5 Kansainvälisyys

#UUSILUKIO

KV-strategia uusiksi

Sei­nä­joen kau­pun­gin kou­lu­lai­tos uu­dis­ti kan­sain­väli­syys­stra­te­gi­ansa käyt­tä­jä­läh­töi­sek­si.  Ta­voit­tee­na oli noin 20 si­vua löy­häs­ti si­joi­tel­tua teks­tiä. Työ­ryh­män mie­les­tä stra­te­gi­an tu­lee pal­vel­la käyt­tä­jää ja aut­taa hän­tä löy­tä­mään ta­voit­teen­sa. Koru­lau­sei­ta sii­hen ei tar­vi­ta.

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen on ym­mär­ret­ty pe­rin­tei­ses­ti kou­luis­sa kah­des­ta eri näkö­kul­mas­ta: on ulko­mail­le suun­tau­tu­vaa liik­ku­vuut­ta ja koti­maas­sa ta­pah­tu­vaa koti- tai lähi­kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä. Poh­ti­mi­nen on kes­kit­ty­nyt hy­vin pal­jon toi­min­taan sekä sii­hen, mitä kaik­kea kan­sain­vä­li­syys on.  Toi­min­nan edel­ly­tyk­set ovat usein saa­neet vä­hem­män huo­mi­o­ta osak­seen.  Stra­te­gi­an laa­ti­mi­ses­sa py­rit­tiin unoh­ta­maan pe­rin­tei­set ta­vat lä­hes­tyä kan­sain­väli­syyt­tä, ja työ­ryh­mä etsi pro­ses­se­ja, jot­ka ovat edel­ly­tyk­se­nä kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen to­teut­ta­mi­sel­le ja jot­ka myös edis­tä­vät sitä.

Kansainvälisen toiminnan kolme tasoa

Työ­ryh­mä ha­lu­si myös konk­re­ti­soi­da toi­min­nan ta­voit­tei­ta ja sa­mal­la luo­da stra­te­gi­an, joka mah­dol­lis­taa yk­si­löl­lis­ten ja eri­lais­ten ta­voit­tei­den aset­te­lun. Näi­den ta­voit­tei­den poh­jal­ta pää­tet­tiin luo­da kol­me eri ta­soa, jot­ta ku­kin kau­pun­gin kou­lu voi­si löy­tää it­sel­leen so­pi­van to­teut­ta­mi­sen ta­son. Taso­ku­vauk­sil­le an­net­tiin omat ni­met. Ku­vauk­sien laa­ti­mi­nen oli aluk­si haas­ta­vaa ja sen hel­pot­ta­mi­sek­si pää­dyt­tiin aja­tuk­seen, että taso­ku­vauk­sia laa­di­taan eri osa-alu­eil­le.

Kansainvälisen toiminnan osa-alueita

Kan­sain­vä­li­sen toi­min­nan ja­ka­mi­nen osa-alu­ei­siin ei ol­lut ko­vin yksi­se­lit­teis­tä eikä pääl­lek­käi­syyk­sil­tä väl­tyt­ty suun­nit­te­lun ai­ka­na. Use­am­man poh­din­ta­tuo­ki­on jäl­keen työ­ryh­mä pää­tyi seu­raa­vaan osa-alue­ja­koon: or­ga­ni­soi­tu­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen, pe­reh­ty­mi­nen, ver­kos­toi­tu­mi­nen, kie­li­tie­toi­suus ja maa­il­man­kan­sa­lai­suus. Näi­hin osa-alu­ei­siin pää­dyt­tiin miet­ti­mäl­lä ja vi­si­oi­mal­la, mitä kaik­kea kou­lus­sa teh­dään kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen tu­ke­mi­sek­si, mitä voi­tai­siin teh­dä ja mi­hin osa-alu­ee­seen ku­kin toi­min­to voi­si kuu­lua.

Strategian käyttäminen

Työ­ryh­mä aset­ti kaik­kien Sei­nä­joen kou­lu­jen ta­voit­teek­si, että ne saa­vut­ta­vat alim­man ta­son kai­kis­sa osa-alu­eis­sa. Ku­kin kou­lu voi omien re­surs­sien­sa mu­kaan aset­taa ta­voit­teen­sa kor­ke­am­mal­le.  Kun­kin osa-alu­een mää­ri­tel­mäs­sä an­ne­taan konk­reet­ti­sia esi­merk­ke­jä, jot­ka aut­ta­vat ym­mär­tä­mään taso­ku­vauk­sia ja jot­ka hel­pot­ta­vat stra­te­gi­an ym­mär­tä­mis­tä. Stra­te­gi­as­sa ei erik­seen mai­ni­ta mää­räl­li­siä ta­voit­tei­ta, kos­ka ne vaih­te­le­vat kou­luit­tain hy­vin pal­jon ja nii­den mää­rit­te­lyä on teh­ty jo kou­luis­sa.

Työ­ryh­mä on toi­vo­nut, että stra­te­gia li­säi­si kan­sain­vä­li­syy­den moni­muo­toi­suu­den ym­mär­tä­mis­tä ja an­tai­si kou­luil­le avu­ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen.

Link­ki stra­te­gi­aan:

Kir­joit­ta­ja: Tei­jo Päk­ki­lä

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018