Valtakunnallinen kehittämistehtävä lukiokoulutuksessa

Reima Härkönen, Savonlinnan taidelukio

Valtakunnallinen kehittämistehtävä lukiokoulutuksessa

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio sai lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän lu­ki­oi­den eri­tyis­teh­tä­vä­haun yh­tey­des­sä. Näi­tä teh­tä­viä tuli erik­seen ha­kea ja nii­tä myön­net­tiin yh­teen­sä 11 kap­pa­let­ta. Teh­tä­vis­tä pe­rä­ti kah­dek­san jäi pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ja ”maa­kun­tiin” nii­tä saa­tiin vain kol­me. Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on saa­ma kuva­tai­teen val­ta­kun­nal­li­nen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä oli ai­noa Itä-Suo­meen saa­tu.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio suun­nit­te­li si­säl­löt 10.4. pi­det­tyä suun­nit­te­lu­ti­lai­suut­ta var­ten. Tä­män ti­lai­suu­den oli kut­su­nut kool­le ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö. Siel­lä kä­si­tel­tiin nämä aja­tuk­set ja an­net­tiin niil­le vih­re­ää va­loa. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä pal­jas­tet­tiin teh­tä­vien ra­hoi­tus, 1.8.2018 – 31.7.2025 jo­kais­ta teh­tä­vää hoi­ta­vaa lu­ki­o­ta tu­e­taan yli­mää­räi­sel­lä val­ti­on­o­suu­del­la, joka on suu­ruu­del­taan 150 000 – 180 000 € / luku­vuo­si. Lo­pul­li­nen sum­ma riip­puu teh­tä­vän laa­juu­des­ta ja ta­voit­teel­li­suu­des­ta.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio to­teut­taa tätä alla ole­vaa agen­daa yh­des­sä hel­sin­ki­läi­sen Tölö Gym­na­siu­min kans­sa, jol­la on myös vas­taa­va teh­tä­vä.

1.Toimintakulttuurin kehittäminen

Toi­min­ta­kult­tuu­ria ai­o­taan ke­hit­tää yh­tei­söl­li­syy­den, ih­mi­siä osal­lis­ta­van tai­teen ja il­mi­ö­poh­jai­sen op­pi­mi­sen kei­noin. Nämä py­ri­tään saa­maan läh­tö­koh­tai­ses­ti osak­si kou­lu­tus­ra­ken­net­ta ja kurs­si­si­säl­tö­jä.

a) YH­TEI­SÖL­LI­SYYS: KUVA­TAI­DE­LU­KI­OIS­TA YH­TEI­SÖ­JÄ YK­SI­LÖIL­LE

Yh­tei­söl­li­syy­den eri osa-alu­eet:

b) OSAL­LIS­TA­VA TAI­DE: KUVA­TAI­DE­LU­KI­OT OSA­NA YM­PÄ­RÖI­VÄÄ YH­TEI­SÖÄ

c) IL­MI­Ö­POH­JAI­SUUS: KUVA­TAI­DE­LU­KI­OT UU­DEN OPS:N AI­RU­EI­NA

Kei­no­ja ta­voit­tee­seen pää­se­mi­sek­si

2. Kuvataideopettajien täydennyskoulutus

Tar­jo­am­me ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän mu­kais­ta täy­den­nys­kou­lu­tus­ta ope­tus­hal­li­tuk­sen tar­jo­a­ma­na kou­lu­tuk­se­na. Kou­lu­tus to­teu­te­taan Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­os­sa. En­sim­mäi­nen kou­lu­tus­jak­so suun­na­taan maan mui­hin kuva­tai­de­lu­ki­oi­hin. Saa­mam­me pa­laut­teen pe­rus­teel­la laa­dim­me maan lu­ki­oil­le tar­jot­ta­van kou­lu­tus­ai­hi­on.

Kei­no­ja ta­voit­tee­seen pää­se­mi­sek­si

3. Alumniyhteisö

Ha­lu­am­me ke­hit­tää yh­teis­työ­tä tai­de­lu­ki­os­ta jo val­mis­tu­nei­den opis­ke­li­joi­den kans­sa, jot­ka ovat jat­ka­neet opin­to­ja esi­mer­kik­si tai­de­kor­ke­a­kou­lui­hin. Näin kar­toi­tam­me tai­de­lu­ki­on käy­nei­den opin­to­pol­kua, mikä puo­les­taan voi­si hel­pot­taa myös lu­ki­o­lai­sia jat­ko-opin­to­jen va­lin­nas­sa. Kun tie­toi­suus li­sään­tyy sii­tä, kuin­ka hyvä poh­ja kuva­tai­de­lu­kio on jat­ko-opin­noil­le, myös kyn­nys ha­kea oppi­lai­tok­seen ma­dal­tuu.

Kei­no­ja ta­voit­tee­seen pää­se­mi­sek­si

SA­VON­LIN­NAN TAI­DE­LU­KIO ei to­teu­ta teh­tä­vää omin päin

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018