Gradia-lukioiden askeleita kohti laadukasta verkko-oppimista ja yksilöllisiä opinpolkuja

Katariina Wickström, biologian ja maantieteen opettaja, verkko-opetuksen kehittäjä, Gradia-lukiot, Jyväskylän aikuislukio; Suvi Hirvijärvi, apulaisrehtori, Gradia-lukiot, Jyväskylän aikuislukion vastuurehtori

Gra­dia-lu­ki­ois­sa Jy­väs­ky­läs­sä ke­hi­te­tään mää­rä­tie­toi­ses­ti eri­lai­sia digi­op­pi­mi­sen mal­le­ja, jois­ta täs­sä ar­tik­ke­lis­sa kä­si­tel­tä­vä lu­ki­oi­den yh­tei­nen verk­ko-opin­to­tar­jo­tin on jous­ta­vin. Verk­ko-opin­to­tar­jo­tin tar­jo­aa opis­ke­li­jal­le mah­dol­li­suu­den ra­ken­taa opis­ke­lu­ar­ke­aan omiin aika­tau­lui­hin­sa so­pi­vak­si. Se tu­lee myös avuk­si ti­lan­tei­siin, jois­sa opis­ke­li­jan ei ole ol­lut mah­dol­lis­ta si­joit­taa opin­toa osak­si lähi­o­pin­to­ja tai jo­kin opin­to­jak­so puut­tuu val­mis­tu­mis­ta aja­tel­len. Osa opis­ke­li­jois­ta suo­rit­taa­kin huo­mat­ta­van osan opin­nois­taan puh­tai­na verk­ko-opin­to­jak­soi­na. Verk­ko-opin­to­tar­jo­tin mah­dol­lis­taa niin ai­kuis- kuin päi­vä­lu­ki­on opis­ke­li­joil­le opin­to­jen suo­rit­ta­mi­sen yk­si­löl­li­sen opis­ke­lu­suun­ni­tel­man mu­kaan. Tar­jo­tin­ta hyö­dyn­tä­vät Gra­dia-lu­ki­oi­den (Jy­väs­ky­län Ly­se­on lu­kio, Schild­tin lu­kio ja Jy­väs­ky­län ai­kuis­lu­kio) opis­ke­li­joi­den li­säk­si myös yh­teis­työ­ver­kos­to­jen opis­ke­li­jat. Osaa verk­ko-opin­to­jak­sois­ta tar­jo­taan Edu­Fu­tu­ran (www.edu­fu­tu­ra.fi) kaut­ta myös kor­kea-as­teen opis­ke­li­joil­le Jy­väs­ky­läs­sä. Ke­hit­tä­mis­työ­tä teh­dään myös laa­jem­min esi­mer­kik­si maa­kun­nal­li­sen yh­teis­työn ja lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen en­tis­tä pa­rem­man saa­vu­tet­ta­vuu­den tar­pei­siin vas­taa­mi­sek­si.

Gra­dia-lu­ki­oi­den verk­ko-opin­to­tar­jo­tin on kiin­teä osa eG­ra­di­aa, joka koor­di­noi Gra­di­an ta­sol­la ver­kos­sa oh­ja­tus­ti ta­pah­tu­vaa ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­ma­ton­ta opis­ke­lua. Verk­ko-opin­not tuo­te­taan yh­tei­ses­ti so­vit­tu­jen eG­ra­di­an laa­tu­kri­tee­rien mu­kaan, jois­sa huo­mi­oi­daan mm. oh­jaus, pa­laut­teen anto, ar­vi­oin­ti, saa­vu­tet­ta­vuus, tek­ni­nen to­teu­tus ja te­ki­jän­oi­keu­det. Oh­jauk­sen ja tuen verk­ko-opin­to­jak­so­jen ra­ken­ta­mi­seen opet­ta­jat saa­vat mm. Gra­di­an Digi­pal­ve­lui­den ja eri­lais­ten hank­kei­den jär­jes­tä­mis­tä kou­lu­tuk­sis­ta. Opet­ta­jat voi­vat hyö­dyn­tää myös tuki­ma­te­ri­aa­lia “Opas verk­ko-ope­tuk­sen to­teut­ta­jal­le”, joka tuo­tet­tiin eG­ra­di­an si­säi­ses­sä hank­kees­sa.

Verk­ko-opin­to­jak­sot ovat pe­da­go­gi­ses­ti huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­tu­ja ko­ko­nai­suuk­sia, jois­sa on kiin­ni­tet­ty eri­tyis­tä huo­mi­oi­ta verk­ko-opin­to­jak­son oh­jaa­vaan ra­ken­tee­seen. eG­ra­di­as­sa on tuo­tet­tu Mood­leen esi­täy­tet­ty verk­ko-opin­to­jak­so­poh­ja, jota opet­ta­ja läh­tee muok­kaa­maan omal­le verk­ko-opin­to­jak­sol­leen so­pi­vak­si. Yh­tei­sel­lä ra­ken­teel­la var­mis­te­taan se, että opin­to­jak­sol­ta löy­ty­vät kes­kei­set ele­men­tit, joi­den tar­koi­tuk­se­na on hel­pot­taa opis­ke­li­jan työs­ken­te­lyä verk­ko-opin­to­jak­sol­la. Verk­ko-opin­to­jak­son Mood­le-si­vuil­ta löy­ty­vät mm. seu­raa­vat asi­at: opis­ke­lu­suun­ni­tel­ma­lo­ma­ke, suo­si­tus suo­ri­tus­aika­tau­lus­ta, oh­jaus­ajat ja -ta­vat, opet­ta­jan yh­teys­tie­dot, oppi­ma­te­ri­aa­li­tie­dot, oh­jeet opis­ke­luun, ar­vi­oin­ti­tie­dot ja pa­lau­te­lo­ma­ke opin­to­jak­son jat­ko­ke­hit­tä­mi­sen tu­ek­si.

Eri­tyi­sen tär­kei­tä oh­jauk­sen työ­vä­li­nei­tä verk­ko-opin­to­jak­soil­la ovat opet­ta­jan an­ta­ma­na pa­lau­te ja yh­tey­den­pito opis­ke­li­joi­hin. Hen­ki­lö­koh­tais­ta pa­lau­tet­ta opis­ke­li­ja saa te­ke­mis­tään har­joi­tus­teh­tä­vis­tä. Pa­lau­tet­ta py­ri­tään an­ta­maan mah­dol­li­sim­man ajan­ta­sai­ses­ti opis­ke­li­jan opis­ke­lu­tah­tia myö­täil­len ja ra­ken­ta­vaan sä­vyyn, mikä edis­tää opin­to­jak­sol­la ete­ne­mis­tä. Mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan teh­tä­vis­sä voi­daan käyt­tää myös ver­tais­pa­lau­tet­ta sekä opis­ke­li­jan itse­ar­vi­oin­tia. Li­säk­si opet­ta­ja voi hyö­dyn­tää pa­laut­teen­an­nos­sa op­pi­mis­ym­pä­ris­töön ra­ken­net­ta­vaa au­to­maat­tis­ta pa­lau­tet­ta, joka an­taa opis­ke­li­jal­le vä­lit­tö­män pa­laut­teen. Yh­teyt­tä pi­de­tään opis­ke­li­joi­hin muu­ten­kin esi­mer­kik­si Wil­man avul­la, kun an­ne­taan opis­ke­lun aloit­ta­mis­oh­jei­ta, tie­do­te­taan oh­jaus­a­jois­ta ja kan­nus­te­taan opis­ke­luun. Opet­ta­ja voi ha­lu­tes­saan myös tar­jo­ta lähi­oh­jaus­ta luo­kas­sa tai olla tiet­tyi­nä etä­oh­jaus­ai­koi­na ta­vat­ta­vis­sa Te­ams-yh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä.

Ai­van yhtä tär­ke­ää kuin verk­ko-opin­to­jak­son ai­kai­nen oh­jaus on oh­jaus, joka ta­pah­tuu en­nen verk­ko-opin­to­va­lin­nan te­ke­mis­tä. Opis­ke­li­jat voi­vat esi­mer­kik­si hyö­dyn­tää op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä ole­vaa opas­ta ”Opas verk­ko-opin­to­jak­sol­la opis­ke­luun”, kun he poh­ti­vat verk­ko-opin­non so­vel­tu­vuut­ta osak­si opin­to­jaan. Myös opin­to-oh­jaa­jat ja ryh­män­oh­jaa­jat oh­jaa­vat opis­ke­li­joi­ta eri­tyi­ses­ti verk­ko-opin­to­jen va­lin­ta­vai­hees­sa. Opis­ke­li­ja ei pää­se te­ke­mään verk­ko-opin­to­va­lin­to­ja it­se­näi­ses­ti, vaan hän te­kee ne yh­des­sä opin­to-oh­jaa­jan­sa kans­sa. Opin­toi­hin kiin­nit­ty­mis­tä ja aika­tau­lut­ta­mis­ta tu­kee myös toi­min­ta­tapa, jos­sa opis­ke­li­ja mää­rit­te­lee verk­ko-opin­to­va­lin­nan teh­des­sään, mis­sä jak­sos­sa tai minä ajan­jak­so­na hän suo­rit­taa verk­ko-opin­non. Opin­to-oh­jaa­ja kir­jaa va­li­tun verk­ko-opin­non Wil­maan opis­ke­li­jan oh­jauk­sen seu­ran­ta­lo­mak­keel­le. Li­säk­si Wil­mas­sa va­li­taan opis­ke­li­jan opin­to­tar­jot­ti­mel­ta va­paa palk­ki, jo­hon verk­ko-opin­to­jak­so ky­sei­sel­le opis­ke­li­jal­le si­joi­te­taan. Näin opis­ke­li­ja nä­kee viik­ko­ka­len­te­ris­saan myös verk­ko-opin­to­va­lin­nan lähi­o­pin­to­jak­so­jen ohel­la.

Gra­dia-lu­ki­oi­den verk­ko-opin­to­tar­jo­tin on avoin­na Wil­mas­sa koko luku­vuo­den, ja opis­ke­li­ja voi aloit­taa verk­ko-opin­non te­ke­mi­sen sii­nä jak­sos­sa, mikä on hä­nen opin­to­suun­ni­tel­man­sa näkö­kul­mas­ta so­vel­tu­vin. Opis­ke­li­ja mää­rit­te­lee siis itse opin­to-oh­jaa­jan­sa kans­sa oman suo­ri­tus­ai­kan­sa si­ten, että opin­to­jak­so tu­lee teh­dyk­si enin­tään kah­den pe­räk­käi­sen jak­son ai­ka­na. Verk­ko-opin­to­jak­sot ovat tar­jol­la mo­duu­leit­tain, jot­ta va­lin­to­jen te­ke­mi­nen oli­si mah­dol­li­sim­man jous­ta­vaa myös ti­lan­teis­sa, jois­sa opis­ke­li­jal­ta puut­tuu vain osa laa­jem­mas­ta opin­to­jak­sos­ta esi­mer­kik­si lu­ki­on vaih­don jäl­keen. Verk­ko-opin­to­jak­so­ja on täl­lä het­kel­lä tar­jot­ti­mel­la 80.

Gra­dia-lu­ki­oi­den yh­teis­tä verk­ko-opin­to­tar­jo­tin­ta yllä­pi­tää Jy­väs­ky­län ai­kuis­lu­kio. Tar­jot­ti­men yllä­pi­tä­mi­nen vaa­tii luku­vuo­den mit­taan mo­nien eri ta­ho­jen yh­teis­työ­tä, vies­tin­tää ja toi­men­pi­tei­tä. Eri­tyi­sen tär­ke­ä­nä osa­na verk­ko-opin­to­tar­jot­ti­men yllä­pi­dos­sa ovat yh­tei­set käy­tän­teet. Verk­ko-opin­to­jak­so­jen opet­ta­jia var­ten on laa­dit­tu omat oh­jeet, jois­sa käy­dään läpi verk­ko-opin­to­jak­son opet­ta­mi­ses­sa huo­mi­oi­ta­vat asi­at. Näi­den li­säk­si on laa­dit­tu myös yleis­oh­jeet opin­to-oh­jaa­jia, ryh­män­oh­jaa­jia ja opis­ke­li­joi­ta var­ten.

Gra­dia-lu­ki­oi­den verk­ko-opin­to­tar­jot­ti­men ke­hi­tys­työ jat­kuu. Ku­lu­van luku­vuo­den ai­ka­na saa­tu­jen ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la verk­ko-opin­to­jak­so­jen ja­ot­te­lu syys- ja ke­vät­luku­kau­del­le ei ole ol­lut toi­mi­vin rat­kai­su, sil­lä tar­ve opin­to­jen ris­tiin te­ke­mi­sel­le kau­sien vä­lil­lä on ol­lut suu­ri. Niin­pä luku­vuon­na 2023–2024 verk­ko-opin­to­jak­sot ovat avoin­na ar­tik­ke­lis­sa ai­kai­sem­min ku­va­tus­ti koko luku­vuo­den ajan. Verk­ko-opin­to­jak­sol­le kiin­nit­ty­mis­tä ja opin­to­jen aika­tau­lut­ta­mis­ta tu­ke­maan ke­hi­te­tään edel­leen opis­ke­lu­suun­ni­tel­maa, jon­ka opis­ke­li­ja täyt­tää op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä verk­ko-opin­to­jak­so­koh­tai­ses­ti heti verk­ko-opin­non al­ka­es­sa. Opis­ke­lu­suun­ni­tel­mien to­teu­tu­mi­sen seu­raa­mi­nen ko­ros­tuu en­ti­ses­tään oh­jaus­työs­sä tu­le­va­na luku­vuon­na. Li­säk­si py­ri­tään li­sää­mään ryh­män­oh­jaa­jien tie­toi­suut­ta verk­ko-opin­to­tar­jot­ti­men toi­min­ta­peri­aat­teis­ta ja näin li­sää­mään ryh­män­oh­jaa­jien ky­kyä oh­ja­ta opis­ke­li­joi­ta verk­ko-opin­nois­sa. Myös verk­ko-opin­to­jak­so­koh­tais­ten ku­vaus­ten te­ke­mi­nen opin­to-oh­jauk­sen työ­vä­li­neek­si on tä­män ke­vään työ­lis­tal­la. Yh­teis­ten käy­tän­tei­den juur­rut­ta­mi­nen ja oh­jauk­sen jän­te­vöit­tä­mi­nen ovat myös kes­kei­siä ke­hit­tä­mis­koh­tei­ta verk­ko-opin­to­tar­jot­ti­men toi­mi­vuu­den kan­nal­ta.

Laa­du­kas­ta mei­nin­kiä lu­ki­ois­saLu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­ton jul­kai­su #34.4.2023