Savonlinnan Taidelukion Yrityspeli

Reima Härkönen, Savonlinnan taidelukio

YRITYSPELI

Yri­tys­peli (5op.) to­teu­tet­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran syk­syl­lä 2017 Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­os­sa. To­teut­ta­ja­na ja ko­ko­nai­suu­den ke­hit­tä­jä­nä toi­mi Kaak­kois-Suo­men am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu (XAMK). En­sim­mäi­ses­sä ope­tus­ryh­mäs­sä oli mu­ka­na kah­den päi­vä­lu­ki­ot (Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio ja Sa­von­lin­nan Ly­se­on lu­kio) sekä XAMK:n opis­ke­li­joi­ta. Ope­tus to­teu­tet­tiin Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­ol­la.

Johdanto

Yri­tys­pe­lis­sä (5 op.) opis­ke­li­jat op­pi­vat pe­lil­li­sin kei­noin ym­mär­tä­mään yri­tyk­sen toi­min­taa ja sen joh­ta­mis­ta. Opis­ke­li­jat muo­dos­ta­vat noin kol­men hen­gen ryh­miä, jot­ka toi­mi­vat yri­tyk­sen joh­to­ryh­mi­nä. Joh­to­ryh­mä te­kee eri­lai­sia pää­tök­siä, jot­ka vai­kut­ta­vat yri­tyk­sen me­nes­tyk­seen kil­pai­luil­la mark­ki­noil­la. Yh­den yri­tyk­sen te­ke­mät pää­tök­set vai­kut­ta­vat myös mui­den ryh­mien me­nes­tyk­seen.

Opintojakson sisältö

Opin­to­jak­son alus­sa opis­ke­li­joil­le an­ne­taan tar­vit­ta­vat tie­dot ja tai­dot pe­liä var­ten. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa mm. yri­tys­ta­lou­den peri­aat­tei­den ym­mär­tä­mis­tä sekä itse pe­lin sään­tö­jen op­pi­mis­ta. Tä­män jäl­keen al­kaa itse var­si­nai­nen peli, jos­sa on yh­teen­sä vii­si kier­ros­ta. Yksi kier­ros vas­taa yhtä tili­kaut­ta (vuot­ta) ja jo­kai­sen vuo­den jäl­keen jo­kai­sen yri­tyk­sen me­nes­tys­tä seu­ra­taan tu­los­las­kel­man ja ta­seen avul­la. Jo­kai­sel­la kier­rok­sel­la on myös oma eri­tyis­tee­man­sa, jot­ka ovat: stra­te­gi­an mää­rit­te­ly, in­ves­toin­ti­las­kel­ma, ra­hoi­tus, vien­ti ja kan­sain­vä­li­syys sekä yri­tys­os­tot

Opintojakson aikataulu ja toteutus

Opin­to­jak­so al­kaa aloi­tus­ta­paa­mi­sel­la. Aloi­tus­ta­paa­mi­ses­sa käy­dään tii­viis­ti läpi yri­tys­ta­lou­den peri­aat­tei­ta sekä an­ne­taan osal­lis­tu­jil­le ai­hee­seen liit­ty­viä hen­ki­lö­koh­tai­sia esi­teh­tä­viä. Esi­teh­tä­vät pa­lau­te­taan Xam­kin Mood­le-op­pi­mis­a­lus­tal­le.

Toi­ses­sa ta­paa­mi­ses­sa käy­dään läpi pe­lin idea sekä an­ne­taan en­sim­mäi­sen kier­rok­sen teh­tä­vät. Opis­ke­li­jat pa­laut­ta­vat ryh­män­sä vas­tauk­set Mood­leen. Tä­män jäl­keen peli ete­nee si­ten että edel­li­sen kier­rok­sen tu­lok­set ja seu­raa­van kier­rok­sen teh­tä­vät an­ne­taan ja he pa­laut­ta­vat ryh­män vas­tauk­set Mood­leen.

Kol­man­nes­sa ta­paa­mi­ses­sa pe­la­taan vii­des ja vii­mei­nen kier­ros. Vii­mei­sen kier­rok­sen ai­ka­na jouk­ku­eil­la on mah­dol­li­suus os­taa tois­ten ryh­mien yri­tyk­siä sekä myy­dä oman­sa. Vii­mei­sen kier­rok­sen jäl­keen las­ke­taan tu­lok­set ja opis­ke­li­jat te­ke­vät hen­ki­lö­koh­tai­set pää­tös­teh­tä­vät, jot­ka si­säl­tä­vät myös itse­ar­vi­oin­tia.

Arviointi

Opin­to­jak­so ar­vi­oi­daan as­tei­kol­la 0 – 5, jos­sa 0 on hy­lät­ty ja 5 on pa­ras arvo­sana. Opis­ke­li­jan saa­ma pis­te­mää­rä muo­dos­tuu seu­raa­vis­ta te­ki­jöis­tä:

Yh­teen­sä 100 pis­tet­tä

Arvo­sana­ra­jat ovat:

Toteuttajat

Opin­to­jak­so to­teu­te­taan Kaak­kois-Suo­men am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun (Xamk) ja Sa­von­lin­nan lu­ki­oi­den yh­teis­työ­nä. Opin­not ovat Xam­kin avoi­men am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun opin­to­ja. Oh­jaa­ji­na syk­syl­lä 2017 toi­mi­vat Mat­ti Koi­vis­to ja Rei­ma Här­kö­nen.

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018