2 Korkeakouluyhteistyö, yrittäjyys ja työelämäyhteistyö

#UUSILUKIO

Yhteistyötä yli asterajojen Keski-Suomessa

Yh­teis­työ­tä yli aste­ra­jo­jen Kes­ki-Suo­mes­sa: bi­o­lo­gi­nen ke­mia -verk­ko­kurs­si

Bi­o­lo­gi­nen ke­mia -verk­ko­kurs­si on to­teu­tet­tu osa­na Jy­väs­ky­län kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män, Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton ja Jy­väs­ky­län am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun Omal­le po­lul­le kor­ke­a­kou­luun –yh­teis­työ­han­ket­ta, jon­ka ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­joi­den siir­ty­mä­vai­het­ta toi­sel­ta as­teel­ta kor­kea-as­teel­le. Täs­sä hank­kees­sa kor­ke­a­kou­lut tuot­ta­vat yh­teis­työs­sä toi­sen as­teen kans­sa in­nos­ta­via ja työ­e­lä­mä­näkö­kul­man huo­mi­oi­via tu­tus­tu­mis­kurs­se­ja toi­sen as­teen opis­ke­li­joil­le. Ta­voit­tee­na on ava­ta nä­ky­miä kor­kea-as­teel­le sekä edis­tää osu­via kou­lu­tus­va­lin­to­ja. Lu­ki­o­lai­set saa­vat suo­ri­tuk­ses­ta lu­ki­on so­vel­ta­van kurs­sin ja yli­o­pis­toon val­miik­si opin­to­pis­tei­tä.

Lu­ki­oi­den ke­hit­tä­mi­sen sekä kor­ke­a­kou­lu­yh­teis­työn tu­lok­se­na Kes­ki-Suo­men opis­ke­li­joil­le on ra­ken­tu­nut maa­kun­nal­li­nen verk­ko­kurs­si­tar­jo­tin. Toki tar­jot­ti­mel­le on ke­rät­ty myös moni­muo­to­to­teu­tuk­sia ja lähi­kurs­se­ja­kin, kos­ka esi­mer­kik­si osa­na Omal­le po­lul­le kor­ke­a­kou­luun -pro­jek­tia pi­lo­toi­daan myös kurs­se­ja, jois­sa on jon­kin ver­ran kon­tak­ti­o­pe­tus­ta esim. kor­ke­a­kou­lu­kam­puk­sil­la. Verk­ko­kurs­sit toi­mi­vat ni­men­sä mu­kai­ses­ti ver­kos­sa, jo­ten kurs­se­ja voi suo­rit­taa pai­kas­ta riip­pu­mat­ta: opis­ke­le­mi­seen tar­vi­taan vain tie­to­kone ja In­ter­net-yh­teys. Tar­jot­ti­men verk­ko­kurs­sit on ensi­si­jai­ses­ti tar­koi­tet­tu kes­ki­suo­ma­lai­sil­le toi­mi­joil­le, mut­ta tar­vit­ta­es­sa kurs­se­ja ava­taan muil­le­kin kiin­nos­tu­neil­le. Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton ke­mi­an lai­tos tar­jo­aa lu­ki­o­lai­sil­le kol­mea kurs­sia: Ke­mi­an la­bo­ra­to­ri­o­kurs­si, Elin­ym­pä­ris­tön ke­mia sekä Bi­o­lo­gi­nen ke­mia, jota täs­sä tar­kas­tel­laan tar­kem­min.

Bi­o­lo­gi­nen ke­mia verk­ko­kurs­si sai al­kun­sa Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton ke­mi­an lai­tok­sen ope­tus­suun­ni­tel­ma­uu­dis­tuk­ses­ta sekä Euro-Bac­he­lor laa­tu­lei­man aset­ta­mis­ta muu­tos­tar­peis­ta. Euro-Bac­he­lor aset­ti tiu­kat ra­jat kurs­sin si­säl­löl­le, mut­ta nii­den esi­tys­ta­van tii­mi sai suun­ni­tel­la va­paas­ti. Lu­ki­o­lai­sil­le tar­jot­tu kurs­si laa­jen­net­tiin syk­syl­lä 2017 Bi­o­lo­gi­nen ke­mia I kurs­sik­si, joka on osa ke­mi­an pe­rus­o­pin­to­ja. Kurs­si saa myös jat­koa Bi­o­lo­gi­nen ke­mia II ko­ko­nai­suu­del­la aine­opin­nois­sa. Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den ke­hit­tä­mi­sen ta­voit­tee­na oli tut­ki­mus­läh­töi­sen ja kon­teks­tu­aa­li­sen ope­tuk­sen vie­mi­nen pois lu­en­to­ti­lois­ta koh­ti eriy­tet­tyä ja moni­muo­tois­ta ope­tus­ta.

Kurs­sil­la on käy­tös­sä uu­den­lai­nen lä­hes­ty­mis­tapa ver­kos­sa työs­ken­te­lyyn. Puo­let Mood­le-op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä ole­van kurs­sin suo­ri­tuk­ses­ta koos­tuu ko­keel­li­sis­ta, arki­päi­vän ke­mi­kaa­le­ja hyö­dyn­tä­vis­tä koti­la­bo­roin­neis­ta. Esi­merk­ke­jä kurs­sin töis­tä ovat os­moo­sin tut­ki­mi­seen liit­ty­vä ko­keel­li­nen työ ”na­kui­le­va ka­nan­muna” ja poo­li­suu­den tut­ki­mi­seen liit­ty­vä ”pi­sa­roi­den juok­su­kil­pai­lu”.  Ko­keel­li­set työt to­teu­te­taan ko­to­na, do­ku­men­toi­daan ja tu­lok­set ra­por­toi­daan tie­teel­li­ses­ti kurs­si­a­lus­tal­le. Nii­hin kuu­luu ha­vain­to­jen ja joh­to­pää­tös­ten te­ke­mi­nen sekä il­mi­öi­den mal­lin­ta­mi­nen ke­mi­al­li­ses­ti. Toi­nen puo­li kurs­sin teh­tä­vis­tä on läh­de­ma­te­ri­aa­liin pe­rus­tu­via ja on­gel­man­rat­kai­sua vaa­ti­via verk­ko­teh­tä­viä.

kuva 1. Kurs­sin op­pi­mis­teh­tä­vis­sä tut­ki­taan mm. ai­nei­den vuo­ro­vai­ku­tuk­sia kah­den eri­lai­sen nes­teen (ruo­ka­öljy ja vesi) sekä pin­nan (lasi ja muo­vi) vä­lil­lä.

Kurs­sil­la on kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta moni­puo­li­seen ar­vi­oin­tiin. Ver­kos­sa opis­ke­lu par­haim­mil­laan pa­ran­taa opis­ke­li­jan it­se­näi­sen työs­ken­te­lyn ja ref­lek­toin­nin tai­to­ja. Opis­ke­li­joil­ta pyy­de­tään pa­lau­tet­ta ja itse­ar­vi­oin­tia kurs­sin alus­sa, jo­kai­sen osi­on päät­teek­si ja lo­pus­sa. Itse­ar­vi­oin­nis­sa ky­syt­tiin esi­mer­kik­si osi­on 1 jäl­keen, mit­kä kol­me asi­aa opit.

” Vaik­ka kaik­ki oli jo tut­tu­ja ja ai­em­min opis­kel­tu­ja asi­oi­ta, voin sa­noa, että nyt vas­ta ym­mär­sin kun­nol­la näi­den ra­ken­teet, ehkä nyt on yleen­sä­kin tar­peek­si tie­to­ja ym­mär­tääk­seen si­dok­set ja muut vuo­ro­vai­ku­tuk­set.”

Haas­ta­vin­ta oli kurs­sin en­sim­mäi­sen osi­on itse­ar­vi­oin­nin mu­kaan usein muu kuin si­säl­tö. Var­sin­kin ajan­käy­tön sää­te­ly ko­et­tiin vai­ke­ak­si. Sa­moin omaa toi­min­taa moi­tit­tiin huo­li­mat­to­muu­des­ta ja jopa vää­rän­lais­ten työ­vä­li­nei­den käy­tös­tä.

“Voi­si aloit­taa hom­mat ai­em­min.”

“Oli­sin lu­ke­nut tie­dot jol­lain muul­la kuin kän­ny­käl­lä…”

”oli­sin lu­ke­nut tar­kem­min en­nen­kuin vas­taan teh­tä­vään.”

Osi­on 2 itse­ar­vi­oin­neis­sa taas nou­si ilmi es­seen kir­joit­ta­mi­sen vai­keus.

”es­see.. Kir­joit­ta­mi­nen ei to­del­la­kaan ole vah­vin alu­ee­ni.”

”Haas­ta­vin­ta oli ra­ja­ta aihe es­seen kir­joit­ta­mi­ses­sa.”

Kurs­sil­la opis­ke­li­jat tu­tus­tu­vat ver­tais­ar­vi­oin­tiin sekä ar­vi­oi­ji­na että ar­vi­oi­ta­va­na.  Kurs­sin ai­ka­na kir­joi­tet­tiin 2-4 si­vun mit­tai­nen tie­teel­li­nen es­see ja pa­lau­tet­tiin se Mood­len ver­tais­ar­vi­oin­ti-ob­jek­til­la, joka ar­poi jo­kai­sel­le kak­si ver­tais­ar­vi­oi­ta­vaa es­see­tä.  Ver­tais­ar­vi­oin­ti va­lit­tiin yh­dek­si työ­ta­vak­si, kos­ka se mo­ti­voi op­pi­maan, an­taa val­miuk­sia työ­e­lä­mään ja edis­tää mo­nia elin­i­käi­sen op­pi­mi­sen tai­to­ja, ku­ten vuo­ro­vai­ku­tus- ja yh­teis­työ­tai­to­ja. Ta­voit­tee­na on myös tut­kia kuin­ka hy­vin opis­ke­li­joi­den ver­tais­pa­laut­teet vas­taa­vat opet­ta­jan an­ta­mia pa­laut­tei­ta. Sekä es­seen kir­joit­ta­mi­nen, että ar­vi­oin­ti oh­jeis­tet­tiin etu­kä­teen. Esi­merk­ki opis­ke­li­jan an­ta­mas­ta ver­tais­pa­laut­tees­ta:

“Ulko­asu ja kuva oli­vat sel­ke­ät ja yk­sin­ker­tai­set. Teks­tis­sä oli kui­ten­kin jon­kin ver­ran epä­sel­viä koh­tia ja pal­jon yh­dys­sana­vir­hei­tä. Vä­lil­lä tyy­li lip­sah­ti ar­ki­sen puhe­tyy­lin puo­lel­le. Aihe­alue oli hy­vin ra­jat­tu ja es­seen jä­sen­nys jär­ke­vä.”

Kurs­si­pa­laut­teis­ta sai lu­kea verk­ko­kurs­sin rat­kai­su­jen ja­ka­van mie­li­pi­tei­tä. Te­ki­jä­tii­mi lin­ja­si kurs­sia suun­ni­tel­les­sa, että puo­let kurs­sin pis­teis­tä si­do­taan ko­to­na teh­ty­jen ko­keel­lis­ten töi­den ha­vain­noin­tiin. Tämä odo­te­tus­ti in­nos­ti osaa kurs­sin te­ki­jöis­tä, kun taas pie­ni osa koki työt han­ka­li­na. Myös tar­koi­tuk­sel­la osaan kurs­sin teh­tä­vis­tä jou­tui so­vel­ta­maan tai ha­ke­maan tie­toa myös muu­al­ta kuin kurs­sin ma­te­ri­aa­leis­ta.

”Kurs­sin pa­ras­ta an­tia! En ole teh­nyt juu­ri­kaan ke­mi­an lab­ra­töi­tä sit­ten lu­ki­on (ei nii­tä kyl­lä siel­lä­kään lii­em­min teh­ty) ja yl­lä­tyin, kuin­ka ki­val­ta tun­tui teh­dä nii­tä koti­keit­ti­ös­sä. Osa ko­keel­lis­ten töi­den ky­sy­myk­sis­tä oli kui­ten­kin vä­hän vai­kei­ta tai oli­sin kai­van­nut nii­hin vas­taa­mis­ta var­ten suun­nat­tua taus­ta­ma­te­ri­aa­lia, jon­ka oli­si voi­nut opis­kel­la en­nak­koon.”

Mood­len työ­ka­lut mah­dol­lis­ta­vat, että useim­pien teh­tä­vien tu­lok­set ja mal­li­vas­tauk­set nä­ky­vät opis­ke­li­joil­le heti. Näin saa­tu pa­lau­te on vä­li­tön­tä. Kään­tö­puo­le­na on mm. oi­kein­kir­joi­tus­asun jäyk­kyys.

”Pal­jon mie­len­kiin­toi­sem­paa kuin pe­rus­ke­mia. Asi­at oli so­pi­vas­ti yh­dis­tet­ty arki­e­lä­mään ja ha­vain­nol­lis­ta­via esi­merk­ke­jä löy­tyi. Teh­tä­vien ja opis­ke­lun mää­rä oli so­pi­va suh­tees­sa opin­to­pis­te­mää­rään. Ma­te­ri­aa­lit ja oh­jeet ei­vät aina ol­leet ehkä ihan par­haas­ta pääs­tä ja kurs­si­alus­tal­la är­syt­ti se, että joi­den­kin teh­tä­vä­vas­taus­ten piti olla desi­maa­li­pil­kun tark­kuu­del­la ek­sak­te­ja, eikä nii­tä pääs­syt enää kor­jaa­maan, jos meni vää­rin. Mie­les­tä­ni op­pi­mis­ta edis­tä­väm­pää oli­si se, että vää­rän vas­tauk­sen voi­si tar­vit­ta­es­sa kor­ja­ta.”

”Lois­ta­va, mi­nul­la oli sa­maan ai­kaan lab­ra­kurs­si, jos­sa oli pak­ko olla pai­kal­la jo­ten verk­ko­kurs­si sopi aika­tau­lui­hi­ni täy­del­li­ses­ti. Li­säk­si pi­dän Mood­le-teh­tä­vis­tä, niis­tä nä­kee heti pa­laut­teen mi­ten on on­nis­tu­nut.”

Bi­o­lo­gi­nen ke­mia kurs­si teh­tiin nel­jän hen­gen te­ki­jä­tii­mil­lä. Irma Aro­luo­ma on pal­kit­tu Schild­tin lu­ki­on eme­ri­ta-leh­to­ri, San­na Ne­va­la työs­ken­te­lee Jy­väs­ky­län ai­kuis­lu­ki­os­sa, Ari Kivi­nie­mi opet­taa Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa ja Las­si Pyyk­kö on Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton ke­mi­an lai­tok­sen opet­ta­ja. Te­ki­jä­tii­mi koot­tiin sel­lai­sek­si, että sii­tä löy­tyy moni­puo­li­ses­ti ko­ke­mus­ta lu­kio-opet­ta­mi­ses­ta, verk­ko-ope­tuk­ses­ta sekä ko­keel­li­suu­des­ta. Te­ki­jöil­lä on myös pal­jon poik­ki­tie­teel­lis­tä osaa­mis­ta. Pe­rin­tei­sen ma­fy­ke-yh­dis­tel­män li­säk­si lä­hes kai­kil­ta löy­tyi myös bi­o­lo­gi­an opet­ta­jan pä­te­vyys. Kurs­si suun­ni­tel­tiin yli­o­pis­ton ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti ja sen osal­ta si­säl­lös­tä vas­ta­si­vat yli­o­pis­ton­o­pet­ta­jat Ari ja Las­si. Lu­kio-opet­ta­jat toi­vat kurs­sin suun­nit­te­luun tie­to­tai­toa kurs­sin vaa­ti­vuu­den so­vit­ta­mi­seen lu­ki­o­lai­sel­le. Eri­to­ten Irma on teh­nyt pal­jon töi­tä ko­keel­li­suu­den ja ar­vi­oin­nin ke­hit­tä­mi­sen pa­ris­sa. Ai­kuis­lu­ki­ol­la taas on pit­kät pe­rin­teet verk­ko- ja moni­muo­to-ope­tuk­ses­ta ja San­na on en­nät­tä­nyt käyt­tää työs­sään usei­ta eri verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jä ja nii­den työ­ka­lu­ja.

Lu­ki­o­lai­sia näi­nä kah­te­na vuo­te­na, joi­na kurs­sia on tar­jot­tu, on ol­lut mo­lem­pi­na vuo­si­na kurs­sil­la va­jaa kak­si­kym­men­tä. Bi­o­lo­gi­nen ke­mia on siis on­nis­tu­nut saa­maan opis­ke­li­joi­ta mel­ko hy­vin. Toi­saal­ta, kos­ka kurs­sia tar­jo­taan koko Kes­ki-Suo­men opis­ke­li­joil­le, voi­si poh­tia miks­ei kurs­seil­le ole enem­pää ha­luk­kai­ta. Kun opet­ta­jat ovat ky­sy­neet asi­aa opis­ke­li­joil­ta, niin vas­tauk­ses­sa tois­tuu kak­si asi­aa: lu­kio-opin­not it­ses­sään täyt­tä­vät päi­vät, jo­ten opis­ke­li­jat ko­ke­vat kor­ke­a­kou­lu­kurs­sit yli­mää­räi­se­nä työ­nä, jo­hon ei ole ai­kaa. Toi­sek­si opis­ke­li­jat kai­paa­vat vie­lä kon­tak­ti­o­pe­tus­ta ja kyn­nys aloit­taa sekä suo­rit­taa verk­ko­kurs­si lop­puun on suu­ri. Jäl­kim­mäi­seen pul­maan on ko­e­tet­tu vas­ta­ta li­sää­mäl­lä kurs­sil­le aloi­tus­lu­en­to, jot­ta opis­ke­li­ja nä­kee opet­ta­jat ja muut opis­ke­li­jat ai­na­kin ker­ran. Täl­löin opet­ta­jaan on hel­pom­pi ot­taa pul­ma­ti­lan­teis­sa yh­teyt­tä.  Vas­tauk­sis­sa tois­tu­vaa lu­kio-opin­to­jen kii­reel­li­syyt­tä se­lit­tää vas­taa­jien va­li­koi­tu­nut ryh­mä. Yleen­sä kor­ke­a­kou­lu­kurs­seis­ta ovat kiin­nos­tu­neet opis­ke­li­jat, jot­ka ovat va­lin­neet lu­ki­on­kin kurs­si­tar­jot­ti­mel­ta pal­jon kurs­se­ja.

Toi­sen as­teen opis­ke­li­joil­le tar­jot­ta­vien kor­ke­a­kou­lu­kurs­sien va­lin­to­jen mää­rää voi­si li­sä­tä kurs­sien si­joit­ta­mi­nen kurs­si­tar­jot­ti­mel­le suo­raan palk­kei­hin, opin­to­jen pa­rem­pi mark­ki­noin­ti ja hyö­ty­jen nä­ky­väk­si tuo­mi­nen opis­ke­li­joil­le sekä verk­ko-opis­ke­lun työ­ta­poi­hin to­tut­tau­tu­mi­nen. Tär­kein­tä kui­ten­kin on kurs­seis­ta ja nii­den hyö­dyis­tä opis­ke­li­joil­le ker­to­mi­nen, mis­sä opet­ta­jat ovat avain­ase­mas­sa. Te­ki­jä­tii­mis­tä Las­si toi­mii Luma Kes­ki-Suo­men koor­di­naat­to­ri­na ja San­na MAOL Kes­ki-Suo­men pu­heen­joh­ta­ja­na. Yh­teis­työ ja yh­dis­tys­toi­min­ta ovat tuo­neet myös nä­ky­vyyt­tä kurs­sil­le (ja myös muil­le LUMA-ai­nei­den kurs­seil­le), kos­ka kurs­sis­ta tie­dot­ta­mi­nen opet­ta­jil­le ja sitä kaut­ta opis­ke­li­joil­le on su­ju­nut luon­te­vas­ti LUMA Kes­ki-Suo­men sekä MAOL Kes­ki-Suo­men so­me­ka­na­vien ja säh­kö­pos­ti­lis­tan kaut­ta.

Meil­le opet­ta­jil­le yh­des­sä te­ke­mi­nen on tuo­nut mu­ka­vaa vaih­te­lua. Kurs­sien suun­nit­te­lu on aut­ta­nut myös ver­kot­tu­maan ja ke­hit­tä­mään muu­ta yh­teis­työ­tä. Laa­jem­mas­sa mi­tas­sa Omal­le po­lul­le kor­ke­a­kou­luun -han­ke on mah­dol­lis­ta­nut ver­kot­tu­mi­sen ja yh­teis­työn toi­sen as­teen ja kor­kea-as­teen vä­lil­lä, mikä on päi­vit­tä­nyt opet­ta­jien nä­ke­myk­siä kor­ke­a­kou­lu­opin­nois­ta. Ja myös toi­sin päin – li­sän­nyt kor­ke­a­kou­lu­o­pet­ta­jien tie­tä­mys­tä toi­sen as­teen opin­to­jen nyky­ti­lan­tees­ta.

 San­na Ne­va­la (Las­si Pyyk­kö, Ari Kivi­nie­mi ja Irma Aro­luo­ma

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018