Hacking the 6th wave

Sami Kaisko

HACKING THE 6TH WAVE

Laut­ta­ky­län lu­kio osal­lis­tuu luku­vuon­na 2017-2018 Educ­raf­tor Oy:n yh­des­sä Tu­run Nor­maa­li­kou­lun kans­sa or­ga­ni­soi­maan Hac­king the 6th Wave-pro­jek­tiin. Pro­jek­tin tar­koi­tuk­se­na on lu­ki­on opis­ke­li­joi­den yh­teis­työ pai­kal­lis­ten yri­tys­ten kans­sa ja pyr­ki­mys löy­tää rat­kai­su kump­pa­ni­y­ri­tyk­sen aset­ta­maan on­gel­maan tai haas­tee­seen. Osa työs­ken­te­lys­tä ta­pah­tuu eten­kin IT-maa­il­mas­ta tu­tul­la, in­ten­sii­vi­sel­lä hac­kat­hon-työs­ken­te­lyl­lä. Omak­si kump­pa­nik­sem­me va­li­koi­tui Huit­tis­ten sääs­tö­pank­ki, jon­ka aset­ta­maa on­gel­maa neli­hen­ki­nen tii­mim­me ryh­tyi syk­syn mit­taan rat­kai­se­maan. Var­si­nai­nen pork­ka­na oli 27.–29.10 Tam­pe­reel­la pi­det­ty hac­kat­hon-vii­kon­lop­pu,”Edu­hack”, jos­sa kaik­kien osan­ot­ta­ja­kou­lu­jen ryh­mät ko­koon­tui­vat yh­teen ulko­puo­lis­ten asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa rat­ko­maan kump­pa­ni­y­ri­tys­ten haas­tei­ta.

Edu­hac­kia voi­si ku­vail­la mie­len­kiin­toi­sek­si vaih­te­luk­si pe­rin­tei­seen, luok­ka­huo­nees­sa ta­pah­tu­vaan kou­lu­työs­ken­te­lyyn. Vaik­ka hac­kat­ho­nit ovat jo iso­ja ta­pah­tu­mia IT-alal­la, on täl­lai­nen kon­sep­ti täy­sin uut­ta op­pi­mis- ja kou­lu­tus­ym­pä­ris­tös­sä. Vaik­ka Tam­pe­reen Edu­hac­kin alku oli epä­tie­toi­suu­den täyt­tä­mää sä­hel­lys­tä, läh­ti pro­jek­ti kui­ten­kin su­ju­maan mel­ko no­pe­as­ti. Eten­kin opis­ke­li­jat oli­vat ta­pah­tu­man alus­sa hie­man hu­kas­sa va­paa­muo­toi­sen työs­ken­te­lyn ja puut­teel­li­sen oh­jeis­tuk­sen kans­sa, joh­tu­en pit­käl­ti sii­tä, että näin va­pai­ta kä­siä pro­jek­tin to­teut­ta­mi­seen ei ole kou­lus­sa yleen­sä to­tut­tu saa­maan. Alku­sho­kin jäl­keen niin opis­ke­li­jat kuin oh­jaa­jat­kin pää­si­vät vauh­tiin työs­ken­te­lys­sä, ja vii­kon­lo­pun ai­ka­na he on­nis­tui­vat pu­reu­tu­maan kiin­ni omaan on­gel­maan­sa sekä sai­vat lop­pu­pitc­hauk­ses­sa esi­tet­tyä aja­tuk­si­aan sen rat­kai­se­mi­sek­si.

Myös opet­ta­jal­le Edu­hack oli mie­len­kiin­toi­nen ja hyö­dyl­li­nen ko­ke­mus. Hac­kat­ho­neil­le tyy­pil­lis­tä, avoin­ta on­gel­man­rat­kai­sua ja luo­vaa tii­mi­työs­ken­te­lyä voi­tai­siin pie­nem­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa hyö­dyn­tää jol­la­kin ta­voin so­vel­let­tu­na myös pe­rin­tei­ses­sä kou­lu­ym­pä­ris­tös­sä­kin. Hac­kat­ho­nit so­pi­vat si­säl­löl­tään laa­ja-alai­sia op­pi­mis­ko­ko­nai­suuk­sia, tii­mi­työs­ken­te­lyä ja myös ICT-tek­no­lo­gi­an moni­muo­tois­ta käyt­töä ko­ros­ta­vien, uu­sien ope­tus­suun­ni­tel­mien puit­tei­siin.

Hac­kat­ho­nin suu­rim­pia vah­vuuk­sia ovat eh­dot­to­mas­ti te­ki­jöi­den ja asi­an­tun­ti­joi­den ver­kos­toi­tu­mi­nen va­paas­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä. Täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa oppi­lai­tok­set use­al­ta eri paik­ka­kun­nal­ta, niin hen­ki­lö­kun­nan kuin opis­ke­li­joi­den­kin osal­ta, tu­tus­tui­vat uu­siin ih­mi­siin ja loi­vat ver­kos­to­ja mui­den oppi­lai­tos­ten ja yri­tys­maa­il­man asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa. Kos­ka ti­lai­suus oli käy­tän­nös­sä en­sim­mäi­nen laa­tu­aan, ei­vät kaik­ki käy­tän­nön jär­jes­te­lyt toi­mi­neet aina op­ti­maa­li­sel­la ta­val­la, mut­ta kai­kes­ta sel­vit­tiin kui­ten­kin ta­val­la tai toi­sel­la.

Oma pro­jek­tim­me jat­kuu vuo­den 2018 tou­ko­kuul­le asti, jol­loin Tam­pe­reel­la aloi­tet­tu­ja ide­oi­ta ke­hi­te­tään Tu­run Edu­hac­kis­sa pi­dem­mäl­le ja niis­tä koi­te­taan luo­da kump­pa­ni­y­ri­tyk­sel­le jon­kin­lai­nen kou­riin­tun­tu­va rat­kai­su.

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018