Teamwork ny arbetsmetod i biologi

Joachim Hofman, Vasa övningsskolas gymnasium

Teamwork ny arbetsmetod i biologi

Ne­dan­stå­en­de do­ku­ment fun­ge­rar som in­tro­duk­tions­do­ku­ment för de stu­de­ran­de till det som vi kal­lar Teamwork och som görs i kurs 2 i bio­lo­gi. Inom äm­nes­grup­pen har vi till­sam­mans ut­ar­be­tat ar­bets­me­to­den och den in­går som en ob­li­ga­to­risk del i kur­sen. Idén att job­ba på det­ta sätt kom i sam­band med ett stu­die­be­sök till Han­ken i Åbo där nå­got lik­nan­de an­vän­des av vis­sa lek­to­rer som ar­bets­me­tod för de bli­van­de eko­no­mer­na.

Vå­ra hu­vud­sak­li­ga mål med den­na ar­bets­me­tod är att:

  1. mins­ka an­de­len di­rekt lä­rar­ledd un­der­vis­ning (fö­re­läs­ning)
  2. läg­ga ett stör­re an­svar på de stu­de­ran­de
  3. få in den for­ma­ti­va be­döm­ning­en på ett kon­kret sätt
  4. in­klu­de­ra själv­vär­de­ring och kam­rat­vär­de­ring som en del av den to­ta­la kurs­ut­vär­de­ring­en.

Ef­ter­som vi är tre oli­ka lä­ra­re som hål­ler kur­sen skil­jer sig för­stås ut­fö­ran­det nå­got mel­lan oli­ka kur­ser, men grun­den är den sam­ma för oss alla. I och med att vi sam­lar på oss er­fa­ren­het kon­ti­nu­er­ligt ”le­ver” ut­form­ning­en av me­to­den ock­så kon­ti­nu­er­ligt.

BIOLOGI KURS 2. EKOLOGI OCH MILJÖ
TEAMWORK

Un­der de kom­man­de 5 block­en (1 block = 75 mi­nu­ter) kom­mer ni att ar­be­ta i mind­re grup­per. Var­je grupp be­står av fem el­ler sex per­so­ner. Ni kom­mer själ­va att an­sva­ra för er egen och era grupp­med­lem­mars  in­lär­ning. Ni an­sva­rar ock­så som grupp för att lö­sa möj­li­ga pro­blem och kom­pli­ka­tio­ner. Er lä­ra­re kom­mer att fun­ge­ra som hand­le­da­re vid be­hov. Vi kom­mer att ar­be­ta med föl­jan­de te­man ut­gå­en­de från kurs­bo­ken och and­ra käl­lor.

Tema 1. Oli­ka typ­er av eko­sys­tem. Tid 2 block. Som bas fun­ge­rar ka­pi­tel 3 och 4 i kurs­bo­ken men ni kan fritt väl­ja and­ra kun­skaps­käl­lor ock­så. Re­kom­men­da­tio­nen är att ni av­hand­lar te­mat ge­nom sam­ar­bets­in­lär­ning.  Star­ta en ge­men­sam power­point i of­fice 365 (el­ler an­nan de­lad pre­sen­ta­tion) som alla an­vän­der sig av. Dela upp grup­pens med­lem­mar så att föl­jan­de an­svars­om­rå­den blir be­hand­la­de: vat­te­ne­ko­sys­te­men, skogs­e­ko­sys­te­men, my­re­ko­sys­te­men, sta­dens eko­sys­tem samt Ös­ter­sjön. Alla an­svars­om­rå­den be­hand­lar en­dast fin­länds­ka eko­sys­tem. An­vänd det förs­ta block­et för att job­ba med ert eget eko­sys­tem och det and­ra block­et för att pre­sen­te­ra vad ni har kom­mit fram till för de öv­ri­ga med­lem­mar­na.  Dis­ku­te­ra noga ige­nom hur ni läg­ger upp ar­be­tet fö­re ni tar itu med det prak­tis­ka. Hur myck­et text? Bil­der? Hur länge har man på sig att pre­sen­te­ra? Ska alla an­teck­na då ni pre­sen­te­rar? Den fär­di­ga pre­sen­ta­tio­nen läm­nas se­dan in i in­läm­nings­map­pen i Fron­ter.

Tema 2. Ho­ten mot och skyd­det av bio­di­ver­si­te­ten. Tid 2 block (1 block = 75 mi­nu­ter). Som bas fun­ge­rar ka­pi­tel 9 och 10 i kurs­bo­ken. In­struk­tio­ner finns i Fron­terrum­met. Den fär­di­ga pre­sen­ta­tio­nen läm­nas in i Fron­terrum­met.

Un­der hela pro­jek­tet är det på ert eget an­svar att ni kon­ti­nu­er­ligt lär er det be­hand­la­de stof­fet.  Ni ger er själ­va läx­or dels ge­nom slut­fö­ra upp­gif­ter ni möj­li­gen inte hin­ner med un­der lek­tions­tid och dels ge­nom att ni lä­ser de ka­pi­tel som fun­ge­rar som kun­skaps­bas i de oli­ka te­ma­om­rå­de­na.  Ni har ock­så an­svar för de öv­ri­ga grupp­med­lem­mar­nas in­lär­ning. Om nå­gon, obe­ro­en­de av an­led­ning, är från­va­ran­de un­der pro­jek­tet är det er skyl­dig­het att vara i kon­takt med res­ten av grup­pen och dis­ku­te­ra möj­li­ga lös­ning­ar.

En av de vik­ti­gas­te aspek­ter­na i pro­jek­tet är att ni fak­tiskt sam­ar­be­tar med var­and­ra, vil­ket in­ne­bär att ni dis­ku­te­rar, pla­ne­rar, kom­pro­mis­sar, ge­nom­för och stö­der var­and­ra vid be­hov. För­hopp­nings­vis kom­mer det ar­be­te ni gör un­der pro­jek­tet att leda till att ni får stör­re in­sikt i hur ni själ­va fun­ge­rar samt hur and­ra män­ni­skor fun­ge­rar i en dy­na­misk grupp med ett ge­men­samt mål.

Er in­sats un­der pro­jek­tets gång kom­mer att be­dö­mas. Be­döm­ning­en kom­mer att ba­se­ras på er egen ut­vär­de­ring, era grupp­med­lem­mars ut­vär­de­ring samt lä­ra­rens ut­vär­de­ring av er in­sats un­der pro­jek­tet. Un­der det sis­ta block­et i se­kven­sen kom­mer vi grupp­vis att dis­ku­te­ra och ut­vär­de­ra (20 mi­nu­ter) hur det fun­ge­rar att ar­be­ta i team i en gym­na­sie­kurs i bio­lo­gi. Ni kom­mer ock­så då att fyl­la i en ut­vär­de­ring i so­cra­ti­ve där ni gör en kam­rat­vär­de­ring samt en själv­vär­de­ring. Den­na del av kur­sen kom­mer att ut­gö­ra 20 % av grun­den för ert kur­svits­ord.

Kurs­be­döm­ning
Teamwork       20 pro­cent
Mi­ni­test          20–30 pro­cent
Kurs­prov         50–60 pro­cent

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­o­i­den ke­hittämis­ver­kos­ton jul­ka­i­su #14.4.2018