Jämlikhetsarbete i praktiken

Mikael Eriksson, rektor, Kyrkslätts gymnasium

Jäm­ställd­het, li­ka­be­hand­ling och in­klu­de­ring lyfts allt tyd­li­ga­re fram i vårt sam­häl­le och na­tur­ligt­vis ock­så i vå­ra sko­lor. Jäm­lik­het un­der­stryks i fle­ra oli­ka av­snitt i Grun­der­na för gym­na­si­ets lä­ro­plan 2019, i syn­ner­het i ka­pit­let om verk­sam­hets­kul­tur där det ut­trycks klart och tyd­ligt.

Gym­na­si­et ska främ­ja li­ka­be­hand­ling och jäm­ställd­het i all sin verk­sam­het. Ge­men­ska­pens med­lem­mar ska bli hör­da, sed­da och be­hand­las på lika grun­der. Upp­le­vel­ser av rätt­vi­sa, trygg­het och av att bli ac­cep­te­rad ska­par för­tro­en­de och främ­jar ar­bets­ron. Mobb­ning, tra­kas­se­ri­er, våld, ra­sism el­ler dis­kri­mi­ne­ring ac­cep­te­ras inte, utan de ska fö­re­byg­gas och tas itu med. (Grun­der­na för gym­na­si­ets lä­ro­plan 2019)

Li­ka­så ska alla lä­ro­an­stal­ter ha en plan för främ­jan­de av jäm­ställd­het och li­ka­be­hand­ling. Pla­nen ska vara ett le­van­de do­ku­ment, en gui­de som sko­lan kan an­vän­da i sitt ar­be­te för jäm­lik­het och för att be­dö­ma hur väl jäm­lik­het upp­nåtts.

Rek­to­rer­na i söd­ra Fin­lands svensk­språ­ki­ga LUKE-nät­verk träf­fa­des i bör­jan av året 2022 för att dis­ku­te­ra det kom­man­de årets verk­sam­het. Det vi­sa­de sig att många av de del­ta­gan­de sko­lor­na just då såg över sin jäm­lik­hets­plan och tyck­te att ett sam­ar­be­te kring den här frå­gan kän­des re­le­vant och ak­tu­ell. Vi be­slöt oss allt­så för att mö­tas kring de här frå­gor­na.

Att vi alla är jäm­li­ka är sä­kert be­kant för de fles­ta. Vad in­ne­bär jäm­lik­het i prak­ti­ken där­emot? Det finns inte all­tid lika kla­ra svar på det. Många vet inte hel­ler skill­na­den mel­lan jäm­lik­het och jäm­ställd­het, så ge­nom att be­hand­la des­sa te­man i oli­ka sam­man­hang vill vi som job­bar med jäm­lik­hets­frå­gor i sko­lan öka al­las för­stå­el­se.

Jäm­lik­hets­ar­be­tet ska en­ga­ge­ra stu­de­ran­de. De ska hö­ras och ges till­fäl­le att lyf­ta fram så­dant som fun­ge­rar och så­dant som kun­de för­bätt­ras. Stu­de­ran­de ska ock­så del­ta ak­tivt i pla­ne­ring­en av det jäm­lik­hets­främ­jan­de ar­be­tet. Med det här i åtan­ke gick vi in för att pla­ne­ra och för­verk­li­ga nå­got som skul­le in­vol­ve­ra stu­de­ran­de från fle­ra oli­ka sko­lor. Vi vil­le att del­ta­gar­na på så sätt skul­le få in­syn i var­da­gen i and­ra gym­na­si­er, kun­na dela med sig av egna in­tryck och ut­by­ta idé­er med var­and­ra.

Vi hade inte som mål att skri­va en ge­men­sam plan. Vi vil­le sna­ra­re lå­ta lä­ra­re och stu­de­ran­de till­sam­mans jäm­fö­ra och dis­ku­te­ra pro­ces­ser samt hö­ra hur det står till i de oli­ka sko­lor­na. Sex sko­lor var in­tres­se­ra­de av att mö­tas i de här teck­nen, med en geo­gra­fisk sprid­ning från Par­gas till Lo­vi­sa. Ef­ter fle­ra år av pan­de­mi-iso­le­ring kän­des det rätt att träf­fas fy­siskt. Brän­dö gym­na­si­um i Hel­sing­fors ställ­de upp som värd för be­sö­ket.

In­för träf­fen möt­tes de del­ta­gan­de lä­rar­na ett par gång­er över Teams och kom över­ens om in­ne­hål­let och upp­läg­get. Från var­je sko­la del­tog 1-2 lä­ra­re och 2-4 stu­de­ran­de. LUKE-nät­ver­ket stod för alla kost­na­der, som ti­mer­sätt­ning, vi­ka­riekost­na­der, trans­port och mat. 

Del­ta­gar­na dis­ku­te­ra­de och jäm­för­de ar­be­tet för jäm­lik­het i de oli­ka sko­lor­na. Dis­kus­sio­ner­na styr­des av Nina Blom­berg, er­fa­ren inom ar­be­te för li­ka­be­hand­ling i sko­lor. Sam­man­fatt­nings­vis kan man kon­sta­te­ra att vå­ra sko­lor hade sam­ma ut­ma­ning­ar och öns­ke­mål. Grup­pen lyf­te fram nor­mer och bry­tan­det av dem, be­ho­vet av öm­se­si­dig re­spekt, oli­ka sex­u­a­li­te­ter, in­ter­sex­u­a­li­tet och ma­cho­kul­tur. Dis­kus­sio­nen kom ock­så in på ge­men­sam­ma köns­ne­u­tra­la toa­let­ter, kläd­sel­nor­mer­na och hur man bor­de ag­e­ra mot skälls­ord. Stu­de­ran­de­na an­såg att alla lä­ra­re bor­de föra sam­ma lin­je, så att alla kun­de få vara sig själ­va.

Ett år se­na­re möt­tes vå­ra sko­lor igen, nu un­der en hel te­ma­dag or­ga­ni­se­rad av Kyrkslätts gym­na­si­um. Vi in­led­de da­gen med en fö­re­läs­ning av Vir­ve Sa­voi­la, som job­bar för fö­re­ta­get Ek­va­li­ta. Sa­voi­la för­kla­ra­de hur nor­mer upp­står och hur de kan vara bå­de po­si­ti­va och de­struk­ti­va. När en norm le­der till att nå­gon ex­klu­de­ras och dis­kri­mi­ne­ras på grund av att hen inte pas­sar in i nor­men är det dags att bli med­ve­ten om hur­dan ska­da den nor­men kan or­sa­ka. 

Vå­ra stu­de­ran­de fick på för­hand väl­ja mel­lan sex oli­ka work­sho­par som de kun­de del­ta i un­der da­gen. Var och en kun­de del­ta i två oli­ka work­sho­par, där vi or­ga­ni­sa­tö­rer för­sök­te hit­ta så mång­si­di­ga gäs­ter och te­man som möj­ligt. 

 Vå­ra gäs­ter var

 På ef­ter­mid­da­gen sam­la­des alla stu­de­ran­de igen för att ta del av Henri­ka Back­lunds er­fa­ren­he­ter av ojäm­lik­het inom id­rott­svärl­den. Back­lund, som är ge­ne­ral­di­rek­tör för Fin­lands svens­ka id­rott, har även ar­be­tat inom för­svars­mak­ten i många år och be­rät­ta­de om hur det var att ta sig fram som kvin­na där. Inom id­rott­svärl­den finns det än­nu myck­et att gö­ra för att jäm­ställd­het ska för­verk­li­gas. Bland an­nat är en be­ty­dan­de mi­no­ri­tet (1,6% år 2017) av alla pro­fes­sio­nel­la id­rot­ta­re i Fin­land kvin­nor. De kvinn­li­ga sty­rel­se­med­lem­mar­na i de fin­länds­ka gren­för­bun­den är li­ka­så en klar mi­no­ri­tet med sina 26% år 2018. Back­lund be­to­na­de vik­ten av att ifrå­ga­sät­ta de härs­kan­de nor­mer­na inom id­rott­svärl­den och att vi alla t.ex. som kon­su­men­ter av sport kan bi­dra till en för­änd­ring. 

Da­gen av­slu­ta­des med en pa­nel­dis­kus­sion där gym­na­sis­ter från sju oli­ka gym­na­si­er pra­ta­de om sina er­fa­ren­he­ter av jäm­lik­het i sko­lan. Bland an­nat nämn­des ut­ma­ning­ar med språk­bru­ket i sko­lor­na, om hur van­ligt det är att an­vän­da vis­sa mi­no­ri­te­ter el­ler köns­ord som skälls­ord. Ge­nom att dela des­sa er­fa­ren­he­ter kan vi till­sam­mans se bred­den av pro­ble­men och even­tu­ellt bätt­re kom­ma åt dem. 

Te­ma­da­gens pa­nel dis­ku­te­rar.

Laa­du­kas­ta mei­nin­kiä lu­ki­ois­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #34.4.2023