Psykologikurs förenar gymnasium och högskola

Simon Hansell, Gymnasiet i Petalax

Psykologikurs förenar gymnasium och högskola

En ny gym­na­sie­lag är på kom­man­de (2019) och en av ny­he­ter­na är att gym­na­sier­na blir skyl­di­ga att ord­na en del av stu­dier­na i sa­mar­be­te med högs­ko­lor. Inom Luke-pro­jek­tet har jag va­rit med och ut­veck­lat en pro­dukt som kan ses som ett exem­pel på hur det­ta sa­mar­be­te kan ut­for­mas och ge­nom­fö­ras i prak­ti­ken. I kort­het hand­lar det om att gym­na­sies­tu­de­ran­de och högs­ko­les­tu­de­ran­de ak­ti­ve­ras och möts inom ra­men för en ny til­läm­pad kurs i psy­ko­lo­gi. Båda par­ter drar nyt­ta av sa­mar­be­tet i och med att de högs­ko­les­tu­de­ran­de erhål­ler aka­de­mis­ka stu­die­poäng och gym­na­sies­tu­de­ran­de­na en til­läm­pad psy­ko­lo­gi­kurs. Kur­sens mer­vär­de är att den är gra­tis för del­ta­gar­na och den fun­ge­rar också sam­ti­digt som kom­pe­ten­sut­veck­ling för de psy­ko­lo­gi­lä­ra­re som väl­jer att del­ta.

Emi­ly von Ju­lin och Chris­ta Bäck­ström har fun­ge­rat som lä­ra­re un­der kur­sen. Foto: Mi­ka­el Ny­bac­ka

Ini­ti­a­ti­vet till den nya kur­sen togs av mig i sa­mar­be­te med pro­fes­sorn i til­läm­pad psy­ko­lo­gi Pat­rick Jern vid Åbo aka­de­mi. I ja­nu­a­ri 2017 be­sök­te en grupp lä­ra­re inom vårt Luke-nät­verk Åbo Aka­de­mi och be­sök­te då bl.a. psy­ko­lo­gis­ka ins­ti­tu­ti­o­nen, med pro­fes­sor Pat­rick Jern som värd. Hös­ten 2017 fun­ge­ra­de som pla­ne­rings­pe­ri­od för själ­va in­nehål­let som hu­vud­sak­li­gen utar­be­ta­des av två psy­ko­lo­gis­tu­de­ran­de vid Åbo Aka­de­mi; Emi­ly von Ju­lin och Chris­ta Bäck­ström. Som hand­le­da­re fun­ge­ra­de pro­fes­sor Jern. I ja­nu­a­ri 2018 bör­ja­de kur­sin­nehål­let utk­ris­tal­li­se­ras och i feb­ru­a­ri ge­nom­för­des kur­sen un­der två hela närs­tu­die­da­gar (21–22.2.18) vid gym­na­siet i Pe­ta­lax. Inb­ju­dan till kur­sen rik­ta­des till alla abi­tu­rien­ter inom Vi7-gym­na­sier­na samt Pe­der­sö­re gym­na­sium (som också är med i Luke-pro­jek­tet). Psy­ko­lo­gi­lä­rar­na inom res­pek­ti­ve gym­na­sier upp­ma­na­des rik­ta inb­ju­dan i förs­ta hand till de abi­tu­rien­ter som är int­res­se­ra­de av psy­ko­lo­gis­tu­dier ef­ter gym­na­siet. I slu­tän­dan blev det sam­man­lagt tio gym­na­sies­tu­de­ran­de som del­tog i den nya kur­sen ”Psy­ko­lo­gi ef­ter gym­na­siet”. De fles­ta val­de att en­dast del­ta i närs­tu­die­till­fäl­le­na me­dan tre ele­ver val­de att också av­läg­ga en avs­lu­tan­de he­mupp­gift för att få till godo en til­läm­pad psy­ko­lo­gi­kurs. Den­na he­mupp­gift om­fat­ta­de pla­ne­ring och ge­nom­fö­ran­de av en egen un­der­sök­ning.

Vi val­de alltså att namn­ge kur­sen som ”Psy­ko­lo­gi ef­ter gym­na­siet” ef­ter­som tan­ken är att kur­sen ska bid­ra med en över­sikt av vad stu­de­ran­de kan för­vän­ta sig av aka­de­mis­ka stu­dier i psy­ko­lo­gi. Vi val­de att inte ut­for­ma kur­sen som en tra­di­ti­o­nell prep­kurs ef­ter­som an­tag­ningsk­ri­te­rier­na till uni­ver­si­te­ten kom­mer att änd­ras inom de när­mas­te åren där fo­kus mera kom­mer att lig­ga stu­den­te­xa­mens­be­ty­gen. Ne­dan själ­va kurs­besk­riv­nin­gen som skic­ka­des ut till del­ta­gar­na på för­hand:

Syf­tet med kur­sen är att gym­na­sies­tu­de­ran­de be­kan­tar sig med hur psy­ko­lo­gin ser ut ef­ter gym­na­siet på uni­ver­si­tets­nivå. Kur­sen leds av två psy­ko­lo­gis­tu­de­ran­de från Åbo Aka­de­mi och består av två närs­tu­die­da­gar. Un­der kur­sens gång kom­mer vi att fun­de­ra på var­för forsk­ning är vik­tigt för psy­ko­lo­gi som ve­tens­kap samt i ar­bets­li­vet.

Vi tit­tar bl.a. på my­ter och etis­ka frå­ges­täll­nin­gar inom psy­ko­lo­gi och ar­be­tar del­vis med des­sa i grup­per. Kur­sen kom­mer att fun­ge­ra som en bro mel­lan gym­na­sie- och uni­ver­si­tetsp­sy­ko­lo­gi där vi förd­ju­par oss i både nya och be­kan­ta områ­den. Exa­mi­na­ti­ons­for­men för kur­sen blir en he­mupp­gift som ut­förs ef­ter närs­tu­die­da­gar­na.

Kur­supp­läg­get och ge­nom­fö­ran­det av kur­sen pla­ne­ra­des alltså i hu­vud­sak av högs­ko­les­tu­de­ran­de Emi­ly von Ju­lin och Chris­ta Bäck­ström som fun­ge­ra­de som lä­ra­re och exa­mi­na­tor i kur­sen. De­ras upp­lägg gick i stort ut på fö­re­läs­nin­gar som var­va­des med grupp­dis­kus­si­o­ner och mind­re öv­nin­gar. Själ­va kur­sin­nehål­let kun­de komp­ri­me­ras i föl­jan­de fyra hu­vud­punk­ter:

  1. Pre­sen­ta­ti­on av ut­bild­nings­lin­jen för psy­ko­lo­gi samt ar­bets­möj­lig­he­ter ef­ter avk­la­ra­de stu­dier
  2. Ve­tens­kap­ligt tän­kan­de och forsk­nin­gens be­ty­del­se för äm­net psy­ko­lo­gi
  3. Evi­dens­ba­se­rad pra­xis och van­li­ga mis­supp­fatt­nin­gar inom äm­net psy­ko­lo­gi
  4. Forsk­ning­supp­lägg och ge­nom­fö­ran­de av en un­der­sök­ning

När högs­ko­les­tu­de­ran­de Chris­ta Bäck­ström un­der­vi­sar föl­jer både lä­ra­re och ele­ver med un­der­vis­nin­gen. Foto: Si­mon Han­sell

Un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­let bes­tod i hu­vud­sak av po­wer­point-pre­sen­ta­ti­o­ner som del­ta­gar­na fick ta del av via en molnt­jänst. Det­ta ma­te­ri­al upps­kat­ta­des inte en­bart av del­ta­gar­na utan också av de psy­ko­lo­gi­lä­ra­re (3 st) som del­tog i kur­sen som ob­ser­va­tö­rer. Utifrån min roll som psy­ko­lo­gi­lä­ra­re upp­lev­de jag det som myc­ket gi­van­de att vara med som ob­ser­va­tör men också som del­ta­ga­re i oli­ka dis­kus­si­o­ner. För oss psy­ko­lo­gi­lä­ra­re på plats fun­ge­ra­de kur­sen som en slags fort­bild­ning där vi fick till­fäl­le att syna vår egen un­der­vis­ning i gym­na­siet. Per­son­li­gen upp­lev­de jag mö­tet med uni­ver­si­te­tet som myc­ket me­nings­fullt med tan­ke på mitt fort­sat­ta ar­be­te.

Avs­lut­nings­vis kan jag kons­ta­te­ra att vi lyc­kats ska­pa en me­nings­full och lyc­kad pro­dukt som kan fun­ge­ra som ett gott exem­pel på fun­ge­ran­de sa­mar­betsp­ra­xis mel­lan and­ra och tred­je sta­diet. Tan­ken är nu att det­ta sa­mar­be­te ska fort­sät­ta och ut­veck­las med nya sa­mar­bets­for­mer. Ett exem­pel på en dy­lik sa­mar­bets­form är möj­lig­he­ten för gym­na­sies­tu­de­ran­de att av­läg­ga aka­de­mis­ka kur­ser re­dan i gym­na­siet. I den pro­ces­sen har vi i dags­lä­get re­dan kom­mit så långt att vi ska­pat fö­rut­sätt­nin­gar för gym­na­sies­tu­de­ran­de att av­läg­ga två oli­ka kur­ser i psy­ko­lo­gi vid Åbo Aka­de­mi, näm­li­gen kur­ser­na ”Per­son­lig­hetsp­sy­ko­lo­gi” och ”Ut­veck­lingsp­sy­ko­lo­gi” med om­fatt­nin­gen 5 stu­die­poäng var­de­ra. Des­sa kur­ser kan gym­na­sies­tu­de­ran­de av­läg­ga på dis­tans. Vå­rens abi­tu­rien­ter vid Gym­na­siet i Pe­ta­lax som skri­vet äm­net psy­ko­lo­gi i stu­den­te­xa­men kom­mer att erb­ju­das den­na möj­lig­het.

Läs också ar­ti­keln i Va­sab­la­det 22.2.2018

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018