Gruppförhör och litterär diskussion i modersmål

Irina Andersson, Kyrkslätts gymnasium

Gruppförhör och litterär diskussion i modersmål
Litterär diskussion

 Det är vär­de­fullt att dis­ku­te­ra tex­ter man läst med and­ra som läst sam­ma text. Jag pro­va­de på att spe­la in des­sa lit­te­rä­ra dis­kus­si­o­ner, som på­gick i ett an­nat rum, för att kun­na se på dem ef­teråt. Det­ta möj­ligg­jor­de också en mång­si­dig kam­rat­res­pons och själv­vär­de­ring.

I kurs 5 i den gam­la lä­rop­la­nen skul­le de stu­de­ran­de föra en lit­te­rär dis­kus­si­on. Jag pro­va­de på att inte ha res­ten av klas­sen som pub­lik, utan gjor­de så här i stäl­let:

  1. Grup­per­na (5–6 stu­de­ran­de/grupp) spe­la­de in sin dis­kus­si­on (fär­di­ga frå­gor) i ett se­pa­rat rum.
  2. Var­je grupp såg sin egen vi­deo och en an­nan grupps vi­deo. Bäg­ge grup­per­na hade läst sam­ma no­vell.
  3. De stu­de­ran­de ref­lek­te­ra­de över sitt eget age­ran­de och gav kam­rat­res­pons.
    Följande frågor besvarades

    A När du ser på din egen grupps dis­kus­si­on:

Mina ref­lek­ti­o­ner ef­teråt var att kam­rat­res­pons och själv­vär­de­ring är vär­de­fullt, men att jag bor­de ha va­rit när­va­ran­de un­der dis­kus­si­o­nen, för nu vi­sa­de det sig att alla inte förstått sin no­vell till­räck­ligt bra. Jag kun­de ha rät­tat till miss­förstånd el­ler kun­de ha kom­mit med til­läggsfrå­gor.

Gruppförhör

Ett för­hör kan ge mera än bara ett be­vis på vad den stu­de­ran­de kan. I ett grupp­för­hör kan alla bid­ra med nå­got och ett ge­men­samt re­so­ne­mang re­sul­te­rar ofta i ett mång­si­di­ga­re svar. Tänk om ett för­hör också blir ett till­fäl­le då de stu­de­ran­de lär sig nå­got nytt!

I två kur­ser (gam­la och nya kurs 3) har jag pro­vat på att dela in klas­sen i grup­per på 3–4 stu­de­ran­de som till­sam­mans får sva­ra på del A i ett för­hör/prov. I år i kurs 3 hand­la­de det om dik­ta­na­lys. Till­sam­mans ska­pa­de de ett svar. I del B, som se­dan bes­va­ra­des in­di­vi­du­ellt, skul­le de också skri­va om hur de själ­va och de and­ra i grup­pen bid­rog till det ge­men­sam­ma sva­ret i del A. Grup­per­na fick oli­ka dik­ter att ana­ly­se­ra, ef­ter­som alla grup­per satt i sam­ma klass­rum.

Del A i grup­per:

Ana­ly­se­ra dik­ten Svens­kan och Fins­kan.
Sva­ra med ett ge­men­samt svar. Tid max 30 mi­nu­ter.
När grup­pen läm­nat in, får ni bör­ja med del B (in­di­vi­du­ellt). Det är vik­tigt att alla får kom­ma till tals. Frå­ga va­rand­ra, dis­ku­te­ra fram en mång­si­dig ana­lys.

Del B in­di­vi­du­ellt:

Ut­vär­de­ra ert ar­be­te med del A.
Hur bra kun­de du? Hur bra kun­de de and­ra?
Åter­ge lite hur alla kun­de och ar­be­ta­de (med namn, kon­fi­den­tiellt).

Mina ref­lek­ti­o­ner ef­teråt har va­rit att de ar­be­tar bra och att de är nöj­da över grup­pens svar. De som är sva­ga lär sig un­der för­hö­ret, de som är me­delb­ra el­ler bra, men kans­ke lite osäk­ra får bek­räf­tel­se. Inte ens de duk­ti­ga har kla­gat, an­tag­li­gen för att de i del B fått sva­ra in­di­vi­du­ellt. En enda gång skrev en stu­de­ran­de att hon tyck­te att hon var den enda som bid­rog med nå­got. Det int­res­san­ta var att de and­ra i hen­nes grupp skrev att de inte fick säga nå­got, utan att hon bara skrev ett eget svar.

Text: Iri­na An­ders­son, Kyrks­lätts gym­na­sium

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018