Uskontoa yksilöllisellä opintopolulla opiskellen

Jaana Hyvärinen, Turun normaalikoulu

Uskontoa yksilöllisellä opintopolulla opiskellen

Lu­ki­on yk­kö­set opis­ke­le­vat nyt kol­mat­ta ker­taa pa­kol­lis­ta UE2-kurs­si­aan yk­si­löl­li­sil­lä opin­to­po­luil­la. Työ­läs­tä kuu­lem­ma on mut­ta niin koh­tuu­del­la pi­tää­kin olla. Opin­to­po­luil­la opis­ke­lun yh­te­nä kes­kei­se­nä ta­voit­tee­na oli opis­ke­li­jan vas­tuun vah­vis­ta­mi­nen hä­nen omas­ta op­pi­mi­ses­taan. Opis­ke­li­jan omal­le op­pi­mi­sel­leen aset­ta­mat ta­voit­teet oh­jaa­vat hän­tä va­lit­se­maan pol­kun­sa. Tar­jol­la on pe­rus­tie­to­jen osaa­mi­seen täh­tää­vä pol­ku, tie­don sy­väl­li­seen ym­mär­tä­mi­seen, so­vel­ta­mi­seen, ar­vi­oin­tiin  ja tie­don käyt­tä­mi­seen oh­jaa­va pol­ku – sekä näi­den se­koi­tus. Kurs­sin ja op­pi­mi­sen ede­tes­sä opis­ke­li­ja tar­kis­taa use­aan ot­tee­seen osaa­mis­taan suh­tees­sa ta­voit­tei­siin­sa. Ar­vi­oin­ti­kes­kus­te­luis­sa tar­kas­tel­laan opis­ke­li­jan ta­voit­tei­den re­a­lis­ti­suut­ta, hä­nen käyt­tä­mien­sä opis­ke­lu­stra­te­gi­oi­den toi­mi­vuut­ta, opis­ke­li­jan on­nis­tu­mi­sen ko­ke­muk­sia ja vah­vuuk­si­aan op­pi­ja­na. Tä­män itse- ja ver­tais­ar­vi­oin­nin sekä opet­ta­jan an­ta­man pa­laut­teen ta­voit­tee­na oli li­sä­tä ar­vi­oin­nin läpi­nä­ky­vyyt­tä ja li­sä­tä opis­ke­li­jan on­nis­tu­mi­sen ko­ke­muk­sia kun hän saa­vut­taa it­sel­leen aset­ta­man­sa ta­voit­teet – tai saa vä­li­nei­tä sii­hen.

Ke­vääl­lä 2017 opis­ke­lim­me en­sim­mäi­sen ker­ran uu­den op­sin mu­kai­sen UE2-kurs­sin. Kurs­si to­teu­tet­tiin sil­loin yh­des­sä opet­ta­ja­o­pis­ke­li­joi­den kans­sa niin, että op­pi­laat opis­ke­li­vat lä­hes ko­ko­naan it­se­näi­sil­lä opin­to­po­luil­la. Ta­voit­teek­si ase­tim­me sil­loin

En­sim­mäi­sel­lä ko­kei­lu­ker­ral­la kurs­sin ede­tes­sä esiin nou­si pul­mia, joi­ta ei suun­nit­te­lu­vai­hees­sa osat­tu en­na­koi­da. Näi­tä sit­ten rat­kot­tiin opet­ta­ja­o­pis­ke­li­joi­den ja lu­kio-opis­ke­li­joi­den kans­sa yh­des­sä sitä mu­kaa kun uusi on­gel­ma tuli eteen. Kurs­sin lo­pus­sa koo­tun pa­laut­teen pe­rus­teel­la ko­kei­lu on­nis­tui niin hy­vin, että jat­kam­me nyt kuta­kuin­kin sa­moil­la lin­joil­la. Vii­me ke­vää­nä opis­ke­li­jat ar­vi­oi­vat opis­ke­lu­ta­van työ­lääk­si, kos­ka jou­tui­vat itse te­ke­mään töi­tä- mikä oli siis ta­voi­tek­kin. Sa­maa pa­lau­tet­ta on tul­lut nyt­kin. Ke­vään pa­laut­tees­sa ol­tiin tyy­ty­väi­siä itse­ar­vi­oin­tiin ja ver­tais­pa­laut­tee­seen. Ne ko­et­tiin mie­lek­kää­nä ja eri­tyi­sen mu­ka­vaa opis­ke­li­jois­ta oli se, että he tie­si­vät koko ajan mitä pi­tää op­pia ja mitä ar­vi­oi­daan. Nyt kol­man­nel­la ker­ral­la olem­me saa­dun pa­laut­teen poh­jal­ta vä­hen­tä­neet jon­kin ver­ran teh­tä­vien mää­rää ja  li­sän­neet yh­teis­tä opis­ke­lua kun­kin tee­man al­kuun ja lop­puun.

Op­pi­mis­pol­ku­jen teh­tä­vien pe­rus­ta­na on B. Bloo­min tak­so­no­mi­an poh­jal­ta ra­ken­ne­tut osaa­mis­ta­voit­teet ja nii­den edel­lyt­tä­mät ajat­te­lun tai­dot. Opis­ke­li­jat osaa­vat en­nes­tään Bloo­min ide­an ajat­te­lun tai­dois­ta ja ovat har­joi­tel­leet tak­so­no­mi­an so­vel­ta­mis­ta op­pi­mi­ses­saan ai­kai­sem­mil­la lu­ki­on kurs­seil­la. UE2 -kurs­sin alus­sa opis­ke­li­jat siis aset­ti­vat osaa­mi­sel­len Bloo­mia hyö­dyn­tä­en osaa­mis­ta­voit­teen (arvo­sana), poh­ti­vat omia vah­vuuk­si­aan op­pi­ja­na ja nii­tä opis­ke­lu­ta­po­ja, joil­la saa­vut­tai­si­vat ta­voi­te­ta­son­sa täl­lä kurs­sil­la.

Kurs­si ete­nee si­ten, että oppi­tun­neil­la/opin­to­ko­ko­nai­suuk­sis­sa on kak­si yh­teis­tä osuut­ta. Opis­kel­ta­van tee­man alus­sa luo­daan opis­kel­ta­val­le asi­al­le ke­hys, mo­ti­voi­daan ai­hee­seen ja tii­vis­te­tys­ti tar­kas­tel­laan opis­kel­ta­van ko­ko­nai­suu­den ydin­a­si­at. Jo­kai­sel­le oppi­tun­nil­le tai aihe­ko­ko­nai­suu­del­le on ase­tet­tu osaa­mis­ta­voit­teet pe­rus­ta­sol­le (arvo­sana 7) ja sy­ven­tä­väl­le ta­sol­le (yli 7). Nämä osaa­mis­ta­voit­teet käy­dään yh­des­sä suul­li­ses­ti läpi ja ne ovat nä­ky­vis­sä myös mood­le alus­tal­la. Tä­män jäl­keen opis­ke­li­jat siir­ty­vät opis­ke­le­maan ai­het­ta omil­la ta­voi­te­ta­soil­laan. Vaih­del­len opis­kel­laan yk­sin, pa­rin kans­sa tai pie­nis­sä ryh­mis­sä. Kui­ten­kin niin, ett­ei ole mah­dol­lis­ta opis­kel­la koko kurs­sia sa­mal­la ko­koon­pa­nol­la. Ryh­mät ovat vä­lil­lä ta­voi­te­ta­son mu­kai­sia, vä­lil­lä ta­voi­te­ta­sol­taan he­te­ro­gee­ni­siä, vä­lil­lä itse va­paas­ti va­lit­tu­ja. Op­pi­mis­pol­ku­jen teh­tä­vät ja­kaan­tui­vat yleen­sä pe­rus­teh­tä­viin ja sy­ven­tä­viin teh­tä­viin. Oh­jeis­tuk­sen mu­kaan useim­mi­ten kaik­ki aloit­ta­vat yh­tei­ses­tä pe­rus­teh­tä­väs­tä, jon­ka jäl­keen jat­ke­taan työs­ken­te­lyä te­ke­mäl­lä 2-4 muu­ta op­pi­mis­teh­tä­vää. Ma­te­ri­aa­li­na opis­ke­li­joil­la on oppi­kir­ja ja opet­ta­jien mood­leen ko­ko­a­ma lisä­ma­te­ri­aa­li, esim. ai­hees­ta teh­ty tii­vis­tel­mä, ha­vain­nol­lis­ta­via vi­de­oi­ta, kaa­vi­oi­ta, kart­to­ja, ku­via, tau­lu­koi­ta, mu­siik­kia jne. Opet­ta­ja on käy­tet­tä­vis­sä koko opis­ke­lu­vai­heen ajan. Ko­ko­nai­suu­den lo­pus­sa tse­ka­taan vie­lä yh­des­sä opet­ta­jan kans­sa ydin­a­si­at ja sel­lai­set ky­sy­myk­set, jois­ta op­pi­laat ha­lu­a­vat kes­kus­tel­la tai jot­ka ovat vie­lä epä­sel­viä. Opis­ke­li­joil­la oli myös mah­dol­li­suus tar­kis­taa osaa­mis­ta­son­sa aihe­pii­rin osaa­mis­ta mit­taa­val­la väli­tes­til­lä. Ta­voit­tee­na on, että asia eh­di­tään opis­kel­la oppi­tun­tien ai­ka­na ja läk­syk­si tu­lee alus­ta­va tu­tus­tu­mi­nen seu­raa­vaan op­pi­mis­ko­ko­nai­suu­teen.

Kurs­si on ja­et­tu osa­ko­ko­nai­suuk­siin si­ten, että kun­kin ko­ko­nai­suu­den jäl­keen on jous­to­tun­ti. Jous­to­tun­nil­la ver­tai­sar­vi­oi­daan opin­to­po­lun teh­tä­vät, käy­dään mah­dol­li­nen ar­vi­oin­ti­kes­kus­te­lu opet­ta­jan kans­sa ja teh­dään väli­koe.

Osa­ko­ko­nai­suuk­sien jäl­keen opis­ke­li­jat ar­vi­oi­vat tois­ten­sa op­pi­mis­teh­tä­vät ar­vi­oin­ti­tau­lu­kon avul­la. Ar­vi­oin­ti­tau­luk­koon on tu­tus­tut­tu kurs­sin alus­sa ja se on esil­lä mood­les­sa. Opis­ke­li­ja voi jat­ku­vas­ti tar­kis­taa ja ar­vi­oi­da omaa työs­ken­te­ly­ään. Ar­vi­oin­nin koh­tee­na on teh­ty­jen teh­tä­vien mää­rä, se mi­ten hy­vin ne nou­dat­ta­vat teh­tä­vän­an­to­ja, teh­tä­vis­sä osoi­tet­tu kä­sit­tei­den ja tie­don hal­lin­ta sekä vas­taus­ten osoit­ta­mat ajat­te­lun tai­dot (vrt.bloom). Ver­tais­pa­lau­tet­ta har­joi­tel­laan kurs­sin alus­sa ja sii­hen on kir­jal­li­set oh­jeet mood­les­sa. Kun­kin ar­vi­oin­ti­ker­ran alus­sa oh­jeet ker­ra­taan. Pa­lau­te­kes­kus­te­lun jäl­keen opis­ke­li­jat jat­ka­vat väli­ko­kee­seen, jos­ta saa­vat vä­lit­tö­män pa­laut­teen osaa­mi­ses­taan suh­tees­sa omiin ta­voit­tei­siin­sa. Ko­keen jäl­keen pa­la­taan tar­kas­te­le­maan omia osaa­mis­ta­voit­tei­ta ja omien opis­ke­lu­ta­po­jen ref­lek­toin­tiin.

Opet­ta­ja lu­kee opis­ke­li­joi­den op­pi­mis­teh­tä­viä sa­tun­nai­ses­ti. Mi­kä­li opis­ke­li­jan it­sel­leen aset­ta­ma osaa­mis­ta­voi­te ero­aa mer­kit­tä­väs­ti ver­tais­ar­vi­oin­nis­ta ja väli­ko­keen arvo­sa­nas­ta, opet­ta­ja käy teh­tä­vät opis­ke­li­jan kans­sa yh­des­sä läpi. Lop­pu­ko­et­ta ei kurs­sil­la ole vaan kurs­sin ar­vi­oin­nin pe­rus­tee­na ovat opis­ke­li­joi­den op­pi­mis­teh­tä­vät, väli­ko­keet sekä itse-ja ver­tais­ar­vi­oin­ti sekä opet­ta­jan kans­sa käy­dyt ar­vi­oin­ti­kes­kus­te­lut.

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018