko­ko­nai­suu­des­saan kui­ten­kin enem­män saim­me osak­sem­me au­rin­koa kuin sa­det­ta.

Vene­a­je­luil­la teh­tiin mit­tauk­sia ja mm hyl­je-, pyö­ri­äis- ja eri­lai­sia meri­lin­tu­ha­vain­to­ja.

Opet­ta­jien kes­ken meil­lä oli myös erin­o­mai­nen yh­teis­hen­ki ja il­tai­sin ko­koon­nuim­me­kin usein jut­te­le­maan nii­tä näi­tä ja pe­la­sim­me­pa yh­te­nä il­ta­na muu­ta­mia jän­nit­tä­viä ih­mis­susi­tur­nauk­si­a­kin. Jut­te­lin pal­jon eri opet­ta­jien kans­sa lei­riin liit­ty­vien asi­oi­den li­säk­si myös esi­mer­kik­si suo­ma­lai­sen ja sak­sa­lai­sen kou­lu­jär­jes­tel­män erois­ta, opet­ta­jan työn ilois­ta ja haas­teis­ta, opis­ke­lu­vuo­sis­ta ja tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­mis­ta. Sain pal­jon näkö­kul­maa omaan työ­hö­ni ja mo­nel­ta osal­ta avar­sin van­ho­ja nä­ke­myk­si­ä­ni use­as­ta­kin asi­as­ta. Sain rop­pa­kau­pal­la uu­sia ko­ke­muk­sia ja muis­to­ja, joi­ta kan­nan mu­ka­na­ni var­mas­ti pit­kään.

Miten tuoda leirin projekteja ja työpajoja koulumaailmaan?

Luon­non­tie­tei­den ja ma­te­maat­tis­ten ai­nei­den opet­ta­ja­na kiin­ni­tin tie­ten­kin huo­mi­o­ta eri­tyi­ses­ti omien ope­tet­ta­vien ai­nei­de­ni kan­nal­ta kiin­nos­ta­viin pro­jek­tei­hin ja työ­pa­joi­hin. Olen saa­mas­sa säh­köi­ses­sä muo­dos­sa ope­tus­ma­te­ri­aa­lia ja ko­keel­li­sia töi­tä esi­mer­kik­si Itä­me­ren hap­pa­moi­tu­mi­seen ja sy­vän­tei­den hap­pi­ka­toon liit­ty­en ja us­kon, että mo­nia ko­keel­li­sia töi­tä voi ot­taa osak­si esi­mer­kik­si maan­tie­don, bi­o­lo­gi­an ja ke­mi­an ope­tus­ta joko sel­lai­se­naan tai muun­nel­tu­na.

Itä­me­ren ve­den eri­tyis­piir­tei­tä tut­ki­vas­sa työ­pa­jas­sa op­pi­laat pää­si­vät tut­ki­maan suo­lai­suus­e­ro­jen vai­ku­tus­ta kaa­su­jen, ku­ten ha­pen siir­ty­mi­seen vesi­ker­ros­ten vä­lil­lä.

De­monst­raa­tio, joka ha­vain­nol­lis­ti suo­lai­sen ve­den pai­nu­mis­ta poh­jal­le suu­rem­man ti­hey­den vuok­si ja toi­saal­ta ha­pen lä­päi­se­mät­tö­myyt­tä tä­hän run­sas­suo­lai­seen ker­rok­seen.

Op­pi­laat tut­ki­mas­sa saa­rel­ta GPS:n avul­la ke­rää­mään­sä da­taa tie­to­kone­oh­jel­man avul­la.

Op­pi­las kat­se­lee meri­lin­tu­ja kau­ko­put­kel­la.

Haa­ve­ja meri­e­läin­ten pyyn­tiä var­ten.

Itä­meri ja sen ti­lan tie­toi­sek­si te­ke­mi­nen myös nuor­ten kes­kuu­des­sa oli mie­les­tä­ni myös erit­täin tär­keä osa lei­riä. Voi­si­vat­han mei­dän kou­lun­kin op­pi­laat olla suun­ni­tel­la ja ku­va­ta vi­de­oi­ta Itä­me­res­tä ja sen suo­je­lun tär­key­des­tä? Sii­nä voi­si yh­dis­tää mon­ta­kin eri oppi­ai­net­ta, ku­ten maa­tie­det­tä, äi­din­kiel­tä, ke­mi­aa ja yh­teis­kun­ta­op­pia, ja mitä jos vi­de­on te­kee vaik­ka eng­lan­nik­si tai ve­nä­jäk­si?

Pyö­ri­äis­ten suo­je­lu on myös ajan­koh­tai­nen asia ja esi­mer­kik­si pro­jek­ti­luon­toi­sen työs­ken­te­lyn pyö­ri­äis­kan­nan säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta voi­si lin­kit­tää esi­mer­kik­si osak­si bi­o­lo­gi­an opis­ke­lu­ja. Mik­ro­muo­vien ja muo­vien tut­ki­mus­ta voi hy­vin teh­dä Hel­sin­gin­kin ran­noil­la ja si­ten li­sä­tä nuor­ten tie­tä­mys­tä muo­vin haas­kai­le­van ker­ta­käyt­tö­ku­lu­tuk­sen tu­hoi­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta.

Eh­dot­tai­sin, että voi­sim­me ot­taa kou­luum­me enem­män esim. päi­vän mit­tai­sia ”Itä­meri-pro­jek­ti­päi­viä”, jol­loin op­pi­laat oi­ke­as­ti me­ne­vät Itä­me­ren ää­reen, ke­rää­vät näyt­tei­tä, te­ke­vät mit­tauk­sia tai ku­vaa­vat vi­de­oi­ta sii­tä, kuin­ka mer­kit­tä­vää Itä­me­ren pi­tä­mi­nen puh­taa­na on. Veik­kai­sin, että esim. leh­dis­tö­kin voi­si olla kiin­nos­tu­nut, jos op­pi­laat esi­mer­kik­si puh­dis­ta­vat, vaik­ka pie­nen­kin ran­ta­vii­van pät­kän jät­teis­tä. Tämä puo­les­taan en­ti­ses­tään li­säi­si nä­ky­vyyt­tä. Itse voin ai­na­kin olla yksi täm­möi­siä tee­ma­päi­viä suun­nit­te­le­vis­ta ja jär­jes­tä­vis­tä opet­ta­jis­ta. Mie­lel­lä­ni kui­ten­kin ot­tai­sin mu­kaan suun­nit­te­le­maan mui­ta­kin opet­ta­jia.

Lopuksi

Kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­yötä Itä­meri-pro­jek­tin tii­moil­ta on ensi­ar­vois­ta jat­kaa ja ke­hit­tää, sil­lä Itä­me­ren suo­je­lu vaa­tii kaik­kien vai­ku­tus­a­lu­een val­ti­oi­den yh­teis­työ­tä ja yh­tei­siä so­pi­muk­sia. Nuo­ren suku­pol­ven, tu­le­vai­suu­den päät­tä­jien tie­tä­mys ai­hees­ta on mie­les­tä­ni ensi­ar­voi­sen tär­ke­ää. Mie­les­tä­ni lei­rin jär­jes­tä­jät oli­vat on­nis­tu­neet te­ke­mään lei­ris­tä sekä opet­ta­vai­sen että sa­mal­la nuo­ria pu­hut­te­le­van ja in­nos­ta­van. Opis­ke­lu ja va­paa-aika oli­vat tasa­pai­nos­sa. Toi­vot­ta­vas­ti nä­em­me seu­raa­val­la lei­ril­lä enem­män osal­lis­tu­jia Suo­mes­ta ja myös op­pi­lai­ta ja opet­ta­jia Ruot­sis­ta, Nor­jas­ta, Ve­nä­jäl­tä ja Lat­vi­as­ta.

Ko­ko­nai­suu­des­saan olen ää­ret­tö­män kii­tol­li­nen, että sain ti­lai­suu­den osal­lis­tua täl­le lei­ril­le. Olen my­kis­ty­nyt kai­kes­ta työ­mää­räs­tä, joi­ta pro­jek­tien, työ­pa­jo­jen ja käy­tän­nön asi­oi­den to­teut­ta­mi­nen on jär­jes­tä­jil­tä vaa­ti­nut. Ha­lu­an osoit­taa kii­tok­set myös kol­le­gal­le­ni Ai­ral­le sekä kou­lum­me reh­to­ril­le Tuu­la Väi­sä­sel­le ai­nut­laa­tui­ses­ta ti­lai­suu­des­ta. Li­säk­si ha­lu­an kiit­tää op­pi­las­ta­ni Ilo­naa roh­ke­as­ta, en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ta ja reip­paas­ta asen­tees­ta. Us­kon, että myös hän on mon­ta ko­ke­mus­ta, muis­toa ja tut­ta­vuut­ta rik­kaam­pi.

Meil­lä Suo­mes­sa­kin on ää­ret­tö­män pal­jon tie­to­tai­toa Itä­me­res­tä ja sen ti­lan seu­ran­nas­ta ja pa­ran­ta­mi­seen täh­tää­väs­tä toi­min­nas­ta. Olen iloi­nen, että voim­me olla jat­kos­sa­kin osa tätä ar­vo­kas­ta pro­jek­tia ja ot­taa nuo­ria mu­kaan op­pi­maan ja tuot­ta­maan li­sää tie­toa ja nä­ky­vyyt­tä Itä­me­ren hy­väk­si.

Linkit ja liitteet

Tie­toa lei­ris­tä Bal­tic sea pro­jec­tin si­vuil­la: http://www.b-s-p.org/home/news/6273-in­ter­na­ti­o­nal_camp_in_aar%C3%B8_den­mark_from_3rd_to_9th_sep­tem­ber_2017.html, 16.9.2017

Link­ki goog­le dri­veen, jos­sa mui­den opet­ta­jien ja op­pi­lai­den ku­via ja tu­lok­sia: https://dri­ve.goog­le.com/dri­ve/fol­ders/0ByB-ubes­tUbGdGs1MFllcTBfVjQ (16.9.2017)

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018