Tunne työ -hanke tutustuttaa lukioita työelämään

Anne-Marie Tuomala ja Suvi Kytöharju

Tunne työ -hanke tutustuttaa lukioita työelämään

Lu­ki­ois­sa pu­hal­ta­vat nyt työ­e­lä­män tuu­let. Tun­ne työ – suun­nit­te­le ura -hank­kees­sa (ESR) ke­hi­te­tään lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen työ­e­lä­mä­läh­töi­siä toi­min­ta­mal­le­ja ja pe­da­go­giik­kaa sekä ope­tus- ja oh­jaus­hen­ki­lös­tön työ­e­lä­mä­tun­te­mus­ta. Ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­joi­den op­pi­mis­ta en­tis­tä työ­e­lä­mä­läh­töi­sem­min si­ten, että opis­ke­li­joi­den jat­ko­kou­lu­tus- ja ura­suun­ni­tel­mat vah­vis­tu­vat. Ke­hit­tä­mis­työ käyn­nis­tyi luku­vuo­den 2017 – 2018 alus­sa ja hank­keen ai­ka­na ko­keil­laan muun mu­as­sa eri­lai­sia ra­ken­teel­li­sia pi­lot­te­ja ja yh­teis­työ­mal­le­ja työ­e­lä­män, am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen sekä kor­ke­a­kou­lu­jen kans­sa.

Hank­kees­sa työs­ken­te­le­vät yh­des­sä Es­poon, Hel­sin­gin, Lah­den, Lap­peen­ran­nan ja Van­taan lu­ki­o­toi­met sekä jouk­ko or­ga­ni­saa­ti­oi­ta, joi­den asi­an­tun­te­mus­ta hyö­dyn­ne­tään hank­keen to­teu­tuk­ses­sa: Nuo­ri Yrit­tä­jyys ry, Sai­maan Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu Oy ja Per­ho Lii­ke­ta­lous­o­pis­to Oy. Han­ke muo­dos­taa 200 ope­tus­alan am­mat­ti­lai­sen ver­kos­ton ja kump­pa­nuuk­sia luo­daan li­sää työ­e­lä­mää edus­ta­vien or­ga­ni­saa­ti­oi­den kans­sa. Han­ke päät­tyy vuo­den 2019 lo­pus­sa.

Tiimiopettajuutta ja oppimista

En­sim­mäi­sen syk­syn ai­ka­na Tun­ne Työ -hank­keen tii­moil­ta esi­mer­kik­si Lap­peen­ran­nan Ly­se­on ja Kim­pi­sen lu­ki­ois­sa on ke­hi­tet­ty tii­mi­o­pet­ta­juut­ta ja -op­pi­mis­ta en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­den kans­sa. Jär­jes­te­tys­sä tii­mi­jak­sos­sa opis­kel­tiin tii­viis­ti ryh­mis­sä, joi­ta ve­ti­vät vii­koit­tain vaih­tu­vat opis­ke­li­ja­tii­mi­lii­de­rit. Tii­mi­jak­sos­sa opet­ta­jat val­men­tau­tui­vat yk­si­lö­o­pet­ta­juu­des­ta yh­teis­o­pet­ta­juu­teen. Li­säk­si on pe­rus­tet­tu ryh­mä, jos­sa opis­kel­laan tii­mis­sä koko lu­kio-opin­not.

Työelämätaidon abikurssi ja työelämäpassi

Hel­sin­gis­sä Alp­pi­lan lu­ki­os­sa pi­lo­toi­tiin Työ­e­lä­mä­tie­tout­ta ja arki­e­lä­män tai­to­ja abeil­le -kurs­sia, jos­sa opis­ke­li­jat kes­kus­te­li­vat eri asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa opis­ke­li­ja­bud­je­til­le so­pi­van kok­kai­lun lo­mas­sa.

Etu-Töö­lön lu­ki­os­sa opis­ke­li­jat voi­vat en­sim­mäis­tä ker­taa ke­rä­tä opin­to­suo­rit­tei­ta säh­köi­seen työ­e­lä­mä­pas­siin, jon­ka avul­la ta­pah­tu­nut op­pi­mi­nen to­den­ne­taan. So­pi­via opin­to­suo­ri­tuk­sia ovat mm. oman työn­teon ja työn­haun ra­por­toin­ti sekä ana­ly­soin­ti, eri­lai­set työ­e­lä­mään tu­tus­tu­mi­set ja haas­tat­te­lut. Työ­e­lä­mä­pas­siin voi ker­ryt­tää opin­to­suo­rit­tei­ta lä­hes koko opin­to­jen ajan.

Tätä ja paljon muuta – tutustu mitä hankkeessa tapahtuu:

tun­ne­tyo.fi
#tun­ne­työ

Ku­vaa­ja: Su­san Tuu­los­nie­mi

Ku­vaa­ja: Su­san Tuu­los­nie­mi

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018