Kuopiossa mahdollista opiskella yliopisto-opintoja monipuolisesti jo lukioaikana

Samuli Laitinen, Kuopion lukiokoulutus

Kuopiossa mahdollista opiskella yliopisto-opintoja monipuolisesti jo lukioaikana

Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Avoin yli­o­pis­to ja Kuo­pi­on kau­pun­gin lu­ki­o­pal­ve­lut ovat sol­mi­neet ai­nut­laa­tui­sen so­pi­muk­sen ope­tus­yh­teis­työn käyn­nis­tä­mi­ses­tä vuon­na 2018. Kuo­pi­on kau­pun­ki tar­jo­aa jat­kos­sa yli­o­pis­to-opin­to­ja Kuo­pi­on lu­ki­o­lai­sil­le il­mai­sek­si. Kurs­se­ja on tar­jol­la run­saas­ti joh­dan­to­kurs­seis­ta pe­rus­o­pin­toi­hin asti esi­mer­kik­si his­to­ri­as­ta, psy­ko­lo­gi­as­ta, luon­non­tie­teis­tä, oi­keus­tie­teis­tä ja far­ma­si­as­ta.

Ar­tik­ke­li: Kurk­kaus kor­ke­a­kou­luun jo lu­ki­o­ai­ka­na (Kant­ti.net / 07.02.2018)

Opin­to­ja voi suo­rit­taa jo lu­ki­on toi­sen opin­to­vuo­den ai­ka­na, ja eri­tyi­sen hy­vin ne so­pi­vat opin­to­jen­sa lop­pu­vai­hees­sa ole­vil­le lu­ki­o­lai­sil­le. Lu­ki­o­ai­kai­set yli­o­pis­to-opin­not voi­vat tu­kea opis­ke­li­jan kou­lu­tus- ja ura­va­lin­taa: tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mis­taan epä­var­ma opis­ke­li­ja voi tu­tus­tua it­seä kiin­nos­ta­vaan kou­lu­tus­a­laan jo lu­ki­o­ai­ka­na ja sel­ke­ät ta­voit­teet omaa­va lu­ki­o­lai­nen taas voi li­sä­tä val­miuk­si­aan ha­keu­tua tie­tyl­le yli­o­pis­ton alal­le. Yli­o­pis­to-opin­not voi­vat toi­mia myös mai­ni­os­ti val­men­tau­tu­mi­se­na yli­o­pis­ton pää­sy­ko­kei­siin.

Lu­ki­o­lai­sia oh­ja­taan ja opas­te­taan yli­o­pis­to-opin­toi­hin ha­keu­tu­mi­ses­sa tii­viis­ti: lu­ki­oi­den opin­to-oh­jaa­jat opas­ta­vat kurs­si­va­lin­nois­sa, aut­ta­vat kurs­seil­le il­moit­tau­tu­mi­ses­sa sekä myös seu­raa­vat opin­to­jen ete­ne­mis­tä. Myös Avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa on tar­jol­la lu­ki­o­lai­sil­le tar­koi­tet­tua oh­jaus­ta opin­toi­hin.

”Lu­ki­o­lai­sen ensi­si­jai­nen opin­to-oh­jaus ta­pah­tuu lu­ki­ois­sa, mut­ta mi­nul­ta voi ky­syä tar­kem­min esi­mer­kik­si suo­ri­tus­ta­vois­ta tai mil­lais­ta on verk­ko-opis­ke­lu”, ker­too Avoi­men yli­o­pis­ton opin­to-oh­jaa­ja Lei­la Sara­mäki.

Ar­tik­ke­li: Stres­siä, uu­pu­mus­ta ja kyy­ni­syyt­tä ko­kee jopa puo­let lu­ki­o­lai­sis­ta – Pro­fes­so­ri: Jak­sa­mi­nen on otet­ta­va va­ka­vas­ti uu­dis­tus­ten kes­kel­lä (HS.fi / 16.01.2018)

Avoi­men yli­o­pis­ton lu­ki­o­lai­sil­le tar­jo­a­mat opin­not ovat pää­sään­töi­ses­ti verk­ko- tai moni­muo­to­kurs­se­ja, joil­ta lu­ki­o­lai­set saa­vat kurs­si­si­säl­lön li­säk­si ar­vok­kai­ta ja hyö­dyl­li­siä opis­ke­lu­tai­to­ja tu­le­vaa var­ten. Ver­kos­sa ta­pah­tu­va ope­tus li­sää myös es­teet­tö­myyt­tä, kun opin­to­ja voi suo­rit­taa fyy­si­ses­tä pai­kas­ta riip­pu­mat­ta mis­sä vain ja mil­loin vain.

Kurs­sit hy­väk­si­lu­e­taan lu­ki­o­lai­sen opin­toi­hin si­ten, että kurs­sit ei­vät vält­tä­mät­tä tuo­ta yli­mää­räis­tä työ­tä mui­den lu­ki­on opin­to­jen li­säk­si. Lu­ki­o­ai­ka­na teh­dyis­tä Avoi­men yli­o­pis­ton opin­nois­ta saa hy­väk­si­lu­ku­ja myös tu­le­viin kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­toi­hin. Li­säk­si jos lu­ki­o­lai­nen suun­nit­te­lee ha­ke­van­sa jat­ko-opin­toi­hin avoi­men yli­o­pis­ton väy­län kaut­ta, hän voi teh­dä osan väy­lä­opin­nois­ta jo lu­ki­o­ai­ka­na.

Kor­ke­a­kou­lu­yh­teis­työ­tä on teh­ty Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa en­nen­kin, mut­ta täs­sä laa­juu­des­sa ja täl­lä vo­lyy­mil­la ope­tus­yh­teis­työ­tä ei teh­dä vie­lä mis­sään päin Suo­mea.

”Kuo­pi­on lu­ki­o­lai­sil­le avau­tu­va tar­jon­ta ha­kee nä­ke­myk­se­ni mu­kaan laa­juu­des­saan val­ta­kun­nal­li­ses­ti ver­tais­taan. Al­ka­va yh­teis­työ tuot­taa var­mas­ti mer­kit­tä­vää lisä­ar­voa kuo­pi­o­lai­sel­le lu­kio-ope­tuk­sel­le ja pal­ve­lee opis­ke­li­joi­ta hei­dän opin­nois­saan ja tu­le­vai­suu­den ta­voit­tei­den­sa to­teu­tu­mi­ses­sa” iloit­see vs. lu­kio-ope­tus­pääl­lik­kö Sa­mu­li Lai­ti­nen.

Yli­o­pis­to-opin­to­jen tar­jo­a­mi­nen lu­ki­o­lai­sil­le on myös uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­nen, suo­si­tel­ta­va väy­lä kor­ke­a­kou­lu­o­pin­toi­hin.

Tu­tus­tu lu­ki­o­lais­ten yli­o­pis­to-opin­toi­hin tar­kem­min: www.uef.fi/adu­ca­te/lu­ki­o­lai­sil­le

http://www.uef.fi/fi/web/adu­ca­te/lu­ki­o­lai­sil­le

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018