eLukio opiskelijana

Aino Telkkälä ja Jasmin Kreus, Oulun Lyseon lukion opiskelijoita

eLukiossa opiskelu

Moi! Olem­me kak­si 17-vuo­ti­as­ta tyt­töä Ou­lun Ly­se­on lu­ki­os­ta. Olem­me kum­pi­kin käy­neet eLu­ki­os­ta usei­ta kurs­se­ja ja ker­rom­me sii­tä näin päi­vä­lu­ki­o­lai­sen näkö­kul­mas­ta. eLu­ki­os­ta on tul­lut osa opis­ke­lui­tam­me ja meil­lä on­kin yleen­sä jo­kai­ses­sa eLu­ki­on jak­sos­sa ai­na­kin yksi kurs­si.

Olem­me suo­rit­ta­neet eLu­ki­os­sa pää­a­si­al­li­ses­ti ai­nei­ta, joi­ta emme aio opis­kel­la pa­kol­li­sia kurs­se­ja enem­pää, tai ai­nei­ta, jot­ka ei­vät sovi päi­vä­lu­ki­om­me luku­jär­jes­tyk­seen. Mo­nes­ti myös jot­kut kurs­sit ovat ol­leet päi­vä­lu­ki­os­sa täyn­nä, jo­ten ne on ol­lut help­po ot­taa eLu­ki­os­ta.

eLu­ki­os­sa oppi­tun­nit ei­vät ole pa­kol­li­sia ja nii­tä on noin kol­me yh­del­lä kurs­sil­la. Tämä te­kee etä­o­pis­ke­lus­ta pal­jon hel­pom­paa kuin päi­vä­lu­ki­os­sa opis­ke­lu. Toi­saal­ta opis­ke­li­jan pi­tää ot­taa itse enem­män vas­tuu­ta omas­ta opis­ke­lus­taan ja sel­vit­tää kurs­sien teh­tä­vät ja teh­tä­vien pa­lau­tus­ajat, kos­ka niis­tä ei yleen­sä hir­ve­äs­ti muis­tu­te­ta. Oppi­tun­nit ja viik­ko­teh­tä­vät ovat vain pie­ni osa kurs­sien si­säl­lös­tä, jo­ten mui­den asi­oi­den opis­ke­lu on myös­kin vas­tuul­la­si. Muu­ten opin­not voi suun­ni­tel­la pa­lau­tus­ai­ko­jen ra­jois­sa to­del­la va­paas­ti. Jos tar­vit­set apua, opet­ta­jiin on help­po olla yh­tey­des­sä esi­mer­kik­si Wil­man kaut­ta.

Etä­o­pis­ke­lu pie­nen­tää päi­vä­lu­ki­on taak­kaa. Kurs­se­ja on help­po käy­dä, kos­ka voit opis­kel­la ko­to­na. Viik­ko­teh­tä­viä on usein nel­jä, mikä on vä­hem­män kuin päi­vä­lu­ki­os­sa, jos­sa läk­sy­jä tu­lee yleen­sä vino pino. Olem­me­kin ha­vain­neet, että etä­o­pis­ke­lu jät­tää pal­jon enem­män va­paa-ai­kaa opis­ke­li­jal­le.

Tyk­kääm­me eLu­ki­os­ta pal­jon, sil­lä se tuo opis­ke­li­ja-ar­keem­me jous­ta­vuut­ta, mah­dol­li­suuk­sia, help­pout­ta ja li­sää vapa-ai­kaa. Suo­sit­te­lem­me sitä jo­kai­sel­le!

eLu­ki­on tun­ti juu­ri al­ka­mas­sa

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018