Globaali maailma – globaali vastuu

Tarja Heikkilä ja Katja Ranta

Sei­nä­joen lu­ki­os­sa on to­teu­tet­tu oppi­aine­ra­jat ylit­tä­vää il­mi­ö­kes­keis­tä op­pi­mis­ko­ko­nai­suut­ta vuo­des­ta 2010. Aja­tus syn­tyi en­nen ”il­mi­ö­op­pi­mis­buu­mia” ja en­nen tee­ma­o­pin­to­jen ole­mas­sa­oloa, kun mie­tit­tiin mi­ten glo­ba­li­saa­ti­oon liit­ty­viä haas­tei­ta voi­si par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la teh­dä ym­mär­ret­tä­väk­si. Ai­heen moni­näkö­kul­mai­suu­des­ta joh­tu­en eri oppi­ai­nei­den yh­teis­työ tun­tui vält­tä­mät­tö­mäl­tä, jot­ta il­mi­ös­tä syn­tyi­si jon­kin­lai­nen sel­keä skee­ma ja asi­oi­den vä­li­siä syy-seu­raus­suh­tei­ta voi­si ym­mär­tää. Te­o­reet­ti­sen tie­don li­säk­si aihe tun­tui vaa­ti­van osal­lis­ta­vaa toi­min­taa. Ko­ko­nai­suut­ta ke­hi­tel­les­sä mie­tim­me, mi­ten glo­baa­le­ja on­gel­mia voi­si kä­si­tel­lä niin, että avut­to­muu­den, vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­den ja toi­vot­to­muu­den si­jaan opis­ke­li­jois­sa syt­tyi­si myö­tä­tun­to, halu oi­keu­den­mu­kai­suu­den edis­tä­mi­seen ja ih­mis­oi­keuk­sien kun­ni­oit­ta­mi­seen.

Luo­kat­to­man lu­ki­on työ­ta­vas­ta ko­ko­nai­suus poik­ke­aa si­ten, että Glo­baa­li maa­il­ma-glo­baa­li vas­tuu – ko­ko­nai­suu­den va­lit­se­va opis­ke­li­ja kes­kit­tyy yh­den jak­son ajan (kuu­si viik­koa) glo­baa­lien il­mi­öi­den ajan­koh­tai­siin ky­sy­myk­siin. Opis­ke­li­jal­la ei ole jak­son ai­ka­na mui­ta opis­kel­ta­via kurs­se­ja. Glo­baa­li­kas­va­tuk­sen ko­ko­nai­suus koos­tuu pa­kol­li­ses­ta yh­teis­kun­ta­opin kurs­sis­ta (YH3), val­ta­kun­nal­li­sis­ta lu­ki­on sy­ven­tä­vis­tä tee­ma­opin­nois­ta (TO1, TO2 ja TO3) ja kou­lu­koh­tai­ses­ta so­vel­ta­vas­ta kurs­sis­ta (UE7). Kaik­kia viit­tä kurs­sia tar­kas­tel­laan glo­ba­li­saa­ti­on näkö­kul­mas­ta ja ope­tuk­ses­sa pai­no­te­taan YK:n Agen­da 2030 ta­voit­tei­ta.

Kun sama opis­ke­li­ja­ryh­mä py­syy yh­des­sä kuu­si viik­koa, tämä mah­dol­lis­taa ryh­mäy­ty­mi­sen, vie­rai­lut ja tut­ki­van op­pi­mi­sen. Mo­nil­la kan­sa­lais­jär­jes­töil­lä on myös lois­ta­vas­ti suun­ni­tel­tu­ja oppi­ma­te­ri­aa­le­ja, oppi­tun­ti­ko­ko­nai­suuk­sia ja kou­lu­yh­teis­työ­tä, jon­ka täy­si­mit­tai­nen hyö­dyn­tä­mi­nen mah­dol­lis­tuu, kun oppi­tun­nin mit­ta ei ra­joi­ta toi­min­taa.  Yh­teis­työ­tä olem­me teh­neet mm. seu­raa­vien kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kans­sa: YK-liit­to, Rau­han­kas­va­tus­ins­ti­tuut­ti, Plan, Kir­kon Ulko­maan­apu, Uni­cef, Taks­värk­ki, Al­li­ans­si, Kepa, SPR, Am­nes­ty, Vä­es­tö­liit­to, Rei­lu Kaup­pa, Ras­mus, WWF, Zim­bab­wen Aids-or­vot Ry.

Kun opis­ke­li­jat ovat tii­viis­ti yh­des­sä, he us­kal­ta­vat osal­lis­tua roh­ke­am­min kes­kus­te­luun ja il­mi­öön luo­daan suh­det­ta myös tun­ne­ta­sol­la. Kun kaik­ki ope­tus ra­ken­tuu sa­man kes­kus­tee­man ym­pä­ril­le poh­din­nois­sa pääs­tään sy­vem­mäl­le. kun ai­hee­seen liit­ty­vä tie­to­poh­ja kart­tuu no­pe­am­min ja asi­at lin­kit­ty­vät toi­siin­sa. Kun luku­jär­jes­tyk­sen oppi­tun­ti­mai­nen kaa­va ei ra­joi­ta on mah­dol­lis­ta toi­mia ja ko­keil­la eri­lai­sia tai­to­ja.

Jo­tain olem­me ehkä teh­neet oi­kein, kos­ka ko­ko­nai­suus jat­kuu vuo­des­ta toi­seen ja ha­luk­kai­ta opis­ke­li­joi­ta on enem­män, kuin ko­ko­nai­suu­teen mah­tuu mu­kaan. Ker­ran vuo­des­sa to­teu­tet­ta­vaan ko­ko­nai­suu­teen on kah­dek­san vuo­den ai­ka­na osal­lis­tu­nut n. 250 opis­ke­li­jaa. Saam­me vies­te­jä ai­kai­sem­pien vuo­si­kurs­sien opis­ke­li­joil­ta – ko­ko­nai­suus on vai­kut­ta­nut usei­den nuor­ten ura- ja elä­män­va­lin­toi­hin. Sei­nä­joen lu­ki­on glo­baa­li­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus on pal­kit­tu mm. OAJ:n Osaa & jaa-pal­kin­nol­la ja Kir­kon ulko­maan­avun vuo­den glo­baa­li­kas­vat­ta­ja pal­kin­nol­la ja opin­to­ko­ko­nai­suu­des­ta vas­taa­vat opet­ta­jat ovat saa­neet mah­dol­li­suu­den osal­lis­tu­neet ope­tus­hal­li­tuk­sen eri­lai­siin kan­sain­vä­lis­ty­mis­hank­kei­siin.

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018