Esipuhe

Petri Lehikoinen Opetusneuvos

Hyvät lukiokoulutuksen kehittäjät!

Eläm­me nyt 2010-lu­vun jäl­ki­puo­lis­kol­la suo­ma­lai­ses­sa lu­ki­o­maa­il­mas­sa en­nen­nä­ke­mä­tön­tä uu­dis­tus­kaut­ta. Sen aluk­si otet­tiin käyt­töön lu­ki­oi­den uu­det ope­tus­suun­ni­tel­mat elo­kuus­sa 2016. Sa­ma­na syk­sy­nä aloi­tet­tiin yli­op­pi­las­ko­kei­den as­teit­tai­nen di­gi­ta­li­soin­ti­pro­ses­si, joka jat­kuu ke­vää­seen 2019.

Eikä täs­sä vie­lä kaik­ki. Lu­ki­o­kou­lu­tus pää­si myön­tei­sen huo­mi­on koh­teek­si hal­li­tuk­sen puo­li­väli­rii­hes­sä ke­vääl­lä 2017 sil­lä seu­rauk­sel­la, että aloi­tet­tiin #uu­si­lu­kio-han­ke: se si­säl­tää lu­ki­o­lain uu­si­mi­sen ja lu­ki­on toi­min­nal­li­sen uu­dis­ta­mi­sen, ku­ten myös lu­ki­o­a­se­tuk­sen ja yo-tut­kin­to­sään­nös­ten muut­ta­mi­sen.

Hal­li­tuk­sen esi­tys lu­ki­o­laik­si hy­väk­syt­tä­neen edus­kun­nas­sa ai­van lähi­ai­koi­na. Tämä tar­koit­taa sitä, että jat­kam­me lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen uu­dis­ta­mis­ta uu­del­la ops-pro­ses­sil­la. Tä­män het­ken tie­don mu­kaan uu­det ope­tus­suun­ni­tel­mat ote­taan käyt­töön syk­syl­lä 2021. Aika edel­li­sen ops:n ja uu­den ops:n vä­lil­lä on en­nä­tyk­sel­li­sen ly­hyt 5 vuot­ta. Tätä voi­ta­neen pi­tää erään­lai­se­na ajan­ku­va­na ja toi­saal­ta merk­ki­nä sii­tä, että dy­naa­mi­nen ke­hit­tä­mis­työ on tul­lut osak­si ar­ke­am­me.

Täl­lais­ten uu­dis­tus­tuul­ten pu­hal­ta­es­sa on Lu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton eli tut­ta­val­li­ses­ti LUKE-ver­kos­ton toi­min­nal­la en­tis­tä­kin suu­rem­pi mer­ki­tys. Juu­ri suu­ren uu­dis­tus­kau­den alus­sa aloit­ta­nee­seen Ope­tus­hal­li­tuk­sen LUKE-ver­kos­toon va­li­koi­tui 165 ha­ki­jan jou­kos­ta 84 eri­tyi­sen ke­hit­tä­mis­myön­teis­tä kou­lua kaut­ta maan. LUKE-ver­kos­to or­ga­ni­soi­tui 8 alu­eel­li­seen ke­hit­tä­mis­ver­kos­toon, joil­le ni­met­tiin 12 alue­koor­di­naat­to­ria. Maam­me kaik­ki lu­ki­ot ja kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jät ovat ha­lu­tes­saan pääs­set mu­kaan alu­eel­li­seen toi­min­taan. Ke­hit­tä­mis­työ­hön on mo­nin pai­koin osal­lis­tet­tu myös lu­ki­oi­den opis­ke­li­joi­ta, joil­ta on saa­tu tär­kei­tä ja ar­vok­kai­ta näkö­kul­mia lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen uu­dis­ta­mi­seen.

LUKE-ver­kos­to on teh­nyt suu­ren­mois­ta työ­tä pe­reh­ty­es­sään lu­ki­on pe­da­go­gii­kan, toi­min­ta­kult­tuu­rin ja op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen uu­dis­ta­mi­seen. Suo­ma­lai­nen lu­kio tar­vit­see ”ro­pe­li­päi­tä”, jot­ka us­kal­ta­vat en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti ko­keil­la uut­ta ja tuo­da tuo­rei­ta näkö­kul­mia kou­lun ke­hit­tä­mi­seen. Jos­kus maa­il­maa on hyvä kat­sel­la ku­vaan­nol­li­ses­ti pääl­lään seis­ten ja jos­kus edel­lä­kä­vi­jöi­den roo­li­na on myös lyö­dä pää­tään sei­nään. Sin­nik­kyys ja en­nak­ko­luu­lot­to­muus kui­ten­kin yleen­sä pal­ki­taan.

Nyt saam­me mais­tel­la LUKE-ver­kos­ton ke­hit­tä­mis­työn he­del­miä täs­sä verk­ko­jul­kai­sus­sa, joka jul­kai­su­na­kin edus­taa uu­den­lais­ta ket­te­rää lä­hes­ty­mis­ta­paa. Tar­kas­te­lus­sa on LUKE-ver­kos­to­kou­lu­jen ko­ke­muk­sia kes­kei­sil­tä lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen osa-alu­eil­ta: 1) Ra­ken­teet ja toi­min­ta­kult­tuu­ri, 2) Kor­ke­a­kou­lu­yh­teis­työ, yrit­tä­jyys ja työ­e­lä­mä­yh­teis­työ, 3) Op­pi­mi­sen ar­vi­oin­nin moni­puo­lis­ta­mi­nen, 4) Di­gi­taa­li­suus ja op­pi­mis­ym­pä­ris­töt ja 5) Kan­sain­vä­li­syys.

Suu­ret kii­tok­set kai­kil­le jul­kai­sun laa­ti­mi­seen osal­lis­tu­neil­le. Kii­tok­set hy­väs­tä yh­teis­työs­tä myös kai­kil­le LUKE-ver­kos­ton kou­luil­le ja eten­kin eri­tyis­tä vas­tuu­ta kan­ta­neil­le alue­koor­di­naat­to­reil­le, ku­ten myös Ope­tus­hal­li­tuk­sen omil­le LUKE-ke­hit­tä­jil­le. Ins­pi­roi­via luku­tuo­ki­oi­ta LUKE-jul­kai­sun pa­ris­sa!

Hel­sin­gis­sä 4. tou­ko­kuu­ta 2018

Pet­ri Le­hi­koi­nen, Ope­tus­neu­vos
Ope­tus­hal­li­tuk­sen Lu­ki­o­kou­lu­tus ja tai­teen pe­rus­o­pe­tus -yk­si­kön pääl­lik­kö

Pet­ri Le­hi­koi­nen, Ope­tus­neu­vos Ope­tus­hal­li­tuk­sen Lu­ki­o­kou­lu­tus ja tai­teen pe­rus­o­pe­tus -yk­si­kön pääl­lik­kö

Uut­ta lu­ki­o­ta ra­ken­ta­mas­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #14.4.2018