Itsearviointi lukio-opinnoissa ryhmänohjaajan silmin

Virpi Kemppainen ja Leena Korhonen, Sotkamon lukio

Itsearviointi lukio-opinnoissa ryhmänohjaajan silmin

Sot­ka­mon lu­ki­os­sa käy­te­tään ryh­män­oh­jauk­sen apu­vä­li­nee­nä säh­köis­tä lo­ma­ket­ta, jon­ka avul­la ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­ot saa­daan pa­rem­min vas­taa­maan opis­ke­li­joi­den tar­pei­ta. Opis­ke­li­ja täyt­tää lo­mak­keen en­nen ryh­män­oh­jaa­jan haas­tat­te­lua. Täy­te­tys­tä lo­mak­kees­ta on pu­nai­sel­la ko­ros­te­vä­ril­lä näh­tä­vil­lä haas­teet, joi­hin on syy­tä puut­tua.

Opis­ke­li­ja voi käyt­tää sa­maa lo­ma­ket­ta koko lu­ki­on ajan. Kun ai­em­pia vas­tauk­sia muo­ka­taan, voi­daan seu­ra­ta myös opis­ke­li­jan ke­hit­ty­mis­tä eri osa-alu­eis­sa.

Lo­mak­keen tar­koi­tuk­se­na on myös saa­da opis­ke­li­ja huo­maa­maan eri te­ki­jöi­tä, jot­ka vai­kut­ta­vat hä­nen opin­to­jen­sa ete­ne­mi­seen.

Tapoja käyttää lomaketta:

Kuva 1. Ha­vain­ne­kuva teh­tä­vän ja­ka­mi­ses­ta Goog­le Class­roo­mis­sa

  1. Lo­mak­keen voi ja­kaa esim. Goog­le Class­roo­mis­sa
  2. Lo­mak­keen lin­kin voi ja­kaa Wil­mas­sa kat­se­lu­oi­keuk­sin ja opis­ke­li­ja voi ko­pi­oi­da lo­mak­keen, täyt­tää säh­köi­ses­ti ja ja­kaa sen ta­kai­sin ryh­män­oh­jaa­jal­le.
Lomakkeiden koostaminen

Opet­ta­ja voi ha­lu­tes­saan koos­taa ryh­män­sä vas­tauk­set yh­teen lo­mak­kee­seen. Täl­löin opet­ta­ja ko­pi­oi opis­ke­li­jan lo­mak­kees­ta vas­tauk­set koos­te­lo­mak­kee­seen. Täl­lä ta­val­la voi­daan näh­dä opis­ke­li­joil­le yh­tei­siä haas­tei­ta ja oh­ja­ta opis­ke­li­joi­ta esi­mer­kik­si pien­ryh­mis­sä.

Pohjat

Itse­ar­vi­oin­ti­poh­ja, yleis­lin­ja
Itse­ar­vi­oin­ti­poh­ja, ur­hei­lu­lin­ja

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018