SLUSH

Sami Kaisko

SLUSH

Laut­ta­ky­län lu­ki­on yri­tys­kurs­si osal­lis­tui nyt tois­ta vuot­ta pe­räk­käin Hel­sin­gis­sä jär­jes­tet­tyyn, jo maa­il­man­mai­nee­seen ko­hon­nee­seen Slush-ta­pah­tu­maan 1.12.2017. Var­si­nai­nen pork­ka­na oli Slus­hin yh­tey­des­sä jär­jes­tet­ty, nuo­ril­le suun­nat­tu Slush Youth, jo­hon otti osaa ra­jat­tu mää­rä lu­ki­o­lai­sia ym­pä­ri Suo­mea. Osal­lis­tu­mi­sen ta­pah­tu­maan mah­dol­lis­ti lu­ki­om­me yh­teis­työ ta­pah­tu­maa koor­di­noi­van Ta­lou­del­li­sen tie­do­tus­toi­mis­ton kans­sa. Pit­kä ja ko­ke­mus­ri­kas päi­vä hui­pen­tui va­paa­seen pää­syyn itse Slush-fes­ti­vaa­li­a­lu­eel­le, jos­sa oli mah­dol­lis­ta tu­tus­tua oma­toi­mi­ses­ti ta­pah­tu­maan sekä sen val­ta­vaan tar­jon­taan eri­lai­sia yri­tyk­siä, star­tu­pe­ja, in­no­vaat­to­rei­ta, kek­sin­tö­jä ja esiin­ty­jiä

.

Slush youth ja Slush oli­vat kaik­kien mie­les­tä on­nis­tu­nei­ta ja hyö­dyl­li­siä ta­pah­tu­mia. Pal­jon kii­tos­ta osak­seen sai eten­kin mah­dol­li­suus osal­lis­tua Yout­his­sa yri­tys­ten ve­tä­miin, konk­reet­ti­siin työ­pa­joi­hin ja niis­tä saa­tu moni­puo­li­nen ko­ke­mus. Mah­dol­li­suus näh­dä, kuul­la ja jopa ta­va­ta yri­tys­maa­il­man edel­lä­kä­vi­jöi­tä, asi­an­tun­ti­joi­ta sekä toi­sia opis­ke­li­joi­ta ja opet­ta­jia in­nos­ta­vas­sa ja dy­naa­mi­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä oli an­toi­sa osa hie­noa ko­ko­nai­suut­ta. Slus­hin veto­voi­ma oli ko­ko­nai­suu­des­saan val­ta­va ja sen kes­kel­lä oli help­po tun­tea ole­van­sa osa jo­ta­kin uut­ta ja eri­lais­ta, tu­le­vai­suu­den yri­tys­maa­il­maa ja uut­ta yrit­tä­mi­sen kult­tuu­ria. Ta­pah­tu­ma var­mas­ti ke­hit­tyy en­ti­ses­tään tu­le­vai­suu­des­sa, ja toi­von mu­kaan eten­kin toi­mi­vaa Slush Yout­hia vie­dään myös eteen­päin.

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018