eLukio opettajana

Niina Harjunpää ja Sari Tapola, Oulun Lyseon lukio

Päivällä lukiossa, illalla etälukiossa – etäopetusta pitkin Pohjanmaata

Jo pari­kym­men­tä vuot­ta toi­mi­nut Poh­jois-Poh­jan­maan lu­ki­oi­den ver­kos­to, eLu­kio, ke­hi­tet­tiin alun pe­rin syr­jä­seu­duil­la asu­vien ai­kuis­ten tar­pei­siin, ih­mi­sil­le, joil­le ai­kuis­lu­kio oli ai­van lii­an kau­ka­na ja työ­e­lä­mä vei val­ta­osan päi­vän tun­neis­ta. Lu­ki­on suo­rit­ta­mi­nen oli ol­lut mo­nel­le saa­vut­ta­ma­ton unel­ma, joka nyt oli mah­dol­lis­ta to­teut­taa. Vuo­sien myö­tä eLu­ki­on toi­min­ta laa­je­ni Poh­jois-Poh­jan­maal­ta ete­lää ja koil­lis­ta koh­ti: ver­kos­toon kuu­luu lu­ki­oi­ta Kan­nuk­ses­ta Tai­val­kos­kel­le. Sivu­tuot­tee­na verk­ko-opin­not tar­jot­tiin ver­kos­ton lu­ki­oi­den päi­vä­o­pis­ke­li­joil­le­kin, ja tä­hän mah­dol­li­suu­teen opis­ke­li­jat ovat myös tart­tu­neet.

Pa­rin vii­me vuo­den ajan eLu­kio on ol­lut avoin kai­kil­le Ou­lun päi­vä­lu­ki­oi­den opis­ke­li­joil­le, mikä on li­sän­nyt opis­ke­li­ja­mää­rää en­ti­ses­tään – val­ta­osa opis­ke­li­jois­ta on nyt päi­vä­lu­ki­o­lai­sia. He va­lit­se­vat eLu­ki­os­ta kurs­se­ja, joi­ta hei­dän omas­sa kou­lus­saan ei ole tar­jol­la tai jot­ka ovat vai­ke­as­ti so­vi­tet­ta­vis­sa hei­dän aika­tau­luun­sa esi­mer­kik­si ai­kaa vie­vien har­ras­tus­ten ta­kia.

Sa­mas­sa tah­dis­sa opis­ke­li­joi­den mää­rän kans­sa on kart­tu­nut kurs­si­tar­jon­ta. eLu­kio tar­jo­aa pait­si kaik­ki pa­kol­li­set ja val­ta­kun­nal­li­set sy­ven­tä­vät kurs­sit, myös esi­mer­kik­si lu­ki­ois­sa har­vi­nai­sem­pien kiel­ten kurs­se­ja, ku­ten ja­pa­nia, kii­naa, ita­li­aa ja saa­mea, sekä eri­lai­sia ker­taus­kurs­se­ja yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin val­mis­tau­tu­vil­le opis­ke­li­joil­le.

Mitä eLu­kio-ope­tus ja -opis­ke­lu on?

eLu­ki­os­sa ope­tus ja opis­ke­lu ta­pah­tuu il­tai­sin. Oppi­tun­nit pi­de­tään ver­kos­sa: opet­ta­ja on omal­la ko­neel­laan ko­to­na, sa­moin opis­ke­li­jat. Suu­rin osa kurs­sin si­säl­tö­jen opis­ke­lus­ta on kui­ten­kin it­se­näis­tä työs­ken­te­lyä, sil­lä kon­tak­ti­o­pe­tus­ta on noin 200 mi­nuut­tia kurs­sia koh­den. Oppi­tun­tien li­säk­si opis­ke­li­jat te­ke­vät vii­koit­tai­sia etä­teh­tä­viä, joil­la ka­te­taan it­se­näi­ses­ti opis­kel­ta­va kurs­sin si­säl­tö. Sa­mal­la opet­ta­ja voi seu­ra­ta opis­ke­li­joi­den edis­ty­mis­tä, an­taa pa­lau­tet­ta ja tar­jo­ta oh­jaus­ta. Kurs­sin lo­pus­sa pi­de­tään kurs­si­koe – eLu­ki­os­sa on koe­viik­ko, ku­ten mel­kein kai­kis­sa Suo­men lu­ki­ois­sa.

Mitä miet­tii eLu­ki­on opet­ta­ja?

eLu­kio tar­jo­aa opet­ta­jal­le mo­nia mah­dol­li­suuk­sia ko­keil­la ja ke­hit­tyä. Verk­ko-ope­tuk­ses­sa opet­ta­ja op­pii luon­nol­li­sel­la ta­val­la hyö­dyn­tä­mään tek­no­lo­gi­aa. Lait­teet ei­vät kui­ten­kaan mää­ri­tä tai kah­lit­se opet­ta­jan työ­tä, päin vas­toin: ope­tus­taan saa ke­hit­tää pe­da­go­giik­ka ja opis­ke­li­ja edel­lä. On mie­tit­tä­vä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia ope­tuk­sen to­teut­ta­mis­ta­po­ja ti­lan­tees­sa, jos­sa opis­ke­li­jat ja opet­ta­ja ei­vät kos­kaan koh­taa re­aa­li­e­lä­mäs­sä. Kos­ka kon­tak­ti­o­pe­tus­ta on vä­hän, olen­nai­sen seu­lo­mi­nen kurs­si­si­säl­löis­tä on tär­ke­ää. On ky­et­tä­vä tar­jo­a­maan yksi­se­lit­tei­set oh­jeet opis­ke­li­jan it­se­näis­tä työs­ken­te­lyä var­ten. On mie­tit­tä­vä työs­ken­te­ly­ta­po­ja, jot­ka pal­ve­le­vat eri­lai­sia op­pi­mi­sen ta­po­ja mut­ta toi­mi­vat myös ver­kos­sa.

Yksi eLu­kio-opet­ta­jan työn haas­te on opis­ke­li­jan koh­taa­mi­nen: emme ta­paa kas­vo­tus­ten, ja suu­ri osa vies­tin­näs­tä ta­pah­tuu kir­jal­li­ses­ti. Sik­si opis­ke­li­jan ja opet­ta­jan vä­lil­le syn­ty­vä vuo­ro­vai­ku­tus voi jää­dä muo­dol­li­sek­si ja kan­ke­ak­si, ell­ei sen eteen teh­dä pal­jon töi­tä puo­lin ja toi­sin. Niin­pä opis­ke­li­ja kes­keyt­tää kurs­sin hel­pom­min kuin päi­vä­lu­ki­os­sa, jos hän ko­kee jää­vän­sä opin­nois­saan yk­sin il­man opet­ta­jan tu­kea.

Opet­ta­ja Ma­ria Ale­xa­ki es­pan­jan oppi­tun­nil­la.

Haas­teis­ta huo­li­mat­ta työ eLu­ki­os­sa on hy­vin pal­kit­se­vaa: kun opet­ta­ja voi käyt­tää verk­ko-ope­tuk­ses­sa hy­vik­si ha­vait­se­mi­aan toi­min­ta­ta­po­ja myös luok­ka­o­pe­tuk­ses­sa, opet­ta­juus muok­kau­tuu uu­den­lai­sek­si. Par­haim­mil­laan täs­tä on tu­lok­se­na uu­den­lai­sen opet­ta­juu­den syn­tee­si, jos­ta hyö­ty­vät sekä opet­ta­jat että op­pi­jat.

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018