Korkeakouluopintojen integroiminen lukioon

Erkki Seitajärvi, Haapaveden lukio

Korkeakouluopintojen integroiminen lukioon

Haa­pa­ve­den lu­kio aloit­ti yh­teis­työn kor­ke­a­kou­lu­jen kans­sa jo 90-lu­vun lo­pul­la. Ta­voit­tee­na oli an­taa opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suus ”kur­kis­taa” kor­ke­a­kou­lu­o­pin­toi­hin jo lu­ki­o­ai­ka­na. Pi­sim­mäl­le yh­teis­työ vie­tiin Ou­lun yli­o­pis­ton tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen lai­tok­sen kans­sa, jon­ka kans­sa lu­ki­om­me oli mu­ka­na 2000-lu­vun alus­sa ESR-pro­jek­teis­sa Le@rn ja Le@rn+. Näis­sä pro­jek­teis­sa pi­lo­toi­tiin sitä, kuin­ka yli­o­pis­to-opin­not voi­tai­siin muut­taa sel­lai­sik­si, että opis­ke­li­jat voi­si­vat nii­tä suo­rit­taa hel­pom­min jo lu­ki­o­ai­ka­na. Haa­pa­ve­den lu­ki­oon pe­rus­tet­tiin tuol­loin tie­to­tek­ni­nen lin­ja, jon­ka opis­ke­li­jat saat­toi­vat kol­men lu­ki­o­vuo­den ai­ka­na opis­kel­la koko tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen sil­loi­sen ap­pro­ba­tur -opin­to­ko­ko­nai­suu­den eli 15 ov. Tämä on­nis­tui si­ten, että yli­o­pis­to-opin­not muu­tet­tiin lu­ki­o­kurs­seik­si, joi­ta saat­toi suo­rit­taa lu­kio-opet­ta­jan tu­to­roi­ma­na päi­väs­ai­kaan, kun yleen­sä yli­o­pis­to-opin­to­ja saat­toi suo­rit­taa vain ilta-ai­kaan avoi­men yli­o­pis­ton kaut­ta. Ilta­o­pis­ke­lut oli jo ai­em­min to­det­tu lu­ki­o­lai­sil­le lii­an ras­kaik­si jo si­nän­sä vaa­ti­vien lu­kio-opin­to­jen li­säk­si. Le@rn –pro­jek­tien kaut­ta tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen lai­tos muun­si opin­ton­sa sel­lai­seen muo­toon , että lu­ki­o­lai­set saat­toi­vat opis­kel­la nii­tä moni­muo­to-opis­ke­lu­na: tär­keim­mät lu­en­not saat­toi kat­soa mil­loin hy­vän­sä ver­kos­ta ja kurs­si­teh­tä­vät ja ten­tit suo­ri­tet­tiin myös ver­kon kaut­ta. Näi­den muu­tos­ten mah­dol­lis­ta­ma­na Haa­pa­ve­den lu­ki­os­sa suo­rit­ti vuo­si­na 2000-2012 yli 30 opis­ke­li­jaa koko 15 opin­to­vii­kon opin­to­ko­ko­nai­suu­den ja yli 100 opis­ke­li­jaa osia sii­tä.

Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­tei­den li­säk­si Haa­pa­ve­den lu­ki­os­sa on tar­jot­tu opin­to­ko­ko­nai­suu­den osia myös kas­va­tus­tie­tees­tä ja oi­keus­tie­tees­tä. Ke­mi­an opis­ke­li­jat ovat vuo­sit­tain vie­rail­leet Ou­lun yli­o­pis­ton ke­mi­an lai­tok­sen la­bo­ra­to­ri­os­sa teh­den yh­den päi­vän ajan ke­mi­an ko­kei­ta. Vii­mei­sen kol­men luku­vuo­den ajan lu­ki­os­sa on voi­nut suo­rit­taa myös am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­o­pin­to­ja AVER­KON kaut­ta useil­ta eri aloil­ta.

Kai­kes­sa kor­ke­a­kou­lu­yh­teis­työs­sä olen­nais­ta on ol­lut tu­to­roin­nin jär­jes­tä­mi­nen  lu­ki­o­lai­sen kor­ke­a­kou­lu­o­pin­to­jen tu­ke­mi­sek­si. Sekä kor­ke­a­kou­lus­sa että lu­ki­os­sa opis­ke­li­jan käy­tet­tä­vis­sä on ol­lut tu­tor­o­pet­ta­ja. Kor­ke­a­kou­lun tu­tor on ol­lut yleen­sä ko. oppi­ai­neen opet­ta­ja, joka on oh­jan­nut ai­neen­hal­lin­taan liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä ja lu­ki­on tu­tor­o­pet­ta­ja verk­ko-opin­to­jen on an­ta­nut oh­jaus­ta opis­ke­lu­jen tek­ni­seen puo­leen ja opis­ke­li­jan mo­ti­voin­tiin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa.

Kai­ken kaik­ki­aan kor­ke­a­kou­lu­o­pin­not ovat tu­ke­neet myös lu­kio-opin­to­ja. Opis­ke­li­ja on pääs­syt opin­to­jen kaut­ta tu­tus­tu­maan kor­ke­a­kou­lu­mai­siin työ­ta­poi­hin, ku­ten etä- ja moni­muo­to-opis­ke­luun. Kor­ke­a­kou­lu­o­pin­not ovat val­men­ta­neet myös ky­sei­sen alan pää­sy­ko­kei­siin mm. alan kä­sit­teis­tön op­pi­mi­sen kaut­ta ja ma­dal­ta­neet myös opis­ke­li­jan kyn­nys­tä ha­kea kor­ke­a­kou­luun.

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018