Lukiolaiset luonnontieteellisten ilmiöiden esittelijöinä

Matti Gröhn, Haapajärven lukio

Lukiolaiset luonnontieteellisten ilmiöiden esittelijöinä

Haa­pa­jär­ven lu­ki­on ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­sis­tä ai­neis­ta kiin­nos­tu­neet opis­ke­li­jat ovat ku­van­neet ah­ke­ras­ti vi­de­oi­ta vii­me ke­vään ja syk­syn ai­ka­na. Tä­män on mah­dol­lis­ta­nut Ope­tus­hal­li­tuk­sen ra­hoit­ta­ma Tu­be­ta Tie­det­tä han­ke, joka jat­kuu ke­vät­luku­kau­den 2018 lop­puun saak­ka. Hank­keen ta­voit­tee­na on kan­nus­taa opis­ke­li­jaa sy­ven­ty­mään it­seä kiin­nos­ta­vaan tie­teel­li­seen ai­hee­seen ja op­pia te­ke­mään sii­tä in­nos­ta­va vi­de­o­e­si­tys.

”Yleen­sä lu­ki­o­kurs­seil­la opet­ta­jat päät­tä­vät tut­kit­ta­vat ai­heet ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teel­la. Tu­be­ta Tie­det­tä kurs­sil­la näkö­kan­ta on kään­net­ty toi­sin päin. Opis­ke­li­ja päät­tää tut­kit­ta­van il­mi­ön ja sen esi­tys­ta­van va­paas­ti. Riit­tää, että aihe liit­tyy lu­ki­os­sa ope­tet­ta­viin tie­de­ai­nei­siin. On tär­ke­ää, että opis­ke­li­ja voi itse vai­kut­taa sii­hen, mitä opis­ke­lee” fy­sii­kan esi­tyk­siä oh­jaa­va Mat­ti Gröhn ku­vai­lee. Vi­de­oi­ta on teh­ty vesi­me­lo­nin ha­jot­ta­mi­ses­ta, kau­pun­gin ja maa­seu­dun ero­a­vai­suuk­sis­ta, met­sien moni­muo­toi­suu­des­ta ja ve­den elekt­ro­lyy­sis­tä. Kurs­sin lo­pus­sa val­miit vi­de­ot on käy­ty esit­tä­mäs­sä Haa­pa­jär­ven ala­kou­luil­la pien­ten tie­de­pa­jo­jen kera.

Pol­ku ide­as­ta val­miik­si vi­de­ok­si on pit­kä ja vaa­tii sekä opis­ke­li­jal­ta että opet­ta­jal­ta suun­ni­tel­mal­li­suut­ta, kär­si­väl­li­syyt­tä ja pit­kä­jän­tei­syyt­tä. Jot­ta il­mi­ön pys­tyy esit­tä­mään, se pi­tää ym­mär­tää ja hah­mot­taa. Kun tie­teel­li­nen puo­li on hal­lus­sa, pi­tää poh­tia mi­ten il­mi­ön saa esi­tet­tyä kat­so­jal­le. Vas­ta lo­puk­si tu­lee ku­vaus ja edi­toin­ti. Edi­toin­ti vie pal­jon ai­kaa ja voi­mia, vaik­ka sen te­ki­si mah­dol­li­sim­man yk­sin­ker­tai­ses­ti. Luo­va pro­ses­si vaa­tii pal­jon poh­ti­mis­ta ja ko­kei­lua.

Vaik­ka nyky­ajan lu­ki­o­lai­nen viet­tää suu­ren osan päi­väs­tään net­ti­vi­de­oi­den ää­rel­lä, ei­vät kaik­ki ole val­mii­ta te­ke­mään omia vi­de­oi­ta – ai­na­kaan tie­teel­li­sis­tä ai­heis­ta. Hank­keen kaut­ta on opit­tu, että kyn­nys il­moit­tau­tua eril­li­sel­le vi­de­oin­ti­kurs­sil­le on kor­kea ja jat­kos­sa vi­de­oi­den te­koa ote­taan­kin mie­luum­min osak­si lu­ki­o­kurs­se­ja ja nii­den si­säl­tö­jä.

Vi­de­on te­ke­mi­nen on to­det­tu toi­mi­vak­si ta­vak­si pe­reh­tyä tut­kit­ta­vaan ai­hee­seen. Il­mi­öi­den ym­pä­ril­le teh­dyt esi­tyk­set ja vi­de­ot tuo­vat op­pi­mi­seen sy­väl­li­syyt­tä ja haus­kuut­ta, jota ei voi saa­vut­taa vain las­ke­mal­la ja lu­ke­mal­la. ”Luon­toa on hel­pom­pi ym­mär­tää, kun sen ko­kee oma­koh­tai­ses­ti. Vi­de­on te­ki­jä jou­tuu ja pää­see sub­jek­tik­si poh­ti­maan luon­non toi­min­taa” Gröhn tuu­mai­lee.

Vi­de­oi­den ku­vaus- ja edi­toin­ti­alus­tak­si va­li­koi­tui iPad, mikä osoit­tau­tui toi­mi­vak­si rat­kai­suk­si.

Vi­de­oi­den ku­vaus- ja edi­toin­ti­alus­tak­si va­li­koi­tui iPad, mikä osoit­tau­tui toi­mi­vak­si rat­kai­suk­si.

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018